Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2005 z dne 22. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2005 z dne 22. 3. 2005

Kazalo

1014. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, stran 2734.

Na podlagi in tretjega odstavka 37. člena Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 134/04) je Občinski svet občine Komen na seji dne 28. 2. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta tarifni sistem določa način oblikovanja cene in elemente tarife za izvajanje storitev lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: ravnanje z odpadki), ki ga uporablja izvajalec obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: izvajalec), na območju Občine Komen.
2. člen
Ravnanje se obračunava posameznim povzročiteljem mesečno na podlagi upravičenih kalkulativnih stroškov po obračunskih enotah. Cena vključuje naslednje tarifne elemente:
– ceno zbiranja in odvoza odpadkov,
– ceno predelave in obdelave komunalnih odpadkov,
– ceno odlaganja oziroma odstranjevanja odpadkov.
3. člen
S tem pravilnikom se določajo cene in obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki gospodinjstev.
II. OBLIKOVANJE CEN IN OBRAČUN STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI ZA GOSPODINJSTVA
4. člen
Cena za ravnanje z odpadki se oblikuje na enoto storitve. Enota storitve je utežna (kg) količina odpadkov, ki jih ustvari povzročitelj.
5. člen
Cena in obračun ravnanja z odpadki se za posamezno gospodinjstvo oblikuje na naslednji način: lastna cena ravnanja z odpadki je izhodiščni parameter pri obračunavanju cen storitev ravnanja z odpadki. Izražena je na utežno enoto izpraznjenih zabojnikov (SIT/kg).
6. člen
Mesečni obračun storitev ravnanja z odpadki za gospodinjstva izražen v SIT/osebo se opravi na podlagi naslednjih postavk:
– lastne cene ravnanja z odpadki, ki se oblikuje na podlagi veljavnih predpisov in
– ocenjene pavšalne količine vseh povzročenih odpadkov na osebo na mesec, ki jo določi izvajalec na podlagi spremljanja evidenc odloženih odpadkov na odlagališče ter količin ostalih ločeno zbranih frakcij. Pavšalna količina vseh povzročenih odpadkov na osebo na mesec se letno aktualizira, in sicer 1. aprila na podlagi podatkov preteklega leta.
Mesečna cena ravnanja z odpadki za posamezno osebo (MCos) je tako izpeljana kot produkt mesečne količine odpadkov 1 osebe (Q= kg/(os/m)) in lastne cene ravnanja z odpadki (LC):
 
MCos = Q x LC
MCos = kg/(os/m) x SIT/kg
7. člen
Za mesečni obračun storitev ravnanja z odpadki za počitniško hišo (MCpoč) in za druga stanovanja, ki se jih uporablja kot počitniško stanovanje, se upošteva pavšalna količina odpadkov, kot jih povzroči mesečno 1 oseba iz gospodinjstva.
 
MCpoč = kg/(poč. hišo /mesec) x LC
8. člen
Višina mesečnega obračuna storitev ravnanja z odpadki za:
– gospodinjstva (MCG) je premosorazmerna številu članov gospodinjstva:
 
MCG = MCos x št. članov gospodinjstva
 
– za počitniške hiše in počitniška stanovanja se obračuna kot da gre za enočlansko gospodinjstvo:
 
MCpoč = MCos
9. člen
V tem pravilniku navedene cene ne vključujejo predpisanih dajatev in ddv.
10. člen
Cene ravnanja z odpadki so določene s tarifnimi postavkami za posamezne elemente. Sklep o višini tarifnih postavk sprejme Občinski svet oziroma po njegovem pooblastilu župan, na predlog izvajalca.
11. člen
Pri mesečnem obračunu storitev ravnanja z odpadki se upoštevanje določil 2. alinee 6. člena tega pravilnika prvič opravi z januarjem 2006. V tem prehodnem obdobju se mesečni obračuni opravijo po predlogu postopnega prehoda povečanja obračunanih količin, kot ga s sklepom določi občinski svet. Sklep se sprejme skupaj s tem pravilnikom.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-02/04-17
Komen, dne 28. februarja 2005.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti