Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2005 z dne 22. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2005 z dne 22. 3. 2005

Kazalo

1010. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj, stran 2726.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96 in 36/00) in 9. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 in 38/99), ter 17. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04) je Občinski svet občine Kidričevo na 17. redni seji dne 24. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj
I. UVODNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Ptuj in občine Destrnik, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Videm in Žetale (v nadaljeva­nju: občine ustanoviteljice) ustanavljajo javni zavod Lekarne Ptuj (v nadaljevanju: zavod) za izvajanje javne službe na področju lekarniške dejavnosti.
2. člen
V aktu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen
S tem odlokom se ureja status, organiziranost zavoda in vsebina dela zavoda, dejavnost zavoda, organi zavoda, knjigovodstvo in finančno poslovanje zavoda, premoženje, viri in način pridobivanja sredstev za delo zavoda, nastopanje v pravnem prometu, varovanje poslovne tajnosti, splošni akti zavoda ter medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in občinami ustanoviteljicami.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
4. člen
Ime zavoda je Lekarne Ptuj.
Sedež zavoda je Trstenjakova ulica 9, Ptuj.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču na Ptuju pod številko Srg 3085/93.
2. Pečat zavoda
5. člen
Zavod ima in uporablja pečat podolgovate oblike z logotipom v obliki stiliziranega križa, ob katerem je z velikimi črkami zapisano ime zavoda, LEKARNE PTUJ, ter z majhnimi črkami še naslov. Organizacijske enote uporabljajo žig enake oblike, le da je pod imenom zavoda zapisano še ime organizacijske enote.
III. ORGANIZIRANOST ZAVODA IN VSEBINA DELA ZAVODA
6. člen
Zavod ima v svoji sestavi naslednje organizacijske enote:
– Lekarna Ptuj, Trstenjakova ulica 9, Ptuj;
– Lekarna Kidričevo, Kajuhova ulica 7, Kidričevo;
– Lekarna Majšperk, Breg 6b, Majšperk;
– Lekarna Breg, Zadružni trg 9, Ptuj;
– Lekarna Gorišnica, Gorišnica 60a, Gorišnica;
– Lekarna Budina - Brstje, Belšakova ulica 2, Ptuj;
– Galenski laboratorij, Trstenjakova ulica 9, Ptuj;
– Uprava zavoda, Trstenjakova ulica 9, Ptuj.
7. člen
Posamezna lekarna opravlja lekarniško dejavnost za območje, katero opredeli mreža javne lekarniške službe v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti.
Zavod lahko organizira nove lekarne in lekarniške podružnice ter priročne zaloge zdravil v skladu z mrežo javne lekarniške službe in v soglasju z občinami ustanoviteljicami.
8. člen
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda izvajajo občine ustanoviteljice.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
9. člen
Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo, katere izvajanje je v javnem interesu in druge dejavnosti, opredeljene v Zakonu o lekarniški dejavnosti.
10. člen
Zavod opravlja javno službo, ki obsega:
– izdajo zdravil na recept;
– izdajo zdravil brez recepta, ki se smejo v skladu s področnimi predpisi izdajati le v lekarni;
– svetovanje o varni uporabi zdravil;
– svetovanje pri predpisovanju zdravil;
– izdelavo magistralnih pripravkov;
– izdelavo in izdajo homeopatskih zdravil;
– izdajo veterinarskih zdravil na recept;
– izvajanje preventivnih zdravstvenih programov s področja lekarniške farmacije.
Poleg javne službe lahko zavod opravlja tudi naslednje dejavnosti:
– izdajo zdravil brez recepta, ki se smejo izdajati tudi v specializiranih prodajalnah;
– izdelovanje galenskih izdelkov in izdelkov za nego in varovanje zdravja ter njihovo preizkušanje;
– oskrbo z medicinskimi pripomočki;
– oskrbo s sredstvi za varovanje zdravja;
– oskrbo z diagnostičnimi sredstvi, fitofarmacevtskimi snovmi in laboratorijskim priborom;
– oskrbo z zdravili za uporabo v veterinarski medicini;
– oskrbo z otroško hrano in dietetičnimi izdelki;
– preverjanje kakovosti zdravil;
– druge storitve in dejavnosti, povezane z lekarniško dejavnostjo, ki jih določi zbornica.
Zavod je pridobil naziv učni zavod za izvajanje praktičnega pouka za strokovni kader farmacevtske smeri za srednjo, višjo in visoko univerzitetno stopnjo pod vodstvom usposobljenih mentorjev.
Zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki dopolnjujejo lekarniško dejavnost in so v skladu z določili Zakona o lekarniški dejavnosti:
– zdravstveno-vzgojno izobraževalno dejavnost;
– mentorstvo;
– informativno dejavnost.
Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti razvrščena v:
G
52.3  Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
    toaletnimi izdelki
52.31  Dejavnost lekarn
52.32  Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki
52.33  Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
DG
24.4  Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov
24.41  Proizvodnja farmacevtskih surovin
24.42  Proizvodnja farmacevtskih preparatov
24.52  Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
N
85.20  Veterinarstvo
V. ORGANI ZAVODA
11. člen
Organi zavoda so:
– direktor
– svet zavoda
– strokovni svet.
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.
1. Direktor
12. člen
Direktor zavoda organizira in vodi delo in poslovanje ter strokovno delo zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktorja zavoda imenuje na podlagi javnega razpisa svet zavoda s soglasjem občin ustanoviteljic. Za direktorja je lahko imenovan magister farmacije, ki izpolnjuje z zakonom in statutom predpisane pogoje. Mandat direktorja traja pet let in je po preteku lahko ponovno imenovan.
Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik, po predhodnem soglasju občin ustanoviteljic.
13. člen
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec, ki ga s pisnim pooblastilom pooblasti direktor. Pooblaščeni delavec ima v času nadomeščanja vse pristojnosti določene v pooblastilu direktorja.
14. člen
Naloge direktorja so:
– organizira delo zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela s finančnim načrtom,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema akte o varstvu pri delu in požarni varnosti,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav in odprodaje osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– poroča občinam ustanoviteljicam in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo in
– druge naloge, določene z ustanovitvenim aktom in statutom.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, osme in enajste alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.
Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah v zvezi s strokovnim delom obveščati strokovni svet zavoda ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in za napredek strokovnega dela.
Direktor je samostojen pri opravljanju poslov iz svojega delovnega področja.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda. Di­rek­tor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
Pri izvrševanju svoje funkcije ima direktor v delovnem procesu pravico in dolžnost določati in odrejati dela in naloge posameznim delavcem ali skupini delavcev za izvršitev določenih zadev v skladu z določbami splošnih aktov zavoda.
V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod direktor neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta), razen:
– pogodb o investicijah, za katere je potreben sklep sveta zavoda,
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju, za katere je potrebno soglasje lastnika.
15. člen
Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata.
Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v istem zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
Pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direktorja zavoda, izvaja svet zavoda, ki sklepa pogodbe o zaposlitvi.
16. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev zavoda, oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
2. Svet zavoda
17. člen
Svet zavoda (v nadaljevanju: svet) ima naslednje naloge:
– sprejema statut,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela s finančnim načrtom, k aktom o sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela, h kadrovskemu načrtu, načrtu nabav,
– sprejema sklepe k pogodbam o investicijah, katerih vrednosti so višje od naročil male vrednosti po zakonu o javnih naročilih in so določene v zakonu o izvrševanju proračuna,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– potrjuje letno poročilo zavoda in
– opravlja ostale naloge v skladu z določili tega odloka in statuta.
18. člen
Svet zavoda šteje sedem članov. Sestavljajo ga:
– štirje predstavniki občin ustanoviteljic,
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– en predstavnik uporabnikov.
Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti. Mestna občina Ptuj imenuje dva predstavnika, ostale občine ustanoviteljice pa dva predstavnika tako, da je en predstavnik imenovan iz občin desnega brega Drave in en predstavnik iz občin levega brega Drave.
Predstavnika delavcev izvolijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
Predstavnika uporabnikov imenuje pristojni organ Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Podrobnejše delovanje uredi svet s poslovnikom.
3. Strokovni svet
19. člen
Zavod ima strokovni svet, ki ga imenuje svet zavoda na predlog direktorja zavoda.
Sestavo, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta določa statut zavoda.
VI. SKUPNE DOLOČBE ZA SVET ZAVODA IN STROKOVNI SVET
20. člen
Prvo konstitutivno sejo sveta in strokovnega sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnikov delavcev in prejemu predlogov.
Svetu in strokovnemu svetu prične teči mandat z dnem konstituiranja.
VII. KNJIGOVODSTVO IN FINANČNO POSLOVANJE ZAVODA
21. člen
Zavod vodi knjigovodstvo in knjigovodske evidence po načelih in pravilih, ki jih določa zakon.
Za pravilno in zakonito vodenje knjigovodstva in knjigovodskih evidenc odgovarjata računovodja in direktor zavoda.
VIII. PREMOŽENJE
22. člen
Premoženje zavoda, ki se nahaja v Mestni občini Ptuj, je last Mestne občine Ptuj, v ostalih enotah zavoda je last tiste občine, kjer je enota zavoda.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren vsaki od občin glede na delež premoženja.
23. člen
Zavodu se dajejo v upravljanje premičnine in nepremičnine, katerih lastnice so občine ustanoviteljice. Med nepremičninami so to:
– Lekarna Ptuj, Galenski laboratorij in Uprava zavoda (Trstenjakova ulica 9, Ptuj – pritličje, parc. št. 1112, k.o. Ptuj)
– Lekarna Kidričevo (Kajuhova ulica 7, Kidričevo, parc. št. 1019/7, k.o. Lovrenc na Dravskem polju)
– Lekarna Majšperk (Breg 6b, Majšperk, parc. št. 258/2 in 258/10, obe k.o. Skrblje)
IX. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
24. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo oziroma za izvajanje dejavnosti:
– na osnovi pogodbe za opravljanje lekarniških storitev, sklenjene z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– od zavarovalnic na osnovi prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja uporabnikov,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz proračunov občin ustanoviteljic,
– iz drugih virov.
Zavod mora sredstva, ki jih zagotavljajo občine ustanoviteljice, uporabljati za namene, določene v proračunih.
25. člen
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju lekarniške dejavnosti kot javne službe, odloča na predlog direktorja svet. Ta sredstva se uporabljajo le za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda.
Sredstva od prodaje proizvodov in storitev ustvarjenih na trgu, lahko zavod deli v skladu z zakonodajo in sprejetim finančnim načrtom.
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja, ki nastane iz dejavnosti javne službe in ga ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev zavoda, odločajo občine ustanoviteljice na predlog sveta.
Če odhodki presegajo prihodke zavoda zaradi neizpolnjenih obveznosti občin ustanoviteljic, primanjkljaj krijejo tiste občine ustanoviteljice, ki svoje obveznosti niso izpolnile.
X. NASTOPANJE V PRAVNEM PROMETU
26. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod za svoje obveznosti odgovarja z vsemi finančnimi sredstvi, s katerimi upravlja.
XI. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI
27. člen
Za poslovno tajnost štejejo podatki in listine, katerih nepooblaščena objava ali posredovanje bi škodovala interesom ali ugledu zavoda. Navedba listin in podatkov, ki se štejejo za poslovno tajnost, opredeljuje statut.
XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
28. člen
Zavod ima naslednje splošne akte:
– statut zavoda,
– akt o sistemizaciji in organizaciji delovnih mest,
– akt o varstvu pri delu in požarni varnosti,
– splošne akte o knjigovodstvu, finančnem poslovanju in drugih zadevah s področja materialno finančnega poslovanja in
– druge splošne akte.
Pred sprejemom splošnega akta zavoda, za katerega je potrebno predhodno soglasje sindikatov in ki posega na področje pravic delavcev in njihovega ekonomsko socialnega položaja, se organizira razprava, na kateri lahko delavci ali sindikat dajejo pripombe, stališča in mnenja ali predlagajo spremembe oziroma dopolnitve določb splošnih aktov.
Ob odločitvi za sprejem posameznega splošnega akta svet oziroma direktor določi način in roke za pripravo delovnega besedila osnutka oziroma predloga splošnega akta, določi strokovni organ ali delavca, ki vodi razpravo in zbira pripombe ter daje mnenja o določilih delovnega besedila, osnutka oziroma predloga splošnega akta ter določi potek sprejemanja.
XIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
29. člen
Medsebojne pravice in obveznosti občine ustanoviteljice uredijo s pogodbo in v skladu z določili zakonov s področja zdravstvene in lekarniške dejavnosti. Občine ustanoviteljice pooblaščajo za podpis pogodbe svoje župane.
Z občinami, ki ne želijo biti ustanoviteljice zavoda, le-ta lahko sklene pogodbo o izvajanju in financiranju dejavnosti za to občino.
Druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki niso opredeljene s tem odlokom, se uredijo v statutu.
30. člen
Občine ustanoviteljice so dolžne zavodu zagotoviti sredstva za njegov razvoj oziroma razširjeno reprodukcijo in investicijska vlaganja v okviru dogovorjene mreže javne lekarniške dejavnosti na svojem območju.
Za investicijska vlaganja in razvoj dejavnosti skupnega pomena se ustanoviteljice o deležih dogovorijo ob vsakokratnih vlaganjih (v skladu s pogodbo).
31. člen
Zavod posreduje občini ustanoviteljici, na njeno zahtevo oziroma najmanj enkrat letno, podatke o izvajanju lekarniške dejavnosti, podatke o poslovanju zavoda in o poslovnih rezultatih ter druge podatke, ki so neobhodni za izvrševanje funkcije občin ustanoviteljic, kot to določa pogodba, ki ureja medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti občin ustanoviteljic.
32. člen
V primeru, da mora zavod pridobiti soglasje občin ustanoviteljic, so le te dolžne o izdaji soglasja odločiti v 60 dneh od prejema zahtevka. Če tega v postavljenem roku ne sporočijo, se šteje, da je soglasje dano.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Svet in strokovni svet morata biti imenovana v roku 90 dni od uveljavitve tega odloka.
34. člen
Direktor nadaljuje z delom do izteka mandata.
35. člen
Zavod mora uskladiti svojo organiziranost zavoda ter priglasiti spremembe vpisa v sodni register najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
36. člen
Z dnem, ko prične veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarne Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 22/93).
37. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic in naslednji dan po objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic.
Št. 012-9/03
Kidričevo, dne 24. februarja 2005.
Župan
Občine Kidričevo
Zvonimir Holc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti