Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2005 z dne 22. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2005 z dne 22. 3. 2005

Kazalo

984. Poslovnik Komisije Državnega zbora Republike Slovenije po zakonu o preprečevanju korupcije, stran 2689.

Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o pre­prečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04) je Komisija Državnega zbora Republike Slovenije po Zakonu o preprečevanju korupcije na seji z dne 17. marca 2005 sprejela
P O S L O V N I K
Komisije Državnega zbora Republike Slovenije po zakonu o preprečevanju korupcije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela Komisije Državnega zbora Republike Slovenije po Zakonu o preprečevanju korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija).
2. člen
Komisija deluje skladno z določili Zakona o preprečevanju korupcije (v nadaljnjem besedilu: ZPKor, Uradni list RS, št. 2/04), Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PoDZ-1, Uradni list RS, št. 35/02) in tega poslovnika.
3. člen
Kolikor s tem poslovnikom ni določeno drugače, veljajo za delo komisije določbe PoDZ-1.
II. ORGANIZACIJA DELA KOMISIJE
4. člen
(1) Komisijo vodi predsednik oziroma predsednica komisije (v nadaljnjem besedilu: predsednik). V primeru njegove odsotnosti sejo komisije vodi eden izmed članov ali članic komisije (v nadaljnjem besedilu: član) po predhodnem pooblastilu predsednika komisije. V primeru, ko pooblastila ni mogoče dati, vodi sejo najstarejši član.
(2) Predsednik sklicuje in vodi komisijo ter usklajuje delo komisije in opravlja druge zadeve po sklepu komisije.
(3) Sej komisije se lahko udeleži le član komisije. Nadomeščanje članov ni mogoče.
5. člen
(1) Komisija ima sekretarko oziroma sekretarja (v nadaljnjem besedilu: sekretar).
(2) Sekretar komisije:
– pomaga predsedniku pri pripravi sej komisije, organizira in opravlja strokovna dela za potrebe komisije ter skrbi za vsa administrativna in tehnična opravila v komisiji,
– skrbi za dokumentarno gradivo Komisije za preprečevanje korupcije, ki ga komisija pridobi na podlagi ZPKor,
– opravlja druga dela, ki jih določijo predsednik komisije ali komisija.
III. SEJE KOMISIJE
1. Splošno
6. člen
Seje komisije so zaprte za javnost.
7. člen
(1) Predsednik komisije sklicuje in vodi njene seje, določa poročevalce za obravnavo posameznih zadev na seji ter skrbi za pripravo poročil in sklepov komisije.
(2) Seja komisije se skliče v skladu z določili PoDZ-1. V primerih, kadar sklic seje komisije zahteva tretjina članov, sejo komisije lahko predsednik skliče pisno ter dnevni red predloži na sami seji komisije.
(3) Gradiva z oznako stopnje tajnosti so članom komisije dostopna po postopku, določenem v 21. členu tega poslovnika.
8. člen
(1) Seje komisije se poleg članov komisije lahko udeležijo sekretar komisije in strokovno-tehnično osebje, ki je nujno potrebno za izvedbo seje, vabljeni pa so lahko prisotni samo pri obravnavi točke dnevnega reda, h kateri so vabljeni.
(2) Na sejo komisije lahko predsednik poleg predsednika Komisije o preprečevanju korupcije povabi tudi člane in članice te komisije, ki lahko na seji izjavijo in obrazložijo svoja mnenja in stališča o obravnavanih zadevah.
9. člen
Komisija veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot polovica članov.
2. Odločanje
10. člen
(1) Komisija poleg sklepov o zadevah, ki jih obravnava, sprejema tudi letno poročilo, ki ga komisija v skladu s prvim odstavkom 13. člena ZPKor pošlje Državnemu zboru.
(2) Komisija sprejema sklepe z večino glasov vseh članov.
3. Zapisnik
11. člen
(1) O sejah komisije se vodi zapisnik in dobesedni zapis (magnetogram).
(2) Zapisnik komisije vsebuje kraj, čas seje, imena in priimke predsednika ter navzočih članov komisije, imena in priimke drugih oseb, ki sodelujejo na seji ter bistvene podatke o poteku seje in sklepe, ki jih je komisija sprejela.
(3) Dobesedni zapis (magnetogram seje) je sestavni del zapisnika.
4. Izjava za javnost
12. člen
(1) O zadevah, ki jih je komisija obravnavala seji ter o sprejetih sklepih komisija obvesti javnost. Sporočilo posreduje javnosti predsednik komisije oziroma član, ki ga določi predsednik.
(2) Komisija lahko o svojem delu oblikuje izjavo za javnost v pisni obliki, pri čemer sprejme besedilo izjave ob koncu seje z večino glasov vseh članov komisije.
IV. DELO KOMISIJE
1. Splošno
13. člen
(1) S podatki, ki jih na podlagi ZPKor pridobi komisija in so zaupne narave, ravna komisija v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Zakonom o tajnih podatkih.
(2) Komisija mora podatke, informacije in dokumentacijo, pridobljeno na podlagi ZPKor, hraniti 15 let po zaključku zadeve, nato pa se arhivira.
2. Postopek izvrševanja nadzora nad delom komisije za preprečevanje korupcije
14. člen
(1) O nadzoru nad premoženjskim stanjem ter ugotovitvah in mnenjih Komisije o preprečevanju korupcije, povezanih z nezdružljivostjo, o darilih in poslovanju (32. do vključno 39. člen ZPKor), predsednik Komisije za preprečevanje korupcije poroča komisiji vsake tri mesece, na lastno pobudo pa tudi večkrat, kadar želi komisijo seznaniti s težavami pri opravljanju nalog iz svoje pristojnosti.
(2) Poročilo predstavi na seji komisije.
(3) Kadar komisija zahteva dopolnitev predloženega poročila iz prvega odstavka tega člena, določi rok, v katerem ji je Komisija o preprečevanju korupcije dolžna predložiti dopolnjeno poročilo.
15. člen
(1) Komisija na razgovor na sejo pisno povabi predsednika in člane Komisije o preprečevanju korupcije.
(2) Komisija predsednika Komisije o preprečevanju korupcije s pisno zahtevo ali vabilom povabi tudi na dodatno ustno poročanje.
(3) Druge osebe so vabljene na sejo komisije s pisnim vabilom.
(4) O vsaki zahtevi ali vabilu sprejme komisija poseben sklep.
3. Nadzor premoženjskega stanja predsednika, namestnika predsednika in članov komisije o preprečevanju korupcije
16. člen
Komisija neposredno nadzira premoženjsko stanje predsednika, namestnika in članov Komisije o preprečevanju korupcije.
17. člen
(1) Komisija potem, ko pridobi imena funkcionarjev Komisije za preprečevanje korupcije s strani Mandatno – volilne komisije DZ RS, pošlje le-tem obrazec za prijavo premoženjskega stanja funkcionarjev (v nadaljnjem besedilu: obrazec PS-01).
(2) Hkrati z obrazcem komisija pošlje funkcionarjem pismo, v katerem jih opozori na določila zakona ter določi način vračanja izpolnjenega obrazca PS-01 z rokom vračila, pri čemer mora biti priložena tudi odločba o dohodnini, s katero je funkcionar Komisije za preprečevanje korupcije vsako leto v skladu z ZPKor izkazuje podatke o letnih dohodkih, dostavljena komisiji v roku 30 dni od dneva, ko jo je funkcionar prejel.
18. člen
Komisija lahko v zvezi z neposrednim nadzorom funkcionarja vabi na sejo, kjer se ta seznani z vsemi pomembnimi dejstvi, ki jih je komisija ugotovila, in se o njih izjavi neposredno na seji.
19. člen
(1) Če komisija ugotovi, da funkcionar Komisije za pre­prečevanje korupcije ni predložil izpolnjenega obrazca PS-01, ga na to opozori in mu določi dodaten rok 15 dni za izpolnitev obveznosti, od dneva vročitve opozorila komisije.
(2) Če funkcionar ob izteku dodatnega roka iz prejšnjega odstavka ne predloži komisiji zahtevanih podatkov v celoti, komisija po 15 dneh o tem obvesti organ, pristojen za določitev in izplačilo plače oziroma nadomestila plače z zahtevo za znižanje plače oziroma njenega nadomestila.
(3) Če funkcionar tudi v dveh mesecih po izteku roka iz prejšnjega odstavka ne predloži zahtevanih podatkov v celoti, komisija v sedmih dneh po izteku dvomesečnega roka o tem obvesti organi, pristojen za začetek postopka za prenehanje funkcije.
(4) Kolikor organ iz drugega in tretjega odstavka tega člena v roku 30 dni od obvestila komisije ne zniža plače oziroma njenega nadomestila, ne ustavi postopka plačevanja, ne začne postopka za prenehanje funkcije in o tem ne obvesti komisije, ta na sejo vabi predstojnika tega organa, ki odgovarja na vprašanja komisije ter daje ustrezna pojasnila o svojem ukrepanju.
V. TEHNIČNI POGOJI ZA DELOVANJE KOMISIJE
20. člen
Državni zbor mora v skladu z Zakonom o tajnih podatkih za nemoteno delo komisije zagotoviti za predsednika, člane ter sekretarja komisije prostore in opremo za varno obravnavanje osebnih in tajnih podatkov.
VI. RAVNANJE Z GRADIVI KOMISIJE
21. člen
(1) Gradivo za sejo komisije z oznako stopnje tajnosti je pred sejo komisije članom na vpogled v pisarni predsednika komisije oziroma v prostorih, ki jih za delovanje komisije v skladu z določilih Zakona o tajnih podatkih določi državni zbor.
(2) Predsednik komisije pravočasno pred sejo komisije obvesti člane komisije, kje in kdaj je gradivo iz prejšnjega odstavka dostopno za vpogled.
(3) Gradivo za sejo komisije iz prvega odstavka tega člena se razmnoži za vse člane komisije. Vsak izvod gradiva mora biti posebej označen na način, ki omogoča identifikacijo kopije z navedbo člana komisije, ki mu je gradivo namenjeno. Gradivo se na seji vroči samo navzočim članom komisije, ki so dolžni gradivo po seji vrniti.
VII. POROČANJE KOMISIJE DRŽAVNEMU ZBORU
22. člen
Komisija predloži državnemu zboru poročilo iz prvega odstavka 13. člena ZPKor do vključno 31. maja v tekočem letu za preteklo leto.
VIII. KONČNA DOLOČBA
23. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-02/93-36/8
Ljubljana, dne 17. marca 2005.
Barbara Žgajner Tavš l. r.
Predsednica komisije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti