Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2005 z dne 22. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2005 z dne 22. 3. 2005

Kazalo

1020. Program priprave za lokacijski načrt vodovoda Trška gora, stran 2742.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) ter 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je župan Mestne občine Novo mesto dne 8. 3. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za lokacijski načrt vodovoda Trška gora
1. člen
Izhodišča, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta
Predviden vodovod na območju med Trško goro in Kamensko goro je območju treh Krajevnih skupnosti: Otočec, Bučna vas in Karteljevo. Območje je po večini pozidano z zidanicami, nekaj pa je tudi stalnih gospodinjstev; vse skupaj približno 250 objektov s približno 130 prebivalcev.
Gre za topografsko razgibano območje, ki sega od 310 m n.m do 500 m n.m.
Sedanja oskrba z vodo je iz kapnic in studencev, kar je oporečno in pomanjkljivo; vodni vir Kamenje pa je onesnažen z pesticidi. Tako naselja Gorenje in Dolenje Kamenje nimata ustrezne oskrbe, Gorenje in Dolenje Karteljevo pa se oskrbujeta iz Občine Mirna Peč.
Predmetno območje je možno oskrbeti le z navezavo na centralni vodovod Novo mesto preko vodovoda Črešnjice (črpališče Jezero v Družinski vasi), ker ni drugega kvalitetnega in izdatnega vodnega vira.
2. člen
Predmet in programska izhodišča za pripravo lokacijskega načrta
Izhodišče za izdelavo lokacijskega načrta je izdelan idejni projekt vodovoda Trška gora, IP-1/2004, junij 2004, izdelovalca GPI d.o.o. po naročilu Komunale Novo mesto d.o.o.
Območje obdelave je od Črešnjic do Karteljevega s tremi novimi vodohrani: Golušnik, Trška gora in Kamenska gora, dva nova črplana jaška: Golušnik in Muren dol ter nekaj rekonstrukcij na obstoječih vodohranih, črpališčih in cevovodih.
3. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta
S sekundarnimi odcepi se z lokacijskim načrtom obravnava zelo veliko območje, čeprav bo po večini izkoriščena možnost vodenja cevovoda v koridorju javnih poti.
Za lokacije vodohranov se poiščejo z gozdom skrite in neizpostavljene lokacije, ker v veliki večini gre za območje zgodovinske kulturne in naravne dediščine.
4. člen
Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi občinskega lokacijskega načrta morajo z svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Zavod za gozdove Slovenije OE Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto
2. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska c. 7, Novo mesto
3. Komunala Novo mesto, Podbevškova 12, Novo mesto
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto
5. Zavod za varstvo narave, Skalickega 1, Novo mesto
6. ELEKOM Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto
7. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za KS in komunalne zadeve, Novo trg 6, Novo mesto
8. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto
9. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za LN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave LN morajo nosilci urejanja prostora iz te točke na zahtevo pripravljavca le-tega podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami smernice za načrtovanje, ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi predloga LN za javno razgrnitev, k dopolnjenemu predlogu LN pa morajo na zahtevo pripravljavca dokumenta podati mnenje o upoštevanju predhodno podanih smernic. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu prvim odstavkom 29. in 33. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) podati smernice in mnenja v 30-dneh od podane zahteve.
5. člen
Strokovne podlage za načrtovane prostorske ureditve in način pridobitve strokovnih rešitev ter geodetskih podlag
Pri pripravi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine, podatke o prostoru ter že izdelane strokovne podlage in sicer:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Novo mesto z urbanistično zasnovo Novega mesta,
– podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatke o kulturni in naravni dediščini,
– podatke o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve..),
– podatke o programu investitorja.
Za načrtovanje predvidene prostorske ureditve je potrebno izdelati še naslednje strokovne podlage:
– idejne zasnove cevovoda in spremljajočih objektov,
– zasnove prilagajanja krajinskim značilnostim ter kulturni in naravni dediščini,
– zasnove prečkanja oziroma tangiranja obstoječih objektov na kritičnih odsekih,
– geološko geomehanske raziskave na lokacijah novih vodohranov.
Posebne strokovne podlage za LN se pripravijo v obsegu in vsebini kot jih predpisuje Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Geodetske podlage za obravnavano območje pred pričetkom priprave LN zagotovi naročnik LN.
6. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja LN
+------------------------------+-------------------------------------------------+
|Gradivo za pridobitev smernic |30 delovnih dni po sprejetju programa priprave  |
|               |in podpisu pogodbe                |
+------------------------------+-------------------------------------------------+
|Predlog LN za javno razgrnitev|20 delovnih dni po pridobitvi smernic nosilcev  |
|               |urejanja prostora                |
+------------------------------+-------------------------------------------------+
|Stališča do pripomb iz javne |10 delovnih dni po prejemu pripomb iz JR     |
|razgrnitve          |                         |
+------------------------------+-------------------------------------------------+
|Dopolnjeni predlog LN     |10 delovnih dni po sprejetju stališč do pripomb |
+------------------------------+-------------------------------------------------+
|Predlog LN za sprejem     |20 delovnih dni po pridobitvi mnenj k      |
|               |dopolnjenemu predlogu LN             |
+------------------------------+-------------------------------------------------+
|Kompletacija dokumenta    |10 delovnih dni po sprejetju LN na občinskem   |
|               |svetu                      |
+------------------------------+-------------------------------------------------+
– Pred javno razgrnitvijo (najmanj 14 dni) pripravljavec LN v skladu z 28. členom ZUreP-1 skliče prostorsko konferenco.
– Predlog LN za javno razgrnitev se izdela na podlagi strokovnih podlag, idejnih zasnov objektov in smernic nosilcev urejanja prostora.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine Novo mesto za 30 dni. O javni razgrnitvi sprejme župan sklep, ki se ga objavi na krajevno običajen način. V času javne razgrnitve mora biti izvedena tudi javne obravnava.
– Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga LN.
– Po končani javni razgrnitvi pripravljavec zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in poskrbi za pripravo dopolnjenega predloga dokumenta.
– K dopolnjenemu predlogu LN pridobi pripravljavec mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora o upoštevanju predhodnih smernic.
– Po pridobitvi mnenj izdelovalec pripravi predlog LN za sprejem.
– Župan posreduje predlog LN občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem le-tega z odlokom.
– Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
7. člen
Organizacija priprave in obveznosti v zvezi s financiranjem lokacijskega načrta
Pripravljavec LN je Mestne občina Novo mesto v sodelovanju z izdelovalcem dokumenta.
Izdelovalec LN se določi na predlog investitorja.
Naročnik in investitor LN je Komunala Novo mesto d.o.o.
Sredstva za izdelavo lokacijskega načrta zagotovi naročnik.
8. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema.
Št. 350-05-1/2005
Novo mesto, dne 8. marca 2005.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti