Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2004 z dne 30. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2004 z dne 30. 4. 2004

Kazalo

2275. Pravilnik o sofinanciranju programov javnih prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana, stran 6405.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 22. aprila 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov javnih prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana
1. člen
S tem pravilnikom se določa način, pogoje in postopek ter merila in kriterije za sofinanciranje programov javnih prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana (v nadaljevanju: sofinanciranje prireditev) iz sredstev občinskega proračuna.
2. člen
Sofinanciranje prireditev iz proračuna Občine Sežana se opravi na podlagi javnega razpisa. Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnega razpisa, se zagotovijo do višine, ki jo določi odbor za prireditve.
Ne glede na določilo prvega odstavka, se del sredstev za javne prireditve ter množične manifestacije, ki bodo potekale direktno pod pokroviteljstvom Občine Sežana in finančna sredstva, namenjena za srečanja in prireditve ter enkratne finančne pomoči pod pokroviteljstvom župana, lahko dodelijo brez javnega razpisa.
3. člen
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika niso namenjena za:
– sofinanciranje programov redne – obvezne dejavnosti, za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov,
– sofinanciranje programov, ki so predmet drugih javnih razpisov v občini Sežana in
– investicij.
4. člen
Prijavitelji programov, ki imajo pravico do sofinanciranja prireditev, so lahko društva, klubi, združenja, javni zavodi, gospodarske družbe ind., če:
– so registrirani in imajo dejavnost, ki je predmet razpisa opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– imajo sedež ali podružnico v Občini Sežana oziroma ne glede na sedež, če je program prireditve namenjen v prvi vrsti občanom Občine Sežana in se izvaja na območju občine,
– nosilec prireditve aktivno deluje vsaj eno leto,
– bo nosilec prireditev izvedel (ali jo je že izvedel) v tekočem proračunskem letu,
– ima nosilec prireditve zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov,
– program prireditve izkazuje jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov za izvajanje programa in ima poleg tega zagotovljene tudi druge vire financiranja,
– program predvideva pričakovane promocijske učinke za Občino Sežana.
5. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije za pripravo predloga razdelitve finančnih sredstev,
– priprava in objava javnega razpisa,
– zbiranje prijav,
– ocenjevanje prispelih prijav,
– obravnava in potrditev prijav,
– obveščanje prijaviteljev o izboru in višini sredstev s sklepi o sofinanciranju,
– sklepanje pogodb z izbranimi izvajalci,
– spremljanje izvajanja pogodb – poročila o izvedbi programov.
6. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi na predlog občinske uprave župan s sklepom.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– predmet razpisa,
– pogoje za sodelovanje na razpisu,
– okvirna merila in kriterije za sofinanciranje predpisov,
– vrednost razpisanih sredstev,
– podatke o razpisni dokumentaciji,
– vsebino prijave,
– rok za oddajo prijave in način njene dostave,
– določila in roke o obveščanju glede izida razpisa.
Javni razpis objavi občinska uprava po sprejemu proračuna za tekoče leto v Uradnem listu RS. Razpisni rok za prijavo ne sme biti krajši od 15 dni.
8. člen
Prijavo na javni razpis oddajo prosilci na obrazcu, ki ga oblikuje občinska uprava, do roka določenega v javnem razpisu.
9. člen
O popolnih in pravočasno prispelih prijavah odloča tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. Na podlagi meril in kriterijev iz tega pravilnika pripravi predlog o podelitvi finančnih sredstev in ga predloži odboru za prireditve, ki odloči o višini dodeljenih sredstev posameznim prosilcem.
10. člen
Za tekoče proračunsko leto se sredstva zagotovijo v proračunu Občine Sežana in v skladu s sklepom odbora.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-5/2004-6
Sežana, dne 22. aprila 2004.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti