Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2004 z dne 30. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2004 z dne 30. 4. 2004, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2258. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju porabe sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji
2259. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za glavno cesto Želodnik – Mengeš – Vodice na odseku Želodnik – Mengeš z obvoznico Mengeš
2260. Uredba o sevalnih dejavnostih
2261. Uredba o ekološko pomembnih območjih
2262. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev varnostnega spričevala in o postopku za izdajo varnostnega spričevala

MINISTRSTVA

2263. Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine
2264. Pravilnik o spremembah pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
2265. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o kreditnih ali finančnih inštitucijah s sedežem v Evropski uniji ali v tistih državah, ki po podatkih mednarodnih organizacij ali drugih pristojnih mednarodnih subjektov upoštevajo mednarodne standarde na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju določenih transakcij
2266. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o identifikaciji stranke pri odpiranju računa ali vzpostavitvi trajnega poslovnega razmerja brez njene navzočnosti
2267. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
2268. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox virus
2269. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali
2270. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin in o pogojih za izdajanje rastlinskih ­potnih listov

OBČINE

Moravske Toplice

2271. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Moravske Toplice
2272. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenih načrtov za območje zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic

Razkrižje

2273. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Razkrižje

Sežana

2274. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2003
2275. Pravilnik o sofinanciranju programov javnih prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana

Velike Lašče

2276. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Velike Lašče

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

47. Zakon ratifikaciji Sporazuma o udeležbi Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropskem gospodarskem prostoru s sklepno listino (MEGP)
48. Zakon o ratifikaciji Protokola za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in otroki, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (MPTLMOK)
49. Zakon o ratifikaciji Protokola o nedovoljeni proizvodnji strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva ter trgovini z njimi, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (MPNOMOK)
50. Zakon o ratifikaciji Protokola proti tihotapljenju migrantov po kopnem, morju in zraku, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (MPTMOK)
51. Zakon o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (MOPODŽ)
52. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o policijskem sodelovanju (BATPS)
53. Zakon o ratifikaciji Spremembe št. 1 Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o mednarodnem cestnem prevozu (BSK1MCP)

Vlada Republike Slovenije

54. Uredba o ratifikaciji Spremembe Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj
55. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o ureditvi skupnih službenih mest za opravljanje mejne kontrole
56. Uredba o ratifikaciji Memoranduma med Vlado Ruske federacije in Vlado Bosne in Hercegovine, Vlado Republike Hrvaške, Vlado Republike Makedonije, Vlado Srbije in Črne gore, Vlado Republike Slovenije o poravnavi medsebojnih finančnih terjatev po obračunih, povezanih z blagovnim prometom med bivšo ZSSR in bivšo SFRJ

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti