Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2005 z dne 22. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2005 z dne 22. 3. 2005

Kazalo

1016. Pravilnik o tržnem redu na tržnici v Krškem in drugih dogovorjenih javnih mestih, stran 2735.

Na podlagi 9. in 10. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02), 28. člena pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93, 34/93 – popr., 57/93 in 110/02 – ZVPot-A) ter 16. in 59. člena statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško na 26. seji dne 28. 2. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o tržnem redu na tržnici v Krškem in drugih dogovorjenih javnih mestih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S pravilnikom se opredeljuje območje tržnice, prodajna mesta, predmet in pogoje trgovanja, tržni čas, način vzdrževanja reda in snage na začasnih tržnih mestih in na tržnici Krško ter pravice in dolžnosti upravljavca in prodajalcev.
2. člen
Upravljavec tržnice je pravna ali fizična oseba s sklenjeno pogodbo o upravljanju. (v nadaljnjem besedilu: upravljavec).
Začasna tržna mesta upravlja organizator prodaje ali sejma.
3. člen
Tržnico sestavlja pokriti in nepokriti del tržnega prostora, kjer se neposredno trguje z blagom ter pomožni prostori in manipulativni prostori.
Pomožni prostori so skladiščni prostori za shranjevanje blaga, prostor za shranjevanje premične opreme tržnega prostora in sanitarije.
Začasna tržna mesta v večjih naseljih, kjer poteka občasna prodaja, določijo krajevne skupnosti v skladu s krajevnimi običaji in sejmi.
4. člen
Trgovanje na tržnici je prosto in se opravlja v skladu s tem pravilnikom in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim in drugim blagom iz 14. člena tega pravilnika.
II. OBRATOVALNI ČAS
5. člen
Tržnica obratuje vsak delavnik in vsako soboto:
– v letnem času, od 1. 4. do 31. 10. od 6. do 13. ure,
– v zimskem času, od 1. 11. do 31. 3. od 7. do 13. ure.
Po preteku tržnega časa in ob nedeljah ter državnih praznikih, lahko prodajalci prodajajo na tržnici samo na podlagi pogodbe o stalnem prodajnem mestu ali na podlagi posebne pogodbe, sklenjene z upravljavcem.
Na začasnih tržnih mestih poteka prodaja v okviru časa prireditve oziroma med 7. in 18. uro.
III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA
6. člen
Upravljavec tržnice ima naslednje pravice in dolžnosti:
1. skrbi, da je ureditev in poslovanje tržnice usklajeno z veljavnimi predpisi,
2. organizirano vodi poslovanje na tržnici ter razporeja in oddaja v najem tržne površine prodajalcem,
3. skrbi za urejenost tržnice in manipulativnih površin, uporabnost tržne opreme, za čistočo in odstranjevanje odpadkov, ter za izvajanje zimske službe tržnih površin,
4. sklepa pogodbe s prodajalci na tržnici,
5. pregleda ustreznost dokumentacije, ki je potrebna za dovoljeno trgovanje na tržnici in izreka prepoved prodaje prodajalcem, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev,
6. skrbi za vzdrževanje in posodobitev tržne opreme,
7. skrbi za izvajane deratizacije v skladu s predpisi,
8. daje v najem tržne pripomočke oziroma opremo, potrebno za nemoteno poslovanje na tržnici,
9. izdaja opomine in vodi evidenco opominov,
10. vzpostavi knjigo pritožb,
11. pripravi cenik storitev na tržnici,
12. organizira in predlaga vzdrževanje objekta v skladu s predpisi,
13. vodi evidenco inventarja.
Na začasnih tržnih mestih je za organizacijo in izvajanje tržnega reda v skladu s predpisi odgovoren organizator prodaje.
IV. TRŽNE POVRŠINE IN PRODAJNA MESTA
7. člen
Tržne površine glede na namen uporabe:
– na prodajna mesta,
– na manipulativne površine.
8. člen
Prodajna mesta na tržnici so stalna in občasna.
Stalna tržna mesta so:
– stojnice z nadstreškom,
– prodajne mize.
Občasna tržna mesta so:
– dopolnilne prodajne mize na odprtem tržnem delu,
– občasna prodaja s tal (novoletne jelke, cvetje, sadike). Dopolnilne prodajne mize lahko namesti po potrebi samo upravljavec.
9. člen
Prodajna mesta, navedena v 8. členu dodeli prodajalcem upravljavec tržnice v skladu z načrtom razporeditve prodajnih prostorov.
Prodajna mesta oddaja upravljavec v uporabo prodajalcem dnevno ali za določen čas.
Prodajalci si ta mesta lahko rezervirajo za določen čas in imajo prednost zasedbe mest, kolikor jih zasedejo do 8. ure zjutraj. Če prodajalec do 8. ure ne zasede prodajnega prostora, za katerega je plačal rezervacijo, se ta prostor za tisti dan lahko odda drugemu prodajalcu.
V primeru večjega števila možnih uporabnikov prodajnih mest lahko upravljavec izvede javni razpis za njihovo oddajo v najem, ali za dnevno potrebo z žrebom.
10. člen
Upravljavec lahko odda uporabniku določen prodajni prostor v uporabo ob sklenitvi pogodbenega razmerja. To razmerje se sklene za sezonsko uporabo, ki predvidoma traja od meseca maja do vključno oktobra tekočega leta in ne sme biti daljše od 6 mesecev.
Nepogodbeni prodajalci si lahko na svojo željo rezervirajo prosto prodajno mesto za določen čas v primeru, če ima upravljavec tržnice na razpolago prosta prodajna mesta.
11. člen
Najemnik – prodajalec ne sme najeto prodajno mesto oddati drugemu v uporabo oziroma v podnajem.
12. člen
Na prodajnem mestu – stojnici mora biti po zasedbi na vidnem mestu izobešen napis z navedbo imena oziroma naziva in naslova prodajalca. Vsi prodajalci pa morajo imeti na prsih pripeto priponko z navedbo imena oziroma naziva prodajalca ter priimkom in imenom prodajalca.
13. člen
Inventar (stojnice ipd.), ki se uporablja na tržnici je lahko last upravljavca ali prodajalca, vendar mora biti enotnega videza.
V. PRODAJA BLAGA
14. člen
Na trgu se na drobno trguje z naslednjim blagom:
1. živila: žita in mlevski izdelki, vrtnine, sadje in izdelki iz sadja, meso, perutnina in izdelki, ribe in izdelki, alkoholne in brezalkoholne pijače, ostala živila rastlinskega in živalskega izvora, zdravilna zelišča,
2. neživilski izdelki: cvetje, male živali in hrana za male živali, seme, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin, izdelki domače obrti, galanterijsko blago za gospodinjstvo, izdelano iz različnih materialov, oblačila, perilo, posteljno, toaletno in kuhinjsko perilo, obutev in bižuterija.
15. člen
Na trgu smejo prodajati v skladu z določili 14. člena tega pravilnika:
– kmetovalci,
– trgovci,
– drugi posamezniki,
– društva in humanitarne organizacije.
16. člen
Kmetovalci in drugi posamezniki morajo imeti za prodajo svojega blaga veljavno potrdilo o lastni proizvodnji, ki ga izda pristojni organ za kmetijstvo in velja eno leto. Na trgu lahko prodajajo sami, njihovi ožji družinski člani ali od njih najeti delavci.
Trgovci so pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje trgovinske dejavnosti in izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom. Trgovci lahko prodajajo sami ali pri njih zaposleni delavci.
Če prodajajo zaposleni delavci, se morajo izkazati z ustreznimi dokumenti o zaposlitvi pri kmetovalcu ali drugemu posamezniku, za katerega prodajajo. Prodajalci morajo biti starejši od 15 let.
17. člen
Prednost prodaje na tržnici imajo kmetijski pridelki in živila, sicer so prodajni pogoji enaki za vse prodajalce in vse vrste proizvodov, ki jih je dovoljeno prodajati na tržnici.
18. člen
Na tržnici je dovoljeno prodajati blago, ki izpolnjuje pogoje o kakovosti in druge pogoje določene s predpisi.
Blago slabše kakovosti rastlinskega izvora se lahko prodaja le na za to določenih prodajnih mestih z oznako »slabša kvaliteta«.
Posamezne vrste blaga je dovoljeno razvrstiti in prodajati na določenem prodajnem mestu in prostoru.
19. člen
Blago se sme prodajati samo s prodajnih miz in stojnic.
Prodaja blaga s tal je dovoljena le za lončarske, kovinske in lesene izdelke ter košarice s cvetlicami, cvetlice, novoletne jelke ipd.
20. člen
Odprta prodajna mesta (stojnice, mize) morajo biti med prodajo neembaliranih prehrambenih proizvodov pogrnjena s polivinilom ali povoščenim platnom. Vrsto in barvo pogrinjal določi upravljavec tržnice.
VI. POSEBNI POGOJI PRODAJE ZA DOLOČENA ŽIVILA
21. člen
Vsa živila živalskega izvora se sme prodajati samo v zaprtem tržnem prostoru na hlajenih prodajnih mestih (vitrinah) ter ločeno od drugih živil, v pokritem pa le, če so izpolnjeni tudi pogoji, določeni s sanitarno-zdravstvenimi predpisi.
Živila živalskega izvora morajo biti ustrezno označena in proizvedena v živilskih obratih, ki so registrirani, odobreni ali evidentirani.
Za prodajo navedenih živil, morajo biti pridobljena potrebna dovoljenja in potrdila pristojnih služb v skladu z veljavnimi predpisi.
22. člen
Prodaja zdravilnih zelišč in užitnih gob:
Zdravilna zelišča, gobe in druge gozdne sadeže je dovoljeno prodajati samo na posebej določenih prodajnih mestih, ločeno od drugih živil.
Ni dovoljeno prodajati zdravilnih zelišč, ki niso sveža ali pravilno posušena, ki so redka, zaščitena ali nepoznana.
Užitne gobe morajo biti označene z domačim nazivom gobe, zdravilna zelišča pa poleg domačega imena še z latinskim imenom.
23. člen
Razstavljeno blago za prodajo mora biti sortirano po vrstah blaga in označeno s prodajno ceno.
24. člen
Zvišanje cen med tržnim dnevom je prepovedano. Prodajalci so dolžni izstaviti račun za prodano blago in na zahtevo kupca izmeriti blago s kontrolnimi merili.
Prodajalec je dolžan kupcu zaviti blago na običajen način.
25. člen
Prodajalci smejo za tehtanje blaga uporabljati merilne naprave, ki imajo a-test, pregled pristojnega urada za kontrolo meril. Merila morajo biti postavljena tako, da ima kupec vpogled v merjenje blaga.
26. člen
Na tržnici je prepovedano prodajati:
– nepakirane in nedeklarirane testenine,
– nepasterizirano in nepakirano mleko, razen če so za to posebej urejeni prostori in izpolnjeni pogoji v skladu s predpisi,
– meso in mesne izdelke (razen v posebej urejenih prostorih),
– vse vrste živih malih živali, razen če se prodaja vrši na posebnem in ločenem prostoru,
– zelenjavo, ki ni sveža in očiščena ali, ki je preveč mokra, namrznjena, neprijetnega vonja, uvela ali kako drugače neprimerna za prehrano,
– sadje, ki ni zrelo, ni sveže ali je umazano, nagnito obtolčeno ali napadeno od karantenskih škodljivcev in bolezni,
– gobe, ki so pogojno užitne, prestare, črvive, nagnite in ki niso vpisane v seznamu užitnih gob,
– semena in sadike zasebnih proizvajalcev brez deklaracije,
– drevesca, cvetlice in njene dele, ki so z zakonom zaščitene,
– prehrambene proizvode iz krajev, ki so uradno razglašeni za okužene,
– blago, ki bi žalilo čustva občanov ali ustvarjalo enostransko propagando.
VII. NADZOR PRODAJE IN KVALITETE BLAGA
27. člen
Nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga opravljajo:
1. pristojne inšpekcije v okviru pristojnosti,
2. pooblaščeni delavci upravljavca.
28. člen
Pooblaščeni delavci upravljavca so dolžni sodelovati z delavci pristojnih inšpekcijskih služb ter jih o kršitvah in drugih nepravilnostih redno obveščati.
29. člen
Kupci in prodajalci lahko sporočajo svoje ugotovitve in pripombe v primeru pomembnejših kršitev tržnega reda občinski upravi z vpisom v pritožno knjigo.
VIII. SKLADIŠČENJE BLAGA
30. člen
Skladiščenje blaga na tržnih površinah ni dovoljeno. Po končanem obratovalnem času tržnice morajo prodajalci neprodano blago odstraniti iz tržnih površin.
To določilo ne valja za stalna lastniška prodajna mesta.
31. člen
Hitro pokvarljivo blago mora prodajalec odstraniti iz tržnice takoj, ko so vidni znaki kvarjenja, v nasprotnem primeru ga mora odstraniti upravljavec na stroške lastnika blaga.
O odstranitvi mora biti napisan zapisnik.
IX. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
32. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na in ob svojih prodajnih stojnicah in sproti odnašati v zabojnike (kontejnerje) za ločeno zbiranje odpadkov nepovratno prazno embalažo, papir, oporečne pridelke in proizvode ter druge odpadke. Kolikor prodajalci tega ne bodo opravljali, bo to storil upravljavec tržnice na njihove stroške.
33. člen
V primeru, da prodajalci pustijo neprodano blago izven prodajnega časa na tržnih površinah, ga lahko upravljavec tržnice odstrani na stroške lastnika blaga, oziroma prodajalca.
34. člen
Prodajalci morajo skrbeti za osebno higieno in izgled tako, da so čisti, primerno oblečeni, da niso pod vplivom alkohola in prepovedanih drog, preglasni, nedostojnega vedenja in da ne kršijo tržnega reda ter javnega reda in miru.
Kdor na tržnici krši pravila o tržnem redu ter javni red in mir, se ga na to opozori, oziroma se mu izda pismeni opomin. V primeru ponovne kršitve pa se mu lahko začasno prepove prodaja. V primeru hujših kršitev pravil tržnega reda ali javnega reda in miru oziroma po prejemu tretjega pismenega opomina v koledarskem letu se mu prepove prodaja na tržnici.
Upravljavec je dolžan arhivirati in voditi evidenco izdanih opominov.
Dokazi o kršitvi pravil tržnega reda ali javnega reda in miru morajo biti zapisniško ugotovljeni od delavcev občinske uprave.
Morebitne pritožbe rešuje pristojni organ upravljavca. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
Eventualne že vnaprej plačane tržne pristojbine se v takem primeru ne vračajo.
Prodajalca ali drugo osebo, ki ji je prepovedana prisotnost na tržnici, pa se sama ne odstrani, odstranijo pristojni organi. Delavci upravljavca so dolžni takoj obvestiti pristojne organe, če na tržnici opazijo sumljive osebe (prekupčevalce, osebe z neprimernim vedenjem itd.).
35. člen
Za vzdrževanje reda in čistoče mora upravljavec:
– čistiti prodajne površine in opremo,
– prazniti posode za odpadke v kontejnerje za odpadke in skrbeti za njihov redni odvoz,
– v poletnem času tržnico izpirati z vodo, po potrebi pa tudi razkužiti.
36. člen
Na tržnici in drugih tržnih površinah je prepovedano:
– pranje blaga, ki je namenjeno za prodajo,
– kupcem otipavanje in prebiranje živil,
– zavijanje prodanega blaga – živil v tiskan in nečist papir,
– nelojalno obnašanje prodajalcev,
– voditi pse,
– pljuvanje po tleh ter kajenje v prostorih, kjer se prodajajo živila,
– vožnja s kolesi, mopedi in podobnimi vozili in parkiranje,
– uporaba nežigosanih merilnih uteži in tehtnic,
– onesnaževanje in poškodovanje inventarja last upravljavca tržnice,
– samovoljno zasesti prodajno mesto in prestavljati prodajne stojnice in mize,
– medsebojno prepiranje prodajalcev, samovoljno postavljanje raznih reklam in nadstreškov ter predelava in dodelava tržne opreme,
– metanje odpadkov,
– založiti poti med stojnicami ali okoli stojnic z blagom tako, da je oviran prehod,
– obešanje blaga na stebre tržnice in stebre stojnic,
– vstop vinjenim osebam,
– uživanje alkoholnih pijač prodajalcem in drugim osebam,
– poležavanje in posedanje na prodajnih mestih,
– storiti kakršnokoli dejanje, s katerim se krši javni red in mir ter čistoča, žali in ovira pri delu delavce upravljavca, zavlačuje ali odklanja plačilo stojnine in posebnih storitev,
– prekupčevanje.
37. člen
Kdor parkira na tržnih površinah motorna in druga vozila, pa nima posebnega dovoljenja za parkiranje, se mu lahko vozilo odstrani s tržnih površin s pomočjo pristojnih služb na stroške uporabnika vozila.
X. PRISTOJBINE IN DRUGE STORITVE
38. člen
Storitve in pristojbine za uporabo tržnih miz in tržnih površin ter uporabo tržne opreme na Tržnici Krško zaračunava upravljavec na podlagi cenika storitev na tržnici Krško.
Za prodajo na ostalih prodajnih mestih v Občini Krško pa na osnovi odloka o komunalnih taksah.
Takse oziroma cene za uporabo prodajnih mest oziroma tržnih površin se zaračunavajo na podlagi zasedbe prodajne površine.
Za prodajno mesto, za katerega se zaračunava najemnina se šteje dejansko uporabljena prodajna in manipulativna površina.
Upravljavec tržnice mora prodajna mesta in pristojbine za prodajna mesta razvrstiti po kategorijah in conah.
39. člen
Pogodbeni prodajalci morajo svoje mesečne obveznosti (rezervacije, uporabo inventarja ipd.) na podlagi računa poravnati mesečno, za tekoči mesec, praviloma prvo soboto v mesecu. Rezervacija ni obvezna in jo upravljavec zaračuna prodajalcu, če ta tako predlaga.
Pogodbeni prodajalci so za svoje obveznosti vezani na roke, ki so navedeni v pogodbi.
40. člen
Prodajalec je dolžan potrdilo o plačilu najemnine in drugih storitev čuvati do odhoda s prodajnega mesta oziroma do konca obratovalnega časa tržnice. Na zahtevo pooblaščene osebe je prodajalec dolžan pokazati potrdilo o plačilu najemnine ali drugih storitev. Prodajalec, ki pri pregledu (kontroli) ne predloži potrdila o plačilu najemnine, jo mora ponovno plačati.
41. člen
Prodajalec si lahko izposodi inventar v obratovalnem času tržnice, za kar se vodi posebna evidenca. Inventar tržnice se sme uporabljati samo za potrebe tržnice. Prodajalec mora po končanem obratovalnem času tržnice izposojeni inventar očiščen vrniti upravljavcu.
V primeru, da prodajalec prevzeti inventar izgubi ali po svoji krivdi poškoduje, mora plačati vso nastalo škodo.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Cenik storitev na tržnici Krško potrjuje Občinski svet občine Krško.
43. člen
Za izvajanje tega pravilnika je zadolžen upravljavec v skladu s 6. členom tega pravilnika. Pristojni inšpekcijski organ nadzoruje poslovanje in promet blaga na tržnici po predpisih, ki urejajo trgovanje z blagom.
Za kršitve določil predpisov o trgovanju z blagom odgovarja prodajalec, za katerega se opravlja prodaja.
44. člen
Upravljavec lahko odpove uporabo prodajnega mesta prodajalcem, ki kršijo določila tega pravilnika predvsem zaradi:
– neplačevanja tržnih pristojbin,
– neurejenosti na prodajnem mestu oziroma prostoru (odmetavanje odpadkov ipd.),
– dajanja prodajnih prostorov v podnajem,
– večkratnega poskusa prodaje blaga oporečne kvalitete,
– prodaje izdelkov, za katere nima ustreznega dovolje­nja,
– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati,
– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kupcev ali delavcev upravljavca,
– samovoljnega zasedanja prodajnega mesta in širitev prodajnega mesta,
– parkiranja vozil na nedovoljenih mestih,
– v drugih primerih, ki vplivajo na slab videz in urejenost tržnice oziroma pomenijo samovoljno in nespodobno rav­nanje,
– drugih kršitvah tržnega reda in predpisov, ki urejajo poslovanje na tržnici.
45. člen
Ta pravilnik o tržnem redu velja tudi za vse nove tržne površine in objekte, ki jih bo upravljavec dal v uporabo po sprejetju tega pravilnika.
46. člen
Ta pravilnik mora upravljavec po uveljavitvi izobesiti na vidnem mestu na tržnici.
47. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Tržni red na tržnici Krško, sprejet 11. 6. 1984.
48. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-10-1/2005-402
Krško, dne 28. februarja 2005.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti