Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2004 z dne 30. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2004 z dne 30. 4. 2004

Kazalo

47. Zakon ratifikaciji Sporazuma o udeležbi Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropskem gospodarskem prostoru s sklepno listino (MEGP), stran 3937.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O UDELEŽBI ČEŠKE REPUBLIKE, REPUBLIKE ESTONIJE, REPUBLIKE CIPER, REPUBLIKE LATVIJE, REPUBLIKE LITVE, REPUBLIKE MADŽARSKE, REPUBLIKE MALTE, REPUBLIKE POLJSKE, REPUBLIKE SLOVENIJE IN SLOVAŠKE REPUBLIKE V EVROPSKEM GOSPODARSKEM PROSTORU S SKLEPNO LISTINO (MEGP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o udeležbi Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropskem gospodarskem prostoru s sklepno listino (MEGP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. aprila 2004.
Št. 001-22-77/04
Ljubljana, dne 29. aprila 2004
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O UDELEŽBI ČEŠKE REPUBLIKE, REPUBLIKE ESTONIJE, REPUBLIKE CIPER, REPUBLIKE LATVIJE, REPUBLIKE LITVE, REPUBLIKE MADŽARSKE, REPUBLIKE MALTE, REPUBLIKE POLJSKE, REPUBLIKE SLOVENIJE IN SLOVAŠKE REPUBLIKE V EVROPSKEM GOSPODARSKEM PROSTORU S SKLEPNO LISTINO (MEGP)
1. člen
Ratificira se Sporazum o udeležbi Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropskem gospodarskem prostoru s sklepno listino, podpisan v Luxembourgu 14. oktobra 2003.
2. člen
Besedilo sporazuma s sklepno listino se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi*:
S P O R A Z U M
O UDELEŽBI ČEŠKE REPUBLIKE,
REPUBLIKE ESTONIJE, REPUBLIKE CIPER, REPUBLIKE LATVIJE, REPUBLIKE LITVE, REPUBLIKE MADŽARSKE, REPUBLIKE MALTE, REPUBLIKE POLJSKE, REPUBLIKE SLOVENIJE IN SLOVAŠKE REPUBLIKE
V EVROPSKEM GOSPODARSKEM PROSTORU
EVROPSKA SKUPNOST
 
KRALJEVINA BELGIJA,
KRALJEVINA DANSKA,
ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,
HELENSKA REPUBLIKA,
KRALJEVINA ŠPANIJA,
FRANCOSKA REPUBLIKA,
IRSKA,
ITALIJANSKA REPUBLIKA,
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,
KRALJEVINA NIZOZEMSKA,
REPUBLIKA AVSTRIJA,
PORTUGALSKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA FINSKA,
KRALJEVINA ŠVEDSKA,
ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE,
v nadaljnjem besedilu "države članice ES",
 
REPUBLIKA ISLANDIJA,
KNEŽEVINA LIHTENŠTAJN,
KRALJEVINA NORVEŠKA,
v nadaljnjem besedilu "države Efte",
 
skupaj v nadaljnjem besedilu "sedanje pogodbenice"
 
in
 
ČEŠKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA ESTONIJA,
REPUBLIKA CIPER,
REPUBLIKA LATVIJA,
REPUBLIKA LITVA,
REPUBLIKA MADŽARSKA,
REPUBLIKA MALTA,
REPUBLIKA POLJSKA,
REPUBLIKA SLOVENIJA,
SLOVAŠKA REPUBLIKA,
 
KER je bila dne 16. aprila 2003 v Atenah podpisana Pogodba o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu "Pogodba o pristopu");
 
KER na podlagi člena 128 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, ki je bil podpisan v Oportu 2. maja 1992, vsaka evropska država, ki postane članica Skupnosti, zaprosi za to, da postane pogodbenica Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu "Sporazum EGP");
 
KER so Češka republika, Republika Estonija, Republika Ciper, Republika Latvija, Republika Litva, Republika Madžarska, Republika Malta, Republika Poljska, Republika Slovenija in Slovaška republika zaprosile za to, da postanejo pogodbenice Sporazuma EGP;
 
KER se o pogojih za udeležbo sklene sporazum med sedanjimi pogodbenicami in državami prosilkami;
SO SE ODLOČILE skleniti naslednji sporazum:
ČLEN 1
1. Češka republika, Republika Estonija, Republika Ciper, Republika Latvija, Republika Litva, Republika Madžarska, Republika Malta, Republika Poljska, Republika Slovenija in Slovaška republika postanejo pogodbenice Sporazuma EGP in se v nadaljnjem besedilu imenujejo "nove pogodbenice".
2. Določbe Sporazuma EGP, kakor so bile spremenjene s sklepi Skupnega odbora EGP, sprejetimi pred 1. novembrom 2002, so od začetka veljavnosti tega sporazuma obvezujoče za nove pogodbenice pod istimi pogoji kot za sedanje pogodbenice in pod pogoji, določenimi v tem sporazumu.
3. Priloge k temu sporazumu so sestavni del tega sporazuma.
ČLEN 2
1) PRILAGODITVE GLAVNEGA DELA BESEDILA SPORAZUMA EGP
 
(a) Preambula:
seznam pogodbenic se nadomesti z naslednjim:
"EVROPSKA SKUPNOST,
KRALJEVINA BELGIJA,
ČEŠKA REPUBLIKA,
KRALJEVINA DANSKA,
ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,
REPUBLIKA ESTONIJA,
HELENSKA REPUBLIKA,
KRALJEVINA ŠPANIJA,
FRANCOSKA REPUBLIKA,
IRSKA,
ITALIJANSKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA CIPER,
REPUBLIKA LATVIJA,
REPUBLIKA LITVA,
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,
REPUBLIKA MADŽARSKA,
REPUBLIKA MALTA,
KRALJEVINA NIZOZEMSKA,
REPUBLIKA AVSTRIJA,
REPUBLIKA POLJSKA,
PORTUGALSKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA SLOVENIJA,
SLOVAŠKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA FINSKA,
KRALJEVINA ŠVEDSKA,
ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE,
 
TER
 
REPUBLIKA ISLANDIJA,
KNEŽEVINA LIHTENŠTAJN,
KRALJEVINA NORVEŠKA,";
 
(b) člen 2:
(i) besedilo točke (b) se nadomesti z naslednjim besedilom:
'izraz "države Efte" pomeni Republiko Islandijo, Kneževino Lihtenštajn in Kraljevino Norveško;';
(ii) v točki (c) se črtajo besede "in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo";
(iii) doda se naslednja točka:
'(d) izraz "Akt o pristopu z dne 16. aprila 2003" pomeni Akt o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija, sprejet 16. aprila 2003 v Atenah.';
 
(c) člen 109:
v odstavku 1 se črtajo besede ", Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo";
 
(d) člen 117:
besedilo člena 117 se nadomesti z naslednjim besedilom:
"Protokol 38 in Protokol 38a vsebujeta določbe o finančnih mehanizmih.";
 
(e) člen 121:
odstavek (c) se črta;
 
(f) člen 126:
odstavek 1 se spremeni na naslednji način:
(i) beseda "uporabljata" se nadomesti z besedo "uporablja", črtajo se besede "in Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo";
(ii) besedi "teh pogodb" se nadomestita z besedama "te pogodbe";
(iii) besede "Republike Avstrije, Republike Finske, Republike Islandije, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške in Kraljevine Švedske" se nadomestijo z besedami "Republike Islandije, Kneževine Lihtenštajn in Kraljevine Norveške";
 
(g) člen 129:
(i) za prvim pododstavkom odstavka 1 se vstavi naslednji pododstavek:
"Skladno s širitvijo Evropskega gospodarskega prostora so različice tega sporazuma v češkem, estonskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, slovaškem in slovenskem jeziku enako verodostojne.";
(ii) prejšnji drugi pododstavek postane tretji pododstavek odstavka 1 in se nadomesti z naslednjim besedilom:
"Besedila aktov iz prilog, kakor so objavljena v Uradnem listu Evropske unije, so enako verodostojna v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku in se zaradi overovitve pripravijo v islandskem in norveškem jeziku ter objavijo v Dodatku EGP Uradnega lista Evropske unije.".
 
2) PRILAGODITVE PROTOKOLOV, PRILOŽENIH K SPORAZUMU EGP:
(a) Protokol 36:
prvi odstavek člena 2 se nadomesti z naslednjim besedilom:
"Skupni parlamentarni odbor EGP ima štiriindvajset članov.";
(b) nov Protokol 38a:
za Protokolom 38 se vstavi nov Protokol 38a:
"PROTOKOL 38a
O FINANČNEM MEHANIZMU EGP
ČLEN 1
Države Efte prispevajo k zmanjševanju gospodarskih in socialnih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru z nepovratnimi sredstvi za naložbene in razvojne projekte na prednostnih področjih, naštetih v členu 3.
ČLEN 2
Skupni znesek finančnega prispevka, določenega v členu 1, znaša 600 milijonov EUR, za prevzem obveznosti pa ga je treba zagotoviti v letnih delnih zneskih po 120 milijonov EUR v obdobju od vključno 1. maja 2004 do vključno 30. aprila 2009.
ČLEN 3
1. Nepovratna sredstva se zagotavljajo za projekte na naslednjih prednostnih področjih:
(a) varstvo okolja, vključno s človekovim okoljem, med drugim z zmanjševanjem onesnaževanja in spodbujanjem rabe obnovljivih virov energije;
(b) pospeševanje trajnostnega razvoja z boljšo rabo in upravljanjem virov;
(c) ohranjanje evropske kulturne dediščine, vključno z javnim prevozom in prenovo mest;
(d) razvoj človeških virov, med drugim s spodbujanjem izobraževanja in usposabljanja, krepitvijo zmogljivosti upravnih ali javnih služb lokalne uprave ali njenih ustanov ter demokratičnih procesov, ki to podpirajo;
(e) zdravstvo in otroško varstvo.
2. Akademska raziskovalna dejavnost je lahko upravičena do sredstev, če se usmerja v eno ali več prednostnih področij.
ČLEN 4
1. Prispevek Efte v obliki nepovratnih sredstev ne sme presegati 60% stroškov projekta, razen pri projektih, ki se sicer financirajo s sredstvi, dodeljenimi iz državnega proračuna na centralni, regionalni ali lokalni ravni, ko prispevek ne sme presegati 85% celotnih stroškov. V nobenem primeru ne smejo biti preseženi zgornji pragovi Skupnosti za sofinanciranje.
2. Upoštevati je treba pravila, ki se uporabljajo za državne pomoči.
3. Komisija Evropskih skupnosti pregleda združljivost predlaganih projektov s cilji Skupnosti.
4. Odgovornost držav Efte za projekte je omejena na zagotavljanje sredstev v skladu z dogovorjenim načrtom. Nasproti tretjim osebam ne bo prevzeta nikakršna odgovornost.
ČLEN 5
Državam upravičenkam (Češki, Estoniji, Grčiji, Španiji, Cipru, Latviji, Litvi, Madžarski, Malti, Poljski, Portugalski, Sloveniji in Slovaški) se sredstva zagotovljajo po naslednjem delitvenem ključu:
-------------------------------------------------
Država upravičenka   Delež celotnega prispevka
-------------------------------------------------
Češka              8,09%
Estonija             1,68%
Grčija              5,71%
Španija             7,64%
Ciper              0,21%
Latvija             3,29%
Litva              4,50%
Madžarska            10,13%
Malta              0,32%
Poljska             46,80%
Portugalska           5,22%
Slovenija            1,02%
Slovaška             5,39%
-------------------------------------------------
ČLEN 6
Zaradi prerazporeditve neodobrenih razpoložljivih sredstev za najbolj prednostne projekte iz katere koli države upravičenke se novembra 2006 in novembra 2008 opravi ponoven pregled.
ČLEN 7
1. Finančni prispevek iz tega protokola mora biti tesno usklajen z dvostranskim prispevkom Norveške, ki ga predvideva norveški finančni mehanizem.
2. Še zlasti morajo države Efte zagotoviti, da se prošnje vlagajo po istem postopku za oba finančna mehanizma iz prejšnjega odstavka.
3. Smiselno se upoštevajo vse zadevne spremembe v kohezijskih politikah Skupnosti.
ČLEN 8
1. Države Efte ustanovijo odbor, ki bo upravljal finančni mehanizem EGP.
2. Države Efte bodo po potrebi sprejele nadaljnje določbe za izvajanje finančnega mehanizma EGP.
3. Stroški upravljanja se krijejo iz skupnega zneska iz člena 2.
ČLEN 9
Pogodbenice bodo ob koncu petletnega obdobja in brez poseganja v pravice in obveznosti v skladu s Sporazumom, glede na člen 115 ponovno pregledale potrebo po obravnavanju gospodarskih in socialnih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru.
ČLEN 10
Če katera koli država upravičenka, navedena v seznamu iz člena 5 tega protokola, 1. maja 2004 ne postane pogodbenica Sporazuma, ali če pride do sprememb v članstvu v Eftinem stebru Evropskega gospodarskega prostora, se ta protokol ustrezno prilagodi.";
(c) nov Protokol 44
kot Protokol 44 se vstavi naslednje besedilo:
"PROTOKOL 44
O ZAŠČITNIH MEHANIZMIH IZ AKTA O PRISTOPU Z DNE 16. APRILA 2003
1. Uporaba člena 112 Sporazuma za splošno gospodarsko zaščitno klavzulo in zaščitne mehanizme, ki jih vsebujejo nekatere prehodne ureditve na področju prostega gibanja oseb in cestnega prometa
Člen 112 Sporazuma se uporablja tudi za primere, opredeljene ali omenjene v določbah člena 37 Akta o pristopu z dne 16. aprila 2003, in pri zaščitnih mehanizmih, ki jih vsebujejo prehodne ureditve pod naslovom "Prehodno obdobje" v Prilogi V (Prosto gibanje delavcev) in Prilogi VIII (Pravica do ustanavljanja), v točki 30 (Direktiva 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta) Priloge XVIII (Zdravje in varnost pri delu, delovno pravo in enako obravnavanje moških in žensk) in v točki 26c (Uredba Sveta (EGS) št. 3118/93) Priloge XIII (Promet) z enakimi roki, v enakem obsegu in z enakimi učinki, kakor je določeno v teh določbah.
2. Zaščitna klavzula za notranji trg
Splošni postopek odločanja, ki je določen s Sporazumom, se uporablja tudi za odločitve, ki jih sprejema Komisija Evropskih skupnosti pri uporabi člena 38 Akta o pristopu z dne 16. aprila 2003.".
ČLEN 3
1. Vse spremembe aktov, ki so jih sprejele institucije Skupnosti in ki so vključeni v Sporazum EGP, sprejete z Aktom o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike ter prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija (v nadaljnjem besedilu "Akt o pristopu z dne 16. aprila 2003"), se vključijo v Sporazum EGP in postanejo njegov sestavni del.
2. V ta namen se v točke prilog in protokolov k Sporazumu EGP, v katerih so sklicevanja na zadevne akte, ki so jih sprejele institucije Skupnosti, vključi naslednja alinea:
"– [številka CELEX]: Akt o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija, sprejet 16. aprila 2003."
3. Če je alinea iz odstavka 2 prva alinea v omenjeni točki, naj bo pred njo besedilo ", kakor je bil(-a) spremenjen(-a) z/s:".
4. Priloga A k temu sporazumu navaja točke v prilogah in protokolih k Sporazumu EGP, v katere se vključi besedilo iz odstavkov 2 in 3.
5. Kadar je treba akte, ki so bili vključeni v Sporazum EGP pred začetkom veljavnosti tega sporazuma, prilagoditi zaradi udeležbe novih pogodbenic, potrebne prilagoditve pa v tem sporazumu niso bile predvidene, se bo vprašanje teh prilagoditev reševalo v skladu s postopki, določenimi v Sporazumu EGP.
ČLEN 4
1. Ureditve iz Priloge B k temu sporazumu se vključijo v Sporazum EGP in postanejo njegov sestavni del.
2. Vsaka ureditev iz Akta o pristopu z dne 16. aprila 2003, ki je pomembna za Sporazum EGP in ni upoštevana v Prilogi B k temu sporazumu, bo obravnavana v skladu s postopki, določenimi v Sporazumu EGP.
ČLEN 5
Vsaka stranka tega sporazuma lahko predloži katero koli zadevo v zvezi z njegovo razlago ali uporabo Skupnemu odboru EGP. Skupni odbor EGP preuči zadevo s ciljem najti sprejemljivo rešitev, da bi Sporazum EGP deloval nemoteno.
ČLEN 6
1. Ta sporazum ratificirajo ali odobrijo sedanje in nove pogodbenice, vsaka v skladu s svojimi postopki. Listine o ratifikaciji ali odobritvi se deponirajo pri generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije.
2. Veljati začne istega dne kot Pogodba o pristopu, če so pred tem dnem deponirane vse listine o ratifikaciji ali odobritvi tega sporazuma in če začnejo istega dne veljati naslednji z njim povezani sporazumi in protokoli:
(a) Sporazum med Kraljevino Norveško in Evropsko skupnostjo o norveškem finančnem mehanizmu za obdobje 2004 – 2009;
(b) Dodatni protokol k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji;
(c) Dodatni protokol k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji ter
(d) Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Norveško v zvezi z nekaterimi kmetijskimi proizvodi.
3. Če vse nove pogodbenice ne deponirajo svojih listin o ratifikaciji ali odobritvi Sporazuma pravočasno, začne ta sporazum veljati za države, ki to so storile. V tem primeru Svet EGP nemudoma odloči o potrebnih prilagoditvah tega sporazuma in po potrebi Sporazuma EGP.
ČLEN 7
Ta sporazum, sestavljen v enem samem izvirniku v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je besedilo v vsakem od teh jezikov enako verodostojno, se deponira pri generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije, ki pošlje overjeno kopijo vsaki od vlad pogodbenic tega sporazuma.
PRILOGA A
Seznam iz člena 3 Sporazuma
DEL I
AKTI IZ SPORAZUMA EGP, KAKOR SO BILI SPREMENJENI Z AKTOM O PRISTOPU
Z DNE 16. APRILA 2003
Alinea iz člena 3(2) se vstavi na naslednja mesta v prilogah in protokolih k Sporazumu EGP:
 
v poglavju I (Veterinarske zadeve) Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve):
 
– v točko 4 dela 1.1 (Direktiva Sveta 97/78/ES),
– v točko 5 dela 1.1 (Direktiva Sveta 91/496/EGS),
– v točko 16 dela 1.2 (Odločba Komisije 93/13/EGS),
– v točko 67 dela 1.2 (Odločba Komisije 97/735/ES),
– v točko 71 dela 1.2 (Uredba Komisije (ES) št. 2629/97),
– v točko 1 dela 3.1 (Direktiva Sveta 85/511/EGS),
– v točko 3 dela 3.1 (Direktiva Sveta 80/217/EGS),
– v točko 4 dela 3.1 (Direktiva Sveta 92/35/EGS),
– v točko 5 dela 3.1 (Direktiva Sveta 92/40/EGS),
– v točko 6 dela 3.1 (Direktiva Sveta 92/66/EGS),
– v točko 7 dela 3.1 (Direktiva Sveta 93/53/EGS),
– v točko 8 dela 3.1 (Direktiva Sveta 95/70/ES),
– v točko 9 dela 3.1 (Direktiva Sveta 92/119/EGS),
– v točko 9a dela 3.1 (Direktiva Sveta 2000/75/ES),
– v točko 1 dela 4.1 (Direktiva Sveta 64/432/EGS),
– v točko 3 dela 4.1 (Direktiva Sveta 90/426/EGS),
– v točko 4 dela 4.1 (Direktiva Sveta 90/539/EGS),
– v točko 9 dela 4.1 (Direktiva Sveta 92/65/EGS),
– v točko 1 dela 5.1 (Direktiva Sveta 72/461/EGS),
– v točko 4 dela 5.1 (Direktiva Sveta 92/46/EGS),
– v točko 5 dela 5.1 (Direktiva Sveta 91/495/EGS),
– v točko 6 dela 5.1 (Direktiva Sveta 92/45/EGS),
– v točko 7 dela 5.1 (Direktiva Sveta 92/118/EGS),
– v točko 1 dela 6.1 (Direktiva Sveta 64/433/EGS),
– v točko 2 dela 6.1 (Direktiva Sveta 71/118/EGS),
– v točko 4 dela 6.1 (Direktiva Sveta 77/99/EGS),
– v točko 7 dela 6.1 (Direktiva Sveta 89/437/EGS),
– v točko 8 dela 6.1 (Direktiva Sveta 91/493/EGS),
– v točko 11 dela 6.1 (Direktiva Sveta 92/46/EGS),
– v točko 13 dela 6.1 (Direktiva Sveta 91/495/EGS),
– v točko 14 dela 6.1 (Direktiva Sveta 92/45/EGS),
– v točko 15 dela 6.1 (Direktiva Sveta 92/118/EGS),
– v točko 17 dela 6.2 (Odločba Sveta 93/383/EGS),
– v točko 39 dela 6.2 (Odločba Komisije 98/536/ES),
– v točko 2 dela 7.1 (Direktiva Sveta 96/23/ES),
– v točko 14 dela 7.2 (Odločba Komisije 98/179/ES),
– v točko 2 dela 8.1 (Direktiva Sveta 90/426/EGS),
– v točko 3 dela 8.1 (Direktiva Sveta 90/539/EGS),
– v točko 8 dela 8.1 (Direktiva Sveta 71/118/EGS),
– v točko 11 dela 8.1 (Direktiva Sveta 91/493/EGS),
– v točko 13 dela 8.1 (Direktiva Sveta 92/46/EGS),
– v točko 14 dela 8.1 (Direktiva Sveta 92/45/EGS),
– v točko 15 dela 8.1 (Direktiva Sveta 92/65/EGS),
– v točko 16 dela 8.1 (Direktiva Sveta 92/118/EGS),
– v točko 17 dela 8.1 (Direktiva Sveta 77/96/EGS),
– v točko 9 dela 9.1 (Odločba Komisije 2000/50/ES);
 
v Prilogi II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje):
 
A. v poglavju I (Motorna vozila):
– v točko 1 (Direktiva Sveta 70/156/EGS),
– v točko 2 (Direktiva Sveta 70/157/EGS),
– v točko 3 (Direktiva Sveta 70/220/EGS),
– v točko 4 (Direktiva Sveta 70/221/EGS),
– v točko 8 (Direktiva Sveta 70/388/EGS),
– v točko 9 (Direktiva Sveta 71/127/EGS),
– v točko 10 (Direktiva Sveta 71/320/EGS),
– v točko 11 (Direktiva Sveta 72/245/EGS),
– v točko 14 (Direktiva Sveta 74/61/EGS),
– v točko 16 (Direktiva Sveta 74/408/EGS),
– v točko 17 (Direktiva Sveta 74/483/EGS),
– v točko 19 (Direktiva Sveta 76/114/EGS),
– v točko 22 (Direktiva Sveta 76/757/EGS),
– v točko 23 (Direktiva Sveta 76/758/EGS),
– v točko 24 (Direktiva Sveta 76/759/EGS),
– v točko 25 (Direktiva Sveta 76/760/EGS),
– v točko 26 (Direktiva Sveta 76/761/EGS),
– v točko 27 (Direktiva Sveta 76/762/EGS),
– v točko 29 (Direktiva Sveta 77/538/EGS),
– v točko 30 (Direktiva Sveta 77/539/EGS),
– v točko 31 (Direktiva Sveta 77/540/EGS),
– v točko 32 (Direktiva Sveta 77/541/EGS),
– v točko 36 (Direktiva Sveta 78/318/EGS),
– v točko 39 (Direktiva Sveta 78/932/EGS),
– v točko 44 (Direktiva Sveta 88/77/EGS),
– v točko 45a (Direktiva Sveta 91/226/EGS),
– v točko 45r (Direktiva 94/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta),
– v točko 45t (Direktiva 95/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta),
– v točko 45za (Direktiva 2002/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta);
 
B. v poglavju II (Kmetijski in gozdarski traktorji):
– v točko 1 (Direktiva Sveta 74/150/EGS),
– v točko 7 (Direktiva Sveta 75/322/EGS),
– v točko 11 (Direktiva Sveta 77/536/EGS),
– v točko 13 (Direktiva Sveta 78/764/EGS),
– v točko 17 (Direktiva Sveta 79/622/EGS),
– v točko 20 (Direktiva Sveta 86/298/EGS),
– v točko 22 (Direktiva Sveta 87/402/EGS),
– v točko 23 (Direktiva Sveta 89/173/EGS);
 
C. v poglavju IV (Gospodinjski aparati):
– v točko 4a (Direktiva Komisije 94/2/ES),
– v točko 4b (Direktiva Komisije 95/12/ES),
– v točko 4c (Direktiva Komisije 95/13/ES),
– v točko 4d (Direktiva Komisije 96/60/ES),
– v točko 4f (Direktiva Komisije 97/17/ES);
 
D. v poglavju VIII (Tlačne posode):
– v točko 2 (Direktiva Sveta 76/767/EGS);
 
E. v poglavju IX (Merilni instrumenti):
– v točko 1 (Direktiva Sveta 71/316/EGS),
– v točko 5 (Direktiva Sveta 71/347/EGS),
– v točko 6 (Direktiva Sveta 71/348/EGS),
– v točko 12 (Direktiva Sveta 75/106/EGS);
 
F. v poglavju XI (Tekstil):
– v točko 4b (Direktiva 96/74/ES Evropskega parlamenta in Sveta);
 
G. v poglavju XII (Živila):
– v točko 18 (Direktiva 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta),
– v točko 24 (Direktiva Komisije 80/590/EGS),
– v točko 47 (Direktiva Sveta 89/108/EGS),
– v točko 54a (Direktiva Komisije 91/321/EGS),
– v točko 54b (Uredba Sveta (EGS) št. 2092/91),
– v točko 54w (Direktiva Komisije 1999/21/ES),
– v točko 54zh (Direktiva 2000/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta),
– v točko 54zn (Uredba Komisije (ES) št. 466/2001),
– v točko 54zs (Direktiva Sveta 2001/114/ES);
 
H. v poglavju XIV (Gnojila):
– v točko 1 (Direktiva Sveta 76/116/EGS);
 
I. v poglavju XV (Nevarne snovi):
– v točko 1 (Direktiva Sveta 67/548/EGS);
 
J. v poglavju XVI (Kozmetični proizvodi):
– v točko 9 (Direktiva Komisije 95/17/ES);
 
K. v poglavju XIX (Splošne določbe na področju tehničnih ovir trgovanja):
– v točko 1 (Direktiva 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta),
– v točko 3b (Uredba Sveta (EGS) št. 339/93),
– v točko 3e (Direktiva 94/11/ES Evropskega parlamenta in Sveta),
– v točko 3g (Direktiva Sveta 69/493/EGS);
 
L. v poglavju XXIV (Stroji):
– v točko 1a (Direktiva 97/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta);
 
M. v poglavju XXVII (Žgane pijače):
– v točko 1 (Uredba Sveta (EGS) št. 1576/89);
 
v Prilogi IV (Energetika):
 
– v točko 7 (Direktiva Sveta 90/377/EGS),
– v točko 8 (Direktiva Sveta 90/547/EGS),
– v točko 9 (Direktiva Sveta 91/296/EGS),
– v točko 11b (Direktiva Komisije 95/12/ES),
– v točko 11c (Direktiva Komisije 95/13/ES),
– v točko 11d (Direktiva Komisije 96/60/ES),
– v točko 11f (Direktiva Komisije 97/17/ES);
 
v Prilogi V (Prosto gibanje delavcev):
 
– v točko 3 (Direktiva Sveta 68/360/EGS);
 
v Prilogi VI (Socialna varnost):
 
– v točko 1 (Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71),
– v točko 2 (Uredba Sveta (ES) št. 574/72),
– v točko 3.18 (Sklep št. 117),
– v točko 3.19 (Sklep št. 118),
– v točko 3.27 (Sklep št. 136),
– v točko 3.37 (Sklep št. 150);
 
v Prilogi VII (Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij):
 
– v točko 1a (Direktiva Sveta 92/51/EGS),
– v točko 2 (Direktiva Sveta 77/249/EGS),
– v točko 2a (Direktiva Sveta 98/5/ES),
– v točko 4 (Direktiva Sveta 93/16/EGS),
– v točko 8 (Direktiva Sveta 77/452/EGS),
– v točko 10 (Direktiva Sveta 78/686/EGS),
– v točko 11 (Direktiva Sveta 78/687/EGS),
– v točko 12 (Direktiva Sveta 78/1026/EGS),
– v točko 14 (Direktiva Sveta 80/154/EGS),
– v točko 17 (Direktiva Sveta 85/433/EGS),
– v točko 18 (Direktiva Sveta 85/384/EGS);
 
v Prilogi IX (Finančne storitve):
 
– v točko 2 (Prva direktiva Sveta 73/239/EGS),
– v točko 11 (Prva direktiva Sveta 79/267/EGS),
– v točko 13 (Direktiva Sveta 77/92/EGS),
– v točko 14 (Direktiva 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta);
 
v Prilogi IX (Telekomunikacijske storitve):
 
– v točko 5i (Direktiva 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta);
 
v Prilogi XIII (Promet):
 
– v točko 1 (Uredba Sveta (EGS) št. 1108/70),
– v točko 3 (Uredba Sveta (EGS) št. 281/71),
– v točko 5 (Direktiva št. 1692/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta),
– v točko 7 (Uredba Sveta (EGS) št. 1017/68),
– v točko 13 (Direktiva Sveta 92/106/EGS),
– v točko 18a (Direktiva 1999/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta),
– v točko 19 (Direktiva Sveta 96/26/ES),
– v točko 21 (Uredba Sveta (EGS) št. 3821/85),
– v točko 24a (Direktiva Sveta 91/439/EGS),
– v točko 24c (Direktiva Sveta 1999/37/ES),
– v točko 26a (Uredba Sveta (EGS) št. 881/92),
– v točko 32 (Uredba Sveta (EGS) št. 684/92),
– v točko 33c (Uredba Komisije (EGS) št. 2121/98),
– v točko 37 (Direktiva Sveta 91/440/EGS),
– v točko 39 (Uredba Sveta (EGS) št. 1192/69),
– v točko 46a (Direktiva Sveta 91/672/EGS),
– v točko 47 (Direktiva Sveta 82/714/EGS),
– v točko 49 (Odločba Komisije 77/527/EGS),
– v točko 50 (Uredba Sveta (EGS) št. 4056/86),
– v točko 64a (Uredba Sveta (EGS) št. 2408/92),
– v točko 66c (Direktiva Sveta 93/65/EGS),
– v točko 66f (Direktiva 2002/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta);
 
v Prilogi XIV (Konkurenca):
 
– v točko 2 (Uredba Komisije (ES) št. 2790/99),
– v točko 4b (Uredba Komisije (ES) št. 1400/2002),
– v točko 5 (Uredba Komisije (ES) št. 240/96),
– v točko 6 (Uredba Komisije (ES) št. 2658/2000),
– v točko 7 (Uredba Komisije (ES) št. 2659/2000),
– v točko 10 (Uredba Sveta (EGS) št. 1017/68),
– v točko 11 (Uredba Sveta (EGS) št. 4056/86),
– v točko 11b (Uredba Komisije (EGS) št. 1617/93),
– v točko 11c (Uredba Komisije (ES) št. 823/2000);
 
v Prilogi XVI (Javna naročila):
 
– v točko 2 (Direktiva Sveta 93/37/EGS),
– v točko 3 (Direktiva Sveta 93/36/EGS),
– v točko 4 (Direktiva Sveta 93/38/EGS),
– v točko 5a (Direktiva Sveta 92/13/EGS),
– v točko 5b (Direktiva Sveta 92/50/EGS);
 
v Prilogi XVII (Intelektualna lastnina):
 
– v točko 6 (Uredba Sveta (EGS) št. 1768/92),
– v točko 6a (Uredba (ES) 1610/96 Evropskega parlamenta in Sveta);
 
v Prilogi XX (Okolje):
 
– v točko 2fa (Uredba (ES) št. 761/2001 Evropskega parlamenta in Sveta),
– v točko 19a (Direktiva 2001/80/ES Evropskega parlamenta in Sveta),
– v točko 21aa (Uredba (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta);
 
v Prilogi XXI (Statistika):
 
– v točko 1c (Uredba Komisije (ES) št. 2702/98),
– v točko 1f (Uredba Komisije (ES) št. 1227/1999),
– v točko 1g (Uredba Komisije (ES) št. 1228/1999),
– v točko 6 (Direktiva Sveta 80/1119/EGS),
– v točko 7 (Direktiva Sveta 80/1177/EGS),
– v točko 7c (Direktiva Sveta 95/57/ES),
– v točko 7f (Uredba Sveta (ES) št. 1172/98),
– v točko 24 (Uredba Sveta (EGS) št. 837/90),
– v točko 24a (Uredba Sveta (EGS) št. 959/93),
– v točko 25b (Uredba Sveta (EGS) št. 2018/93),
– v točko 26 (Direktiva Sveta 90/377/EGS);
 
v Prilogi XXII (Pravo družb):
 
– v točko 1 (Prva direktiva Sveta 68/151/EGS),
– v točko 2 (Druga direktiva Sveta 77/91/EGS),
– v točko 3 (Tretja direktiva Sveta 78/855/EGS),
– v točko 4 (Četrta direktiva Sveta 78/660/EGS),
– v točko 6 (Sedma direktiva Sveta 83/349/EGS),
– v točko 9 (Dvanajsta direktiva Sveta na področju prava družb 89/667/EGS);
 
v Protokolu 21 o izvajanju pravil konkurence, ki se uporablja jo za podjetja:
 
– v točko 2 člena 3(1) (Uredba Komisije (ES) št. 447/98),
– v točko 7 člena 3(1) (Uredba Sveta (EGS) št. 1017/68),
– v točko 11 člena 3(1) (Uredba Sveta (EGS) št. 4056/86);
 
v Protokolu 26 o pooblastilih in nalogah Nadzornega organa EFTA na področju državne pomoči:
 
– v člen 2 (Uredba Sveta (ES) št. 659/1999);
 
v Protokolu 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode:
 
– v opombo v odstavku 6 člena 4 (Izobraževanje, poklicno usposabljanje in mladina) (Uredba Sveta (EGS) št. 337/75),
– v opombo v odstavku 10 člena 5 (Socialna politika) (Uredba Sveta (EGS) št. 1365/75),
– v sedmo alineo v odstavku 5 člena 7 (Podjetje, podjetništvo ter mala in srednja podjetja) (Odločba Sveta 2000/819/ES).
DEL II
DRUGE SPREMEMBE PRILOG K SPORAZUMU EGP
Priloge k Sporazumu EGP se spremenijo takole:
 
v poglavju I (Veterinarske zadeve) Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve):
 
v točki 4 dela 1.1 podpoglavja 1 (Direktiva Sveta 97/78/ES) se točki (16) in (17) v prilagoditvi (b) preštevilčita v točki (26) in (27).
V Prilogi II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje):
 
V poglavju XII (Živila):
 
v točki 54zs (Direktiva Sveta 2001/114/ES) se besedilo "(k)", ki se doda Prilogi II, preštevilči v "(za)".
 
V Prilogi V (Prosto gibanje delavcev):
 
1) v točki 3 (Direktiva Sveta 68/369/ES) se prilagoditev (e)(ii) nadomesti z naslednjim:
(ii) opomba se nadomesti z naslednjim:
"belgijskem/belgijski, češkem/češki, danskem/danski, nemškem/nemški, estonskem/estonski, grškem/grški, islandskem/islandski, španskem/španski, francoskem/francoski, irskem/irski, italijanskem/italijanski, ciprskem/ciprski, latvijskem/latvijski, lihtenštajnskem/lihtenštajnski, litovskem/litovski, luksemburškem/luksemburški, madžarskem/madžarski, malteškem/malteški, nizozemskem/nizozemski, norveškem/norveški, avstrijskem/avstrijski, poljskem/poljski, portugalskem/portugalski, slovenskem/slovenski, slovaškem/slovaški, finskem/finski, švedskem/švedski in britanskem/britanski (glede na državo, ki izdaja dovoljenje).";
2) v točki 7 (Odločba Komisije 93/569/EGS) se besede "Avstrija, Finska, Islandija, Norveška in Švedska" nadomestijo z besedami "Islandija in Norveška".
 
V Prilogi VI (Socialna varnost):
 
1) prilagoditve v točki 1 (Uredba Sveta (ES) št. 1408/71) se spremenijo takole:
(a) v prilagoditvah (h), (i), (j), (k), (l), (m), (p), (q), (r), (t) in (v) se točke "P", "Q" in "R" preštevilčijo v točke "ZA", "ZB" in "ZC";
 
(b) seznam prilagoditev (n) se nadomesti z naslednjim:
"301. ISLANDIJA – BELGIJA
Ni konvencije.
302. ISLANDIJA – ČEŠKA
Ni konvencije.
303. ISLANDIJA – DANSKA
Člen 10 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992.
304. ISLANDIJA – NEMČIJA
Ni konvencije.
305. ISLANDIJA – ESTONIJA
Ni konvencije.
306. ISLANDIJA – GRČIJA
Ni konvencije.
307. ISLANDIJA – ŠPANIJA
Ni konvencije.
308. ISLANDIJA – FRANCIJA
Ni konvencije.
309. ISLANDIJA – IRSKA
Ni konvencije.
310. ISLANDIJA – ITALIJA
Ni konvencije.
311. ISLANDIJA – CIPER
Ni konvencije.
312. ISLANDIJA – LATVIJA
Ni konvencije.
313. ISLANDIJA – LITVA
Ni konvencije.
314. ISLANDIJA – LUKSEMBURG
Ni konvencije.
315. ISLANDIJA – MADŽARSKA
Ni konvencije.
316. ISLANDIJA – MALTA
Ni konvencije.
317. ISLANDIJA – NIZOZEMSKA
Ni konvencije.
318. ISLANDIJA – AVSTRIJA
Jih ni.
319. ISLANDIJA – POLJSKA
Ni konvencije.
320. ISLANDIJA – PORTUGALSKA
Ni konvencije.
321. ISLANDIJA – SLOVENIJA
Ni konvencije.
322. ISLANDIJA – SLOVAŠKA
Ni konvencije.
323. ISLANDIJA – FINSKA
Člen 10 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992.
324. ISLANDIJA – ŠVEDSKA
Člen 10 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992.
325. ISLANDIJA – ZDRUŽENO KRALJESTVO
Jih ni.
326. ISLANDIJA – LIHTENŠTAJN
Ni konvencije.
327. ISLANDIJA – NORVEŠKA
Člen 10 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992.
328. LIHTENŠTAJN – BELGIJA
Ni konvencije.
329. LIHTENŠTAJN – ČEŠKA
Ni konvencije.
330. LIHTENŠTAJN – DANSKA
Ni konvencije.
331. LIHTENŠTAJN – NEMČIJA
Člen 4(2) Konvencije o socialni varnosti z dne 7. aprila 1977, kakor je bila spremenjena z Dopolnilno konvencijo št. 1 z dne 11. avgusta 1989 glede plačila denarnih dajatev osebam, ki prebivajo v tretji državi.
332. LIHTENŠTAJN – ESTONIJA
Ni konvencije.
333. LIHTENŠTAJN – GRČIJA
Ni konvencije.
334. LIHTENŠTAJN – ŠPANIJA
Ni konvencije.
335. LIHTENŠTAJN – FRANCIJA
Ni konvencije.
336. LIHTENŠTAJN – IRSKA
Ni konvencije.
337. LIHTENŠTAJN – ITALIJA
Drugi stavek člena 5 Konvencije o socialni varnosti z dne 11. novembra 1976 glede plačila denarnih dajatev osebam, ki prebivajo v tretji državi.
338. LIHTENŠTAJN – CIPER
Ni konvencije.
339. LIHTENŠTAJN – LATVIJA
Ni konvencije.
340. LIHTENŠTAJN – LITVA
Ni konvencije.
341. LIHTENŠTAJN – LUKSEMBURG
Ni konvencije.
342. LIHTENŠTAJN – MADŽARSKA
Ni konvencije.
343. LIHTENŠTAJN – MALTA
Ni konvencije.
344. LIHTENŠTAJN – NIZOZEMSKA
Ni konvencije.
345. LIHTENŠTAJN – AVSTRIJA
Člen 4 Konvencije o socialni varnosti z dne 23. septembra 1998.
346. LIHTENŠTAJN – POLJSKA
Ni konvencije.
347. LIHTENŠTAJN – PORTUGALSKA
Ni konvencije.
348. LIHTENŠTAJN – SLOVENIJA
Ni konvencije.
349. LIHTENŠTAJN – SLOVAŠKA
Ni konvencije.
350. LIHTENŠTAJN – FINSKA
Ni konvencije.
351. LIHTENŠTAJN – ŠVEDSKA
Ni konvencije.
352. LIHTENŠTAJN – ZDRUŽENO KRALJESTVO
Ni konvencije.
353. LIHTENŠTAJN – NORVEŠKA
Ni konvencije.
354. NORVEŠKA – BELGIJA
Ni konvencije.
355. NORVEŠKA – ČEŠKA
Ni konvencije.
356. NORVEŠKA – DANSKA
Člen 10 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992.
357. NORVEŠKA – NEMČIJA
Ni konvencije.
358. NORVEŠKA – ESTONIJA
Ni konvencije.
359. NORVEŠKA – GRČIJA
Člen 16(5) Konvencije o socialni varnosti z dne 12. junija 1980.
360. NORVEŠKA – ŠPANIJA
Ni konvencije.
361. NORVEŠKA – FRANCIJA
Jih ni.
362. NORVEŠKA – IRSKA
Ni konvencije.
363. NORVEŠKA – ITALIJA
Jih ni.
364. NORVEŠKA – CIPER
Ni konvencije.
365. NORVEŠKA – LATVIJA
Ni konvencije.
366. NORVEŠKA – LITVA
Ni konvencije.
367. NORVEŠKA – LUKSEMBURG
Jih ni.
368. NORVEŠKA – MADŽARSKA
Jih ni.
369. NORVEŠKA – MALTA
Ni konvencije.
370. NORVEŠKA – NIZOZEMSKA
Člen 5(2) Konvencije o socialni varnosti z dne 13. aprila 1989.
371. NORVEŠKA – AVSTRIJA
(a) Člen 5(2) Konvencije o socialni varnosti z dne 27. avgusta 1985.
(b) Člen 4 omenjene konvencije glede oseb, ki prebivajo v tretji državi.
(c) Točka II Sklepnega protokola k omenjeni konvenciji glede oseb, ki prebivajo v tretji državi.
372. NORVEŠKA – POLJSKA
Ni konvencije.
373. NORVEŠKA – PORTUGALSKA
Člen 6 Konvencije o socialni varnosti z dne 5. junija 1980.
374. NORVEŠKA – SLOVENIJA
Jih ni.
375. NORVEŠKA – SLOVAŠKA
Ni konvencije.
376. NORVEŠKA – FINSKA
Člen 10 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992.
377. NORVEŠKA – ŠVEDSKA
Člen 10 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992.
378. NORVEŠKA – ZDRUŽENO KRALJESTVO
Jih ni.";
 
(c) seznam v prilagoditvi (o) se nadomesti z naslednjim:
"301. ISLANDIJA – BELGIJA
Ni konvencije.
302. ISLANDIJA – ČEŠKA
Ni konvencije.
303. ISLANDIJA – DANSKA
Jih ni.
304. ISLANDIJA – NEMČIJA
Ni konvencije.
305. ISLANDIJA – ESTONIJA
Ni konvencije.
306. ISLANDIJA – GRČIJA
Ni konvencije.
307. ISLANDIJA – ŠPANIJA
Ni konvencije.
308. ISLANDIJA – FRANCIJA
Ni konvencije.
309. ISLANDIJA – IRSKA
Ni konvencije.
310. ISLANDIJA – ITALIJA
Ni konvencije.
311. ISLANDIJA – CIPER
Ni konvencije.
312. ISLANDIJA – LATVIJA
Ni konvencije.
313. ISLANDIJA – LITVA
Ni konvencije.
314. ISLANDIJA – LUKSEMBURG
Ni konvencije.
315. ISLANDIJA – MADŽARSKA
Ni konvencije.
316. ISLANDIJA – MALTA
Ni konvencije.
317. ISLANDIJA – NIZOZEMSKA
Ni konvencije.
318. ISLANDIJA – AVSTRIJA
Člen 4 Konvencije o socialni varnosti z dne 18. novembra 1993.
319. ISLANDIJA – POLJSKA
Ni konvencije.
320. ISLANDIJA – PORTUGALSKA
Ni konvencije.
321. ISLANDIJA – SLOVENIJA
Ni konvencije.
322. ISLANDIJA – SLOVAŠKA
Ni konvencije.
323. ISLANDIJA – FINSKA
Jih ni.
324. ISLANDIJA – ŠVEDSKA
Jih ni.
325. ISLANDIJA – ZDRUŽENO KRALJESTVO
Jih ni.
326. ISLANDIJA – LIHTENŠTAJN
Ni konvencije.
327. ISLANDIJA – NORVEŠKA
Jih ni.
328. LIHTENŠTAJN – BELGIJA
Ni konvencije.
329. LIHTENŠTAJN – ČEŠKA
Ni konvencije.
330. LIHTENŠTAJN – DANSKA
Ni konvencije.
331. LIHTENŠTAJN – NEMČIJA
Člen 4(2) Konvencije o socialni varnosti z dne 7. aprila 1977, kakor je bila spremenjena z Dopolnilno konvencijo št. 1 z dne 11. avgusta 1989 glede plačila denarnih dajatev osebam, ki prebivajo v tretji državi.
332. LIHTENŠTAJN – ESTONIJA
Ni konvencije.
333. LIHTENŠTAJN – GRČIJA
Ni konvencije.
334. LIHTENŠTAJN – ŠPANIJA
Ni konvencije.
335. LIHTENŠTAJN – FRANCIJA
Ni konvencije.
336. LIHTENŠTAJN – IRSKA
Ni konvencije.
337. LIHTENŠTAJN – ITALIJA
Drugi stavek člena 5 Konvencije o socialni varnosti z dne 11. novembra 1976 glede plačila denarnih dajatev osebam, ki prebivajo v tretji državi.
338. LIHTENŠTAJN – CIPER
Ni konvencije.
339. LIHTENŠTAJN – LATVIJA
Ni konvencije.
340. LIHTENŠTAJN – LITVA
Ni konvencije.
341. LIHTENŠTAJN – LUKSEMBURG
Ni konvencije.
342. LIHTENŠTAJN – MADŽARSKA
Ni konvencije.
343. LIHTENŠTAJN – MALTA
Ni konvencije.
344. LIHTENŠTAJN – NIZOZEMSKA
Ni konvencije.
345. LIHTENŠTAJN – AVSTRIJA
Člen 4 Konvencije o socialni varnosti z dne 23. septembra 1998.
346. LIHTENŠTAJN – POLJSKA
Ni konvencije.
347. LIHTENŠTAJN – PORTUGALSKA
Ni konvencije.
348. LIHTENŠTAJN – SLOVENIJA
Ni konvencije.
349. LIHTENŠTAJN – SLOVAŠKA
Ni konvencije.
350. LIHTENŠTAJN – FINSKA
Ni konvencije.
351. LIHTENŠTAJN – ŠVEDSKA
Ni konvencije.
352. LIHTENŠTAJN – ZDRUŽENO KRALJESTVO
Ni konvencije.
353. LIHTENŠTAJN – NORVEŠKA
Ni konvencije.
354. NORVEŠKA – BELGIJA
Ni konvencije.
355. NORVEŠKA – ČEŠKA
Ni konvencije.
356. NORVEŠKA – DANSKA
Jih ni.
357. NORVEŠKA – NEMČIJA
Ni konvencije.
358. NORVEŠKA – ESTONIJA
Ni konvencije.
359. NORVEŠKA – GRČIJA
Jih ni.
360. NORVEŠKA – ŠPANIJA
Ni konvencije.
361. NORVEŠKA – FRANCIJA
Jih ni.
362. NORVEŠKA – IRSKA
Ni konvencije.
363. NORVEŠKA – ITALIJA
Jih ni.
364. NORVEŠKA – CIPER
Ni konvencije.
365. NORVEŠKA – LATVIJA
Ni konvencije.
366. NORVEŠKA – LITVA
Ni konvencije.
367. NORVEŠKA – LUKSEMBURG
Jih ni.
368. NORVEŠKA – MADŽARSKA
Jih ni.
369. NORVEŠKA – MALTA
Ni konvencije.
370. NORVEŠKA – NIZOZEMSKA
Člen 5(2) Konvencije o socialni varnosti z dne 13. aprila 1989.
371. NORVEŠKA – AVSTRIJA
(a) Člen 5(2) Konvencije o socialni varnosti z dne 27. avgusta 1985.
(b) Člen 4 omenjene konvencije glede oseb, ki prebivajo v tretji državi.
(c) Točka II Sklepnega protokola k omenjeni konvenciji glede oseb, ki prebivajo v tretji državi.
372. NORVEŠKA – POLJSKA
Ni konvencije.
373. NORVEŠKA – PORTUGALSKA
Jih ni.
374. NORVEŠKA – SLOVENIJA
Jih ni.
375. NORVEŠKA – SLOVAŠKA
Ni konvencije.
376. NORVEŠKA – FINSKA
Jih ni.
377. NORVEŠKA – ŠVEDSKA
Jih ni.
378. NORVEŠKA – ZDRUŽENO KRALJESTVO
Jih ni.";
 
(d) v prilagoditvi (s) se točka "(g)" preštevilči v "(j)".
 
(e) v prilagoditvi (u) se točke "13", "14" in "15" preštevilčijo v točke "17", "18" in "19".
 
2) Prilagoditve v točki 2 (Uredba Sveta (ES) št. 574/72) se spremenijo takole:
(a) v prilagoditvah (a), (b), (c), (f), (h), (i), (l), (m) in (n) se točke "P", "Q" in "R" preštevilčijo v točke "ZA", "ZB" in "ZC".
 
(b) v prilagoditvah (d) in (e) se besedi "K. AVSTRIJA" nadomestita z besedama "R. AVSTRIJA".
 
(c) seznam v prilagoditvi (g) se nadomesti z naslednjim:
"301. ISLANDIJA – BELGIJA
Se ne uporablja.
302. ISLANDIJA – ČEŠKA
Ni konvencije.
303. ISLANDIJA – DANSKA
Člen 23 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992: Sporazum o vzajemni opustitvi povračil v skladu s členi 36(3), 63(3) in 70(3) uredbe (stroški storitev v zvezi z boleznijo in materinstvom, nesrečami pri delu in poklicnimi boleznimi ter dajatvami za brezposelnost) in členom 105(2) izvedbene uredbe (stroški upravnih preverjanj in zdravstvenih pregledov).
304. ISLANDIJA – NEMČIJA
Se ne uporablja.
305. ISLANDIJA – ESTONIJA
Ni konvencije.
306. ISLANDIJA – GRČIJA
Se ne uporablja.
307. ISLANDIJA – ŠPANIJA
Se ne uporablja.
308. ISLANDIJA – FRANCIJA
Se ne uporablja.
309. ISLANDIJA – IRSKA
Se ne uporablja.
310. ISLANDIJA – ITALIJA
Se ne uporablja.
311. ISLANDIJA – CIPER
Ni konvencije.
312. ISLANDIJA – LATVIJA
Ni konvencije.
313. ISLANDIJA – LITVA
Ni konvencije.
314. ISLANDIJA – LUKSEMBURG
Jih ni.
315. ISLANDIJA – MADŽARSKA
Ni konvencije.
316. ISLANDIJA – MALTA
Ni konvencije.
317. ISLANDIJA – NIZOZEMSKA
Izmenjava pisem z dne 25. aprila in 26. maja 1995 glede členov 36(3) in 63(3) uredbe glede opustitve povračil stroškov storitev v zvezi z boleznijo, materinstvom, nesrečami pri delu in poklicnimi boleznimi, kakor je določeno v poglavjih 1 in 4 naslova III Uredbe 1408/71, z izjemo člena 22(1)(c) in člena 55(1)(c).
318. ISLANDIJA – AVSTRIJA
Dogovor z dne 21. junija 1995 o povračilu stroškov na področju socialne varnosti.
319. ISLANDIJA – POLJSKA
Ni konvencije.
320. ISLANDIJA – PORTUGALSKA
Se ne uporablja.
321. ISLANDIJA – SLOVENIJA
Ni konvencije.
322. ISLANDIJA – SLOVAŠKA
Ni konvencije.
323. ISLANDIJA – FINSKA
Člen 23 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992: Sporazum o vzajemni opustitvi povračil v skladu s členi 36(3), 63(3) in 70(3) uredbe (stroški storitev v zvezi z boleznijo in materinstvom, nesrečami pri delu in poklicnimi boleznimi ter dajatvami za brezposelnost) in členom 105(2) izvedbene uredbe (stroški upravnih preverjanj in zdravstvenih pregledov).
324. ISLANDIJA – ŠVEDSKA
Člen 23 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992: Sporazum o vzajemni opustitvi povračil v skladu s členi 36(3), 63(3) in 70(3) uredbe (stroški storitev v zvezi z boleznijo in materinstvom, nesrečami pri delu in poklicnimi boleznimi ter dajatvami za brezposelnost) in členom 105(2) izvedbene uredbe (stroški upravnih preverjanj in zdravstvenih pregledov).
325. ISLANDIJA – ZDRUŽENO KRALJESTVO
Jih ni.
326. ISLANDIJA – LIHTENŠTAJN
Se ne uporablja.
327. ISLANDIJA – NORVEŠKA
Člen 23 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992: Sporazum o vzajemni opustitvi povračil v skladu s členi 36(3), 63(3) in 70(3) uredbe (stroški storitev v zvezi z boleznijo in materinstvom, nesrečami pri delu in poklicnimi boleznimi ter dajatvami za brezposelnost) in členom 105(2) izvedbene uredbe (stroški upravnih preverjanj in zdravstvenih pregledov).
328. LIHTENŠTAJN – BELGIJA
Se ne uporablja.
329. LIHTENŠTAJN – ČEŠKA
Ni konvencije.
330. LIHTENŠTAJN – DANSKA
Se ne uporablja.
331. LIHTENŠTAJN – NEMČIJA
Jih ni.
332. LIHTENŠTAJN – ESTONIJA
Ni konvencije.
333. LIHTENŠTAJN – GRČIJA
Se ne uporablja.
334. LIHTENŠTAJN – ŠPANIJA
Se ne uporablja.
335. LIHTENŠTAJN – FRANCIJA
Se ne uporablja.
336. LIHTENŠTAJN – IRSKA
Se ne uporablja.
337. LIHTENŠTAJN – ITALIJA
Jih ni.
338. LIHTENŠTAJN – CIPER
Ni konvencije.
339. LIHTENŠTAJN – LATVIJA
Ni konvencije.
340. LIHTENŠTAJN – LITVA
Ni konvencije.
341. LIHTENŠTAJN – LUKSEMBURG
Se ne uporablja.
342. LIHTENŠTAJN – MADŽARSKA
Ni konvencije.
343. LIHTENŠTAJN – MALTA
Ni konvencije.
344. LIHTENŠTAJN – NIZOZEMSKA
Členi od 2 do 6 Sporazuma z dne 27. novembra 2000 o poravnavi stroškov na področju socialne varnosti.
345. LIHTENŠTAJN – AVSTRIJA
Dogovor z dne 14. decembra 1995 o povračilu stroškov na področju socialne varnosti.
346. LIHTENŠTAJN – POLJSKA
Ni konvencije.
347. LIHTENŠTAJN – PORTUGALSKA
Se ne uporablja.
348. LIHTENŠTAJN – SLOVENIJA
Ni konvencije.
349. LIHTENŠTAJN – SLOVAŠKA
Ni konvencije.
350. LIHTENŠTAJN – FINSKA
Se ne uporablja.
351. LIHTENŠTAJN – ŠVEDSKA
Se ne uporablja.
352. LIHTENŠTAJN – ZDRUŽENO KRALJESTVO
Se ne uporablja.
353. LIHTENŠTAJN – NORVEŠKA
Se ne uporablja.
354. NORVEŠKA – BELGIJA
Se ne uporablja.
355. NORVEŠKA – ČEŠKA
Ni konvencije.
356. NORVEŠKA – DANSKA
Člen 23 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992: Sporazum o vzajemni opustitvi povračil v skladu s členi 36(3), 63(3) in 70(3) uredbe (stroški storitev v zvezi z boleznijo in materinstvom, nesrečami pri delu in poklicnimi boleznimi ter dajatvami za brezposelnost) in členom 105(2) izvedbene uredbe (stroški upravnih preverjanj in zdravstvenih pregledov).
357. NORVEŠKA – NEMČIJA
Člen 1 Konvencije z dne 28. maja 1999 o opustitvi povračila stroškov storitev za bolezen, materinstvo, nesreče pri delu in poklicne bolezni ter stroškov, nastalih zaradi upravnih preverjanj in zdravstvenih pregledov.
358. NORVEŠKA – ESTONIJA
Ni konvencije.
359. NORVEŠKA – GRČIJA
Jih ni.
360. NORVEŠKA – ŠPANIJA
Se ne uporablja.
361. NORVEŠKA – FRANCIJA
Jih ni.
362. NORVEŠKA – IRSKA
Se ne uporablja.
363. NORVEŠKA – ITALIJA
Jih ni.
364. NORVEŠKA – CIPER
Ni konvencije.
365. NORVEŠKA – LATVIJA
Ni konvencije.
366. NORVEŠKA – LITVA
Ni konvencije.
367. NORVEŠKA – LUKSEMBURG
Členi od 2 do 4 Dogovora z dne 19. marca 1998 o povračilu stroškov na področju socialne varnosti.
368. NORVEŠKA – MADŽARSKA
Jih ni.
369. NORVEŠKA – MALTA
Ni konvencije.
370. NORVEŠKA – NIZOZEMSKA
Izmenjava pisem z dne 13. januarja 1994 in 10. junija 1994 glede člena 36(3) in člena 63(3) Uredbe 1408/71 (opustitev povračila stroškov storitev, zagotovljenih pod pogoji poglavij 1 in 4 naslova III Uredbe 1408/71, z izjemo člena 22(1)(c) in člena 55(1)(c), ter tudi stroškov zaradi upravnih preverjanj in zdravstvenih pregledov, navedenih v členu 105 Uredbe 574/72.
371. NORVEŠKA – AVSTRIJA
Dogovor z dne 17. decembra 1996 o povračilu stroškov na področju socialne varnosti.
372. NORVEŠKA – POLJSKA
Ni konvencije.
373. NORVEŠKA – PORTUGALSKA
Jih ni.
374. NORVEŠKA – SLOVENIJA
Jih ni.
375. NORVEŠKA – SLOVAŠKA
Ni konvencije.
376. NORVEŠKA – FINSKA
Člen 23 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992: Sporazum o vzajemni opustitvi povračil v skladu s členi 36(3), 63(3) in 70(3) uredbe (stroški storitev v zvezi z boleznijo in materinstvom, nesrečami pri delu in poklicnimi boleznimi ter dajatvami za brezposelnost) in členom 105(2) izvedbene uredbe (stroški upravnih preverjanj in zdravstvenih pregledov).
377. NORVEŠKA – ŠVEDSKA
Člen 23 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992: Sporazum o vzajemni opustitvi povračil v skladu s členi 36(3), 63(3) in 70(3) uredbe (stroški storitev v zvezi z boleznijo in materinstvom, nesrečami pri delu in poklicnimi boleznimi ter dajatvami za brezposelnost) in členom 105(2) izvedbene uredbe (stroški upravnih preverjanj in zdravstvenih pregledov).
378. NORVEŠKA – ZDRUŽENO KRALJESTVO
Izmenjava pisem z dne 20. marca 1997 in 3. aprila 1997 v zvezi s členoma 36(3) in 63(3) uredbe (povračilo ali opustitev povračila stroškov storitev) ter členom 105 izvedbene uredbe (opustitev stroškov upravnih preverjanj in zdravstvenih pregledov).";
 
(d) seznam v prilagoditvi (j) se nadomesti z naslednjim:
"Islandijo in Belgijo
Islandijo in Češko
Islandijo in Nemčijo
Islandijo in Estonijo
Islandijo in Španijo
Islandijo in Francijo
Islandijo in Ciprom
Islandijo in Latvijo
Islandijo in Litvo
Islandijo in Luksemburgom
Islandijo in Madžarsko
Islandijo in Malto
Islandijo in Nizozemsko
Islandijo in Avstrijo
Islandijo in Poljsko
Islandijo in Slovenijo
Islandijo in Slovaško
Islandijo in Finsko
Islandijo in Švedsko
Islandijo in Združenim kraljestvom
Islandijo in Lihtenštajnom
Islandijo in Norveško
Lihtenštajnom in Belgijo
Lihtenštajnom in Češko
Lihtenštajnom in Nemčijo
Lihtenštajnom in Estonijo
Lihtenštajnom in Španijo
Lihtenštajnom in Francijo
Lihtenštajnom in Ciprom
Lihtenštajnom in Latvijo
Lihtenštajnom in Litvo
Lihtenštajnom in Irsko
Lihtenštajnom in Luksemburgom
Lihtenštajnom in Nizozemsko
Lihtenštajnom in Madžarsko
Lihtenštajnom in Malto
Lihtenštajnom in Avstrijo
Lihtenštajnom in Poljsko
Lihtenštajnom in Slovenijo
Lihtenštajnom in Slovaško
Lihtenštajnom in Finsko
Lihtenštajnom in Švedsko
Lihtenštajnom in Združenim kraljestvom
Lihtenštajnom in Norveško
Norveško in Belgijo
Norveško in Češko
Norveško in Nemčijo
Norveško in Estonijo
Norveško in Španijo
Norveško in Francijo
Norveško in Irsko
Norveško in Ciprom
Norveško in Latvijo
Norveško in Litvo
Norveško in Luksemburgom
Norveško in Madžarsko
Norveško in Malto
Norveško in Nizozemsko
Norveško in Avstrijo
Norveško in Poljsko
Norveško in Portugalsko
Norveško in Slovenijo
Norveško in Slovaško
Norveško in Finsko
Norveško in Švedsko
Norveško in Združenim kraljestvom";
3) točke "P", "Q" in "R" v prilagoditvi v točki 3.27 (Sklep št. 136) se preštevilčijo v točke "ZA", "ZB" in "ZC";
4) točke "P", "Q" in "R" v prilagoditvi v točki 3.37 (Sklep št. 150) se preštevilčijo v točke "ZA", "ZB" in "ZC";
 
v Prilogi VII (Vzajemno priznanje poklicnih kvalifikacij):
 
1) točke (n), (o) in (p) v prilagoditvi (a) v točki 18 (Direktiva Sveta 85/384/EGS) se preštevilčijo v točke (za), (zb) in (zc), točke "(l)", "(m)" in "(q)" pa se črtajo;
2) v odstavku 1 prilagoditev v točki 11 (Direktiva Sveta 78/687/EGS) se besede "členi 19, 19a in 19b" nadomestijo z besedami "členi 19, 19a, 19b, 19c in 19d".
 
V Prilogi XIII (Promet):
 
1) se točka 5 (Odločba št. 1692/96 Evropskega parlamenta in Sveta) spremeni takole:
(a) v prilagoditvi (i) se točki 2.15 in 2.16 preštevilčita v točki 2.26 in 2.27;
(b) v prilagoditvi (j) se točka 3.16 preštevilči v točko 3.24;
(c) v prilagoditvi (ja) se točki 5.6 in 5.7 preštevilčita v točki 5.8 in 5.9;
(d) v prilagoditvi (k) se točki 6.8 in 6.9 preštevilčita v točki 6.18 in 6.19;
2) Priloga VI (KOMUNIKACIJSKI VZOREC), povzeta v Dodatku 6, se nadomesti z besedilom, ki je povzeto v Dodatku k tej prilogi.
 
V Prilogi XXI (Statistika):
 
1) prilagoditev (b) v točki 6 (Direktiva Sveta 80/1119/EGS) se nadomesti z naslednjim:
"Priloga III se spremeni takole:
(1) med naslovom "SEZNAM DRŽAV IN SKUPIN DRŽAV" ter delom I tabele se vstavi naslednje:
"A. Države EGP";
(2) del II—VII se nadomesti z naslednjim:
"II. Države EGP, ki so članice Efte
26. Islandija
27. Norveška
B. Države zunaj EGP
III. Evropske države zunaj EGP
28. Švica
29. SND
30. Romunija
31. Bolgarija
32. Zvezna republika Jugoslavija
33. Turčija
34. Druge evropske države zunaj EGP
IV.
35. Združene države Amerike
V.
36. Druge države".
 
2) Prilagoditev (c) v točki 7 (Direktiva Sveta 80/1177/EGS) se nadomesti z naslednjim:
"Priloga III se spremeni takole:
(1) med naslovom "SEZNAM DRŽAV IN SKUPIN DRŽAV" ter delom I tabele se vstavi naslednje:
"A. Države EGP";
(2) Del II—VII se nadomesti z naslednjim:
"II. Države EGP, ki so članice Efte
26. Islandija
27. Norveška
B. Države zunaj EGP
28. Švica
29. Zvezna republika Jugoslavija
30. Turčija
31. SND
32. Romunija
33. Bolgarija
34. Države Bližnjega in Srednjega vzhoda
35. Druge države".
 
V Prilogi XXII (Pravo družb):
 
1) točke (p), (q) in (r) v prilagoditvi (b) v točki 4 (Četrta direktiva Sveta 78/660/EGS) se preštevilčijo v točke (za), (zb) in (zc);
2) točke (p), (q) in (r) v točki 6 (Sedma direktiva Sveta 83/349/EGS) se preštevilčijo v točke (za), (zb) in (zc).
PRILOGA B
Seznam iz člena 4 Sporazuma
Priloge k Sporazumu EGP se spremenijo takole:
 
Priloga I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve):
 
1) v točki 4 dela 5.1 poglavja I (Direktiva Sveta 92/46/EGS) se doda naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Češko (točka 1 dela I oddelka A poglavja 3 Priloge V), Latvijo (točka 1 oddelka B poglavja 4 Priloge VIII), Litvo (del I oddelka B poglavja 5 Priloge IX), Malto (točka 1 dela I oddelka B poglavja 4 Priloge XI) in Poljsko (točka 1 dela I oddelka B poglavja 6 Priloge XII).";
2) v točki 1 dela 6.1 poglavja I (Direktiva Sveta 64/433/EGS) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Češko (točka 1 dela I oddelka A poglavja 3 Priloge V), Latvijo (točka 1 dela I oddelka B poglavja 4 Priloge VIII), Litvo (del I oddelka B poglavja 5 Priloge IX), Madžarsko (točka 1 oddelka B poglavja 5 Priloge X), Poljsko (točka 1 dela I oddelka B poglavja 6 Priloge XII) in Slovaško (oddelek B poglavja 5 Priloge XIV).";
3) v točki 2 dela 6.1 poglavja I (Direktiva Sveta 71/118/EGS) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Češko (točka 1 dela I oddelka A poglavja 3 Priloge V), Latvijo (točka 1 dela I oddelka B poglavja 4 Priloge VIII), Litvo (del I oddelka B poglavja 5 Priloge IX) in Poljsko (točka 1 dela I oddelka B poglavja 6 Priloge XII).";
4) v točki 4 dela 6.1 poglavja I (Direktiva Sveta 77/99/EGS) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Češko (točka 1 dela I oddelka A poglavja 3 Priloge V), Latvijo (točka 1 dela I oddelka B poglavja 4 Priloge VIII), Litvo (del I oddelka B poglavja 5 Priloge IX), Poljsko (točka 1 dela I oddelka B poglavja 6 Priloge XII) in Slovaško (oddelek B poglavja 5 Priloge XIV).";
5) v točki 6 dela 6.1 poglavja I (Direktiva Sveta 94/65/ES) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Latvijo (točka 1 dela I oddelka B poglavja 4 Priloge VIII), Litvo (del I oddelka B poglavja 5 Priloge IX) in Poljsko (točka 1 dela I oddelka B poglavja 6 Priloge XII).";
6) v točki 7 dela 6.1 poglavja I (Direktiva Sveta 89/437/EGS) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Češko (točka 1 dela I oddelka A poglavja 3 Priloge V).";
7) v točki 8 dela 6.1 poglavja I (Direktiva Sveta 91/493/EGS) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Latvijo (točka 1 dela I oddelka B poglavja 4 Priloge VIII), Litvo (del I oddelka B poglavja 5 Priloge IX), Poljsko (točka 1 dela I oddelka B poglavja 6 Priloge XII) in Slovaško (oddelek B poglavja 5 Priloge XIV).";
8) v točki 11 dela 6.1 poglavja I (Direktiva Sveta 92/46/EGS) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Češko (točka 1 dela I oddelka A poglavja 3 Priloge V), Latvijo (točka 1 dela I oddelka B poglavja 4 Priloge VIII), Litvo (del I oddelka B poglavja 5 Priloge IX), Malto (točka 1 dela I oddelka B poglavja 4 Priloge XI) in Poljsko (točka 1 dela I oddelka B poglavja 6 Priloge XII).";
9) v točki 10 dela 8.1 poglavja I (Direktiva Sveta 94/65/EGS) se doda naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Latvijo (točka 1 dela I oddelka B poglavja 4 Priloge VIII), Litvo (del I oddelka B poglavja 5 Priloge IX) in Poljsko (točka 1 dela I oddelka B poglavja 6 Priloge XII).";
10) v točki 11 dela 8.1 poglavja 1 (Direktiva Sveta 91/493/EGS) se doda naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Latvijo (točka 1 dela I oddelka B poglavja 4 Priloge VIII), Litvo (del I oddelka B poglavja 5 Priloge IX), Poljsko (točka 1 dela I oddelka B poglavja 6 Priloge XII) in Slovaško (oddelek B poglavja 5 Priloge XIV).";
11) v točki 13 dela 8.1 poglavja I (Direktiva Sveta 92/46) se doda naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Češko (točka 1 dela I oddelka A poglavja 3 Priloge V), Latvijo (točka 1 dela I oddelka B poglavja 4 Priloge VIII), Litvo (del I oddelka B poglavja 5 Priloge IX), Malto (točka 1 dela I oddelka B poglavja 4 Priloge XI) in Poljsko (točka 1 dela I oddelka B poglavja 6 Priloge XII).";
12) v točki 8 dela 9.1 poglavja I (Direktiva Sveta 1999/74/ES) se doda naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Češko (točka 2 dela I oddelka A poglavja 3 Priloge V), Madžarsko (točka 2 oddelka B poglavja 5 Priloge X), Malto (točka 2 dela I oddelka B poglavja 4 Priloge XI), Poljsko (točka 2 dela I oddelka B poglavja 6 Priloge XII) in Slovenijo (točka 1 dela I oddelka B poglavja 5 Priloge XIII).";
13) v točki 15 poglavja II (Direktiva Sveta 82/471/EGS) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Češko (oddelek B poglavja 3 Priloge V).";
14) v točki 3 poglavja III (Direktiva Sveta 66/402/EGS) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Ciper (točka 1 oddelka B poglavja 5 Priloge VII).".
 
Priloga II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje):
 
1) v točki 27a poglavja IX (Direktiva Sveta 93/42/EGS) se doda naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Poljsko (točka 2 poglavja 1 Priloge XII).";
2) v točki 5 poglavja X (Direktiva Sveta 93/42/EGS) se doda naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Poljsko (točka 2 poglavja 1 Priloge XII).";
3) v točki 7 poglavja X (Direktiva Sveta 90/385/EGS) se doda naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Poljsko (točka 1 poglavja 1 Priloge XII).";
4) v točki 54b poglavja XII (Uredba Sveta (EGS) št. 2092/91) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Estonijo (točka 1 poglavja 4 Priloge VI), Latvijo (točka 1 oddelka A poglavja 4 Priloge VIII) in Litvo (točka 1 oddelka A poglavja 5 Priloge IX).";
5) v točki 15p poglavja XIII (Direktiva 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Litvo (točka 1 poglavja 1 Priloge IX) in Poljsko (točka 4 poglavja 1 Priloge XII).";
6) v točki 15q poglavja XIII (Direktiva 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Ciper (poglavje 1 Priloge VII), Litvo (točka 2 poglavja 1 Priloge IX), Malto (točka 2 poglavja 1 Priloge XI), Poljsko (točka 5 poglavja 1 Priloge XII) in Slovenijo (poglavje 1 Priloge XIII).";
7) v točki 12a poglavja XV (Direktiva Sveta 91/414/EGS) se doda naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Poljsko (točka 2 dela II oddelka B poglavja 6 Priloge XII).";
8) v točki 7 poglavja XVII (Direktiva 94/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Češko (oddelek A poglavja 7 Priloge V), Ciper (oddelek B poglavja 9 Priloge VII), Latvijo (točka 2 oddelka B poglavja 10 Priloge VIII), Litvo (oddelek B poglavja 10 Priloge IX), Madžarsko (točka 2 oddelka A poglavja 8 Priloge X), Malto (točka 2 oddelka B poglavja 10 Priloge XI), Poljsko (točka 2 oddelka B poglavja 13 Priloge XII), Slovenijo (oddelek A poglavja 9 Priloge XIII) in Slovaško (točka 2 oddelka B poglavja 9 Priloge XIV).";
9) v točki 8 poglavja XVII (Direktiva 94/63/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Estonijo (oddelek A poglavja 9 Priloge VI), Latvijo (oddelek A poglavja 10 Priloge VIII), Litvo (oddelek A poglavja 10 Priloge IX), Malto (oddelek A poglavja 10 Priloge XI), Poljsko (točka 1 oddelka A poglavja 13 Priloge XII) in Slovaško (oddelek A poglavja 9 Priloge XIV).";
10) v točki 2 poglavja XXX (Direktiva 98/79/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Poljsko (točka 3 poglavja 1 Priloge XII).".
 
Priloga IV (Energetika):
 
1) v točki 14 (Direktiva 96/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Estonijo (točka 2 poglavja 8 Priloge VI).";
2) v točki 16 (Direktiva 98/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se v poglavju XIV pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Češko (točka 2 poglavja 6 Priloge V).".
 
Priloga V (Prosto gibanje delavcev):
 
pred naslovom "AKTI, NA KATERE SE SKLICUJE" se vstavi naslednje:
"PREHODNO OBDOBJE
Uporabljajo se prehodne ureditve, navedene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Češko (poglavje 1 Priloge V), Estonijo (poglavje 1 Priloge VI), Latvijo (poglavje 1 Priloge VIII), Litvo (poglavje 2 Priloge IX), Madžarsko (poglavje 1 Priloge X), Malto (poglavje 2 Priloge XI), Poljsko (poglavje 2 Priloge XII), Slovenijo (poglavje 2 Priloge XIII) in Slovaško (poglavje 1 Priloge XIV).
Glede zaščitnih mehanizmov, ki jih vsebujejo prehodne ureditve iz prejšnjega odstavka, z izjemo ureditev za Malto, se uporablja PROTOKOL 44 O ZAŠČITNIH MEHANIZMIH IZ AKTA O PRISTOPU Z DNE 16. APRILA 2003.".
 
Priloga VIII (Pravica do ustanavljanja):
 
1) pred naslovom "AKTI, NA KATERE SE SKLICUJE" se vstavi naslednje:
"PREHODNO OBDOBJE
Uporabljajo se prehodne ureditve, navedene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Češko (poglavje 1 Priloge V), Estonijo (poglavje 1 Priloge VI), Latvijo (poglavje 1 Priloge VIII), Litvo (poglavje 2 Priloge IX), Madžarsko (poglavje 1 Priloge X), Malto (poglavje 2 Priloge XI), Poljsko (poglavje 2 Priloge XII), Slovenijo (poglavje 2 Priloge XIII) in Slovaško (poglavje 1 Priloge XIV).
Glede zaščitnih mehanizmov, ki jih vsebujejo prehodne ureditve iz prejšnjega odstavka, z izjemo ureditev za Malto, se uporablja PROTOKOL 44 O ZAŠČITNIH MEHANIZMIH IZ AKTA O PRISTOPU Z DNE 16. APRILA 2003.";
2) uvodni odstavek prilagoditve glede Lihtenštajna pod naslovom "SEKTORSKE PRILAGODITVE", vstavljen z Odločbo Skupnega odbora EGP št. 191/1999 z dne 17. decembra 1999 se nadomesti z naslednjim:
"Naslednje se uporablja za Lihtenštajn. Ob ustreznem upoštevanju specifičnega geografskega položaja Lihtenštajna se ta ureditev pregleda vsakih pet let, prvič pa pred majem 2009.".
 
Priloga IX (Finančne storitve):
 
1) v točki 14 (Direktiva 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Ciper (poglavje 2 Priloge VII), Madžarsko (točka 2 poglavja 2 Priloge X), Poljsko (točka 2 poglavja 3 Priloge XII) in Slovenijo (točka 4 poglavja 3 Priloge XIII).";
2) v točki 19a (Direktiva 94/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Estonijo (točka 1 poglavja 2 Priloge VI), Latvijo (točka 1 poglavja 2 Priloge VIII), Litvo (točka 1 poglavja 3 Priloge IX) in Slovenijo (točka 2 poglavja 3 Priloge XIII).";
3) v točki 21 (Direktiva Sveta 86/635/EGS) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Slovenijo (točka 1 poglavja 3 Priloge XIII).";
4) v točki 30c (Direktiva 97/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Estonijo (točka 2 poglavja 2 Priloge VI), Latvijo (točka 2 poglavja 2 Priloge VIII), Litvo (točka 2 poglavja 3 Priloge IX), Madžarsko (točka 1 poglavja 2 Priloge X), Poljsko (točka 1 poglavja 3 Priloge XII), Slovenijo (točka 3 poglavja 3 Priloge XIII) in Slovaško (poglavje 2 Priloge XIV).".
 
Priloga XI (Telekomunikacijske storitve):
 
v točki 5d (Direktiva 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Poljsko (poglavje 12 Priloge XII).".
 
Priloga XII (Prosti pretok kapitala):
 
pred naslovom "AKTI, NA KATERE SE SKLICUJE" se vstavi naslednje:
"PREHODNO OBDOBJE
Uporabljajo se prehodne ureditve, navedene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Češko (poglavje 2 Priloge V), Estonijo (poglavje 3 Priloge VI), Ciper (poglavje 3 Priloge VII), Latvijo (poglavje 3 Priloge VIII), Litvo (poglavje 4 Priloge IX), Madžarsko (poglavje 3 Priloge X), Poljsko (poglavje 4 Priloge XII), Slovenijo (poglavje 4 Priloge XIII) in Slovaško (poglavje 3 Priloge XIV).
SEKTORSKE PRILAGODITVE
Uporablja se ureditev, ki jo vsebuje Protokol št. 6 Akta o pristopu z dne 16. aprila 2003 o pridobitvi sekundarnih prebivališč na Malti.".
 
Priloga XIII (Promet):
 
1) v točki 15a (Direktiva Sveta 96/53/ES) se doda naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Madžarsko (točka 4 poglavja 6 Priloge X) in Poljsko (točka 3 poglavja 8 Priloge XII).";
2) v točki 16a (Direktiva Sveta 96/96/ES) se doda naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Malto (točka 2 poglavja 6 Priloge XI).";
3) v točki 17b (Direktiva Sveta 92/6/EGS) se doda naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Malto (točka 1 poglavja 6 Priloge XI).";
4) v točki 18a (Direktiva 1999/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Malto (točka 3 poglavja 6 Priloge XI).";
5) v točki 19 (Direktiva Sveta 96/26/ES) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Latvijo (točka 3 poglavja 6 Priloge VIII) in Litvo (točka 4 poglavja 7 Priloge IX).";
6) v točki 21 (Uredba Sveta (EGS) 3821/85) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Ciper (poglavje 6 Priloge VII), Latvijo (točka 1 poglavja 6 Priloge VIII) in Litvo (točka 1 poglavja 7 Priloge IX).";
7) v točki 26c (Uredba Sveta (EGS) 3118/93) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, navedene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Češko (poglavje 4 Priloge V), Estonijo (poglavje 6 Priloge VI), Latvijo (točka 2 poglavja 6 Priloge VIII), Litvo (točka 3 poglavja 7 Priloge IX), Madžarsko (točka 3 poglavja 6 Priloge X), Poljsko (točka 2 poglavja 8 Priloge XII), Slovaško (poglavje 6 Priloge XIV).
Glede zaščitnih mehanizmov, ki jih vsebujejo prehodne ureditve iz prejšnjega odstavka, se uporablja PROTOKOL 44 O ZAŠČITNIH MEHANIZMIH IZ AKTA O PRISTOPU Z DNE 16. APRILA 2003.";
8) v točki 37 (Direktiva Sveta 91/440/EGS) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Madžarsko (točka 1 poglavja 6 Priloge X) in Poljsko (točka 1 poglavja 8 Priloge XII).";
9) v točki 66e (Direktiva Sveta 92/14/EGS) se doda naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Litvo (točka 2 poglavja 7 Priloge IX) in Madžarsko (točka 2 poglavja 6 Priloge X).".
 
Priloga XIV (Konkurenca):
 
pred naslovom "SEKTORSKE PRILAGODITVE" se vstavi naslednje:
"PREHODNA OBDOBJA
1. "Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Ciper (poglavje 4 Priloge VII), Madžarsko (poglavje 4 Priloge X), Malto (točke 1, 2 in 3 poglavja 3 Priloge XI), Poljsko (točki 1 in 2 poglavja 5 Priloge XII) in Slovaško (točki 1 in 2 poglavje 4 Priloge XIV).
2. Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Malto (točka 1 poglavja 1 Priloge XI).".
 
Priloga XV (Državna pomoč):
 
pred naslovom "AKTI, NA KATERE SE SKLICUJE" se vstavi naslednje:
"SEKTORSKE PRILAGODITVE
Med pogodbenicami se uporabljajo ureditve glede obstoječih programov pomoči, določene v poglavju 3 (Politika konkurence) Priloge IV k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003.".
 
Priloga XVII (Intelektualna lastnina):
 
pred naslovom "AKTI, NA KATERE SE SKLICUJE" se vstavi naslednje:
"SEKTORSKE PRILAGODITVE
Med pogodbenicami se uporablja posebni mehanizem, določen v poglavju 2 (Pravo družb) Priloge IV Akta o pristopu z dne 16. aprila 2003.".
 
Priloga XVIII (Zdravje in varnost pri delu, delovno pravo in enako obravnavanje moških in žensk):
 
1) v točki 3a (Direktiva Komisije 91/322/EGS) se doda naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Slovenijo (točka 2 poglavja 7 Priloge XIII).";
2) v točki 6 (Direktiva Sveta 86/188/EGS) se doda naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Slovenijo (točka 1 poglavja 7 Priloge XIII).";
3) v točki 9 (Direktiva Sveta 89/654/EGS) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Latvijo (točka 1 poglavja 8 Priloge VIII).";
4) v točki 10 (Direktiva Sveta 89/655/EGS) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Latvijo (točka 2 poglavja 8 Priloge VIII), Malto (točka 1 poglavja 8 Priloge XI) in Poljsko (poglavje 10 Priloge XII).";
5) v točki 13 (Direktiva Sveta 90/270/EGS) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Latvijo (točka 3 poglavja 8 Priloge VIII).";
6) v točki 15 (Direktiva 2000/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Slovenijo (točka 5 poglavja 7 Priloge XIII).";
7) v točki 16h (Direktiva Sveta 98/24/ES) se doda naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Slovenijo (točka 3 poglavja 7 Priloge XIII).";
8) v točki 16j (Direktiva Komisije 2000/39/ES) se doda naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Slovenijo (točka 4 poglavja 7 Priloge XIII).";
9) v točki 28 (Direktiva Sveta 93/104/ES) se doda naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Malto (točka 2 poglavja 8 Priloge XI).";
10) v točki 30 (Direktiva 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, navedene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Češko (poglavje 1 Priloge V), Estonijo (poglavje 1 Priloge VI), Latvijo (poglavje 1 Priloge VIII), Litvo (poglavje 2 Priloge IX), Madžarsko (poglavje 1 Priloge X), Poljsko (poglavje 2 Priloge XII), Slovenijo (poglavje 2 Priloge XIII) in Slovaško (poglavje 1 Priloge XIV).
Glede zaščitnih mehanizmov, ki jih vsebujejo prehodne ureditve iz prejšnjega odstavka, se uporablja PROTOKOL 44 O ZAŠČITNIH MEHANIZMIH IZ AKTA O PRISTOPU Z DNE 16. APRILA 2003.".
 
Priloga XX (Okolje):
 
1) v točki 2g (Direktiva Sveta 96/61/ES) se doda naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Latvijo (točka 2 oddelka D poglavja 10 Priloge VIII), Poljsko (točka 1 oddelka D poglavja 13 Priloge XII), Slovenijo (oddelek C poglavja 9 Priloge XIII) in Slovaško (točka 2 oddelka D poglavja 9 Priloge XIV).";
2) v točki 7a (Direktiva Sveta 98/83/ES) se doda naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Estonijo (točka 2 oddelka C poglavja 9 Priloge VI), Latvijo (točka 2 oddelka C poglavja 10 Priloge VIII), Madžarsko (točka 2 oddelka B poglavja 8 Priloge X) in Malto (točka 4 oddelka C poglavja 10 Priloge XI).";
3) v točki 8 (Direktiva Sveta 82/176/EGS) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Poljsko (točka 1 oddelka C poglavja 13 Priloge XII).";
4) v točki 9 (Direktiva Sveta 83/513/EGS) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Malto (točka 1 oddelka C poglavja 10 Priloge XI) in Poljsko (točka 1 oddelka C poglavja 13 Priloge XII).";
5) v točki 10 (Direktiva Sveta 84/156/EGS) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Poljsko (točka 1 oddelka C poglavja 13 Priloge XII) in Slovaško (točka 1 oddelka C poglavja 9 Priloge XIV).";
6) v točki 12 (Direktiva Sveta 86/280/EGS) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Malto (točka 2 oddelka C poglavja 10 Priloge XI), Poljsko (točka 1 oddelka C poglavja 13 Priloge XII) in Slovaško (točka 2 oddelka C poglavja 9 Priloge XIV).";
7) v točki 13 (Direktiva Sveta 91/271/EGS) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Češko (oddelek B poglavja 7 Priloge V), Estonijo (točka 1 oddelka C poglavja 9 Priloge VI), Ciper (oddelek C poglavja 9 Priloge VII), Latvijo (točka 1 oddelka C poglavja 10 Priloge VIII), Litvo (oddelek C poglavja 10 Priloge IX), Madžarsko (točka 1 oddelka B poglavja 8 Priloge X), Malto (točka 3 oddelka C poglavja 10 Priloge XI), Poljsko (točka 2 oddelka C poglavja 13 Priloge XII), Slovenijo (oddelek B poglavja 9 Priloge XIII) in Slovaško (točka 3 oddelka C poglavja 9 Priloge XIV).";
8) v točki 18 (Direktiva Sveta 87/217/ES) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Latvijo (točka 1 oddelka D poglavja 10 Priloge VIII).";
9) v točki 19a (Direktiva 2001/80/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Češko (oddelek C poglavja 7 Priloge V), Estonijo (oddelek D poglavja 9 Priloge VI), Ciper (oddelek D poglavja 9 Priloge VII), Litvo (oddelek D poglavja 10 Priloge IX), Madžarsko (točka 2 oddelka C poglavja 8 Priloge X), Malto (oddelek E poglavja 10 Priloge XI), Poljsko (točka 2 oddelka D poglavja 13 Priloge XII) in Slovaško (točka 3 oddelka D poglavja 9 Priloge XIV).";
10) v točki 21ad (Direktiva Sveta 99/32/ES) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Ciper (oddelek A poglavja 9 Priloge VII) in Poljsko (točka 2 oddelka A poglavja 13 Priloge XII).";
11) v točki 21b (Direktiva Sveta 94/67/ES) se doda naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Madžarsko (točka 1 oddelka C poglavja 8 Priloge X) in Slovaško (točka 1 oddelka D poglavja 9 Priloge XIV).";
12) v točki 32c (Uredba Sveta (EGS) 259/93) se pred prilagoditvenim besedilom vstavi naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Latvijo (točka 1 oddelka B poglavja 10 Priloge VIII), Madžarsko (točka 1 oddelka A poglavja 8 Priloge X), Malto (točka 1 oddelka B poglavja 10 Priloge XI), Poljsko (točka 1 oddelka B poglavja 13 Priloge XII) in Slovaško (točka 1 oddelka B poglavja 9 Priloge XIV).";
13) v točki 32d (Direktiva Sveta 1999/31/ES) se doda naslednje:
"Uporabljajo se prehodne ureditve, določene v prilogah k Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003 za Estonijo (oddelek B poglavja 9 Priloge VI), Latvijo (točka 3 oddelka B poglavja 10 Priloge VIII) in Poljsko (točka 3 oddelka B poglavja 13 Priloge XII).".
SKLEPNA LISTINA
Pooblaščenci
EVROPSKE SKUPNOSTI,
v nadaljnjem besedilu "Skupnosti", in
 
KRALJEVINE BELGIJE,
KRALJEVINE DANSKE,
ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE,
HELENSKE REPUBLIKE,
KRALJEVINE ŠPANIJE,
FRANCOSKE REPUBLIKE,
IRSKE,
ITALIJANSKE REPUBLIKE,
VELIKEGA VOJVODSTVA LUKSEMBURG,
KRALJEVINE NIZOZEMSKE,
REPUBLIKE AVSTRIJE,
PORTUGALSKE REPUBLIKE,
REPUBLIKE FINSKE,
KRALJEVINE ŠVEDSKE,
ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE,
pogodbenic Pogodbe o ustanovitvi EVROPSKE SKUPNOSTI, v nadaljnjem besedilu "držav članic Evropske skupnosti",
pooblaščenci
REPUBLIKE ISLANDIJE,
KNEŽEVINE LIHTENŠTAJN,
KRALJEVINE NORVEŠKE,
v nadaljnjem besedilu "držav Efte",
 
vse skupaj pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru iz Oporta z dne 2. maja 1992, v nadaljnjem besedilu "Sporazuma EGP", skupaj v nadaljnjem besedilu "sedanjih pogodbenic",
 
in
 
pooblaščenci
ČEŠKE REPUBLIKE,
REPUBLIKE ESTONIJE,
REPUBLIKE CIPER,
REPUBLIKE LATVIJE,
REPUBLIKE LITVE,
REPUBLIKE MADŽARSKE,
REPUBLIKE MALTE,
REPUBLIKE POLJSKE,
REPUBLIKE SLOVENIJE,
SLOVAŠKE REPUBLIKE,
v nadaljnjem besedilu "novih pogodbenic",
 
zbrani v Luxembourgu, dne štirinajstega oktobra leta dva tisoč tri zaradi podpisa Sporazuma o udeležbi Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropskem gospodarskem prostoru, so sprejeli naslednja besedila:
I. Sporazum o udeležbi Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljevanju "Sporazum");
II. spodaj navedeni besedili, ki sta priloženi Sporazumu:
Priloga A: Seznam iz člena 3 Sporazuma;
Priloga B: Seznam iz člena 4 Sporazuma.
Pooblaščenci sedanjih pogodbenic in pooblaščenci novih pogodbenic so sprejeli skupne izjave, ki so navedene spodaj in priložene tej sklepni listini:
1. Skupno izjavo o sočasni širitvi Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora;
2. Skupno izjavo o uporabi pravil o poreklu po začetku veljavnosti Sporazuma o udeležbi Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropskem gospodarskem prostoru;
3. Skupno izjavo o členu 126 Sporazuma EGP.
Pooblaščenci Skupnosti, držav članic ES, držav Efte in novih pogodbenic se seznanijo z izjavami, ki so navedene spodaj in priložene tej sklepni listini:
1. Splošno skupno izjavo držav Efte;
2. Skupno izjavo držav Efte o prostem gibanju delavcev;
3. Skupno izjavo držav Efte o notranjem trgu z električno energijo;
4. Izjavo vlade Lihtenštajna;
5. Izjavo Češke republike v zvezi z enostransko izjavo Kneževine Lihtenštajn;
6. Izjavo Slovaške republike v zvezi z enostransko izjavo Kneževine Lihtenštajn;
7. Izjava Estonije, Cipra, Latvije, Malte in Slovenije o členu 5 Protokola 38a o finančnem mehanizmu EGP
8. Izjavo Komisije Evropskih skupnosti o pravilih o poreklu za ribe in ribiške proizvode.
Pooblaščenci sedanjih pogodbenic in pooblaščenci novih pogodbenic so se tudi dogovorili, da so nove pogodbenice primerno obveščene in se z njimi posvetuje o vseh pomembnih zadevah, ki jih bo obravnaval Svet EGP in Skupni odbor EGP v času do udeležbe novih pogodbenic v Evropskem gospodarskem prostoru.
Poleg tega so se dogovorili, da morajo predstavniki pogodbenic najpozneje do začetka veljavnosti Sporazuma pripraviti in potrditi Sporazum EGP, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, in celotna besedila vsakega od sklepov Skupnega odbora EGP v češkem, estonskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, poljskem, slovaškem in slovenskem jeziku.
Seznanijo se s Sporazumom med Kraljevino Norveško in Evropsko skupnostjo o norveškem finančnem mehanizmu za obdobje 2004–2009, ki je prav tako priložen tej sklepni listini.
Prav tako se seznanijo z Dodatnim protokolom k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji, ki je priložen tej sklepni listini.
Poleg tega se seznanijo z Dodatnim protokolom k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji, ki je priložen tej sklepni listini.
Poleg tega se seznanijo s Sporazumom v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Norveško v zvezi z nekaterimi kmetijskimi proizvodi, ki je tudi priložen tej sklepni listini.
Poudarjajo, da zgoraj omenjeni sporazumi in protokoli predstavljajo sestavne dele celovite rešitve za različna vprašanja, ki so bila obravnavana v zvezi s sodelovanjem novih pogodbenic v Evropskem gospodarskem prostoru, in da bi morali Sporazum in štirje z njim povezani sporazumi začeti veljati sočasno.
Hecho en Luxemburgo, el catorce de octubre del dos mil tres.
V Lucemburku dne čtrnáctého října dva tisíce tři.
Udfærdiget i Luxembourg den fjortende oktober to tusind og tre.
Geschehen zu Luxemburg am vierzehnten Oktober zweitausendunddrei.
Sõlmitud neljateistkümnendal oktoobril kahe tuhande kolmandal aastal Luxembourgis.
΄Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα τέσσερις Οκτωβρίου (ύο χιλιάδες τρία.
Done at Luxembourg on the fourteenth day of October in the year two thousand and three.
Fait à Luxembourg, le quatorze octobre deux mille trois.
Gjört í Lúxemborg fjórtánda dag októbermánaðar árið tvö þúsund og þrjú.
Fatto a Lussemburgo, addi' quattordici ottobre duemilatre.
Luksemburgā, divtūkstoš trešā gada četrpadsmitajā oktobrī.
Priimta du tūkstančiai trečių metų spalio keturioliktą dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, kétezerhárom október tizennegyedikén.
Magħmul fil-Lussemburgu fl-erbatax-il jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u tlieta.
Gedaan te Luxemburg, de veertiende oktober tweeduizenddrie.
Utferdiget i Luxembourg den fjortende oktober totusenogtre.
Sporządzono w Luksemburgu dnia czternastego października dwa tysiące trzeciego roku.
Feito em Luxemburgo, em catorze de Outubro de dois mil e três.
V Luxemburgu štrnásteho októbra dvetisíctri.
V Luxembourgu, dne štirinajstega oktobra leta dva tisoč tri.
Tehty Luxemburgissa neljäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakolme.
Som skedde i Luxemburg den fjortonde oktober tjugohundratre.
SKUPNE IZJAVE
POGODBENIC
SPORAZUMA
SKUPNA IZJAVA
O SOČASNI ŠIRITVI
EVROPSKE UNIJE IN
EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA
Pogodbenice poudarjajo pomembnost pravočasne ratifikacije ali odobritve s strani sedanjih pogodbenic in novih pogodbenic v skladu s svojimi ustavnimi pravili, da bi 1. maja 2004 zagotovili sočasno širitev Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora.
SKUPNA IZJAVA
O UPORABI
PRAVIL O POREKLU PO ZAČETKU VELJAVNOSTI
SPORAZUMA O UDELEŽBI
ČEŠKE REPUBLIKE, REPUBLIKE ESTONIJE,
REPUBLIKE CIPER,
REPUBLIKE LATVIJE, REPUBLIKE LITVE,
REPUBLIKE MADŽARSKE, REPUBLIKE MALTE,
REPUBLIKE POLJSKE,
REPUBLIKE SLOVENIJE IN SLOVAŠKE REPUBLIKE
V EVROPSKEM GOSPODARSKEM PROSTORU
1. Dokazilo o poreklu, ki ga je pravilno izdala država Efte ali nova pogodbenica v okviru preferencialnega sporazuma, sklenjenega med državami Efte in novo pogodbenico, ali v okviru enostranske nacionalne zakonodaje države Efte ali nove pogodbenice, se šteje za dokazilo o preferencialnem poreklu EGP pod pogojem, da:
(a) so bili dokazilo o poreklu in prevozni dokumenti izdani najpozneje na dan pred začetkom veljavnosti Sporazuma;
(b) se dokazilo o poreklu predloži carinskim organom v obdobju štirih mesecev od začetka veljavnosti Sporazuma.
Če je bilo blago deklarirano za uvoz iz države Efte oziroma nove pogodbenice v novo pogodbenico oziroma državo Efte pred dnem začetka veljavnosti Sporazuma, je v skladu s preferencialnimi ureditvami, ki tedaj veljajo med državo Efte in novo pogodbenico, tudi naknadno izdano dokazilo o poreklu v skladu s temi ureditvami lahko sprejeto v državah Efte ali novih pogodbenicah, pod pogojem, da je predloženo carinskim organom v obdobju štirih mesecev od dneva začetka veljavnosti Sporazuma.
2. Državam Efte na eni strani ter Češki, Estoniji, Latviji, Litvi, Madžarski, Poljski, Sloveniji in Slovaški na drugi se dovoli ohraniti pooblastila, s katerimi je bil dodeljen status "pooblaščenih izvoznikov" v okviru sporazumov, sklenjenih med državami Efte na eni strani ter Češko, Estonijo, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Poljsko, Slovenijo in Slovaško na drugi, pod pogojem, da pooblaščeni izvozniki uporabljajo pravila o poreklu EGP.
Države Efte ter Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Slovenija in Slovaška najpozneje eno leto po dnevu pristopa nadomestijo ta pooblastila z novimi, ki so bila izdana v skladu s pogoji iz Protokola 4 k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru.
3. Zahteve za naknadno preverjanje dokazila o poreklu, ki je bilo izdano v skladu s preferencialnimi sporazumi in ureditvami iz odstavkov 1 in 2 zgoraj, sprejmejo pristojni organi držav Efte in novih pogodbenic v obdobju treh let po izdaji zadevnega dokazila o poreklu ter jih lahko ti organi vlagajo v obdobju treh let po sprejemu dokazila o poreklu.
SKUPNA IZJAVA
O ČLENU 126 SPORAZUMA EGP
Pogodbenice potrjujejo, da sklicevanja na "Pogodbo o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti" in "pogoje iz te pogodbe" v členu 126 Sporazuma EGP zajemajo Protokol 10 o Cipru, ki je priložen Aktu o pristopu z dne 16. aprila 2003.
DRUGE IZJAVE
ENE ALI VEČ POGODBENIC
SPORAZUMA
SPLOŠNA SKUPNA IZJAVA DRŽAV EFTE
Države Efte se seznanijo z izjavami, ki se nanašajo na Sporazum EGP in so priložene Sklepni listini Pogodbe o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji.
Države Efte poudarjajo, da izjav, ki se nanašajo na Sporazum EGP in so priložene Sklepni listini Pogodbe iz prejšnjega odstavka, ni mogoče razlagati ali uporabljati na način, ki je v nasprotju z obveznostmi pogodbenic, izhajajočimi iz tega sporazuma ali Sporazuma EGP.
SKUPNA IZJAVA
DRŽAV EFTE
O PROSTEM GIBANJU DELAVCEV
Države Efte poudarjajo močne elemente diferenciacije in prožnosti pri ureditvah prostega gibanja delavcev. Prizadevajo si zagotoviti boljši dostop do trga dela za državljane Češke, Estonije, Latvije, Litve, Madžarske, Poljske, Slovenije in Slovaške v nacionalni zakonodaji, da bi tako pospešile približevanje pravnemu redu Skupnosti. Posledično bi se morale možnosti za zaposlitev v državah Efte za državljane Češke, Estonije, Latvije, Litve, Madžarske, Poljske, Slovenije in Slovaške po pristopu teh držav znatno izboljšati. Poleg tega bodo države Efte kar najbolje izkoristile predlagane ureditve, da bi kar se da hitro dosegle popolno uporabo pravnega reda Skupnosti na področju prostega gibanja delavcev. Za Lihtenštajn bo to opravljeno v skladu s posebnimi ureditvami, kakor je predvideno v Sektorskih prilagoditvah v Prilogi V (Prosto gibanje delavcev) in Prilogi VIII (Pravica do ustanavljanja) k Sporazumu EGP.
SKUPNA IZJAVA
DRŽAV EFTE O NOTRANJEM TRGU
Z ELEKTRIČNO ENERGIJO
Glede na prehodne ureditve za Estonijo, določene v točki 2 poglavja 8 Priloge 6 Akta o pristopu z dne 16. aprila 2003, ter na Izjavo 8 o naftnem skrilavcu, notranjem trgu z električno energijo in Direktivi 96/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. decembra 1996 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo (Direktiva o električni energiji): Estonija, države Efte ugotavljajo, da bo zaradi omejevanja možnega izkrivljanja konkurence na notranjem trgu z električno energijo morda potrebno uporabiti zaščitne mehanizme kot npr. klavzulo o vzajemnosti iz Direktive 96/92/ES.
IZJAVA
VLADE LIHTENŠTAJNA
Vlada Lihtenštajna predpostavlja, da vse pogodbenice spoštujejo Kneževino Lihtenštajn kot dolgo obstoječo suvereno in priznano državo, ki je bila med prvo in drugo svetovno vojno vseskozi nevtralna.
IZJAVA
ČEŠKE REPUBLIKE GLEDE
ENOSTRANSKE IZJAVE
KNEŽEVINE LIHTENŠTAJN
Češka republika pozdravlja sklenitev sporazuma med državami kandidatkami in članicami Evropskega gospodarskega prostora kot pomemben korak k premagovanju delitve Evrope v preteklosti in kot korak k njenemu nadaljnjemu političnemu in gospodarskemu razvoju. Češka republika je v Evropskem gospodarskem prostoru pripravljena sodelovati z vsemi državami članicami, vključno s Kneževino Lihtenštajn.
Češka republika je v zvezi s Kneževino Lihtenštajn vse od svojega nastanka kazala jasen interes za vzpostavitev diplomatskih odnosov. Že leta 1992 je vladam vseh držav, vključno s Kneževino Lihtenštajn, poslala prošnjo, da bi jo od 1. januarja 1993 priznavale kot novo entiteto v mednarodnem pravu. Medtem ko je bil odgovor praktično vseh vlad pritrdilen, je Kneževina Lihtenštajn do zdaj izjema.
Izjavam, ki niso povezane s predmetom in namenom tega sporazuma, Češka republika ne pripisuje nobenih pravnih učinkov.
IZJAVA
SLOVAŠKE REPUBLIKE GLEDE
ENOSTRANSKE IZJAVE
KNEŽEVINE LIHTENŠTAJN
Slovaška republika pozdravlja sklenitev sporazuma med državami kandidatkami in članicami Evropskega gospodarskega prostora kot pomemben korak k nadaljnjemu gospodarskemu in političnemu razvoju v Evropi.
Vse od svojega nastanka je Slovaška republika priznavala Kneževino Lihtenštajn kot suvereno in neodvisno državo ter je s kneževino pripravljena vzpostaviti diplomatske odnose.
Izjavam, ki niso povezane s predmetom in namenom tega sporazuma, Slovaška republika ne pripisuje nobenih pravnih učinkov.
IZJAVA
ESTONIJE, CIPRA LATVIJE, MALTE IN SLOVENIJE
O ČLENU 5 PROTOKOLA 38a
O FINANČNEM MEHANIZMU EGP
Estonija, Ciper, Latvija, Malta in Slovenija poudarjajo, da je bil delitveni ključ iz člena 5 narejen izključno za namene finančnega mehanizma EGP. Razumejo, da je ta delitveni ključ brez vpliva na kakršen koli prihodnji predlog v zvezi z delitvenimi ključi v okviru kohezijskih in strukturnih instrumentov Skupnosti.
IZJAVA
KOMISIJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI
O PRAVILIH O POREKLU
ZA RIBE IN RIBIŠKE PROIZVODE
Evropska komisija bo do 1. maja 2004 preučila izvedljivost uskladitve pravil o poreklu.
A G R E E M E N T
ON THE PARTICIPATION OF THE CZECH REPUBLIC, THE REPUBLIC OF ESTONIA,
THE REPUBLIC OF CYPRUS, THE REPUBLIC OF LATVIA, THE REPUBLIC OF LITHUANIA,
THE REPUBLIC OF HUNGARY, THE REPUBLIC OF MALTA, THE REPUBLIC OF POLAND,
THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND
THE SLOVAK REPUBLIC
IN THE EUROPEAN ECONOMIC AREA
THE EUROPEAN COMMUNITY
 
THE KINGDOM OF BELGIUM,
THE KINGDOM OF DENMARK,
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE HELLENIC REPUBLIC,
THE KINGDOM OF SPAIN,
THE FRENCH REPUBLIC,
IRELAND,
THE ITALIAN REPUBLIC,
THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,
THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,
THE REPUBLIC OF AUSTRIA,
THE PORTUGUESE REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF FINLAND,
THE KINGDOM OF SWEDEN,
THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,
hereinafter referred to as "EC Member States",
 
THE REPUBLIC OF ICELAND,
THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN,
THE KINGDOM OF NORWAY,
hereinafter referred to as "EFTA States",
 
together hereinafter referred to as "Present Contracting Parties",
 
and
 
THE CZECH REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF ESTONIA,
THE REPUBLIC OF CYPRUS,
THE REPUBLIC OF LATVIA,
THE REPUBLIC OF LITHUANIA,
THE REPUBLIC OF HUNGARY,
THE REPUBLIC OF MALTA,
THE REPUBLIC OF POLAND,
THE REPUBLIC OF SLOVENIA,
THE SLOVAK REPUBLIC,
 
WHEREAS the Treaty concerning the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union (hereinafter referred to as the "Treaty of Accession") was signed in Athens on 16 April 2003;
 
WHEREAS, pursuant to Article 128 of the Agreement on the European Economic Area, signed at Oporto on 2 May 1992, any European State becoming a member of the Community shall apply to become a Party to the Agreement on the European Economic Area (hereinafter referred to as "EEA Agreement");
 
WHEREAS the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic have applied to become Contracting Parties to the EEA Agreement;
 
WHEREAS the terms and conditions for such participation are to be the subject of an Agreement between the Present Contracting Parties and the applicant States,
HAVE DECIDED to conclude the following Agreement:
ARTICLE 1
1. The Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic hereby become Contracting Parties to the EEA Agreement and shall hereinafter be referred to as the "New Contracting Parties".
2. From the entry into force of this Agreement, the provisions of the EEA Agreement, as amended by the Decisions of the EEA Joint Committee adopted before 1 November 2002, shall be binding on the New Contracting Parties under the same conditions as on the Present Contracting Parties and under the terms and conditions laid down in this Agreement.
3. The Annexes to this Agreement form an integral part of this Agreement.
ARTICLE 2
1) ADJUSTMENTS TO THE MAIN TEXT OF THE EEA AGREEMENT:
(a) Preamble:
The list of Contracting Parties shall be replaced with the following:
"THE EUROPEAN COMMUNITY,
THE KINGDOM OF BELGIUM,
THE CZECH REPUBLIC,
THE KINGDOM OF DENMARK,
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE REPUBLIC OF ESTONIA,
THE HELLENIC REPUBLIC,
THE KINGDOM OF SPAIN,
THE FRENCH REPUBLIC,
IRELAND,
THE ITALIAN REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF CYPRUS,
THE REPUBLIC OF LATVIA,
THE REPUBLIC OF LITHUANIA,
THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,
THE REPUBLIC OF HUNGARY,
THE REPUBLIC OF MALTA,
THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,
THE REPUBLIC OF AUSTRIA,
THE REPUBLIC OF POLAND,
THE PORTUGUESE REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF SLOVENIA,
THE SLOVAK REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF FINLAND,
THE KINGDOM OF SWEDEN,
THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,
 
AND
 
THE REPUBLIC OF ICELAND,
THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN,
THE KINGDOM OF NORWAY,";
 
(b) Article 2:
(i) The text of point (b) shall be replaced with the following:
"the term "EFTA States" means the Republic of Iceland, the Principality of Liechtenstein and the Kingdom of Norway;";
(ii) the words "and the Treaty establishing the European Coal and Steel Community" shall be deleted from point (c);
(iii) the following point shall be added:
"(d) the term "Act of Accession of 16 April 2003" shall mean the Act concerning the conditions of Accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded, adopted in Athens on 16 April 2003.";
 
(c) Article 109:
In paragraph 1 the words ", the Treaty establishing the European Coal and Steel Community," shall be deleted;
 
(d) Article 117:
The text of Article 117 shall be replaced by the following:
"Provisions governing the Financial Mechanisms are set out in Protocol 38 and Protocol 38a.";
 
(e) Article 121:
Paragraph (c) shall be deleted;
 
(f) Article 126:
Paragraph 1 shall be amended as follows:
(i) the words "and the Treaty establishing the European Coal and Steel Community" shall be deleted;
(ii) the words "those Treaties" shall be replaced by the words "that Treaty";
(iii) the words "the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Republic of Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway and the Kingdom of Sweden" shall be replaced by the words "the Republic of Iceland, the Principality of Liechtenstein and the Kingdom of Norway";
 
(g) Article 129:
(i) The following subparagraph shall be inserted after the first subparagraph of paragraph 1:
"Pursuant to the enlargement of the European Economic Area the versions of this Agreement in the Czech, Estonian, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Slovak and Slovenian languages shall be equally authentic.";
(ii) the new third subparagraph of paragraph 1 shall be replaced by the following:
"The texts of the acts referred to in the Annexes are equally authentic in the Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish languages as published in the Official Journal of the European Union and shall for the authentication thereof be drawn up in the Icelandic and Norwegian languages and published in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union.".
 
2) ADJUSTMENTS TO PROTOCOLS TO THE EEA AGREEMENT:
 
(a) Protocol 36:
The first paragraph of Article 2 shall be replaced by the following:
"The EEA Joint Parliamentary Committee shall consist of twenty-four members.";
 
(b) New Protocol 38a:
A new Protocol 38a shall be inserted after Protocol 38:
"PROTOCOL 38a
ON THE EEA FINANCIAL MECHANISM
ARTICLE 1
The EFTA States shall contribute to the reduction of economic and social disparities in the European Economic Area through the financing of grants to investment and development projects in the priority sectors listed in Article 3.
ARTICLE 2
The total amount of the financial contribution provided for in Article 1 shall be EUR 600 million, to be made available for commitment in annual tranches of EUR 120 million over the period running from 1 May 2004 to 30 April 2009, inclusive.
ARTICLE 3
1. The grants shall be available for projects in the following priority sectors:
(a) protection of the environment, including the human environment, through, inter alia, reduction of pollution and promotion of renewable energy;
(b) promotion of sustainable development through improved resource use and management;
(c) conservation of European cultural heritage, including public transport, and urban renewal;
(d) human resource development through, inter alia, promotion of education and training, strengthening of administrative or public service capacities of local government or its institutions as well as the democratic processes, which support it;
(e) health and childcare.
2. Academic research may be eligible for funding in so far as it is targeted at one or more of the priority sectors.
ARTICLE 4
1. The EFTA contribution in the form of grants shall not exceed 60% of the project cost except in projects otherwise financed by central, regional or local government budget allocations, where the contribution may not exceed 85% of total cost. Community ceilings for co-financing shall not be exceeded in any case.
2. The applicable rules on state aid shall be complied with.
3. The Commission of the European Communities shall screen the proposed projects for their compatibility with Community objectives.
4. The responsibility of the EFTA States for the projects is limited to providing funds according to the agreed plan. No liability to third parties will be assumed.
ARTICLE 5
The funds shall be made available to the Beneficiary States (Czech Republic, Estonia, Greece, Spain, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Portugal, Slovenia and Slovakia) in accordance with the following distribution key:
---------------------------------------------------------------
Beneficiary State       Percentage of Total Contribution
---------------------------------------------------------------
Czech Republic                8,09%
Estonia                   1,68%
Greece                    5,71%
Spain                    7,64%
Cyprus                    0,21%
Latvia                    3,29%
Lithuania                  4,50%
Hungary                   10,13%
Malta                    0,32%
Poland                   46,80%
Portugal                   5,22%
Slovenia                   1,02%
Slovakia                   5,39%
---------------------------------------------------------------
ARTICLE 6
With a view to reallocating any non-committed available funds for high priority projects from any Beneficiary State, a review shall be carried out in November 2006 and again in November 2008.
ARTICLE 7
1. The financial contribution provided for in this Protocol shall be closely coordinated with the bilateral contribution from Norway provided for by the Norwegian Financial Mechanism.
2. In particular, the EFTA States shall ensure that the application procedures are identical for both financial mechanisms referred to in the previous paragraph.
3. Any relevant changes in the Community's cohesion policies shall be taken into account, as appropriate.
ARTICLE 8
1. The EFTA States shall establish a Committee that will manage the EEA Financial Mechanism.
2. Further provisions for the implementation of the EEA Financial Mechanism will be issued by the EFTA States as necessary.
3. Management costs shall be covered by the overall amount referred to in Article 2.
ARTICLE 9
At the end of the five-year period and without prejudice to the rights and obligations under the Agreement, the Contracting Parties will in the light of Article 115 of the Agreement review the need to address economic and social disparities within the European Economic Area.
ARTICLE 10
If any of the Beneficiary States listed in Article 5 of this Protocol should not become a Contracting Party to the Agreement on 1 May 2004, or if there should be changes in membership in the EFTA pillar of the European Economic Area, this Protocol shall be subject to the necessary adjustments.";
(c) New Protocol 44:
The following shall be introduced as Protocol 44:
"PROTOCOL 44
ON SAFEGUARD MECHANISMS CONTAINED IN THE ACT OF ACCESSION OF 16 APRIL 2003
1. Application of Article 112 of the Agreement to the General Economic Safeguard Clause and the safeguard mechanisms contained in certain transitional arrangements in the Field of Free Movement of Persons and Road Transport
Article 112 of the Agreement shall be applicable also to the situations specified or referred to in the provisions of Article 37 of the Act of Accession of 16 April 2003 and in the safeguard mechanisms contained in the transitional arrangements under the headings "Transition period" in Annex V (Free movement of workers) and Annex VIII (Right of establishment), in point 30 (Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council) of Annex XVIII (Health and safety at work, labour law, and equal treatment for men and women) and in point 26c (Council Regulation (EEC) No 3118/93) of Annex XIII (Transport) with the same time limits, scope and effects as set out in those provisions.
2. Internal Market Safeguard Clause
The general decision making procedure provided for by the Agreement shall be applicable also to decisions taken by the Commission of the European Communities in application of Article 38 of the Act of Accession of 16 April 2003.".
ARTICLE 3
1. All amendments to acts adopted by the Community institutions incorporated into the EEA Agreement, made by the Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded (hereinafter referred to as "Act of Accession of 16 April 2003"), are hereby incorporated into and made part of the EEA Agreement.
2. To this end, the following indent is introduced in the points of the Annexes and Protocols to the EEA Agreement containing the references to the acts adopted by the Community institutions concerned:
"– [CELEX number]: Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded adopted on 16 April 2003.".
3. If the indent referred to in paragraph 2 is the first indent in the point in question, it shall be preceded by the words ", as amended by:".
4. Annex A to this Agreement lists the points in the Annexes and Protocols to the EEA Agreement in which the text referred to in paragraphs 2 and 3 shall be introduced.
5. Where acts incorporated into the EEA Agreement prior to the date of entry into force of this Agreement require adaptations by reason of the New Contracting Parties' participation, and the necessary adaptations have not been provided for in this Agreement, those adaptations will be addressed in accordance with the procedures laid down in the EEA Agreement.
ARTICLE 4
1. The arrangements referred to in Annex B to this Agreement are hereby incorporated into and made part of the EEA Agreement.
2. Any of the arrangements of relevance for the EEA Agreement referred to in the Act of Accession of 16 April 2003 which is not reflected in Annex B to this Agreement, will be addressed in accordance with the procedures laid down in the EEA Agreement.
ARTICLE 5
Any Party to this Agreement may bring any matter concerning its interpretation or application before the EEA Joint Committee. The EEA Joint Committee shall examine the matter with a view to finding an acceptable solution in order to maintain the good functioning of the EEA Agreement.
ARTICLE 6
1. This Agreement shall be ratified or approved by the Present Contracting Parties and the New Contracting Parties in accordance with their own procedures. The instruments of ratification or approval shall be deposited with the General Secretariat of the Council of the European Union.
2. It shall enter into force on the same day as the Treaty of Accession provided that all the instruments of ratification or approval of this Agreement have been deposited before that date, and provided that the following related agreements and protocols enter into force on the same day:
(a) Agreement between the Kingdom of Norway and the European Community on a Norwegian Financial Mechanism for the period 2004-2009;
(b) Additional Protocol to the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Iceland consequent on the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union;
(c) Additional Protocol to the Agreement between the European Economic Community and the Kingdom of Norway consequent on the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union; and
(d) Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Kingdom of Norway concerning certain agricultural products.
3. If the New Contracting Parties have not all deposited their instruments of ratification or approval of the Agreement in due time, this Agreement shall enter into force for those States which have done so. In this case, the EEA Council shall decide immediately upon the adjustments to be made to this Agreement and, as the case may be, the EEA Agreement.
ARTICLE 7
This Agreement, drawn up in a single original in the Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Icelandic, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Norwegian, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish languages, the text in each of these languages being equally authentic, shall be deposited with the General Secretariat of the Council of the European Union, which will remit a certified copy to each of the Governments of the Parties to this Agreement.
ANNEX A
List referred to in Article 3 of the Agreement
PART I
ACTS REFERRED TO IN THE EEA AGREEMENT AMENDED BY THE ACT OF ACCESSION
OF 16 APRIL 2003
The indent referred to in Article 3(2) shall be inserted in the following locations in the Annexes and Protocols to the EEA Agreement:
 
In Annex I (Veterinary and phytosanitary matters), Chapter I (Veterinary matters):
 
– Part 1.1, Point 4 (Council Directive 97/78/EC),
– Part 1.1, Point 5 (Council Directive 91/496/EEC)
– Part 1.2, Point 16 (Commission Decision 93/13/EEC),
– Part 1.2, Point 67 (Commission Decision 97/735/EC),
– Part 1.2, Point 71 (Commission Regulation (EC) No 2629/97),
– Part 3.1, Point 1 (Council Directive 85/511/EEC),
– Part 3.1, Point 3 (Council Directive 80/217/EEC),
– Part 3.1, Point 4 (Council Directive 92/35/EEC),
– Part 3.1, Point 5 (Council Directive 92/40/EEC),
– Part 3.1, Point 6 (Council Directive 92/66/EEC),
– Part 3.1, Point 7 (Council Directive 93/53/EEC),
– Part 3.1, Point 8 (Council Directive 95/70/EC),
– Part 3.1, Point 9 (Council Directive 92/119/EEC),
– Part 3.1, Point 9a (Council Directive 2000/75/EC),
– Part 4.1, Point 1 (Council Directive 64/432/EEC),
– Part 4.1, Point 3 (Council Directive 90/426/EEC),
– Part 4.1, Point 4 (Council Directive 90/539/EEC),
– Part 4.1, Point 9 (Council Directive 92/65/EEC),
– Part 5.1, Point 1(Council Directive 72/461/EEC),
– Part 5.1, Point 4 (Council Directive 92/46/EEC),
– Part 5.1, Point 5 (Council Directive 91/495/EEC),
– Part 5.1, Point 6 (Council Directive 92/45/EC)
– Part 5.1, Point 7 (Council Directive 92/118/EEC),
– Part 6.1, Point 1 (Council Directive 64/433/EEC),
– Part 6.1, Point 2 (Council Directive 71/118/EEC),
– Part 6.1, Point 4 Council Directive 77/99/EEC),
– Part 6.1, Point 7 (Council Directive 89/437/EEC),
– Part 6.1, Point 8 (Council Directive 91/493/EEC),
– Part 6.1, Point 11 (Council Directive 92/46/EEC),
– Part 6.1, Point 13 (Council Directive 91/495/EEC),
– Part 6.1, Point 14 (Council Directive 92/45/EEC),
– Part 6.1, Point 15 (Council Directive 92/118/EEC),
– Part 6.2, Point 17 (Council Decision 93/383/EEC),
– Part 6.2, Point 39 (Commission Decision 98/536/EC),
– Part 7.1, Point 2 (Council Directive 96/23/EC),
– Part 7.2, Point 14 (Commission Decision 98/179/EC),
– Part 8.1, Point 2 (Council Directive 90/426/EEC),
– Part 8.1, Point 3 (Council Directive 90/539/EEC),
– Part 8.1, Point 8 (Council Directive 71/118/EEC),
– Part 8.1, Point 11 (Council Directive 91/493/EEC),
– Part 8.1, Point 13 (Council Directive 92/46/EEC),
– Part 8.1, Point 14 (Council Directive 92/45/EEC),
– Part 8.1, Point 15 (Council Directive 92/65/EEC),
– Part 8.1, Point 16 (Council Directive 92/118/EEC),
– Part 8.1, Point 17 (Council Directive 77/96/EEC),
– Part 9.1, Point 9 (Commission Decision 2000/50/EC);
 
In Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification):
 
A. In Chapter I (Motor Vehicles):
– Point 1 (Council Directive 70/156/EEC),
– Point 2 (Council Directive 70/157/EEC),
– Point 3 (Council Directive 70/220/EEC),
– Point 4 (Council Directive 70/221/EEC),
– Point 8 (Council Directive 70/388/EEC),
– Point 9 (Council Directive 71/127/EEC),
– Point 10 (Council Directive 71/320/EEC),
– Point 11 (Council Directive 72/245/EEC),
– Point 14 (Council Directive 74/61/EEC),
– Point 16 (Council Directive 74/408/EEC),
– Point 17 (Council Directive 74/483/EEC),
– Point 19 (Council Directive 76/114/EEC),
– Point 22 (Council Directive 76/757/EEC),
– Point 23 (Council Directive 76/758/EEC),
– Point 24 (Council Directive 76/759/EEC),
– Point 25 (Council Directive 76/760/EEC),
– Point 26 (Council Directive 76/761/EEC),
– Point 27 (Council Directive 76/762/EEC),
– Point 29 (Council Directive 77/538/EEC),
– Point 30 (Council Directive 77/539/EEC),
– Point 31 (Council Directive 77/540/EEC),
– Point 32 (Council Directive 77/541/EEC),
– Point 36 (Council Directive 78/318/EEC),
– Point 39 (Council Directive 78/932/EEC),
– Point 44 (Council Directive 88/77/EEC),
– Point 45a (Council Directive 91/226/EEC),
– Point 45r (Directive 94/20/EC of the European Parliament and of the Council),
– Point 45t (Directive 95/28/EC of the European Parliament and of the Council),
– Point 45za (Directive 2002/24/EC of the European Parliament and of the Council);
 
B. In Chapter II (Agricultural and forestry tractors):
– Point 1 (Council Directive 74/150/EEC),
– Point 7 (Council Directive 75/322/EEC),
– Point 11 (Council Directive 77/536/EEC),
– Point 13 (Council Directive 78/764/EEC),
– Point 17 (Council Directive 79/622/EEC),
– Point 20 (Council Directive 86/298/EEC),
– Point 22 (Council Directive 87/402/EEC),
– Point 23 (Council Directive 89/173/EEC);
 
C. In Chapter IV (Household appliances):
– Point 4a (Commission Directive 94/2/EC),
– Point 4b (Commission Directive 95/12/EC),
– Point 4c (Commission Directive 95/13/EC),
– Point 4d (Commission Directive 96/60/EC),
– Point 4f (Commission Directive 97/17/EC);
 
D. In Chapter VIII (Pressure vessels):
– Point 2 (Council Directive 76/767/EEC);
 
E. In Chapter IX (Measuring instruments):
– Point 1 (Council Directive 71/316/EEC),
– Point 5 (Council Directive 71/347/EEC),
– Point 6 (Council Directive 71/348/EEC),
– Point 12 (Council Directive 75/106/EEC);
 
F. In Chapter XI (Textiles):
– Point 4b (Directive 96/74/EC of the European Parliament and of the Council);
 
G. In Chapter XII (Foodstuffs):
– Point 18 (Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council),
– Point 24 (Commission Directive 80/590/EEC),
– Point 47 (Council Directive 89/108/EEC),
– Point 54a (Commission Directive 91/321/EEC),
– Point 54b (Council Regulation (EEC) No 2092/91),
– Point 54w (Commission Directive 1999/21/EC),
– Point 54zh (Directive 2000/36/EC of the European Parliament and of the Council),
– Point 54zn (Commission Regulation (EC) No 466/2001),
– Point 54zs (Council Directive 2001/114/EC);
 
H. In Chapter XIV (Fertilizers):
– Point 1 (Council Directive 76/116/EEC);
 
I. In Chapter XV (Dangerous substances):
– Point 1 (Council Directive 67/548/EEC);
 
J. In Chapter XVI (Cosmetics):
– Point 9 (Commission Directive 95/17/EC);
 
K. In Chapter XIX (General provisions in the field of technical barriers to trade):
– Point 1 (Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council),
– Point 3b (Council Regulation (EEC) No 339/93/EEC),
– Point 3e (Directive 94/11/EC of the European Parliament and of the Council),
– Point 3g (Council Directive 69/493/EEC);
 
L. In Chapter XXIV (Machinery):
– Point 1a (Directive 97/68/EC of the European Parliament and of the Council);
 
M. In Chapter XXVII (Spirit Drinks):
– Point 1 (Council Regulation (EEC) No 1576/89);
 
In Annex IV (Energy):
 
– Point 7 (Council Directive 90/377/EEC),
– Point 8 (Council Directive 90/547/EEC),
– Point 9 (Council Directive 91/296/EEC),
– Point 11b (Commission Directive 95/12/EC),
– Point 11c (Commission Directive 95/13/EC),
– Point 11d (Commission Directive 96/60/EC),
– Point 11f (Commission Directive 97/17/EC);
 
In Annex V (Free movement of workers):
 
– Point 3 (Council Directive 68/360/EEC);
 
In Annex VI (Social security):
 
– Point 1 (Council Regulation (EC) No 1408/71),
– Point 2 (Council Regulation (EC) No 574/72),
– Point 3.18 (Decision No 117),
– Point 3.19 (Decision No 118),
– Point 3.27 (Decision No 136),
– Point 3.37 (Decision No 150);
 
In Annex VII (Mutual recognition of professional qualifications):
 
– Point 1a (Council Directive 92/51/EEC),
– Point 2 (Council Directive 77/249/EEC),
– Point 2a (Council Directive 98/5/EC),
– Point 4 (Council Directive 93/16/EEC),
– Point 8 (Council Directive 77/452/EEC),
– Point 10 (Council Directive 78/686/EEC),
– Point 11 (Council Directive 78/687/EEC),
– Point 12 (Council Directive 78/1026/EEC),
– Point 14 (Council Directive 80/154/EEC),
– Point 17 (Council Directive 85/433/EEC),
– Point 18 (Council Directive 85/384/EEC);
 
In Annex IX (Financial services):
 
– Point 2 (First Council Directive 73/239/EEC),
– Point 11 (First Council Directive 79/267/EEC),
– Point 13 (Council Directive 77/92/EEC),
– Point 14 (Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council);
 
In Annex XI (Telecommunication services):
 
– Point 5i (Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council);
 
In Annex XIII (Transport):
 
– Point 1 (Council Regulation (EEC) No 1108/70),
– Point 3 (Council Regulation (EEC) No 281/71),
– Point 5 (Decision No 1692/96/EC of the European Parliament and of the Council),
– Point 7 (Council Regulation (EEC) No 1017/68),
– Point 13 (Council Directive 92/106/EEC),
– Point 18a (Directive 1999/62/EC of the European Parliament and the Council),
– Point 19 (Council Directive 96/26/EC),
– Point 21 (Council Regulation (EEC) No 3821/85),
– Point 24a (Council Directive 91/439/EEC),
– Point 24c (Council Directive 1999/37/EC),
– Point 26a (Council Regulation (EEC) No 881/92),
– Point 32 (Council Regulation (EEC) No 684/92),
– Point 33c (Commission Regulation (EEC) No 2121/98),
– Point 37 (Council Directive 91/440/EEC),
– Point 39 (Council Regulation (EEC) No 1192/69),
– Point 46a (Council Directive 91/672/EEC),
– Point 47 (Council Directive 82/714/EEC),
– Point 49 (Commission Decision 77/527/EEC),
– Point 50 (Council Regulation (EEC) No 4056/86),
– Point 64a (Council Regulation (EEC) No 2408/92),
– Point 66c (Council Directive 93/65/EEC),
– Point 66f (Directive 2002/30/EC of the European Parliament and of the Council);
 
In Annex XIV (Competition):
 
– Point 2 (Commission Regulation (EC) No 2790/99),
– Point 4b (Commission Regulation (EC) No 1400/2002),
– Point 5 (Commission Regulation (EC) No 240/96),
– Point 6 (Commission Regulation (EC) No 2658/2000),
– Point 7 (Commission Regulation (EC) No 2659/2000),
– Point 10 (Council Regulation (EEC) No 1017/68),
– Point 11 (Council Regulation (EEC) No 4056/86),
– Point 11b (Commission Regulation (EEC) No 1617/93),
– Point 11c (Commission Regulation (EC) No 823/2000);
 
In Annex XVI (Procurement):
 
– Point 2 (Council Directive 93/37/EEC),
– Point 3 (Council Directive 93/36/EEC),
– Point 4 (Council Directive 93/38/EEC),
– Point 5a (Council Directive 92/13/EEC),
– Point 5b (Council Directive 92/50/EEC);
 
In Annex XVII (Intellectual Property):
 
– Point 6 (Council Regulation (EEC) No 1768/92),
– Point 6a (Regulation (EC) No 1610/96 of the European Parliament and of the Council);
 
In Annex XX (Environment):
 
– Point 2fa (Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council),
– Point 19a (Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the Council),
– Point 21aa (Regulation (EC) No 2037/2000 of the European Parliament and of the Council);
 
In Annex XXI (Statistics):
 
– Point 1c (Commission Regulation (EC) No 2702/98),
– Point 1f (Commission Regulation (EC) No 1227/1999),
– Point 1g (Commission Regulation (EC) No 1228/1999),
– Point 6 (Council Directive 80/1119/EEC),
– Point 7 (Council Directive 80/1177/EEC),
– Point 7c (Council Directive 95/57/EC),
– Point 7f (Council Regulation (EC) No 1172/98),
– Point 24 (Council Regulation (EEC) No 837/90),
– Point 24a (Council Regulation (EEC) No 959/93),
– Point 25b (Council Regulation (EEC) No 2018/93),
– Point 26 (Council Directive 90/377/EEC);
 
In Annex XXII (Company law):
 
– Point 1 (First Council Directive 68/151/EEC),
– Point 2 (Second Council Directive 77/91/EEC),
– Point 3 (Third Council Directive 78/855/EEC),
– Point 4 (Fourth Council Directive 78/660/EEC),
– Point 6 (Seventh Council Directive 83/349/EEC),
– Point 9 (Twelfth Council Company Law Directive 89/667/EEC);
 
In Protocol 21 on the implementation of competition rules applicable to undertakings:
 
– Point 2 of Article 3(1) (Commission Regulation (EC) No 447/98),
– Point 7 of Article 3(1) (Council Regulation (EEC) No 1017/68),
– Point 11 of Article 3(1) (Council Regulation (EEC) No 4056/86);
 
In Protocol 26 on the powers and functions of the EFTA Surveillance Authority in the field of state aid:
 
– Article 2 (Council Regulation (EC) No 659/1999;
 
In Protocol 31 on cooperation in specific fields outside the four freedoms:
 
– Footnote (Council Regulation (EEC) No 337/75) to paragraph 6 of Article 4 (Education, training and youth),
– Footnote (Council Regulation (EEC) No 1365/75) to paragraph 10 of Article 5 (Social policy),
– Seventh indent (Council Decision 2000/819/EC) of paragraph 5 of Article 7 (Enterprise, entrepreneurship, and small and medium–sized enterprises).
PART II
OTHER AMENDMENTS TO THE ANNEXES TO THE EEA AGREEMENT
The following amendments shall be made to the Annexes to the EEA Agreement:
 
In Annex I (Veterinary and phytosanitary matters), Chapter I (Veterinary matters):
 
In Point 4 of Part 1.1 of Subchapter 1 (Council Directive 97/78/EC), points (16) and (17) in adaptation (b) shall be renumbered as points (26) and (27);
 
In Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification):
 
In Chapter XII (Foodstuffs):
In point 54zs (Council Directive 2001/114/EC), the text "(k)" to be added to Annex II shall be renumbered "(za)";
 
In Annex V (Free movement of workers):
 
1) In point 3 (Council Directive 68/360/EC), adaptation (e)(ii) shall be replaced by the following:
"(ii) the footnote shall be replaced by the following:
"Belgian, Czech, Danish, German, Estonian, Greek, Icelandic, Spanish, French, Irish, Italian, Cypriot, Latvian, Liechtenstein, Lithuanian, Luxembourg, Hungarian, Maltese, Netherlands, Norwegian, Austrian, Polish, Portuguese, Slovenian, Slovakian, Finnish, Swedish and British according to the country issuing the permit.";
 
2) In point 7 (Commission Decision 93/569/EEC), the words "Austria, Finland, Iceland, Norway and Sweden" shall be replaced with the words "Iceland and Norway";
 
In Annex VI (Social security):
 
1) The adaptations in point 1 (Council Regulation (EC) No 1408/71) shall be amended as follows:
(a) in adaptations (h), (i), (j), (k), (l), (m), (p), (q), (r), (t) and (v) points "P", "Q" and "R" shall be renumbered as points "ZA", "ZB" and "ZC" respectively;
 
(b) the list in adaptation (n) shall be replaced by the following:
"301. ICELAND – BELGIUM
No convention.
302. ICELAND – CZECH REPUBLIC
No convention.
303. ICELAND – DENMARK
Article 10 of the Nordic Convention on social security of 15 June 1992.
304. ICELAND – GERMANY
No convention.
305. ICELAND – ESTONIA
No convention.
306. ICELAND – GREECE
No convention.
307. ICELAND – SPAIN
No convention.
308. ICELAND – FRANCE
No convention.
309. ICELAND – IRELAND
No convention.
310. ICELAND – ITALY
No convention.
311. ICELAND – CYPRUS
No convention.
312. ICELAND – LATVIA
No convention.
313. ICELAND – LITHUANIA
No convention.
314. ICELAND – LUXEMBOURG
No convention.
315. ICELAND – HUNGARY
No convention.
316. ICELAND – MALTA
No convention.
317. ICELAND – NETHERLANDS
No convention.
318. ICELAND – AUSTRIA
None.
319. ICELAND – POLAND
No convention.
320. ICELAND – PORTUGAL
No convention.
321. ICELAND – SLOVENIA
No convention.
322. ICELAND – SLOVAKIA
No convention.
323. ICELAND – FINLAND
Article 10 of the Nordic Convention on social security of 15 June 1992.
324. ICELAND – SWEDEN
Article 10 of the Nordic Convention on social security of 15 June 1992.
325. ICELAND – UNITED KINGDOM
None.
326. ICELAND – LIECHTENSTEIN
No convention.
327. ICELAND – NORWAY
Article 10 of the Nordic Convention on social security of 15 June 1992.
328. LIECHTENSTEIN– BELGIUM
No convention.
329. LIECHTENSTEIN – CZECH REPUBLIC
No convention.
330. LIECHTENSTEIN – DENMARK
No convention.
331. LIECHTENSTEIN – GERMANY
Article 4(2) of the Convention on social security of 7 April 1977 as amended by the Complementary Convention No 1 of 11 August 1989 as regards the payment of cash benefits to persons residing in a third State.
332. LIECHTENSTEIN – ESTONIA
No convention.
333. LIECHTENSTEIN – GREECE
No convention.
334. LIECHTENSTEIN – SPAIN
No convention.
335. LIECHTENSTEIN – FRANCE
No convention.
336. LIECHTENSTEIN – IRELAND
No convention.
337. LIECHTENSTEIN – ITALY
Article 5, second sentence, of the Convention on social security of 11 November 1976 as regards the payment of cash benefits to persons residing in a third State.
338. LIECHTENSTEIN – CYPRUS
No convention.
339. LIECHTENSTEIN – LATVIA
No convention.
340. LIECHTENSTEIN – LITHUANIA
No convention.
341. LIECHTENSTEIN – LUXEMBOURG
No convention.
342. LIECHTENSTEIN – HUNGARY
No convention.
343. LIECHTENSTEIN – MALTA
No convention.
344. LIECHTENSTEIN – NETHERLANDS
No convention.
345. LIECHTENSTEIN – AUSTRIA
Article 4 of the Convention on social security of 23 September 1998.
346. LIECHTENSTEIN – POLAND
No convention.
347. LIECHTENSTEIN – PORTUGAL
No convention.
348. LIECHTENSTEIN – SLOVENIA
No convention.
349. LIECHTENSTEIN – SLOVAKIA
No convention.
350. LIECHTENSTEIN – FINLAND
No convention.
351. LIECHTENSTEIN – SWEDEN
No convention
352. LIECHTENSTEIN – UNITED KINGDOM
No convention.
353. LIECHTENSTEIN – NORWAY
No convention.
354. NORWAY – BELGIUM
No convention.
355. NORWAY – CZECH REPUBLIC
No convention.
356. NORWAY – DENMARK
Article 10 of the Nordic Convention on social security of 15 June 1992.
357. NORWAY – GERMANY
No convention.
358. NORWAY – ESTONIA
No convention.
359. NORWAY – GREECE
Article 16(5) of the Convention on social security of 12 June 1980.
360. NORWAY – SPAIN
No convention.
361. NORWAY – FRANCE
None.
362. NORWAY – IRELAND
No convention.
363. NORWAY – ITALY
None.
364. NORWAY – CYPRUS
No convention.
365. NORWAY – LATVIA
No convention.
366. NORWAY – LITHUANIA
No convention.
367. NORWAY – LUXEMBOURG
None.
368. NORWAY – HUNGARY
None.
369. NORWAY – MALTA
No convention.
370. NORWAY – NETHERLANDS
Article 5(2) of the Convention on social security of 13 April 1989.
371. NORWAY – AUSTRIA
(a) Article 5(2) of the Convention on social security of 27 August 1985.
(b) Article 4 of the said Convention as regards persons residing in a third State.
(c) Point II of the Final Protocol to the said Convention as regards persons residing in a third State.
372. NORWAY – POLAND
No convention.
373. NORWAY – PORTUGAL
Article 6 of the Convention on social security of 5 June 1980.
374. NORWAY – SLOVENIA
None.
375. NORWAY – SLOVAKIA
No convention.
376. NORWAY – FINLAND
Article 10 of the Nordic Convention on social security of 15 June 1992.
377. NORWAY – SWEDEN
Article 10 of the Nordic Convention on social security of 15 June 1992.
378. NORWAY – UNITED KINGDOM
None.";
 
(c) the list in adaptation (o) shall be replaced by the following:
"301. ICELAND – BELGIUM
No convention.
302. ICELAND – CZECH REPUBLIC
No convention.
303. ICELAND – DENMARK
None.
304. ICELAND – GERMANY
No convention.
305. ICELAND – ESTONIA
No convention.
306. ICELAND – GREECE
No convention.
307. ICELAND – SPAIN
No convention.
308. ICELAND – FRANCE
No convention.
309. ICELAND – IRELAND
No convention.
310. ICELAND – ITALY
No convention.
311. ICELAND – CYPRUS
No convention.
312. ICELAND – LATVIA
No convention.
313. ICELAND – LITHUANIA
No convention.
314. ICELAND – LUXEMBOURG
No convention.
315. ICELAND – HUNGARY
No convention.
316. ICELAND – MALTA
No convention.
317. ICELAND – NETHERLANDS
No convention.
318. ICELAND – AUSTRIA
Article 4 of the Convention on social security of 18 November 1993.
319. ICELAND – POLAND
No convention.
320. ICELAND – PORTUGAL
No convention.
321. ICELAND – SLOVENIA
No convention.
322. ICELAND – SLOVAKIA
No convention.
323. ICELAND – FINLAND
None.
324. ICELAND – SWEDEN
None.
325. ICELAND – UNITED KINGDOM
None.
325. ICELAND – LIECHTENSTEIN
No convention.
327. ICELAND – NORWAY
None.
328. LIECHTENSTEIN– BELGIUM
No convention.
329. LIECHTENSTEIN – CZECH REPUBLIC
No convention.
330. LIECHTENSTEIN – DENMARK
No convention.
331. LIECHTENSTEIN – GERMANY
Article 4(2) of the Convention on social security of 7 April 1977 as amended by the Complementary Convention No 1 of 11 August 1989 as regards the payment of cash benefits to persons residing in a third State.
332. LIECHTENSTEIN – ESTONIA
No convention.
333. LIECHTENSTEIN – GREECE
No convention.
334. LIECHTENSTEIN – SPAIN
No convention.
335. LIECHTENSTEIN – FRANCE
No convention.
336. LIECHTENSTEIN – IRELAND
No convention.
337. LIECHTENSTEIN – ITALY
Article 5, second sentence, of the Convention on social security of 11 November 1976 as regards the payment of cash benefits to persons residing in a third State.
338. LIECHTENSTEIN – CYPRUS
No convention.
339. LIECHTENSTEIN – LATVIA
No convention.
340. LIECHTENSTEIN – LITHUANIA
No convention.
341. LIECHTENSTEIN – LUXEMBOURG
No convention.
342. LIECHTENSTEIN – HUNGARY
No convention.
343. LIECHTENSTEIN – MALTA
No convention.
344. LIECHTENSTEIN – NETHERLANDS
No convention.
345. LIECHTENSTEIN – AUSTRIA
Article 4 of the Convention on social security of 23 September 1998.
346. LIECHTENSTEIN – POLAND
No convention.
347. LIECHTENSTEIN – PORTUGAL
No convention.
348. LIECHTENSTEIN – SLOVENIA
No convention.
349. LIECHTENSTEIN – SLOVAKIA
No convention.
350. LIECHTENSTEIN – FINLAND
No convention.
351. LIECHTENSTEIN – SWEDEN
No convention.
352. LIECHTENSTEIN – UNITED KINGDOM
No convention.
353. LIECHTENSTEIN – NORWAY
No convention.
354. NORWAY – BELGIUM
No convention.
355. NORWAY – CZECH REPUBLIC
No convention.
356. NORWAY – DENMARK
None.
357. NORWAY – GERMANY
No convention.
358. NORWAY – ESTONIA
No convention.
359. NORWAY – GREECE
None.
360. NORWAY – SPAIN
No convention.
361. NORWAY – FRANCE
None.
362. NORWAY – IRELAND
No convention.
363. NORWAY – ITALY
None.
364. NORWAY – CYPRUS
No convention.
365. NORWAY – LATVIA
No convention.
366. NORWAY – LITHUANIA
No convention.
367. NORWAY – LUXEMBOURG
None.
368. NORWAY – HUNGARY
None.
369. NORWAY – MALTA
No convention.
370. NORWAY – NETHERLANDS
Article 5(2) of the Convention on social security of 13 April 1989.
371. NORWAY – AUSTRIA
(a) Article 5(2) of the Convention on social security of 27 August 1985;
(b) Article 4 of the said Convention as regards persons residing in a third State;
(c) Point II of the Final Protocol to the said Convention as regards persons residing in a third State.
372. NORWAY – POLAND
No convention.
373. NORWAY – PORTUGAL
None.
374. NORWAY – SLOVENIA
None.
375. NORWAY – SLOVAKIA
No convention.
376. NORWAY – FINLAND
None.
377. NORWAY – SWEDEN
None.
378. NORWAY – UNITED KINGDOM
None.";
 
(d) in adaptation (s), point "(g)" shall be renumbered "(j)";
 
(e) in adaptation (u), points "13", "14" and "15" shall be renumbered as points "17", "18" and "19".
 
2) The adaptations in point 2 (Council Regulation (EC) No 574/72) shall be amended as follows:
(a) in adaptations (a), (b), (c), (f), (h), (i), (l), (m), and (n) points "P", "Q" and "R" shall be renumbered as points "ZA", "ZB" and "ZC" respectively;
 
(b) in adaptations (d) and (e), the words "K. AUSTRIA" shall be replaced with the words "R. AUSTRIA";
 
(c) the list in adaptation (g) shall be replaced by the following:
"301. ICELAND – BELGIUM
Does not apply.
302. ICELAND – CZECH REPUBLIC
No convention.
303. ICELAND – DENMARK
Article 23 of the Nordic Convention on social security of 15 June 1992: Agreement on the reciprocal waiver of refunds pursuant to Articles 36(3), 63(3) and 70(3) of the Regulation (costs of benefits in kind in respect of sickness and maternity, accidents at work and occupational diseases, and unemployment benefits) and Article 105(2) of the implementing Regulation (costs of administrative checks and medical examinations).
304. ICELAND – GERMANY
Does not apply.
305. ICELAND – ESTONIA
No convention.
306. ICELAND – GREECE
Does not apply.
307. ICELAND – SPAIN
Does not apply.
308. ICELAND – FRANCE
Does not apply.
309. ICELAND – IRELAND
Does not apply.
310. ICELAND – ITALY
Does not apply.
311. ICELAND – CYPRUS
No convention.
312. ICELAND – LATVIA
No convention.
313. ICELAND – LITHUANIA
No convention.
314. ICELAND – LUXEMBOURG
None.
315. ICELAND – HUNGARY
No convention.
316. ICELAND – MALTA
No convention.
317. ICELAND – NETHERLANDS
Exchange of letters of 25 April and 26 May 1995 regarding Article 36(3) and Article 63(3) of the Regulation, concerning the waiving of reimbursement of the cost of benefits in kind in respect of sickness, maternity, accidents at work and occupational diseases, as laid down in chapters 1 and 4 of Title III of Regulation 1408/71 with the exception of Article 22(1)(c) and Article 55(1)(c).
318. ICELAND – AUSTRIA
Arrangement of 21 June 1995 on the refund of costs in the field of social security.
319. ICELAND – POLAND
No convention.
320. ICELAND – PORTUGAL
Does not apply.
321. ICELAND – SLOVENIA
No convention.
322. ICELAND – SLOVAKIA
No convention.
323. ICELAND – FINLAND
Article 23 of the Nordic Convention on social security of 15 June 1992: Agreement on the reciprocal waiver of refunds pursuant to Articles 36(3), 63(3) and 70(3) of the Regulation (costs of benefits in kind in respect of sickness and maternity, accidents at work and occupational diseases, and unemployment benefits) and Article 105(2) of the implementing Regulation (costs of administrative checks and medical examinations).
324. ICELAND – SWEDEN
Article 23 of the Nordic Convention on social security of 15 June 1992: Agreement on the reciprocal waiver of refunds pursuant to Articles 36(3), 63(3) and 70(3) of the Regulation (costs of benefits in kind in respect of sickness and maternity, accidents at work and occupational diseases, and unemployment benefits) and Article 105(2) of the implementing Regulation (costs of administrative checks and medical examinations).
325. ICELAND – UNITED KINGDOM
None.
326. ICELAND – LIECHTENSTEIN
Does not apply.
327. ICELAND – NORWAY
Article 23 of the Nordic Convention on social security of 15 June 1992: Agreement on the reciprocal waiver of refunds pursuant to Articles 36(3), 63(3) and 70(3) of the Regulation (costs of benefits in kind in respect of sickness and maternity, accidents at work and occupational diseases, and unemployment benefits) and Article 105(2) of the implementing Regulation (costs of administrative checks and medical examinations).
328. LIECHTENSTEIN – BELGIUM
Does not apply.
329. LIECHTENSTEIN – CZECH REPUBLIC
No convention.
330. LIECHTENSTEIN – DENMARK
Does not apply.
331. LIECHTENSTEIN – GERMANY
None.
332. LIECHTENSTEIN – ESTONIA
No convention.
333. LIECHTENSTEIN – GREECE
Does not apply.
334. LIECHTENSTEIN – SPAIN
Does not apply.
335. LIECHTENSTEIN – FRANCE
Does not apply.
336. LIECHTENSTEIN – IRELAND
Does not apply.
337. LIECHTENSTEIN – ITALY
None.
338. LIECHTENSTEIN – CYPRUS
No convention.
339. LIECHTENSTEIN – LATVIA
No convention.
340. LIECHTENSTEIN – LITHUANIA
No convention.
341. LIECHTENSTEIN – LUXEMBOURG
Does not apply.
342. LIECHTENSTEIN – HUNGARY
No convention.
343. LIECHTENSTEIN – MALTA
No convention.
344. LIECHTENSTEIN – NETHERLANDS
Articles 2 to 6 of the Agreement of 27 November 2000 on the settlement of costs in the area of social security.
345. LIECHTENSTEIN – AUSTRIA
Arrangement of 14 December 1995 on the refund of costs in the field of social security.
346. LIECHTENSTEIN – POLAND
No convention.
347. LIECHTENSTEIN – PORTUGAL
Does not apply.
348. LIECHTENSTEIN – SLOVENIA
No convention.
349. LIECHTENSTEIN – SLOVAKIA
No convention.
350. LIECHTENSTEIN – FINLAND
Does not apply.
351. LIECHTENSTEIN – SWEDEN
Does not apply
352. LIECHTENSTEIN – UNITED KINGDOM
Does not apply.
353. LIECHTENSTEIN – NORWAY
Does not apply.
354. NORWAY – BELGIUM
Does not apply.
355. NORWAY – CZECH REPUBLIC
No convention.
356. NORWAY – DENMARK
Article 23 of the Nordic Convention on social security of 15 June 1992: Agreement on the reciprocal waiver of refunds pursuant to Articles 36(3), 63(3) and 70(3) of the Regulation (costs of benefits in kind in respect of sickness and maternity, accidents at work and occupational diseases, and unemployment benefits) and Article 105(2) of the implementing Regulation (costs of administrative checks and medical examinations).
357. NORWAY – GERMANY
Article 1 of the Convention of 28 May 1999 to waive the refund of costs of benefits in kind for sickness, maternity, accidents at work and occupational diseases and the costs incurred for administrative checks and medical examinations.
358. NORWAY – ESTONIA
No convention.
359. NORWAY – GREECE
None.
360. NORWAY – SPAIN
Does not apply.
361. NORWAY – FRANCE
None.
362. NORWAY – IRELAND
Does not apply.
363. NORWAY – ITALY
None.
364. NORWAY – CYPRUS
No convention.
365. NORWAY – LATVIA
No convention.
366. NORWAY – LITHUANIA
No convention.
367. NORWAY – LUXEMBOURG
Articles 2 to 4 of the Arrangement of 19 March 1998 on reimbursement of costs in the field of social security.
368. NORWAY – HUNGARY
None.
369. NORWAY – MALTA
No convention.
370. NORWAY – NETHERLANDS
The Exchange of Letters of 13 January 1994 and 10 June 1994 regarding Article 36(3) and Article 63(3) of Regulation 1408/71 (waiving of reimbursement of costs of benefits in kind provided under the terms of Chapter 1 and 4 of Title III of Regulation 1408/71 with the exception of Article 22(1)(c) and Article 55(1)(c), and also of the costs entailed in administrative checks and medical examinations referred to in Article 105 of Regulation 574/72.
371. NORWAY – AUSTRIA
Arrangement of 17 December 1996 concerning reimbursement of the costs of benefits in the field of social security.
372. NORWAY – POLAND
No convention.
373. NORWAY – PORTUGAL
None.
374. NORWAY – SLOVENIA
None.
375. NORWAY – SLOVAKIA
No convention.
376. NORWAY – FINLAND
Article 23 of the Nordic Convention on social security of 15 June 1992: Agreement on the reciprocal waiver of refunds pursuant to Articles 36(3), 63(3) and 70(3) of the Regulation (costs of benefits in kind in respect of sickness and maternity, accidents at work and occupational diseases, and unemployment benefits) and Article 105(2) of the implementing Regulation (costs of administrative checks and medical examinations).
377. NORWAY – SWEDEN
Article 23 of the Nordic Convention on social security of 15 June 1992: Agreement on the reciprocal waiver of refunds pursuant to Articles 36(3), 63(3) and 70(3) of the Regulation (costs of benefits in kind in respect of sickness and maternity, accidents at work and occupational diseases, and unemployment benefits) and Article 105(2) of the implementing Regulation (costs of administrative checks and medical examinations).
378. NORWAY – UNITED KINGDOM
The Exchange of Letters of 20 March 1997 and 3 April 1997 concerning Articles 36(3) and 63(3) of the Regulation (reimbursement or waiving of reimbursement of the costs of benefits in kind), and Article 105 of the implementing Regulation (waiving of the costs of administrative checks and medical examinations).";
 
(d) the list in adaptation (j) shall be replaced with the following:
"Iceland and Belgium
Iceland and Czech Republic
Iceland and Germany
Iceland and Estonia
Iceland and Spain
Iceland and France
Iceland and Cyprus
Iceland and Latvia
Iceland and Lithuania
Iceland and Luxembourg
Iceland and Hungary
Iceland and Malta
Iceland and the Netherlands
Iceland and Austria
Iceland and Poland
Iceland and Slovenia
Iceland and Slovakia
Iceland and Finland
Iceland and Sweden
Iceland and the United Kingdom
Iceland and Liechtenstein
Iceland and Norway
Liechtenstein and Belgium
Liechtenstein and Czech Republic
Liechtenstein and Germany
Liechtenstein and Estonia
Liechtenstein and Spain
Liechtenstein and France
Liechtenstein and Cyprus
Liechtenstein and Latvia
Liechtenstein and Lithuania
Liechtenstein and Ireland
Liechtenstein and Luxembourg
Liechtenstein and the Netherlands
Liechtenstein and Hungary
Liechtenstein and Malta
Liechtenstein and Austria
Liechtenstein and Poland
Liechtenstein and Slovenia
Liechtenstein and Slovakia
Liechtenstein and Finland
Liechtenstein and Sweden
Liechtenstein and the United Kingdom
Liechtenstein and Norway
Norway and Belgium
Norway and Czech Republic
Norway and Germany
Norway and Estonia
Norway and Spain
Norway and France
Norway and Ireland
Norway and Cyprus
Norway and Latvia
Norway and Lithuania
Norway and Luxembourg
Norway and Hungary
Norway and Malta
Norway and the Netherlands
Norway and Austria
Norway and Poland
Norway and Portugal
Norway and Slovenia
Norway and Slovakia
Norway and Finland
Norway and Sweden
Norway and the United Kingdom";
3) Points "P", "Q" and "R" in the adaptation in point 3.27 (Decision No 136) shall be renumbered as points "ZA", "ZB" and "ZC" respectively;
4) Points "P", "Q" and "R" in the adaptation in point 3.37 (Decision No 150) shall be renumbered as points "ZA", "ZB" and "ZC" respectively.
 
In Annex VII (Mutual recognition of professional qualifications):
 
1) Points (n), (o) and (p) in adaptation (a) in point 18 (Council Directive 85/384/EEC) shall be renumbered as points (za), (zb) and (zc) respectively and points "(l)", "(m)" and "(q)" shall be deleted;
2) In paragraph 1 of the adaptations in point 11 (Council Directive 78/687/EEC), the words "Article 19, 19a and 19b" shall be replaced by the words "Articles 19, 19a, 19b, 19c and 19d".
 
In Annex XIII (Transport):
 
1) Point 5 (Decision No 1692/96 of the European Parliament and of the Council) shall be amended as follows:
(a) in adaptation (i), points 2.15 and 2.16 shall be renumbered as points 2.26 and 2.27 respectively;
(b) in adaptation (j), point 3.16 shall be renumbered as point 3.24;
(c) in adaptation (ja), points 5.6 and 5.7 shall be renumbered as 5.8 and 5.9 respectively;
(d) in adaptation (k), points 6.8 and 6.9 shall be renumbered as 6.18 and 6.19 respectively;
2) Annex VI (MODEL COMMUNICATION) reproduced in Appendix 6 shall be replaced with the text reproduced in the Appendix to this Annex.
 
In Annex XXI (Statistics):
 
1) Adaptation (b) in point 6 (Council Directive 80/1119/EEC) shall be replaced by the following:
"Annex III is amended as follows:
1) The following shall be inserted between the heading “LIST OF COUNTRIES AND GROUPS OF COUNTRIES” and part I of the table:
"A. EEA States";
2) Part II–VII is replaced by the following:
"II. EFTA EEA States
26. Iceland
27. Norway
B. Non–EEA countries
III. Non–EEA European countries
28. Switzerland
29. CIS
30. Romania
31. Bulgaria
32. Federal Republic of Yugoslavia
33. Turkey
34. Other non–EEA European countries
IV.
35. United States of America
V.
36. Other countries".
 
2) Adaptation (c) in point 7 (Council Directive 80/1177/EEC) shall be replaced by the following:
"Annex III is amended as follows:
1) The following shall be inserted between the heading "LIST OF COUNTRIES AND GROUPS OF COUNTRIES" and part I of the table:
"A. EEA States";
2) Part II–VII is replaced by the following:
"II. EFTA EEA States
26. Iceland
27. Norway
B. Non–EEA countries
28. Switzerland
29. Federal Republic of Yugoslavia
30. Turkey
31. CIS
32. Romania
33. Bulgaria
34. Near and Middle Eastern countries
35. Other countries".
 
In Annex XXII (Company Law):
 
1) Points (p), (q) and (r) in adaptation (b) in point 4 (Fourth Council Directive 78/660/EEC) shall be renumbered as points (za), (zb) and (zc) respectively;
2) Points (p), (q) and (r) in point 6 (Seventh Council Directive 83/349/EEC) shall be renumbered as points (za), (zb) and (zc) respectively.
ANNEX B
List referred to in Article 4 of the Agreement
The Annexes to the EEA Agreement shall be amended as follows:
 
Annex I (Veterinary and phytosanitary matters):
 
1) In Chapter I, Part 5.1, Point 4 (Council Directive 92/46/EEC), the following shall be added:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for the Czech Republic (Annex V, Chapter 3, Section A, Point 1), Latvia (Annex VIII, Chapter 4, Section B, Part I, point 1), Lithuania (Annex IX, Chapter 5, Section B, Part I), Malta (Annex XI, Chapter 4, Section B, Part I, Point 1) and Poland (Annex XII, Chapter 6, Section B, Part I, Point 1) shall apply.";
2) In Chapter I, Part 6.1, Point 1 (Council Directive 64/433/EEC), the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for the Czech Republic (Annex V, Chapter 3, Section A, Part I, Point 1), Latvia (Annex VIII, Chapter 4, Section B, Part I, Point 1), Lithuania (Annex IX, Chapter 5, Section B, Part I), Hungary (Annex X, Chapter 5, Section B, Point 1), Poland (Annex XII, Chapter 6, Section B, Part I, Point 1) and Slovakia (Annex XIV, Chapter 5, Section B) shall apply.";
3) In Chapter I, Part 6.1, Point 2 (Council Directive 71/118/EEC), the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for the Czech Republic (Annex V, Chapter 3, Section A, Part I, Point 1), Latvia (Annex VIII, Chapter 4, Section B, Part I, point 1), Lithuania (Annex IX, Chapter 5, Section B, Part I), Poland (Annex XII, Chapter 6, Section B, Part I, Point 1) shall apply.";
4) In Chapter I, Part 6.1, Point 4 (Council Directive 77/99/EEC), the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for the Czech Republic (Annex V, Chapter 3, Section A, Part I, Point 1), Latvia (Annex VIII, Chapter 4, Section B, Part I, point 1), Lithuania (Annex IX, Chapter 5, Section B, Part I), Poland (Annex XII, Chapter 6, Section B, Part I, Point 1) and Slovakia (Annex XIV, Chapter 5, Section B) shall apply.";
5) In Chapter I, Part 6.1, Point 6 (Council Directive 94/65/EC), the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Latvia (Annex VIII, Chapter 4, Section B, Part I, point 1), Lithuania (Annex IX, Chapter 5, Section B, Part I) and Poland (Annex XII, Chapter 6, Section B, Part I, Point 1), shall apply.";
6) In Chapter I, Part 6.1, Point 7 (Council Directive 89/437/EEC), the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for the Czech Republic (Annex V, Chapter 3, Section A, Part I, Point 1) shall apply.";
7) In Chapter I, Part 6.1, Point 8 (Council Directive 91/493/EEC), the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Latvia (Annex VIII, Chapter 4, Section B, Part I, point 1), Lithuania (Annex IX, Chapter 5, Section B, Part I), Poland (Annex XII, Chapter 6, Section B, Part I, Point 1) and Slovakia (Annex XIV, Chapter 5, Section B), shall apply.";
8) In Chapter I, Part 6.1, Point 11 (Council Directive 92/46/EEC), the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for the Czech Republic (Annex V, Chapter 3, Section A, Part I, Point 1), Latvia (Annex VIII, Chapter 4, Section B, Part I, point 1), Lithuania (Annex IX, Chapter 5, Section B, Part I), Malta (Annex XI, Chapter 4, Section B, Part I, Point 1) and Poland (Annex XII, Chapter 6, Section B, Part I, Point 1), shall apply.";
9) In Chapter I, Part 8.1, Point 10 (Council Directive 94/65/EC), the following shall be added:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Latvia (Annex VIII, Chapter 4, Section B, Part I, point 1), Lithuania (Annex IX, Chapter 5, Section B, Part I) and Poland (Annex XII, Chapter 6, Section B, Part I, Point 1), shall apply.";
10) In Chapter I, Part 8.1, Point 11 (Council Directive 91/493/EEC), the following shall be added:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Latvia (Annex VIII, Chapter 4, Section B, Part I, point 1), Lithuania (Annex IX, Chapter 5, Section B, Part I), Poland (Annex XII, Chapter 6, Section B, Part I, Point 1) and Slovakia (Annex XIV, Chapter 5, Section B) shall apply.";
11) In Chapter I, Part 8.1, Point 13 (Council Directive 92/46), the following shall be added:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for the Czech Republic (Annex V, Chapter 3, Section A, Part I, Point 1), Latvia (Annex VIII, Chapter 4, Section B, Part I, point 1), Lithuania (Annex IX, Chapter 5, Section B, Part I), Malta (Annex XI, Chapter 4, Section B, Part I, Point 1) and Poland (Annex XII, Chapter 6, Section B, Part I, Point 1), shall apply.";
12) In Chapter I, Part 9.1, Point 8 (Council Directive 1999/74/EC), the following shall be added:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for the Czech Republic (Annex V, Chapter 3, Section A, Part I, Point 2), Hungary (Annex X, Chapter 5, Section B, Point 2), Malta (Annex XI, Chapter 4, Section B, Part I, Point 2), Poland (Annex XII, Chapter 6, Section B, Part I, Point 2) and Slovenia (Annex XIII, Chapter 5, Section B, Part I, Point 1), shall apply.";
13) In Chapter II, Point 15 (Council Directive 82/471/EEC), the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for the Czech Republic (Annex V, Chapter 3, Section B,) shall apply.";
14) In Chapter III, Point 3 (Council Directive 66/402/EEC), the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Cyprus (Annex VII, Chapter 5, Section B, Point 1) shall apply.".
 
Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification):
 
1) In Chapter IX, Point 27a (Council Directive 93/42/EEC), the following shall be added:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Poland (Annex XII, Chapter 1, Point 2), shall apply.";
2) In Chapter X, Point 5 (Council Directive 93/42/EEC), the following shall be added:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Poland (Annex XII, Chapter 1, Point 2), shall apply.";
3) In Chapter X, Point 7 (Council Directive 90/385/EEC), the following shall be added:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Poland (Annex XII, Chapter 1, Point 1), shall apply.";
4) In Chapter XII, Point 54b (Council Regulation (EEC) No 2092/91), the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Estonia (Annex VI, Chapter 4, Point 1), Latvia (Annex VIII, Chapter 4, Section A, Point 1) and Lithuania (Annex IX, Chapter 5, Section A, Point 1), shall apply.";
5) In Chapter XIII, Point 15p (Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council), the following shall be added:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Lithuania (Annex IX, Chapter 1, Point 1) and Poland (Annex XII, Chapter 1, Point 4), shall apply.";
6) In Chapter XIII, Point 15q (Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council), the following shall be added:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Cyprus (Annex VII, Chapter 1), Lithuania (Annex IX, Chapter 1, Point 2), Malta (Annex XI, Chapter 1, Point 2), Poland (Annex XII, Chapter 1, Point 5) and Slovenia (Annex XIII, Chapter 1), shall apply.";
7) In Chapter XV, Point 12a (Council Directive 91/414/EEC), the following shall be added:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Poland (Annex XII, Chapter 6, Section B, Part II, Point 2), shall apply.";
8) In Chapter XVII, Point 7 (Directive 94/62/EC of the European Parliament and of the Council), the following shall be added:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for the Czech Republic (Annex V, Chapter 7, Section A), Cyprus (Annex VII, Chapter 9, Section B), Latvia (Annex VIII, Chapter 10, Section B, point 2), Lithuania (Annex IX, Chapter 10, Section B), Hungary (Annex X, Chapter 8, Section A, point 2), Malta (Annex XI, Chapter 10, Section B, point 2), Poland (Annex XII, Chapter 13, Section B, point 2), Slovenia (Annex XIII, Chapter 9, Section A) and Slovakia (Annex XIV, Chapter 9, Section B, point 2) shall apply.";
9) In Chapter XVII, Point 8 (Directive 94/63/EC of the European Parliament and of the Council), the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Estonia (Annex VI, Chapter 9, Section A), Latvia (Annex VIII, Chapter 10, Section A), Lithuania (Annex IX, Chapter 10, Section A), Malta (Annex XI, Chapter 10, Section A), Poland (Annex XII, Chapter 13, Section A, point 1) and Slovakia (Annex XIV, Chapter 9, Section A) shall apply.";
10) In Chapter XXX, Point 2 (Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council), the following shall be added:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Poland (Annex XII, Chapter 1, Point 3), shall apply.".
 
Annex IV (Energy):
 
1) In point 14 (Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council), the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Estonia (Annex VI, Chapter 8, point 2) shall apply.";
2) In point 16 (Directive 98/30/EC of the European Parliament and of the Council), in Chapter XIV, the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for the Czech Republic (Annex V, Chapter 6, Point 2), shall apply.".
 
Annex V (Free movement of workers):
 
The following shall be inserted before the heading "ACTS REFERRED TO":
"TRANSITION PERIOD
The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for the Czech Republic (Annex V, Chapter 1), Estonia (Annex VI, Chapter 1), Latvia (Annex VIII, Chapter 1), Lithuania (Annex IX, Chapter 2), Hungary (Annex X, Chapter 1), Malta (Annex XI, Chapter 2), Poland (Annex XII, Chapter 2), Slovenia (Annex XIII, Chapter 2) and the Slovak Republic (Annex XIV, Chapter 1) shall apply.
With regard to the safeguard mechanisms contained in the transitional arrangements referred to in the previous paragraph, with the exception of the arrangements for Malta, PROTOCOL 44 ON SAFEGUARD MECHANISMS CONTAINED IN THE ACT OF ACCESSION OF 16 APRIL 2003 shall apply.".
 
Annex VIII (Right of establishment):
 
1) The following shall be inserted before the heading "ACTS REFERRED TO":
"TRANSITION PERIOD
The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for the Czech Republic (Annex V, Chapter 1), Estonia (Annex VI, Chapter 1), Latvia (Annex VIII, Chapter 1), Lithuania (Annex IX, Chapter 2), Hungary (Annex X, Chapter 1), Malta (Annex XI, Chapter 2), Poland (Annex XII, Chapter 2), Slovenia (Annex XIII, Chapter 2) and the Slovak Republic (Annex XIV, Chapter 1) shall apply.
With regard to the safeguard mechanisms contained in the transitional arrangements referred to in the previous paragraph, with the exception of the arrangements for Malta, PROTOCOL 44 ON SAFEGUARD MECHANISMS CONTAINED IN THE ACT OF ACCESSION OF 16 APRIL 2003 shall apply.";
2) Under the heading "SECTORAL ADAPTATIONS", the introductory paragraph of the adaptation regarding Liechtenstein, introduced by Decision of the EEA Joint Committee No 191/1999 of 17 December 1999, shall be replaced with the following:
"The following shall apply to Liechtenstein. Duly taking into account the specific geographic situation of Liechtenstein, this arrangement shall be reviewed every five years, for the first time before May 2009.".
 
Annex IX (Financial services):
 
1) In point 14 (Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council), the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Cyprus (Annex VII, Chapter 2), Hungary (Annex X, Chapter 2, Point 2), Poland (Annex XII, Chapter 3, Point 2) and Slovenia (Annex XIII, Chapter 3, Point 4) shall apply.";
2) In point 19a (Directive 94/19/EC of the European Parliament and of the Council), the following shall be added:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Estonia (Annex VI, Chapter 2, Point 1), Latvia (Annex VIII, Chapter 2, Point 1), Lithuania (Annex IX, Chapter 3, Point 1) and Slovenia (Annex XIII, Chapter 3, Point 2) shall apply.";
3) In point 21 (Council Directive 86/635/EEC) the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Slovenia (Annex XIII, Chapter 3, Point 1) shall apply.";
4) In point 30c (Directive 97/9/EC of the European Parliament and of the Council) the following shall be added:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Estonia (Annex VI, Chapter 2, Point 2), Latvia (Annex VIII, Chapter 2, Point 2), Lithuania (Annex IX, Chapter 3, Point 2), Hungary (Annex X, Chapter 2, Point 1), Poland (Annex XII, Chapter 3, Point 1), Slovenia (Annex XIII, Chapter 3, Point 3) and Slovakia (Annex XIV, Chapter 2), shall apply.".
 
Annex XI (Telecommunication services):
 
In point 5d (Directive 97/67/EC of the European Parliament and of the Council), the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Poland (Annex XII, Chapter 12) shall apply.".
 
Annex XII (Free movement of capital):
 
The following shall be inserted before the heading "ACTS REFERRED TO":
"TRANSITION PERIOD
The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for the Czech Republic (Annex V, Chapter 2), Estonia (Annex VI, Chapter 3), Cyprus (Annex VII, Chapter 3), Latvia (Annex VIII, Chapter 3), Lithuania (Annex IX, Chapter 4), Hungary (Annex X, Chapter 3), Poland (Annex XII, Chapter 4), Slovenia (Annex XIII, Chapter 4) and Slovakia (Annex XIV, Chapter 3), shall apply.
SECTORAL ADAPTATIONS
The arrangement contained in Protocol No 6 to the Act of Accession of 16 April 2003 on the acquisition of secondary residences in Malta shall apply.".
 
Annex XIII (Transport):
 
1) In point 15a (Council Directive 96/53/EC), the following shall be added:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Hungary (Annex X, Chapter 6, Point 4) and Poland (Annex XII, Chapter 8, Point 3), shall apply.";
2) In point 16a (Council Directive 96/96/EC), the following shall be added:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Malta (Annex XI, Chapter 6, Point 2), shall apply.";
3) In point 17b (Council Directive 92/6/EEC), the following shall be added:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Malta (Annex XI, Chapter 6, Point 1), shall apply.";
4) In point 18a (Council Directive 1999/62/EC of the European Parliament and of the Council), the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Malta (Annex XI, Chapter 6, Point 3), shall apply.";
5) In point 19 (Council Directive 96/26/EC), the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Latvia (Annex VIII, Chapter 6, Point 3) and Lithuania (Annex IX, Chapter 7, Point 4), shall apply.";
6) In point 21 (Council Regulation (EEC) No 3821/85), the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Cyprus (Annex VII, Chapter 6), Latvia (Annex VIII, Chapter 6, Point 1) and Lithuania (Annex IX, Chapter 7, Point 1), shall apply.";
7) In point 26c (Council Regulation (EEC) No 3118/93), the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for the Czech Republic (Annex V, Chapter 4), Estonia (Annex VI, Chapter 6), Latvia (Annex VIII, Chapter 6, Point 2), Lithuania (Annex IX, Chapter 7, Point 3), Hungary (Annex X, Chapter 6, Point 3), Poland (Annex XII, Chapter 8, Point 2), Slovakia (Annex XIV, Chapter 6) shall apply.
With regard to the safeguard mechanisms contained in the transitional arrangements referred to in the previous paragraph, PROTOCOL 44 ON SAFEGUARD MECHANISMS CONTAINED IN THE ACT OF ACCESSION OF 16 APRIL 2003 shall apply.";
8) In point 37 (Council Directive 91/440/EEC), the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Hungary (Annex X, Chapter 6, Point 1) and Poland (Annex XII, Chapter 8, Point 1), shall apply.";
9) In point 66e (Council Directive 92/14/EEC), the following shall be added:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Lithuania (Annex IX, Chapter 7, Point 2) and Hungary (Annex X, Chapter 6, Point 2), shall apply.".
 
Annex XIV (Competition):
 
The following shall be inserted before the heading "SECTORAL ADAPTATIONS":
"TRANSITION PERIODS
1. The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Cyprus (Annex VII, Chapter 4), Hungary (Annex X, Chapter 4), Malta (Annex XI, Chapter 3, Points 1, 2 and 3), Poland (Annex XII, Chapter 5, Points 1 and 2) and Slovakia (Annex XIV, Chapter 4, Points 1 and 2), shall apply.
2. The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Malta (Annex XI, Chapter 1, Point 1), shall apply.".
 
Annex XV (State aid):
 
The following shall be inserted before the heading "ACTS REFERRED TO":
"SECTORAL ADAPTATIONS
The arrangements regarding the existing aid schemes set out in Chapter 3 (Competition policy) of Annex IV to the Act of Accession of 16 April 2003 shall apply between the Contracting Parties.".
 
Annex XVII (Intellectual property):
 
The following shall be inserted before the heading "ACTS REFERRED TO":
"SECTORAL ADAPTATIONS
The specific mechanism set out in Chapter 2 (Company law) of Annex IV to the Act of Accession of 16 April 2003 shall apply between the Contracting Parties.".
 
Annex XVIII (Health and safety at work, labour law, and equal treatment for men and women):
 
1) In point 3a (Commission Directive 91/322/EEC), the following shall be added:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Slovenia (Annex XIII, Chapter 7, Point 2), shall apply.";
2) In point 6 (Council Directive 86/188/EEC), the following shall be added:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Slovenia (Annex XIII, Chapter 7, Point 1), shall apply.";
3) In point 9 (Council Directive 89/654/EEC), the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Latvia (Annex VIII, Chapter 8, Point 1), shall apply.";
4) In point 10 (Council Directive 89/655/EEC), the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Latvia (Annex VIII, Chapter 8, Point 2), Malta (Annex XI, Chapter 8, Point 1) and Poland (Annex XII, Chapter 10), shall apply.";
5) In point 13 (Council Directive 90/270/EEC), the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Latvia (Annex VIII, Chapter 8, Point 3), shall apply.";
6) In point 15 (Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council), the following shall be added:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Slovenia (Annex XIII, Chapter 7, Point 5), shall apply.";
7) In point 16h (Council Directive 98/24/EC), the following shall be added:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Slovenia (Annex XIII, Chapter 7, Point 3), shall apply.";
8) In point 16j (Commission Directive 2000/39/EC), the following shall be added:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Slovenia (Annex XIII, Chapter 7, Point 4), shall apply.";
9) In point 28 (Council Directive 93/104/EC), the following shall be added:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Malta (Annex XI, Chapter 8, Point 2), shall apply.";
10) In point 30 (Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council), the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for the Czech Republic (Annex V, Chapter 1), Estonia (Annex VI, Chapter 1), Latvia (Annex VIII, Chapter 1), Lithuania (Annex IX, Chapter 2), Hungary (Annex X, Chapter 1), Poland (Annex XII, Chapter 2), Slovenia (Annex XIII, Chapter 2) and the Slovak Republic (Annex XIV, Chapter 1) shall apply.
With regard to the safeguard mechanism contained in the transitional arrangements referred to in the previous paragraph, PROTOCOL 44 ON SAFEGUARD MECHANISMS CONTAINED IN THE ACT OF ACCESSION OF 16 APRIL 2003 shall apply.";
 
Annex XX (Environment):
 
1) In point 2g (Council Directive 96/61/EC), the following shall be added:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Latvia (Annex VIII, Chapter 10, Section D, point 2), Poland (Annex XII, Chapter 13, Section D, point 1), Slovenia (Annex XIII, Chapter 9, Section C) and Slovakia (Annex XIV, Chapter 9, Section D, point 2) shall apply.";
2) In point 7a (Council Directive 98/83/EC), the following shall be added:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Estonia (Annex VI, Chapter 9, Section C, point 2), Latvia (Annex VIII, Chapter 10, Section C, point 2), Hungary (Annex X, Chapter 8, Section B, point 2) and Malta (Annex XI, Chapter 10, Section C, point 4) shall apply.";
3) In point 8 (Council Directive 82/176/EEC), the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Poland (Annex XII, Chapter 13, Section C, point 1) shall apply.";
4) In point 9 (Council Directive 83/513/EEC), the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Malta (Annex XI, Chapter 10, Section C, point 1) and Poland (Annex XII, Chapter 13, Section C, point 1) shall apply.";
5) In point 10 (Council Directive 84/156/EEC), the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Poland (Annex XII, Chapter 13, Section C, point 1) and Slovakia (Annex XIV, Chapter 9, Section C, point 1) shall apply.";
6) In point 12 (Council Directive 86/280/EEC), the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Malta (Annex XI, Chapter 10, Section C, point 2), Poland (Annex XII, Chapter 13, Section C, point 1) and Slovakia (Annex XIV, Chapter 9, Section C, point 2) shall apply.";
7) In point 13 (Council Directive 91/271/EEC), the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for the Czech Republic (Annex V, Chapter 7, Section B), Estonia (Annex VI, Chapter 9, Section C, point 1), Cyprus (Annex VII, Chapter 9, Section C), Latvia (Annex VIII, Chapter 10, Section C, point 1), Lithuania (Annex IX, Chapter 10, Section C), Hungary (Annex X, Chapter 8, Section B, point 1), Malta (Annex XI, Chapter 10, Section C, point 3), Poland (Annex XII, Chapter 13, Section C, point 2), Slovenia (Annex XIII, Chapter 9, Section B) and Slovakia (Annex XIV, Chapter 9, Section C, point 3) shall apply.";
8) In point 18 (Council Directive 87/217/EC), the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Latvia (Annex VIII, Chapter 10, Section D, point 1) shall apply.";
9) In point 19a (Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the Council), the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for the Czech Republic (Annex V, Chapter 7, Section C), Estonia (Annex VI, Chapter 9, Section D), Cyprus (Annex VII, Chapter 9, Section D), Lithuania (Annex IX, Chapter 10, Section D), Hungary (Annex X, Chapter 8, Section C, point 2), Malta (Annex XI, Chapter 10, Section E), Poland (Annex XII, Chapter 13, Section D, point 2) and Slovakia (Annex XIV, Chapter 9, Section D, point 3) shall apply.";
10) In point 21ad (Council Directive 99/32/EC), the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Cyprus (Annex VII, Chapter 9, Section A) and Poland (Annex XII, Chapter 13, Section A, point 2) shall apply.";
11) In point 21b (Council Directive 94/67/EC), the following shall be added:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Hungary (Annex X, Chapter 8, Section C, point 1) and Slovakia (Annex XIV, Chapter 9, Section D, point 1) shall apply.";
12) In point 32c (Council Regulation (EEC) No 259/93), the following shall be inserted before the adaptation text:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Latvia (Annex VIII, Chapter 10, Section B, point 1), Hungary (Annex X, Chapter 8, Section A, point 1), Malta (Annex XI, Chapter 10, Section B, point 1), Poland (Annex XII, Chapter 13, Section B, point 1) and Slovakia (Annex XIV, Chapter 9, Section B, point 1) shall apply.";
13) In point 32d (Council Directive 1999/31/EC), the following shall be added:
"The transitional arrangements set out in the Annexes to the Act of Accession of 16 April 2003 for Estonia (Annex VI, Chapter 9, Section B), Latvia (Annex VIII, Chapter 10, Section B, point 3) and Poland (Annex XII, Chapter 13, Section B, point 3) shall apply."
FINAL ACT
The plenipotentiaries of:
THE EUROPEAN COMMUNITY,
hereinafter referred to as "the Community", and of:
 
THE KINGDOM OF BELGIUM,
THE KINGDOM OF DENMARK,
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE HELLENIC REPUBLIC,
THE KINGDOM OF SPAIN,
THE FRENCH REPUBLIC,
IRELAND,
THE ITALIAN REPUBLIC,
THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,
THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,
THE REPUBLIC OF AUSTRIA,
THE PORTUGUESE REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF FINLAND,
THE KINGDOM OF SWEDEN,
THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,
Contracting Parties to the Treaty establishing the EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as the "EC Member States",
 
the plenipotentiaries of:
THE REPUBLIC OF ICELAND,
THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN,
THE KINGDOM OF NORWAY,
hereinafter referred to as the "EFTA States",
 
all together Contracting Parties to the Agreement on the European Economic Area done at Oporto on 2 May 1992, hereinafter referred to as the "EEA Agreement", together hereinafter referred to as the "Present Contracting Parties",
 
and
 
the plenipotentiaries of:
THE CZECH REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF ESTONIA,
THE REPUBLIC OF CYPRUS,
THE REPUBLIC OF LATVIA,
THE REPUBLIC OF LITHUANIA,
THE REPUBLIC OF HUNGARY,
THE REPUBLIC OF MALTA,
THE REPUBLIC OF POLAND,
THE REPUBLIC OF SLOVENIA,
THE SLOVAK REPUBLIC,
hereinafter referred to as the "New Contracting Parties",
 
meeting at Luxembourg on the fourteenth day of October in the year two thousand and three for the signature of the Agreement on the Participation of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic in the European Economic Area, have adopted the following texts:
 
I. Agreement on the Participation of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic in the European Economic Area (hereinafter referred to as the "Agreement");
 
II. The texts listed below which are annexed to the Agreement:
Annex A: List referred to in Article 3 of the Agreement;
Annex B: List referred to in Article 4 of the Agreement.
 
The plenipotentiaries of the Present Contracting Parties and the plenipotentiaries of the New Contracting Parties have adopted the Joint Declarations listed below and annexed to this Final Act:
1. Joint Declaration on the simultaneous enlargement of the European Union and the European Economic Area;
2. Joint Declaration concerning the application of the rules of origin after entry into force of the Agreement on the participation of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic in the European Economic Area;
3. Joint Declaration on Article 126 of the EEA Agreement.
 
The plenipotentiaries of the Community, the EC Member States, the EFTA States and the New Contracting Parties have taken note of the Declarations listed below and annexed to this Final Act:
1. General Joint Declaration of the EFTA States;
2. Joint Declaration by the EFTA States on free movement of workers;
3. Joint Declaration of the EFTA States on the internal electricity market;
4. Declaration by the Government of Liechtenstein;
5. Declaration of the Czech Republic concerning the unilateral Declaration by the Principality of Liechtenstein;
6. Declaration of the Slovak Republic concerning the unilateral Declaration by the Principality of Liechtenstein;
7. Declaration by Estonia, Cyprus, Latvia, Malta and Slovenia on Article 5 of Protocol 38a on the EEA Financial Mechanism;
8. Declaration by the Commission of the European Communities on the rules of origin in fish and fishery products.
 
The plenipotentiaries of the Present Contracting Parties and the plenipotentiaries of the New Contracting Parties have also agreed that the New Contracting Parties shall be adequately informed and consulted on any relevant matters to be dealt with in the EEA Council and EEA Joint Committee during the period preceding participation of the New Contracting Parties in the European Economic Area.
They have further agreed that, at the latest by the entry into force of the Agreement, the EEA Agreement, as amended by the Protocol adjusting the Agreement on the European Economic Area and the full texts of each of the Decisions of the EEA Joint Committee, have to be drawn up and authenticated by the representatives of the Contracting Parties in the Czech, Estonian, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Slovak and Slovenian languages.
They take note of the Agreement between the Kingdom of Norway and the European Community on a Norwegian Financial Mechanism for the Period 2004 – 2009, which is also annexed to this Final Act.
They also take note of the Additional Protocol to the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Iceland consequent on the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union, which is annexed to this Final Act.
They then take note of the Additional Protocol to the Agreement between the European Economic Community and the Kingdom of Norway consequent on the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union, which is annexed to this Final Act.
They furthermore take note of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Kingdom of Norway concerning certain agricultural products, which is also annexed to this Final Act.
They underline that the abovementioned agreements and protocols constitute component elements of an overall solution to the various issues addressed in connection with the participation of the New Contracting Parties in the European Economic Area, and that the Agreement and the four related agreements should enter into force simultaneously.
 
Hecho en Luxemburgo, el catorce de octubre del dos mil tres.
V Lucemburku dne čtrnáctého října dva tisíce tři.
Udfærdiget i Luxembourg den fjortende oktober to tusind og tre.
Geschehen zu Luxemburg am vierzehnten Oktober zweitausendunddrei.
Sõlmitud neljateistkümnendal oktoobril kahe tuhande kolmandal aastal Luxembourgis.
΄Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα τέσσερις Οκτωβρίου (ύο χιλιάδες τρία.
Done at Luxembourg on the fourteenth day of October in the year two thousand and three.
Fait à Luxembourg, le quatorze octobre deux mille trois.
Gjört í Lúxemborg fjórtánda dag októbermánaðar árið tvö þúsund og þrjú.
Fatto a Lussemburgo, addi' quattordici ottobre duemilatre.
Luksemburgā, divtūkstoš trešā gada četrpadsmitajā oktobrī.
Priimta du tūkstančiai trečių metų spalio keturioliktą dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, kétezerhárom október tizennegyedikén.
Magħmul fil-Lussemburgu fl-erbatax-il jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u tlieta.
Gedaan te Luxemburg, de veertiende oktober tweeduizenddrie.
Utferdiget i Luxembourg den fjortende oktober totusenogtre.
Sporządzono w Luksemburgu dnia czternastego października dwa tysiące trzeciego roku.
Feito em Luxemburgo, em catorze de Outubro de dois mil e três.
V Luxemburgu štrnásteho októbra dvetisíctri.
V Luxembourgu, dne štirinajstega oktobra leta dva tisoč tri.
Tehty Luxemburgissa neljäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakolme.
Som skedde i Luxemburg den fjortonde oktober tjugohundratre.
JOINT DECLARATIONS
BY THE CONTRACTING PARTIES
TO THE AGREEMENT
JOINT DECLARATION
ON THE SIMULTANEOUS ENLARGEMENT
OF THE EUROPEAN UNION AND THE
EUROPEAN ECONOMIC AREA
The Contracting Parties stress the importance of timely ratification or approval by the Present Contracting Parties and the New Contracting Parties in accordance with their respective constitutional requirements in order to ensure simultaneous enlargement of the European Union and the European Economic Area on 1 May 2004.
JOINT DECLARATION
CONCERNING THE APPLICATION OF THE
RULES OF ORIGIN AFTER ENTRY INTO FORCE
OF THE AGREEMENT ON THE PARTICIPATION OF
THE CZECH REPUBLIC, THE REPUBLIC OF ESTONIA,
THE REPUBLIC OF CYPRUS, THE REPUBLIC OF LATVIA,
THE REPUBLIC OF LITHUANIA, THE REPUBLIC
OF HUNGARY, THE REPUBLIC OF MALTA
THE REPUBLIC OF POLAND, THE REPUBLIC
OF SLOVENIA AND THE SLOVAK REPUBLIC
IN THE EUROPEAN ECONOMIC AREA
1. Proof of origin properly issued by an EFTA State or a New Contracting Party in the framework of a preferential agreement concluded between the EFTA States and the New Contracting Party or in the framework of unilateral national legislation of an EFTA State or a New Contracting Party shall be considered being proof of EEA preferential origin, provided that:
(a) the proof of origin and the transport documents were issued no later than the day before the entry into force of the Agreement;
(b) the proof of origin is submitted to the customs authorities within the period of four months from the entry into force of the Agreement.
Where goods were declared for importation from an EFTA State or a New Contracting Party in, respectively, a New Contracting Party or an EFTA State prior to the date of entry into force of the Agreement, under preferential arrangements in force between an EFTA State and a New Contracting Party at that time, proof of origin issued retrospectively under those arrangements may also be accepted in the EFTA States or the New Contracting Parties provided that it is submitted to the customs authorities within the period of four months from the date of entry into force of the Agreement.
2. The EFTA States, on the one hand, and the Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Slovenia and Slovakia, on the other hand, are authorised to retain the authorisations with which the status of "approved exporters" has been granted in the framework of agreements concluded between the EFTA States, on the one hand, and the Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Slovenia and Slovakia, on the other hand, provided that the approved exporters apply the EEA rules of origin.
These authorisations shall be replaced by the EFTA States and the Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Slovenia and Slovakia, no later than one year after the date of accession, by new authorisations issued under the conditions laid down in Protocol 4 to the Agreement on the European Economic Area.
3. Requests for subsequent verification of proof of origin issued under the preferential agreements and arrangements referred to in paragraphs 1 and 2 above shall be accepted by the competent authorities of the EFTA States and the New Contracting Parties for a period of three years after the issue of the proof of origin concerned and may be made by those authorities for a period of three years after acceptance of the proof of origin.
JOINT DECLARATION
ON ARTICLE 126 OF THE EEA AGREEMENT
The Contracting Parties confirm that the references made in Article 126 of the EEA Agreement to "the Treaty establishing the European Economic Community" and "the conditions laid down in that Treaty" cover Protocol 10 on Cyprus annexed to the Act of Accession of 16 April 2003.
OTHER DECLARATIONS
BY ONE OR MORE OF THE CONTRACTING
PARTIES TO THE AGREEMENT
GENERAL JOINT DECLARATION OF THE EFTA STATES
The EFTA States take note of the Declarations, which are relevant for the EEA Agreement, attached to the Final Act of the Treaty concerning the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union.
The EFTA States underline that the Declarations, which are relevant for the EEA Agreement, attached to the Final Act to the Treaty referred to in the previous paragraph cannot be interpreted or applied in a way contrary to the obligations of the Contracting Parties arising from this Agreement or the EEA Agreement.
JOINT DECLARATION
BY THE EFTA STATES ON FREE
MOVEMENT OF WORKERS
The EFTA States stress the strong elements of differentiation and flexibility in the arrangements for the free movement of workers. They shall endeavour to grant increased labour market access to nationals of the Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Slovenia and Slovakia under national law, with a view to speeding up the approximation to the acquis. As a consequence, the employment opportunities in the EFTA States for nationals of the Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Slovenia and Slovakia should improve substantially upon these States' accession. Moreover, the EFTA States will make best use of the proposed arrangements to move as quickly as possible to the full application of the acquis in the area of free movement of workers. For Liechtenstein, this will be done in accordance with the specific arrangements as foreseen in the Sectoral Adaptations to Annex V (Free movement of workers) and Annex VIII (Right of establishment) to the EEA Agreement.
JOINT DECLARATION
OF THE EFTA STATES ON THE INTERNAL
ELECTRICITY MARKET
With reference to the transitional arrangement for Estonia set out in Point 2 of Chapter 8 of Annex 6 to the Act of Accession of 16 April 2003 and Declaration 8 on oil shale, the internal electricity market and Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 concerning common rules for the internal market in electricity (Electricity Directive): Estonia, the EFTA States note that, with a view to limiting the potential distortion of competition in the internal electricity market, safeguard mechanisms, such as the reciprocity clause of Directive 96/92/EC, may have to be applied.
DECLARATION
BY THE GOVERNMENT OF LIECHTENSTEIN
The Liechtenstein Government assumes that all Contracting Parties respect the Principality of Liechtenstein as a longstanding sovereign and recognised State which was a neutral State during the whole of World War I and World War II.
DECLARATION
OF THE CZECH REPUBLIC CONCERNING
THE UNILATERAL DECLARATION
BY THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN
The Czech Republic welcomes the conclusion of the agreement between the candidate countries and members of the European Economic Area as a significant step towards overcoming the past division of Europe, as well as towards its further political and economic development. The Czech Republic is ready to cooperate within the European Economic Area with all member states, including the Principality of Liechtenstein.
In relation to the Principality of Liechtenstein, the Czech Republic has since its establishment shown a clear interest in establishing diplomatic relations. As early as 1992 it sent the governments of all countries, including the Principality of Liechtenstein, requests for recognition as a new entity in international law with effect from 1 January 1993. While the response of practically all governments has been affirmative, the Principality of Liechtenstein was until now an exception.
The Czech Republic attaches no legal effects to declarations which are not related to the object and purpose of this Agreement.
DECLARATION
OF THE SLOVAK REPUBLIC CONCERNING
THE UNILATERAL DECLARATION
BY THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN
The Slovak Republic welcomes the conclusion of the agreement between the candidate countries and the members of the European Economic Area as an important step towards further economic and political development in Europe.
Since its foundation the Slovak Republic has recognised the Principality of Liechtenstein as a sovereign and independent state and is prepared to establish diplomatic relations with the Principality.
The Slovak Republic attaches no legal effects to declarations which are not related to the object and purpose of this Agreement.
DECLARATION
BY ESTONIA, CYPRUS, LATVIA, MALTA AND SLOVENIA
ON ARTICLE 5 OF PROTOCOL 38a
ON THE EEA FINANCIAL MECHANISM
Estonia, Cyprus, Latvia, Malta and Slovenia underline that the distribution key used in Article 5 was designed exclusively for the purposes of the EEA Financial Mechanism. It is their understanding that this distribution key does not prejudice any future proposals regarding the distribution keys within the framework of the Community cohesion and structural instruments.
DECLARATION
BY THE COMMISSION
OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
ON THE RULES OF ORIGIN IN FISH
AND FISHERY PRODUCTS
The Commission of the European Communities will examine the feasibility of a harmonisation of rules of origin by 1 May 2004.
3. člen
Generalni sekretar/generalna sekretarka Državnega zbora Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe na predlog Ministrstva za zunanje zadeve objavi popravke besedila sporazuma, ki jih pošlje depozitar.
4. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Vlada Republike Slovenije.
5. člen
Sporazum se začasno uporablja od 1. maja 2004 dalje.
6. člen
Pred uveljavitvijo tega sporazuma se v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe v slovenskem jeziku objavi besedilo Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.
Vlada Republike Slovenije določi obseg in način objave besedila iz prejšnjega odstavka.
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 310-08/04-25/1
Ljubljana, dne 21. aprila 2004
EPA 1177-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
* Besedilo sporazuma v češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, islandskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, norveškem, poljskem, portugalskem, slovaškem, španskem in švedskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti