Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2004 z dne 30. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2004 z dne 30. 4. 2004

Kazalo

2276. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Velike Lašče, stran 6406.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) sprejme župan Občine Velike Lašče
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Velike Lašče
(Uradni list SRS, št. 6/86 in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93, 70/98)
 
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega akta
Zadnji popravki prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–1990, oboje dopolnitev, za območje Občine Velike Lašče so se nanašali na:
– spremembo namembnosti zemljišča za potrebe sanacije neurejenega izkoriščanja peskokopa v skladu z zakonom o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99),
– spremembo namembnosti zemljišč za potrebe širitve posameznih naselij, ki po veljavnem dolgoročnem planu nimajo možnosti širitve za potrebe novogradenj, spremembe namembnosti zemljišč za potrebe kmetov v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih,
– popravke tehničnih napak, nastalih pri izrisu grafičnega dela sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Velike Lašče leta 1998 ter njegovo uskladitev s predhodnimi urbanističnimi in lokacijskimi informacijami ter lokacijskimi in gradbenimi dovoljenji.
Naštete spremembe se morajo odražati tudi v prostorsko izvedbenih aktih, v katerih se bo podrobneje določila namenska raba prostora, ter merila in pogoji za posege v prostor v obstoječih in predvidenih poselitvenih območij.
 
II. Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev prostorskega akta
Predmet so spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Velike Lašče (Uradni list SRS, št. 6/86 in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93, 70/98).
S spremembami odloka se bodo določili podrobnejša merila in pogoji za posege v prostor za obstoječa poselitvena območja in tista, ki bodo po zaključku sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Velike Lašče prikazana v kartografski dokumentaciji – podrobnejši namenski rabi prostora, kot nova poselitvena območja.
Namen sprememb je tudi vektorizacija oziroma izdelava digitalnega kartografskega dela odloka o prostorsko ureditvenih pogojih.
Občina Velike Lašče je dne 22. aprila 2004 ob 19. uri v skladu z 28. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1 v nadaljevanju: ZureP-1) sklicala prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva, in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskih aktov, oziroma predvidene prostorske ureditve.
Na prostorski konferenci so priporočila podali predstavniki: /
Okvirno ureditveno območje prostorskega akta
Sprememba odloka se nanaša na celotno območje Občine Velike Lašče.
 
III. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi spremembe prostorskih aktov
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave prostorskih aktov podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu za mnenje so:
Zavod za gozdove RS, OE Ljubljana,
Zavod za gozdove RS, OE Kočevje,
ARSO – Sektor za vodno gospodarstvo,
ARSO – Sektor za vodno gospodarstvo, OE Ljubljana,
MOPE- Uprava za rudarstvo,
ARSO – Sektor za varstvo narave,
Zavod za varstvo narave, OE Ljubljana,
Zavod za varstvo kulturne dediščine,
ARSO – Sektor za varstvo okolja,
Ministrstvo za obrambo – Urad za obrambne zadeve,
Ministrstvo za promet – Urad za ceste,
Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
MOPE – Urad za energetiko,
ELEKTRO – SLOVENIJA D.O.O. Javno podjetje za prenos električne energije,
Elektro Ljubljana d.d.,
Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Kočevje,
Občina Velike Lašče – lokalne poti,
Občina Velike Lašče – vodovod,
Vodokomunalni sistemi d.o.o.,
Telekom Slovenije, PE Ljubljana,
JP VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o.,
Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije,
druge občinske gospodarske javne službe, ter drugi organi in organizacije kolikor bi se v postopku priprave prostorskih aktov izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
 
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri pripravi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev se upoštevajo že izdelana strokovna gradiva in pridobljeni podatki, ter upošteva navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), kakor tudi vse strokovne podlage, ki so jih izdelali pristojni nosilci urejanja prostora.
 
V. Roki za pripravo prostorskega akta
Občina pridobi smernice za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz III. točke tega programa priprave.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.
Izdelovalec izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le-te ter analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve po prejemu smernic.
Izdelovalec zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, določenih v IV. točki tega programa priprave.
Izdelovalec izdela predlog osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev.
Občina Velike Lašče skliče 2. prostorsko konferenco, ki je najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo prostorskega akta. Datum ter kraj in čas zbora konference Občina Velike Lašče objavi vsaj v dveh sredstvih javnega obveščanja.
Župan s sklepom odredi javno razgrnitev.
Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
Občina Velike Lašče obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v uradnem glasilu, ter na krajevno pristojen način.
Občina Velike Lašče v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo.
Občina Velike Lašče z izdelovalcem preuči pripombe in predloge.
Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja.
Izdelovalec zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov.
Izdelovalec izdela dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana in prostorsko ureditvenih pogojev in pozove nosilce urejanja prostora iz III. točke tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu.
Nosilci urejanja prostora podajo mnenja najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.
Občinski svet sprejme odlok prostorsko ureditvenih pogojev.
Objava odlokov v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.
 
VI. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Za izdelavo strokovnih podlag ter izvedbo ostalih potrebnih del v okviru sprememb in dopolnitev planov Občine Velike Lašče so zagotovljena sredstva iz občinskega proračuna.
 
VII. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s podpisom župana.
Št. 00303-03/2004-01
Velike Lašče, dne 23. aprila 2004.
Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti