Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2005 z dne 22. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2005 z dne 22. 3. 2005

Kazalo

1021. Pravilnik za urejanje programov športa v Občini Sveta Ana, stran 2744.

Na podlagi 3., 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 30/02) ter 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) je Občinski svet občine Sveta Ana na 15. seji dne 11. 3. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
za urejanje programov športa v Občini Sveta Ana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo način, postopki in pogoji za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa ter spremljanje namenske porabe sredstev v Občini Sveta Ana.
2. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva in posamezniki,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja in panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci iz prejšnjega člena tega pravilnika pod naslednjimi pogoji:
– da so registrirani v skladu z zakonom o društvih, s sedežem v Občini Sveta Ana,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo organizirano vadbo, v katero je vključenih odgovarjajoče število aktivnih članov za določene športne programe,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter ostalo dokumentacijo, kot določa zakon,
– letno dostavljajo po določbi pogodbe podatke o realizaciji sklenjene pogodbe.
II. PROGRAMI SOFINANCIRANJA
4. člen
Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da imajo športna društva pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju športnega programa. Sofinancirajo se naslednje vsebine:
1. šport otrok in mladine v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja
– športna vzgoja predšolskih otrok,
– športna vzgoja osnovnošolske mladine,
2. šport v društvih
– športna vzgoja otrok in mladine,
– kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine,
3. športna rekreacija,
4. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
5. športne prireditve,
6. priznanja in nagrade športnikom in športnim delavcem,
7. tekoče vzdrževanje športne opreme.
III. POSTOPEK IZBORA
5. člen
Župan Občine Sveta Ana prične s postopkom izbora izvajalcev letnega programa in sofinanciranjem izvajanja letnega programa, če so sredstva za sofinanciranje izvajanja letnega programa predvidena na posamezni proračunski postavki v proračunu Občine Sveta Ana za tekoče leto.
Letni program sofinanciranja športnih programov za tekoče leto pripravi Komisija za šport, ki je imenovana s strani župana.
6. člen
Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa se objavi enkrat letno v občinskem glasilu Anine novice.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– pogoje za prijavo na javni razpis,
– rok, v katerem morajo biti predložene vloge,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
8. člen
Z dnem objave javnega razpisa mora biti vlagateljem omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo vlagatelja se mu preda razpisno dokumentacijo.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni podatki, ki bodo omogočili vlagateljem izdelati popolno vlogo.
9. člen
Vloga mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi razpisa.
Predložena vloga mora biti v zapečateni kuverti z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
10. člen
Odpiranje prejetih vlog vodi tričlanska Komisija za šport in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.
V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
11. člen
O odpiranju vlog in izboru izvajalcev se voditi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– imena oziroma nazivi predlagateljev,
– vrstni red odpiranja vlog,
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
Nepopolne vloge komisija ne obravnava in se vrnejo predlagateljem.
12. člen
Komisija za šport opravi strokovni pregled popolnih vlog, ki jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
Na podlagi ocene prispelih vlog Komisija pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev.
Ta predlog podpišejo predsednik in člani Komisije za šport in ga predložijo županu, ki o tem odloči s sklepom.
13. člen
Župan je dolžan v roku, ki je naveden v objavi javnega razpisa in ki ne sme biti daljši od 45 dni, obvestiti vse vlagatelje o svoji odločitvi glede razdelitve sredstev.
14. člen
Kolikor ostanejo razpisana sredstva za določene programe neizkoriščena, se sredstva lahko prerazporedijo za druge programe.
IV. SKLENITEV POGODBE Z IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA
15. člen
Župan mora hkrati z obvestilom o razdelitvi sredstev pozvati vlagatelje k podpisu pogodbe.
Če se vlagatelj v roku 8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje.
16. člen
Za sofinanciranje izbranih letnih programov se sklene pogodba med občino in izvajalcem. Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov izvajalca,
– vsebina in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– pričakovani dosežki,
– višina dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– določilo, da mora izvajalec obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev.
V. SPREMLJANJE NAMENSKE PORABE SREDSTEV IN IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA
17. člen
Občinska uprava spremlja namensko porabo sredstev in izvajanje letnega programa:
– z dokazili, ki jih mora predložiti izvajalec o porabi sredstev, pridobljenih na podlagi razpisa,
– z možnostjo, da kadarkoli preveri namensko porabo sredstev,
– s poročili o poteku letnega programa in porabi sredstev,
– z zaključnim poročilom.
18. člen
Način spremljanja izvajanja letnega programa in spremljanje namenske porabe sredstev se natančneje določita v pogodbi iz 15. člena tega pravilnika.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
19. člen
Sestavni del pravilnika so pogoji za vrednotenje športnih programov.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 65000-005/2004
Sveta Ana, dne 11. marca 2005.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti