Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2004 z dne 30. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2004 z dne 30. 4. 2004

Kazalo

2258. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju porabe sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji, stran 6325.

Na podlagi 28. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju porabe sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji
1. člen
V Uredbi o izvajanju porabe sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/04) se v naslovu beseda »porabe« nadomesti z besedilom »postopkov pri porabi«.
2. člen
V 1. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Načrtovanje in poraba sredstev strukturne politike poteka na področjih:
1. Enotnega programskega dokumenta;
2. Pobude Skupnosti INTERREG IIIA;
3. Pobude Skupnosti EQUAL.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
3. člen
V 2. členu se v prvem odstavku dodajo 13. do 16. točka, ki se glasijo:
»13. Pobuda Skupnosti INTERREG IIIA je namenjena spodbujanju čezmejnega sodelovanja v okviru strukturnih skladov in se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Programi pobude Skupnosti INTERREG IIIA, v katerih sodeluje Republika Slovenija v programskem obdobju 2000–2006, so:
– Sosedski program Slovenija/Madžarska/Hrvaška;
– Program pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija;
– Program pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija.
14. Program pobude Skupnosti INTERREG IIIA (v nadaljnjem besedilu: PPS INTERREG IIIA) je programski dokument v okviru pobude Skupnosti INTERREG IIIA za koriščenje sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v obdobju 2004-2006 na podlagi dogovorjenih prioritet med Republiko Slovenijo in državami partnericami v posameznem PPS INTERREG IIIA.
15. Pobuda Skupnosti EQUAL je posebni finančni instrument Evropske unije za uresničevanje strukturne politike. V okviru Evropske strategije zaposlovanja preko transnacionalnega sodelovanja spodbuja nove načine za boj proti diskriminaciji in neenakostim na trgu dela.
16. Program Pobude skupnosti EQUAL za programsko obdobje 2004–2006 (v nadaljnjem besedilu: PPS EQUAL) je dokument Republike Slovenije, ki ga je odobrila Evropska komisija in vsebuje strategijo ter večletne ukrepe PPS EQUAL v Republiki Sloveniji.«
Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Izrazi iz tega člena, ki se nanašajo na EPD in niso posebej definirani za PPS INTERREG IIIA in PPS EQUAL, se smiselno uporabljajo tudi za ti pobudi.«
4. člen
V naslovu II. poglavja se beseda »EPD« nadomesti z besedama »STRUKTURNE POLITIKE«.
5. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(vloge)
(1) Organ upravljanja je odgovoren za upravljanje strukturne politike in učinkovito ter pravilno črpanje sredstev strukturne politike. Organ upravljanja je notranja organizacijska enota:
1. Službe Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj za EPD;
2. Javne agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj za PPS INTERREG IIIA Sosedski program Slovenija/Madžarska/Hrvaška;
3. Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za PPS EQUAL.
(2) Nacionalni organ za PPS INTERREG IIIA je posredniško telo organa upravljanja, ki je v državi partnerici. Za PPS INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija in PPS INTERREG IIIA Slovenija-Italija je nacionalni organ Javna agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj.
(3) Posredniško telo je odgovorno za izvedbo posamezne prednostne naloge EPD. V skladu z usmeritvami organa upravljanja vodi medresorsko usklajevanje za izbor projektov EPD ali programov na nivoju pristojne prednostne naloge, ki je predmet sofinanciranja s strani posameznega strukturnega sklada. Pri tem mora zagotavljati skladnost s horizontalnimi prednostnimi nalogami EU, merljivost učinkov in doseganje zastavljenih ciljev. Posredniško telo je notranja organizacijska enota:
1. Ministrstva za gospodarstvo za Evropski sklad za regionalni razvoj;
2. Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za Evropski socialni sklad;
3. Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za Usmerjevalni oddelek Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada in Finančni instrument za usmerjanje ribištva.
(4) Nosilec proračunske postavke je neposredni uporabnik državnega proračuna, ki ima v posebnem delu proračuna zagotovljena sredstva strukturne politike. Deluje v skladu z navodili organa upravljanja, plačilnega organa, posredniškega telesa ter v skladu s sklenjenimi sporazumi in drugimi akti.
(5) Končni upravičenec v okviru EPD je neposredni ali posredni proračunski uporabnik v skladu s predpisom ministra ali ministrice, pristojne za finance (v nadaljnjem besedilu: minister za finance), ki odobri državno pomoč ali izvede projekt. Končni upravičenec je dolžan spoštovati navodila organa upravljanja, plačilnega organa, posredniškega telesa in nosilca proračunske postavke ter sklenjene sporazume in druge akte.
(6) Končni upravičenec v okviru PPS INTERREG IIIA je končni prejemnik sredstev strukturne politike, ki izvede projekt.
(7) Končni upravičenec v okviru PPS EQUAL je razvojno partnerstvo, izbrano na javnem razpisu, ki je hkrati končni prejemnik sredstev strukturne politike.
(8) Končni prejemnik je prejemnik sredstev strukturne politike.
(9) Plačilni organ je notranja organizacijska enota Ministrstva za finance. Odgovoren je predvsem za izvrševanje povračil iz naslova sredstev EU strukturnih skladov v proračun.
(10) Plačilni organ za PPS INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija in PPS INTERREG IIIA Slovenija-Italija se nahaja v državi partnerici.
(11) Neodvisni organ za finančni nadzor je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna (v nadaljnjem besedilu: organ za finančni nadzor), ki je organ v sestavi Ministrstva za finance in opravlja naloge neodvisnega nadzora vseh skladov EU.
(12) Nosilec horizontalne prednostne naloge je ministrstvo, ki pokriva posamezno vsebino horizontalne prednostne naloge glede na EPD, in sicer:
4. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo za trajnostni razvoj;
5. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve za enake možnosti;
6. Ministrstvo za informacijsko družbo za informacijsko družbo.
(13) Nadzorni odbor je telo, ki opravlja naloge, opredeljene v 35. členu Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 o splošnih določbah glede Strukturnih skladov (UL L, št. 161/1999, z dne 21. junija 1999, vključno z vsemi spremembami, nadaljnjem besedilu: Uredba 1260/1999).
(14) Programski svet je medresorski odbor na ravni prednostne naloge EPD, ki ga ustanovi posredniško telo.
(15) Upravni odbor v okviru PPS INTERREG IIIA je medresorski mednarodni odbor.»
6. člen
Za 28. členom se doda VI. a poglavje, ki se glasi:
»VI.a POSEBNOSTI V IZVAJANJU POSTOPKOV PRI PORABI SREDSTEV STRUKTURNE POLITIKE V OKVIRU PPS INTERREG IIIA
29. člen
(uporaba členov)
Za izvajanje postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v okviru PPS INTERREG IIIA se smiselno uporabljajo določbe členov te uredbe, ki urejajo izvajanje postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v okviru EPD, razen za posebnosti, ki so opredeljene v 30. do 39. členu te uredbe.
30. člen
(pristojnosti in odgovornosti organa upravljanja oziroma nacionalnega organa)
(1) Organ upravljanja oziroma nacionalni organ opravlja naloge organa upravljanja, določene v 4. členu te uredbe, razen nalog iz 2., 3., 4., 5., 6., 11. in 15. točke 4. člena te uredbe.
(2) Organ upravljanja oziroma nacionalni organ opravlja naloge posredniškega telesa, določene v 5. členu te uredbe, razen nalog iz 1., 5. in 6. točke drugega odstavka ter 11. in 12. točke tretjega odstavka 5. člena te uredbe.
(3) Organ upravljanja oziroma nacionalni organ opravlja naloge končnega upravičenca, določene v 7. členu te uredbe, razen nalog iz 6. točke 7. člena te uredbe.
(4) Organ upravljanja oziroma nacionalni organ opravlja naloge nosilca proračunske postavke, določene v 10., 11. in 12. točki prvega odstavka 6. člena te uredbe.
31. člen
(pogodbeni odnos z nosilcem proračunske postavke)
Organ upravljanja oziroma nacionalni organ opravlja vse naloge iz 30. člena te uredbe na podlagi pogodbe z nosilcem proračunske postavke.
32. člen
(pristojnosti in odgovornosti nosilca proračunske postavke)
(1) Nosilec proračunske postavke opravlja naloge organa upravljanja, določene v 2., 3., 6. in 11. točki 4. člena te uredbe.
(2) Nosilec proračunske postavke opravlja naloge nosilca proračunske postavke, določene v 5., 7., 11., 13., 14., 15. in 16. točki prvega odstavka 6. člena te uredbe.
33. člen
(pristojnosti in odgovornosti plačilnega organa)
(1) Poleg nalog iz 8. člena te uredbe opravlja plačilni organ tudi transfer sredstev plačilnemu podorganu na Madžarskem.
34. člen
(javni razpis za izbiro)
(1) Javni razpis v okviru PPS INTERREG IIIA je dvostopenjski postopek, kjer se v prvi fazi predhodnega ocenjevanja v Republiki Sloveniji ne opravi končni izbor ampak oblikuje prednostna lestvica projektov, iz katere so dokončno potrjeni projekti na mednarodnem upravnem odboru posameznega PPS INTERREG IIIA.
(2) Javni razpis za posamezni PPS INTERREG IIIA se potrdi v okviru upravnega ali nadzornega odbora za posamezni program.
(3) Javni razpis, razpisna dokumentacija, pogodbeni dokumenti in postopek so vodeni v slovenskem jeziku. V primeru drugačnega dogovora z državami partnericami so lahko javni razpis, razpisna dokumentacija, pogodbeni dokumenti in postopek vodeni poleg slovenskega tudi v tujem jeziku. Javni razpis in razpisna dokumentacija morata vsebovati natančna navodila glede uporabe jezika za posamezne dokumente.
(4) Javni razpis za dodelitev sredstev strukturne politike v okviru PPS INTERREG IIIA mora biti objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in mora vsebovati sestavine iz drugega odstavka 12. člena te uredbe, razen sestavin iz 9. točke drugega odstavka 12. člena te uredbe. Namesto sestavin iz 1. točke drugega odstavka 12. člena te uredbe mora javni razpis vsebovati ime oziroma naziv in sedež organa upravljanja oziroma nacionalnega organa, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev.
(5) Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so navedeni v četrtem odstavku 12. člena te uredbe. Namesto obveznih sestavnih delov iz četrte alinee 1. točke in 4. točke četrtega odstavka 12. člena te uredbe so obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije:
1. navedba meril načina vrednotenja za izbor končnih upravičencev;
2. splošni pogoji za sklepanje pogodbe o sofinanciranju.
(6) Obvezne sestavine pogodbe o sofinanciranju so navedene v petem odstavku 12. člena te uredbe. Namesto obveznih sestavin iz 2. in 12. točke petega odstavka 12. člena te uredbe so obvezne sestavine pogodbe o sofinanciranju:
1. naziv in naslov organa upravljanja oziroma nacionalnega organa;
2. dolžnost organa upravljanja oziroma nacionalnega organa, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev.
35. člen
(izbor predlogov projektov in potrditev projektov)
(1) Organ upravljanja oziroma nacionalni organ pripravi osnutek javnega razpisa in pred objavo javnega razpisa pridobi soglasje upravnega odbora posameznega PPS INTERREG IIIA.
(2) Postopek za dodelitev sredstev se deli v fazo predhodnega ocenjevanja, za katero je odgovoren organ upravljanja oziroma nacionalni organ, ter v fazo skupne izbire, za katero je odgovoren upravni odbor, sestavljen iz predstavnikov vseh držav partneric v programu.
1. Faza predhodnega ocenjevanja je sestavljena iz naslednjih opravil:
a. Organ upravljanja oziroma nacionalni organ sprejema prispele prijave in zaporedoma opravlja oceno administrativne ustreznosti in upravičenosti glede na pogoje posameznega PPS INTERREG IIIA.
b. Organ upravljanja oziroma nacionalni organ imenuje strokovno skupino za predhodno ocenjevanje kakovosti projektov, ki poteka v Republiki Sloveniji, in ki jo vodi predstavnik organa upravljanja oziroma nacionalnega organa.
c. V prvi fazi ocenjevanja se organ upravljanja oziroma nacionalni organ lahko posvetuje z drugimi pristojnimi institucijami v državah partnericah v okviru bilateralnih strokovnih skupin oziroma z drugimi pristojnimi institucijami v Republiki Sloveniji in lahko od vlagatelja zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
d. Organ upravljanja oziroma nacionalni organ posreduje predlog liste priporočenih projektov slovenskemu delu upravnega odbora v vmesno potrditev.
2. Faza skupne izbire je sestavljena iz naslednjih opravil:
a. Organ upravljanja oziroma nacionalni organ posreduje predlog liste izbranih projektov, vključno s spremno dokumentacijo, skupnemu tehničnemu sekretariatu posameznega PPS INTERREG IIIA, ki preveri ustreznost dokumentacije in jo posreduje upravnemu odboru posameznega PPS INTERREG IIIA.
b. Upravni odbor posameznega PPS INTERREG IIIA oceni projekte na podlagi skupnih meril.
c. Upravni odbor posameznega PPS INTERREG IIIA sprejme končno odločitev o izbiri projektov. Upravni odbor izda skupni sklep za potrditev liste projektov, ki predstavlja osnovo za sklenitev pogodbe o sofinanciranju.
(3) Na podlagi izdanega sklepa iz 2. c točke drugega odstavka tega člena pripravi nosilec proračunske postavke predloge za odprtje projektov PPS, ki izhajajo iz EP in jih posreduje Ministrstvu za finance ter obvesti organ upravljanja oziroma nacionalni organ z namenom odobritve izvrševanja projekta.
(4) Organ upravljanja oziroma nacionalni organ na podlagi izdanega sklepa predlagatelju projekta posreduje obvestilo o izbiri projekta z odobreno višino sredstev sofinanciranja in z navedbo morebitnih dodatnih pogojev, ki jih mora izpolniti predlagatelj projekta pred podpisom pogodbe o sofinanciranju. Obvestilo in izpolnjeni pogoji so podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju. V skladu s pogodbo o sofinanciranju, celotno dokumentacijo projekta, to uredbo in ostalimi pravnimi akti končni upravičenec izvede projekt. Če projekt ni izbran, organ upravljanja oziroma nacionalni organ izda obvestilo o zavrnitvi projekta.
36. člen
(izbor, potrjevanje in izvajanje projektov tehnične pomoči)
Organ upravljanja oziroma nacionalni organ pripravi predlog projekta tehnične pomoči in ga posreduje nadzornemu oziroma upravnemu odboru posameznega PPS INTERREG IIIA v potrditev. O potrditvi obvesti nosilca proračunske postavke, ki o tem obvesti plačilni organ.
37. člen
(zahtevek za plačilo)
(1) Končni upravičenec pripravi zahtevek za plačilo na podlagi predloženih dokazil o upravičenih stroških, navedenih v pogodbi ali računovodski dokumentaciji enake dokazne moči, in ga posreduje organu upravljanja oziroma nacionalnemu organu.
(2) Organ upravljanja oziroma nacionalni organ posreduje pregledan zahtevek za izplačilo nosilcu proračunske postavke, ki izvrši plačilo končnemu upravičencu.
38. člen
(zahtevek za povračilo)
(1) Organ upravljanja oziroma nacionalni organ mora v 30 dneh po plačilu v breme sredstev strukturne politike oziroma v skladu z navodili plačilnega organa, pripraviti in predložiti zahtevek za povračilo z dokazilom o opravljenih kontrolah in ostalo zahtevano dokumentacijo plačilnemu organu. Hkrati mora o tem obvestiti nosilca proračunske postavke.
(2) Organ upravljanja oziroma nacionalni organ lahko predloži zahtevek za povračilo plačilnemu organu najkasneje do 15. novembra tekočega proračunskega leta oziroma v roku, ki ga predpiše minister za finance.
(3) Plačilni organ lahko zavrne zahtevek za povračilo, če ne izpolnjuje zahtevanih pogojev in z ustrezno utemeljitvijo v 30 dneh obvesti organ upravljanja in nosilca proračunske postavke.
(4) Če je plačilni organ v državi partnerici, nacionalni organ hkrati posreduje kopijo zahtevka za povračilo nosilcu proračunske postavke in plačilnemu organu v Republiki Sloveniji.
39. člen
(kontrola zahtevkov)
Organ upravljanja oziroma nacionalni organ opravlja kontrole, predvidene v 25. in 26. členu te uredbe, v samostojni notranji organizacijski enoti.«
7. člen
Pred VII. poglavje se doda VI.b poglavje, ki se glasi:
»VI.b POSEBNOSTI V IZVAJANJU POSTOPKOV PRI PORABI SREDSTEV STRUKTURNE POLITIKE V OKVIRU PPS EQUAL
40. člen
(uporaba členov)
Za izvajanje postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v okviru PPS EQUAL se smiselno uporabljajo določila členov, ki urejajo izvajanje postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v okviru EPD, razen za posebnosti, ki so opredeljene v 41. do 43. členu te uredbe.
41. člen
(pristojnosti in odgovornosti organa upravljanja)
(1) Organ upravljanja opravlja naloge organa upravljanja, določene v 4. členu te uredbe, razen nalog iz 4., 5., 7., 8., 9. in 11. točke 4. člena te uredbe.
(2) Organ upravljanja opravlja naloge nosilca proračunske postavke, določene v 12. in 13. točki prvega odstavka 6. člena te uredbe.
(3) Organ upravljanja opravlja naloge končnega upravičenca, določene v 1., 2., 3. in 7. točki 7. člena te uredbe.
(4) Organ upravljanja izda navodila za spremljanje in poročanje o izvajanju PPS EQUAL.
42. člen
(javni razpis za izbiro projektov)
(5) Javni razpis za izbiro projektov za dodelitev sredstev strukturne politike mora biti objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in mora vsebovati sestavine iz drugega odstavka 12. člena te uredbe. Namesto sestavin iz 1. točke drugega odstavka 12. člena te uredbe mora javni razpis vsebovati ime oziroma naziv in sedež organa upravljanja, ki izvede vse postopke potrebne za dodelitev sredstev.
(6) Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so navedeni v četrtem odstavku 12. člena te uredbe. Namesto obveznega sestavnega dela iz 4. točke četrtega odstavka 12. člena te uredbe je obvezni sestavni del vzorec pogodbe o financiranju.
(7) Obvezne sestavine pogodbe o financiranju so določene v petem odstavku 12. člena te uredbe. Namesto obveznih sestavin iz 2., 6. in 12. točke 12. člena te uredbe so obvezne sestavine pogodbe o financiranju:
1. naziv in naslov organa upravljanja;
2. višina dodeljenih sredstev;
3. dolžnost organa upravljanja, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev.
43. člen
(izbor predlogov projektov in potrditev projektov)
(1) Organ upravljanja pripravi osnutek javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter ju objavi.
(2) Organ upravljanja imenuje komisijo za odpiranje in ocenitev prispelih vlog. Sestava komisije mora zagotavljati objektivno in strokovno ocenjevanje, pri čemer je nujno potrebno izključiti konflikt interesov.
(3) Komisija pripravi predlog liste izbranih projektov s finančnimi podatki o posamičnih projektih in ga posreduje organu opravljanja, ki se glede izbora opredeli in izda skupni sklep o potrditvi projektov.
(4) Na podlagi izdanega sklepa iz prejšnjega odstavka pripravi organ upravljanja predlog za odprtje projektov PPS EQUAL, ki izhaja iz EP in ga posreduje Ministrstvu za finance.
(5) Na podlagi izdanega sklepa organ upravljanja pripravi in posreduje predlagatelju projekta obvestilo o sklepu o potrditvi projekta z odobreno višino sredstev financiranja in z navedbo morebitnih dodatnih pogojev, ki jih mora izpolniti predlagatelj projekta pred podpisom pogodbe. Obvestilo o sklepu in izpolnjeni pogoji so podlaga za sklenitev pogodbe o financiranju. V skladu s pogodbo o financiranju, celotno dokumentacijo projekta, to uredbo in ostalimi pravnimi akti končni upravičenec izvede projekt. Če projekt ni izbran, organ upravljanja izda obvestilo o zavrnitvi projekta in ga posreduje predlagatelju projekta.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
(upravičeni stroški v prehodnem obdobju)
Stroški so lahko upravičeni do povračila tudi, če so nastali v obdobju od 1. januarja 2004 do 1. maja 2004 in v skladu z uredbo izpolnjujejo pogoje za povračilo, razen če v instrumentu iz 4. točke prvega odstavka 2. člena uredbe ni določeno drugače.
V primeru, da so bili stroški iz prejšnjega odstavka že plačani iz državnega proračuna, nosilec proračunske postavke v soglasju s posredniškim telesom in organom upravljanja posreduje predlog za pridobitev soglasja za preknjižbo porabe v breme sredstev strukturne politike Ministrstvu za finance, skupaj z dokazilom o opravljenih kontrolah po 26. členu uredbe. Po pridobitvi soglasja se izvede preknjižba porabe v breme sredstev strukturne politike. Po preknjižbi porabe nosilec proračunske postavke v skladu z 20. členom uredbe predloži zahtevek za povračilo plačilnemu organu.
9. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-01/2004-2
Ljubljana, dne 29. aprila 2004.
EVA 2004-1611-0112
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti