Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2005 z dne 22. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2005 z dne 22. 3. 2005

Kazalo

986. Program priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto – Vipava, stran 2694.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) sprejme minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za promet
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto – Vipava
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
Septembra 1999 je bila sprejeta Uredba o lokacijskem načrtu za primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto – Vipava (Uradni list RS, št. 71/99 in 110/02 – ZureP-1; v nadaljnjem besedilu: uredba). Zaradi prilagajanja izredno težkim geološkim in hidrogeološkim razmeram na pobočju Rebernic ter zagotavljanja potrebne navezave na sosednja dva pododseka, katerih potek je v prostoru dokončno določen, je prišlo do novih rešitev poteka trase in objektov in s tem do odstopanj v poteku trase na območju Rebernic od km 6,2 do km 10,1 hitre ceste Razdrto – Vipava.
Minister za promet je z dopisom št. 2644-10/2003/13-0404 z dne 14. junija 2004 podal pobudo za pričetek postopka priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto – Vipava, cesta H4 na odseku od km 6,200 do km 10,100 (pododsek Rebernice) po varianti CIV-1 (v nadaljnjem besedilu: pobuda). Pobuda je dokumentirana in obrazložena s prilogo »Primerjava variant Barnica sever 1 in CIV-1« (izdelal Proniz, d.o.o. Ljubljana, decembra 2003) in je utemeljena v:
– Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04);
– Uredbi o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03);
– Resoluciji o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/04).
II. Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta ter okvirno ureditveno območje
Predmet sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto – Vipava (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta) so vse prostorske ureditve, vezane na izvedbo dela odseka hitre ceste Razdrto – Vipava na območju Rebernic od km 6,2 do km 10,1, kjer trasa hitre ceste posega izven območja, določenega v uredbi.
Odsek primorskega kraka avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto – Vipava je v dolinskem delu do km 10,1 že zgrajen, zgornji del odseka od cestninske postaje Nanos do km 6,2 pa je še v gradnji. Od celotne trase že sprejetega lokacijskega načrta manjka le del med km 6,2 in km 10,1, kjer trasa hitre ceste posega izven območja, določenega v uredbi. Trasa po predlagani varianti CIV-1 je bolj odmaknjena od naselij Hrašče in Poreče proti pobočju, manj odstopa od sprejetega lokacijskega načrta, ter poteka v zgornjem delu po objektih – po štirih dvopasovnih viaduktih in dveh dvocevnih tunelih, v spodnjem delu pa preide iz globokega ukopa v mešan profil in proti koncu v nasip, kjer se na območju Mlak priključi na že zgrajeni del hitre ceste.
Celotno območje urejanja leži v občini Vipava.
Dne 28. 9. 2004 je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, skladno z 28. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: Zakon o urejanju prostora), sklicalo prvo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve.
Na podlagi priporočil se v postopku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta prouči in ustrezno upošteva:
– ohranjanje dostopov do kmetijskih in gozdnih zemljišč,
– predpise o zavarovanih prosto živečih rastlinskih in živalskih vrstah in habitatnih tipov.
Predstavnik Telekoma Slovenije d.d. je izjavil, da ureditev ne posega na območje njihovih vodov, zato v postopku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta ni potrebno pridobiti njihovih smernic in mnenja.
Priprava sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta obsega izdelavo:
– presoje in medsebojne primerjave predlagane rešitve z ničelnim stanjem z okoljskega vidika (za potrebe izdelave celovite presoje vplivov na okolje),
– strokovnih podlag iz VI. točke tega programa priprave,
– predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta,
ki se izdelajo v skladu z Zakonom o urejanju prostora, Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
V postopku določitve planov, ki imajo lahko pomembne vplive na okolje oziroma na zavarovana območja, posebna varstvena območja ali potencialna posebna ohranitvena območja (v nadaljnjem besedilu: varovana območja) je bilo z odločbo Ministrstva za okolje, prostor in energijo, št. 354-19-9/2004, z dne 12. 10. 2004, ugotovljeno, da državni lokacijski načrt lahko pomembno vpliva na okolje, ker vsebuje posege v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1) oziroma lahko pomembno vpliva na varovana območja skladno z Zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZON). Pred sprejemom sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je treba izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje v skladu s 40. do 49. členom ZVO-1 oziroma presojo sprejemljivosti njenih vplivov na varovana območja v skladu s 101. do 101.b členom ZON. Ministrstvo za okolje in prostor v skladu s petim odstavkom 40. člena ZVO-1 obvesti javnost z javnim naznanilom v svetovnem spletu in v enem od dnevnih časopisov, ki pokrivajo območje cele države, da bo izvedena celovita presoja vplivov na okolje.
III. Nosilci nalog in njihove obveznosti pri financiranju priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
Pripravljavec sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOP, UPR), ki zagotovi sredstva za recenzijo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta, revizijo okoljskega poročila ter drugih morebiti potrebnih dokumentov.
Naročnik vseh strokovnih podlag ter sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljnjem besedilu: DARS), ki zagotovi vsa sredstva za izdelavo okoljskega poročila, poročila o vplivih na okolje, revizijo poročila o vplivih na okolje, strokovnih podlag, geodetskega načrta ter sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta.
Investitor načrtovanih prostorskih ureditev je Republika Slovenija, ki jo kot izvajalec naročila za opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest zastopa DARS.
Načrtovalec sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec), ki ga DARS izbere po predpisih o oddaji javnega naročila, mora izpolnjevati pogoje, določene v Zakonu o urejanju prostora. DARS v komisijo za izbiro načrtovalca sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta imenuje tudi člana, ki ga določi MOP, UPR. MOP, UPR pred pričetkom postopka javnega naročila za izbiro načrtovalca sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta potrdi projektno nalogo.
IV. Nosilci urejanja prostora
Državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, ki v skladu z Zakonom o urejanju prostora predstavljajo nosilce urejanja prostora, in ki v konkretnem postopku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta odločajo ali soodločajo o zadevah urejanja prostora, so:
1. Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge,
2. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava,
3. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve,
5. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lov in ribištvo,
7. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
8. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
9. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Sektor za varstvo okolja,
10. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Sektor za upravljanje z vodami,
11. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Sektor za ohranjanje narave,
12. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
13. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste,
14. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice,
15. Javna agencija za železniški promet RS,
16. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
17. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
18. Zavod za ribištvo Slovenije,
19. Zavod za gozdove Slovenije,
20. ELES, d.o.o.,
21. Elektro - Primorska,
22. Geoplin plinovodi d.o.o.,
23. Občina Vipava in njene javne gospodarske službe v delih, kjer so upravljavci komunalne in druge infrastrukture,
24. drugi organi in organizacije, za katere se v postopku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
V. Način pridobitve strokovnih rešitev
V.1. Glede na to, da gre za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditev v okviru že sprejetega lokacijskega načrta za primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto – Vipava, za katerega je bila že izdelana primerjalna študija, ter ob dejstvu, da je v dolinskem delu cesta že zgrajena, zgornji del odseka pa je v gradnji, je bila podana pobuda za traso po varianti CIV-1. Predlagana varianta je bolj odmaknjena od naselij Hrašče in Poreče proti pobočju, manj odstopa od sprejetega lokacijskega načrta, zato je edina sprejemljiva za Občino Vipava in njene krajane, in jo lahko štejemo kot edino možno. Zaradi navedenega v postopku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta ni potrebno izdelati primerjave variantne rešitve v skladu s tretjim odstavkom 45. člena Zakona o urejanju prostora.
Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora ter izdelanih strokovnih podlag se predlagana rešitev optimizira.
V.2 Pred izdelavo predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta se opravi celovita presoja vplivov sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta na okolje. Zagotovi se:
– okoljsko poročilo, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta na okolje oziroma varovana območja in možne alternative ter navede stopnja upoštevanja okoljskih izhodišč oziroma naravovarstvenih smernic;
– revizijo okoljskega poročila v skladu s predpisi, ki določajo podrobnejšo vsebino okoljskega poročila in vsebino ter metodologijo presoje sprejemljivosti vplivov planov na varovana območja.
MOP, UPR pred javno razgrnitvijo predlagane rešitve, okoljskega poročila in njegove revizije, pridobi obvestilo o ustreznosti okoljskega poročila in njegove revizije.
Pri pripravi predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta se mora v čim večji meri upoštevati dana mnenja in pripombe javnosti na predlagano rešitev in na okoljsko poročilo, ki sta bila javno razgrnjena.
V.3 V fazi izdelave predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta se na podlagi poročila o vplivih nameravanega posega v okolje (v nadaljnjem besedilu: poročilo o vplivih na okolje) izvede presoja vplivov na okolje.
DARS mora zagotoviti:
– poročilo o vplivih na okolje, ki mora biti izdelano v skladu s predpisi, ki določajo podrobnejšo vsebino poročila o vplivih na okolje, ter
– revizijo poročila o vplivih na okolje, ki je neodvisen strokovni nadzor nad kakovostjo in ustreznostjo poročila o vplivih na okolje.
S predlogom sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta se hkrati javno razgrnejo tudi poročilo o vplivih na okolje, pisno mnenje o reviziji ter osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju.
MOP, UPR mora pred sprejemom sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta pridobiti okoljevarstveno soglasje.
VI. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
Pred izdelavo predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– analiza fizičnih lastnosti in pravnega stanja prostora, problemov, ki izhajajo iz dosedanjega prostorskega razvoja (analiza stanja in teženj v prostoru), ugotovitev novih razvojnih potreb, teženj in različnih pobud na obravnavanem območju, analiza možnosti glede načrtovanja prostorske ureditve (analiza razvojnih možnosti), analiza pričakovanih vplivov prostorske ureditve na posamezne sestavine prostora, vrednotenje ter priprava predlogov strokovnih rešitev (študija ranljivosti prostora);
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejna zasnova posameznih elementov prostorske ureditve, izdelana kot posamezni načrti, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve, z ustreznimi poročili in utemeljitvami;
– idejna zasnova nove prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti ipd.);
– idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– idejna zasnova zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih priključkov in ureditev;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, kulturno dediščino in trajnostno rabo naravnih dobrin, za omilitev vplivov na rastlinske in živalske vrste ter njihove habitate, vključno z idejno zasnovo ureditve morebitnih izravnalnih ukrepov;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora, po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
Podlaga za izdelavo predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Predlog sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic.
V postopku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije zagotovi izdelavo strokovnih zasnov s področja kulturne dediščine v skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine, in jih posreduje MOP, UPR.
V postopku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Zavod Republike Slovenije za varstvo narave izdela naravovarstvene smernice v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave, in jih posreduje MOP, UPR.
VII. Postopek in roki za pripravo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
Pridobitev smernic za načrtovanje
– DARS zagotovi gradivo za pridobitev smernic (situativni prikaz prostorske ureditve s tehničnim poročilom).
– MOP, UPR pridobi smernice za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave.
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh po prejemu vloge.
– Načrtovalec pregleda smernice in jih analizira. Ob upoštevanju te analize, analize stanja in teženj v prostoru, analize razvojnih možnosti ter študije ranljivosti prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
– MOP, UPR, Ministrstvo za promet in DARS potrdijo usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
Izdelava strokovnih podlag in predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
– DARS na podlagi usmeritev ter v skladu s priporočili prostorske konference zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag iz VI. točke tega programa priprave.
– MOP, UPR organizira drugo prostorsko konferenco z namenom, da se na predlagano rešitev, izdelano na podlagi strokovnih podlag, pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalnih skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
– Načrtovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag ter v skladu s priporočili prostorske konference izdela predlog sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta.
– MOP, UPR zagotovi strokovni pregled predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta.
– Načrtovalec dopolni predlog sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta po posredovanju pripomb s strani MOP, UPR.
– MOP, UPR seznani Občino Vipava z javno razgrnitvijo predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta.
Javna razgrnitev in javne obravnave
– Minister za okolje in prostor s sklepom odredi javno razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta na Ministrstvu za okolje in prostor ter na Občini Vipava.
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– MOP, UPR obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije ter na krajevno običajen način, in sicer najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
– MOP, UPR v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo. Javna obravnava mora biti v kraju načrtovane prostorske ureditve.
– MOP, UPR v sodelovanju z Občino Vipava v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.
– MOP, UPR v sodelovanju z DARS, pobudnikom in načrtovalcem prouči pripombe in predloge.
– Načrtovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja.
– MOP, UPR s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje.
– Minister za okolje in prostor po predhodnem mnenju ministra za promet odloči o upoštevanju pripomb in predlogov in z odločitvijo seznani Občino Vipava.
Izdelava dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
– DARS zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov.
– Načrtovalec izdela dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag.
– Načrtovalec po potrebi dopolni in zaključi analizo smernic ter jo priloži k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta in h gradivu za pridobitev mnenj.
– DARS zagotovi gradivo za pridobitev mnenj.
– MOP, UPR pozove nosilce urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu vloge.
– MOP, UPR pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja ter stališče ministrstva za promet k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta v času pridobivanja mnenj.
– MOP, UPR posreduje DARS mnenja nosilcev urejanja prostora in recenzijsko mnenje z namenom, da načrtovalec izdela usklajen dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta.
Sprejem sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
– Minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za promet posreduje usklajen dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Vladi Republike Slovenije v sprejem. Sestavni del gradiva so priporočila prostorskih konferenc in stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
– Vlada Republike Slovenije sprejme spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta z uredbo.
VIII. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-21-16/2004
Ljubljana, dne 24. februarja 2005.
EVA 2004-2511-0263
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor
 
Soglašam!
mag. Janez Božič l. r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti