Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2005 z dne 22. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2005 z dne 22. 3. 2005

Kazalo

1017. Odlok o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (Cestno podjetje in OMV), stran 2739.

Na podlagi 12. člena in 175. člena in v povezavi s 17. do 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.), 22. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 in 108/03 – odločba US) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 1. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (Cestno podjetje in OMV)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme sprememba zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (Cestno podjetje in OMV), ki ga je izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska Sobota, v januarju 2005 pod št. LN-23/04.
2. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Tekstualni del obsega:
1. Splošni del
2. Opis in obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo po posameznih področjih
3. Smernice in mnenja
Grafični del obsega:
1. Izrez iz prostorskih sestavin srednjeročnega
  družbenega plana občine Murska Sobota        M 1:5000
2. Kopija katastrskega načrta z območjem
  obdelave                       M 1:1000
3. Zakoličbena situacija s predvideno parcelacijo    M 1:500
4. Ureditvena situacija z zasnovo zelenih površin    M 1:500
5. Komunalna ureditev                  M 1:500
6. Prometna situacija                  M 1:500
7. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami     M 1:500
Priloga:
Program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo
II. OBSEG, NAMENSKA OPREDELITEV OBMOČJA
3. člen
Območje obdelave, za katerega se sprejema sprememba zazidalnega načrta, je razvidno iz grafičnih prilog navedenih v 2. členu tega odloka.
Območje spremembe zazidalnega načrta se deli na severni del obdelave, to je parcela št. 3540 in parcelo št. 3541/2, k.o. Murska Sobota in južni del obdelave kjer je območje omejeno na parcelne številke 3809/2, 3809/3, 3809/5, 3811/1 in 5351/2 ter 5352/3 vse k.o. Murska Sobota, kjer stoji bencinski servis OMV. Skupna velikosti območij je 1,35 ha.
4. člen
Namenska raba površin dopušča naslednje dejavnosti na obravnavanem območju zazidalnega načrta:
– skladiščenje vseh vrst blaga in logistična dejavnost,
– trgovina široke potrošnje na drobno in debelo,
– manjši lokali različnih vsebin,
– gostinstvo,
– transportna dejavnost,
– športno-rekreativni program,
– bencinski servis,
– rušitev obstoječih objektov.
5. člen
Gradnja novih stanovanjskih in poslovno stanovanjskih objektov na predmetnih parcelah ni dovoljena. K obstoječim stanovanjskim objektom so možne prizidave.
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO – OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
6. člen
Na območju zazidalnega načrta je dovoljen razvoj dejavnosti navedenih v 4. členu tega odloka pod naslednjimi pogoji:
– tlorisne dimenzije predvidenih objektov ne smejo presegati maksimalnih gabaritov, razvidnih iz grafičnih prilog navedenih v 2. členu tega odloka,
– gradbene linije predvidenih objektov so razvidne iz grafičnih prilog in jih je možno spremeniti pod navedenimi pogoji v 14. členu tega odloka;
– strešne konstrukcije so dovoljene v obliki ravnih streh ali streh z minimalnimi nakloni; streha prizidkov k obstoječemu gostinskemu objektu ima lahko tudi večji naklon (do 35°);
– maksimalni vertikalni gabarit predvidenih objektov obsega največ dve poslovni etaži nad terenom.
Vsi obstoječi objekti, ki se nahajajo znotraj območja Cestnega podjetja in objekt bencinske črpalke, se pred začetkom gradnje novih objektov porušijo.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
7. člen
Infrastrukturna ureditev se izvede na podlagi smernic in mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki je prikazana v grafični prilogi »Komunalne naprave«. Infrastrukturni vodi predmetnega območja se navežejo na bližnjo, že urejeno komunalno infrastrukturo. Novi komunalni vodi se vodijo v zemlji ter večidel v cestnem telesu. Obenem se uredijo tudi priključki. Vsa komunalna infrastruktura se mora urediti pred dokončno ureditvijo cestišč. Odmiki med vodi različnih omrežij morajo ustrezati predpisom, če to ni mogoče, se mora izvesti predpisana zaščita.
 
Promet
S predmetno spremembo zazidalnega načrta se ne predvideva nobenih novih priključkov na Lendavsko ulico (cesta Murska Sobota–Hodoš R1-232).
Obravnavani kompleks Cestnega podjetja se bo priključil na Lendavsko ulico preko štirikrakega križišča, ki je predvideno že z obstoječim zazidalnim načrtom. Štirikrako križišče mora biti izgrajeno pred začetkom obratovanja predvidenih trgovinskih objektov znotraj območja cestnega podjetja.
Priključka bencinske črpalke OMV na lokalno cesto, ki vodi tudi do centra AMZS in je priključena na Lendavsko ulico in Noršinsko ulico, ostajata nespremenjena. Spremeni se le prometni režim znotraj samega območja bencinske črpalke.
Prometna ureditev se uredi v skladu s podanimi smernicami in končnega mnenja nosilca urejanja prostora.
Prometna ureditev dela Lendavske ulice (cesta Murska Sobota–Hodoš R1-232) v območju med Puconskim potokom in krožiščem, ki je bilo predvideno z že veljavno spremembo zazidalnega načrta (Uradni list RS, št. 41/04) v dosedanjih prostorskih aktih ni bila natančno definirana. Ta del ceste se uredi na podlagi izdelanih posebnih strokovnih podlag in soglasja DRSC v naslednjih fazah urejanja (po izgradnji vseh ureditev v zvezi s podvozom pod železnico in krožišča na križišču z Noršinsko ulico). Do izvedbe teh ureditev se ohrani obstoječe stanje prometnih ureditev.
 
Kanalizacija
Predvidena je izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema, in sicer:
– fekalna kanalizacija kompleksa Cestnega podjetja se priključi na obstoječe kanalizacijsko omrežje, ki se v nadaljevanju priključi na mestno čistilno napravo; kompleks bencinske črpalke je že priključen na fekalno kanalizacijo,
– oba kompleksa imata že urejeno odvodnjo meteornih vod. Meteorne vode s kompleksa Cestnega podjetja se odvajajo v obstoječi melioracijski jarek, ki leži na severni meji območja, meteorne vode s kompleksa OMV pa se odvajajo v Puconski potok, ki poteka južno od obravnavanega območja. Znotraj obeh območij se na novo uredi meteorna kanalizacija predvidenih objektov, manipulativnih površin in parkirišč in se preko obstoječih oziroma ustrezno dimenzioniranih novih lovilcev olj priključi na obstoječa izpusta v površinske odvodnike.
 
Vodovod in hidrantno omrežje
Oba kompleksa sta že priključena na mestni vodovod. Obstoječi sistem vodovodnega omrežja s hidranti se ustrezno prilagodi in dopolni glede na nove ureditve znotraj kompleksov v skladu z določili upravljavca.
 
Elektrika
Znotraj obravnavanega kompleksa Cestnega podjetja je predvidena izgradnja nove TP, ki se vključi v srednjenapetostno omrežje in izgradnja ustreznih n.n. priključkov predvidenih objektov.
Kompleks OMV bo priključen na obstoječo TP. Preuredi se obstoječi n.n. el. priključek in izvede novi priključek za predvideni poslovni objekt znotraj kompleksa. Preko obravnavanega območja poteka več VN električnih kablov, ki jih bo potrebno ustrezno zaščititi oziroma prestaviti pod pogoji smernic in mnenja nosilca urejanja prostora.
Vsi priključki in druge predvidene ureditve (križanja vodov, zaščite) se morajo izvesti pod pogoji upravljavca – »Elektro Maribor«.
 
Javna razsvetljava
Na obeh območjih se uredi javna razsvetljava, oziroma se dopolni že obstoječa javna razsvetljava.
 
Informacijsko omrežje
Vodi informacijskega sistema (telefonski vodi, vodi kabelske televizije in drugi informacijski vodi) se navežejo na obstoječe informacijsko omrežje. Vodi informacijskega sistema se vodijo skupno v posebnih ceveh. Predvideno novo omrežje, vse priključke, kakor tudi vse potrebne prestavitve in zaščite obstoječih komunikacijskih vodov je možno izvesti samo na podlagi posebnih projektov. Potrebne projekte naročijo investitorji posameznih objektov v fazi izdelovanja projektov PGD, PZI, pri upravljavcu – »Telekom Slovenije«.
 
Javna higiena
Zbiranje odpadkov se uredi za vsak objekt posamezno, znotraj predvidene gradbene parcele. Način odvoza in odlaganja se določi v skladu z odlokom o ravnanju z odpadki v Mestni občini Murska Sobota.
 
Plinovodno omrežje
Znotraj območja se izvede plinovodno omrežje, kot je prikazano v grafičnem delu zazidalnega načrta.
Po izgraditvi plinovodnega omrežja se morajo vse stavbe priključiti na omrežje.
 
Ogrevanje
Za posamezne stavbe ali povezane skupine stavb se grade kotlovnice, ki kot kurilni medij uporabljajo praviloma plin iz mestnega plinovoda.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
8. člen
Znotraj območja se izvaja III. stopnja varstva pred hrupom. Predvidene dejavnosti ne smejo povzročati hrupa, ki bi presegal mejne dnevne (60 dbA) in nočne (50 dbA) ravni hrupa.
9. člen
Kot primarni energetski vir znotraj območja je predviden plin.
10. člen
Pri gradnji se morajo glede odmikov in načina gradnje upoštevati predpisi s področja požarnega varstva. Pri gradnji se morajo uporabljati ognjevarni materiali.
Dovozi in dostopi morajo omogočati dovoz interventnih vozil ter omogočati pogoje za varen umik. Oskrba vode je omogočena preko hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti.
11. člen
Pri gradnji javnih objektov se morajo urediti dostopi za invalidne osebe. Pri gradnji pločnikov, pri prehodih, pri parkiriščih in vstopih v objekte ter v samih objektih je potrebno omogočiti invalidnim osebam na vozičkih normalno uporabo le-teh.
VI. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
12. člen
Izvajanje lokacijskega načrta bo potekalo postopoma, v skladu z interesi investitorja. Pred gradnjo objekta mora biti urejena zanj potrebna komunalna oprema. Hkrati z objektom morajo biti urejene tudi vse predvidene zunanje ureditve ob objektu (dovozi, dostopi, zelenice, parkirišča).
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
13. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo investitorji gradenj objektov in izvajalci zazidalnega načrta:
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne škodljive posledice zaradi gradenj objektov,
– plodno zemljo je potrebno uporabiti za ureditev zelenic,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev,
– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred začetkom gradenj,
– zagotoviti zavarovanje gradbišč,
– med gradnjo, v času uporabe in pri vzdrževanju vseh objektov zagotoviti vse potrebne ukrepe, da ne pride do onesnaževanja površinskih in podtalnih voda ali okolja nasploh.
VIII. ODSTOPANJA
14. člen
Odstopanja od predvidenih tlorisnih maksimalnih tlorisnih gabaritov so dovoljena v smeri, ki ni omejena z gradbeno linijo. Večja odstopanja od grafičnih prilog so možna pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi. V takih primerih je potrebno ponovno preveriti pogoje tega odloka z novo ustrezno strokovno podlago, ter si je pred izdajo dovoljenja za gradnjo pridobiti projektne pogoje in soglasja k projektom. Odločbe tega člena se nanašajo tudi za posege, ki niso predvideni in prikazani v grafičnih prilogah.
lX. PREDKUPNA PRAVICA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA
15. člen
Na območju ureditve spremembe zazidalnega načrta obstoji predkupna pravica Mestne občine Murska Sobota v skladu z določili odloka o predkupni pravici Mestne občine Murska Sobota na nepremičninah (Uradni list RS, št. 45/03).
X. NADZOR
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
Xl. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Sprememba zazidalnega načrta je stalno na vpogled na upravi Mestne občine Murska Sobota.
18. člen
Z veljavnostjo tega odloka prenehajo veljati določbe Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (Uradni list RS, št. 39/97) za območje, ki je na novo definirano s tem odlokom.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35000-0007/2004
Murska Sobota, dne 1. marca 2005.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti