Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2005 z dne 22. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2005 z dne 22. 3. 2005

Kazalo

1023. Program priprave lokacijskega načrta razširitve Term Banovci, stran 2746.

Na podlagi 31. in 43. člena in v povezavi s 17. do 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) 22. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00, 11/01) je župan Občine Veržej dne 15. 3. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta razširitve Term Banovci
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
Terme Banovci so v sklopu Panonskih term uspešno razvijajoče se turistično središče v Prlekiji, ki se od drugih zdravilišč v območju panonskega sveta razlikuje po svojem specializiranem programu zdravljenja poškodb in po operacijskih stanj na okostju, sklepih in mišičju ter prijetne lege sredi polj, z domačijsko arhitekturo objektov.
Terme imajo danes 1.920 m2 vodnih površin, od tega 216 m2 v zaprtem bazenu s termalno vodo in v kompleksu savn. Gostje lahko bivajo v penzionu Julika in v hotelskem naselju Zeleni gaj z 42 sodobno opremljenimi sobami. V klasičnem kampu je 130 kampirnih mest, v naturističnem 70. Sončni gaj je prvi naturistični kamp ob termalni vodi v Evropi.
Izhodišče za pripravo lokacijskega načrta so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Veržej za obdobje 1986-2000, (Uradni list RS, št. 7/87 ter sprememb in dopolnitev planskih aktov Uradni list RS, št. 86/99), ki omogočajo izvedbo predvidenih ureditev.
Pobudo za izdelavo lokacijskega načrta za navedeno prostorsko ureditev podaja Radenska Radenci. S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg izdelave lokacijskega načrta, postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Predmet lokacijskega načrta je določitev lokacijskih pogojev za obstoječe ureditve (objekte, naprave in pripadajočo komunalno in prometno infrastrukturo) v termah, ki se širijo, zaradi povečanega obsega dejavnosti. Povečane kapacitete se širijo okrog območja enakih ureditev ali se premeščajo na novo lokacijo. Ureditve se bodo izvajale fazno, skladno s prostorskimi in finančnimi možnostmi.
Programska izhodišča so določena na podlagi podatkov, ki jih je podal investitor in se lahko skozi sam proces izdelave lokacijskega načrta prilagajajo, v kolikor se to izkaže za potrebno.
Vsa infrastruktura je obstoječa in se podaljša do predvidenih ureditev.
– rekonstrukcija in dozidava obstoječega hotelskega objekta, penziona Julika;
– novo hotelsko naselje po vzoru Zelenega gaja;
– uredi deloma nadomestni klasični kamp za avtodome, počitniške prikolice in avtomobile; ca. 42 kampirnih mest;
– na novo lokacijo se preseli in poveča naturistični kamp z bazenom, 37 kampirnih mest;
– novo apartmajsko naselje ca. 52 brunaric kot enosobnih ali dvosobnih studijev;
– uredi se športno rekreacijski prostor in otroško igrišče;
– razširijo se bazenske kapacitete (odprti in pokriti bazeni) za ca. 1.500 m2;
– predvidijo se nova parkirna mesta;
– uredi se vsa pripadajoča komunalna in prometna infrastruktura;
3. Območje obdelave
Območje predvidenega lokacijskega načrta zajema obstoječe Terme Banovci in razširjeno območje vzhodno, južno in zahodno od njih, vse do obstoječe dovozne ceste na severu. Zemljišča, kamor se širi območje so v naravi njive, travniki in gozd. Po območju teče meandrasti potok Sirotka.
V območje obravnave se lahko vključijo tudi sosednja območja, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ugotovi, da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
Območje obdelave zajema naslednje parcele, vse v k.o Banovci:
Obstoječe terme: 900, 902/1, 902/2, 902/3, 902/4, 902/5, 902/6, 902/7, 902/8, 902/9, 913-delno, 908, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 928,
Razširjeno območje: 903, 904-delno, 905/1-delno, 906, 907(Sirotka), 13/34-delno, 123/11-delno, 123/10-delno, 123/41-delno, 123/5-delno, 123/42, 123/39, 123/2, 123/40, 910, 911, 912, 122/5, 122/6, 122/7, 122/8, 122/9, 122/10, 913-delno, 122/12, 122/13-delno, 923, 922, 924.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi LN
Smernice in mnenja za načrtovane ureditve se pridobijo od naslednjih organov in organizacij (nosilcev urejanja prostora)
 
1. Elektro Maribor d.d., PE Elektro Murska Sobota,
2. Telekom Slovenije, PE Murska Sobota,
3. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Murska Sobota,
4. Zdravstveni inšpektorat RS, enota Murska Sobota,
5. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, oddelek porečja reke Mure (M. Sobota),
6. Komunala, Javno podjetje d.o.o. Ljutomer,
7. Zavod RS za gozdove, Območna enota Murska Sobota,
8. Radenska Radenci d.d.,
9. Občina Veržej.
Pripravljalec lokacijskega načrta za razširitev Term je Občina Veržej.
Pobudnik izdelave predmetnega LN je Radenska Radenci d.d,.
5. Strokovne podlage
Osnovno in programsko-urbanistično izhodišče za izdelavo lokacijskega načrta predstavlja obstoječi Ureditveni načrt zdravilišča Banovci.
Za izdelavo lokacijskega načrta je treba izdelati naslednje strokovne podlage in študije:
– geodetski načrt obstoječega stanja;
– presojo o vplivih na okolje v skladu s predhodno informacijo Ministrstva za okolje in prostor, Agencije za varstvo okolja o obsegu in vsebini poročila o vplivih na okolje;
– druge strokovne podlage, ki jih bodo v fazi pridobivanja smernic zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora;
Strokovne podlage se izdelajo na naročilo Radenske Radenci d.d. pri referenčnih izdelovalcih v skladu s predpisi o javnih naročilih. Radenska Radenci poskrbi tudi za revizijo strokovnih podlag, kjer je to predpisano.
6. Pridobitev geodetskih podlag
Osnovna geodetska podlaga je digitalni katastrski načrt, ki si ga izdelovalec pridobi na Geodetski upravi RS, Območna enota Ljutomer.
7. Način pridobitve strokovnih rešitev
Lokacijski načrt je potrebno izdelati ob smiselnem upoštevanju Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popravek 8/03), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04), smiselnem upoštevanju odlokov veljavnih prostorsko izvedbenih aktov na obravnavanem območju ter ob upoštevanju vse veljavne zakonodaje iz področja varstva okolja.
Strokovne rešitve temeljijo na upoštevanju predhodno pridobljenih strokovnih podlag na posameznih področjih in smernic ter pogojev nosilcev urejanja prostora. Vsi objekti bodo opremljeni s potrebno komunalno infrastrukturo, ki se bo priključevala na že zgrajeno omrežje v naselju.
8. Rok priprave lokacijskega načrta
Postopek priprave in sprejema lokacijskega načrta bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– s pripravo osnutka prične izbrani nosilec po podpisu pogodbe z naročnikom, januarja 2005;
– po podpisu pogodbe se skliče prva prostorska konferenca z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta in se jih zaprosi za izdajo smernic, predvidoma v mesecu marcu;
– nosilec izdelave bo pripravil osnutek v roku 10 delovnih dni od sprejetja programa priprave na občinskem svetu oziroma njegove objave v uradnem glasilu;
– po pridobitvi smernic se izvede druga prostorska konferenca, kjer se preveri skladnost rešitev z izdanimi smernicami;
– župan Občine Veržej sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS – predvidoma konec meseca aprila 2005;
– javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Veržej od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee in traja 30 dni;
– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času tra­janje javne razgrnitve osnutka lokacijskega načrta;
– župan oziroma občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave lokacijskega načrta in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge;
– v roku 30 delovnih dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnjega odstavka, izdelovalec (načrtovalec) poskrbi za pripravo usklajenega predloga oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale uteme­ljene pripombe in predlogi,
– župan Občine Veržej posreduje, po predhodni obravnavi na odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta občinskemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v enofaznem postopku do konca meseca junija 2005.
– predaja končnega elaborata LN investitorju je predvidena do 15. julija 2005.
9. Obveznosti financiranja lokacijskega načrta
Finančna sredstva za izdelavo lokacijskega načrta zagotovi naročnik, to je Radenska Radenci d.d.
10. Objava programa priprave
Ta Program priprave se objavi v Uradnem listu R Slovenije.
Št. 350-05/05-2
Veržej, dne 15. marca 2005.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti