Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2004 z dne 30. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2004 z dne 30. 4. 2004

Kazalo

2272. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenih načrtov za območje zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic, stran 6398.

Na podlagi 175. člena in v povezavi s 17. do 34. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/02 - popr.), 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet občine Moravske Toplice na 11. redni seji dne 13. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah ureditvenih načrtov za območje zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 43/98, 90/03 in 43/04), sprejmejo spremembe in dopolnitve ureditvenih načrtov za območje zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic. Lokacijski načrt je, pod številko 28/03-LN/MT, izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o. Murska Sobota.
2. člen
Lokacijski načrt iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Tekstualni del obsega:
1. Splošni del
2. Opis in utemeljitev prostorskih pogojev za realizacijo po posameznih področjih
3. Soglasja pristojnih organov
Grafični del obsega:
I.  Prikaze iz prostorskih sestavin planskih aktov
1.  Izrez iz plana občine                M 1:5000
 
II. Prikaze prostorskih ureditev
   po posameznih področjih
2.  Kopija katastrskega načrta
   z območjem obdelave                 M 1:2000
3.  Ureditvena situacija z zasnovo zelenih
   površin                       M 1:2000
4.  Ureditvena situacija – hotel            M 1:1000
5.  Ureditvena situacija – rastlinjaki         M 1:1000
6.  Zakoličbena situacija – hotel            M 1:1000
7.  Zakoličbena situacija – rastlinjaki         M 1:1000
8.  Komunalna ureditev                 M 1:2000
9.  Varstvo pred naravnimi in drugimi
   nesrečami                      M 1:2000
II. OBSEG, NAMENSKA OPREDELITEV OBMOČJA
3. člen
Območje ureditve lokacijskega načrta obsega posamezne dele območja kompleksa zdravilišča, in sicer:
a) Območje predvideno za razširitev hotelskih kapacitet:
– obsega parcele severno od obstoječega hotela Ajda; vse parcele so znotraj območja obstoječega ureditvenega načrta zdravilišča.
b) Območje predvideno za postavitev servisnega objekta in rastlinjaka:
– obsega parcele na jugovzhodnem robu kompleksa zdravilišča ob obstoječih rastlinjakih; vse parcele so znotraj območja obstoječega ureditvenega načrta zdravilišča.
c) Območje predvideno razširitvi igrišča za golf:
– predvidena je razširitev območja zdravilišča na zahodni strani, kot je razvidno iz grafičnega dela. Predvideno igrišče za golf se bo uredilo na parcelah št. 17/1, 16/1, 12/1, 9, 8, 7/1, 7/2, 3/1 in 101; vse k.o. Mlajtinci in parcelah št. 688/2, 717, 720, 722/1, 722/2, 726, 728, 736, 744, 750, 766, 768, 770/2, 772, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 800, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816/2, 816/1, 819; vse k.o. Noršinci.
Obstoječe in razširjeno območje zdravilišča je razvidno iz grafičnih prilog lokacijskega načrta.
4. člen
Program ureditve zajema:
a) Razširitev hotelskih kapacitet
b) Postavitev rastlinjakov in servisnega objekta
c) Razširitev igrišča za golf
Predvidena je izgradnja dovozov in parkirišč ter komunalne in energetske infrastrukture.
5. člen
Razširitev hotelskih kapacitet
Predvidena je gradnja hotelskega objekta na severni strani hotela Ajda.
V predvidenem hotelu bo urejenih 123 sob (280 ležišč), pripadajoči bazeni in podzemna garaža za ca. 60 avtomobilov. Zaradi dograditve hotela je predvidena tudi preureditev nekaterih obstoječih objektov (kuhinja, strojnica) ter porušitev obstoječih rastlinjakov ter prestavitev infrastrukturnih objektov (plinovod, vodovod, kanalizacija).
Tlorisna oblika in gabarit predvidenega objekta, ki sta prikazana v grafičnem delu, sta povzeta po idejnem projektu, ki ga je podal investitor.
6. člen
Postavitev rastlinjaka in servisnega objekta
Predvidena je postavitev servisnega objekta v velikosti 16 x 46 m, ter dveh rastlinjakov v velikosti 9 x 40 m.
Znotraj servisnega objekta je predvidena izvedba garaže strojev in orodja za vzdrževanje golf igrišča in ostalih zunanjih ureditev zdravilišča (kosilnice, traktorji …), ureditev mehanične delavnice za popravilo teh strojev, pomožni prostori za delavce (sanitarije, garderobe, pisarna).
V sklopu tega servisnega objekta se uredi tudi ločeni prostor za shrambo goriv in maziv za delovne stroje in prostor za shrambo škropiv potrebnih za vzdrževanje golf igrišča.
Rastlinjaka sta namenjena vzgoji cvetja za lastno uporabo. Vsi objekti bodo pritlični.
7. člen
Razširitev igrišča za golf
Predvidena je širitev igrišča za golf na zahodni strani zdraviliškega kompleksa. Predvideno območje obsega ca. 26,6 ha za ureditev 6 lukenj.
Ureditve zajemajo ureditev igralnih polj z udarjališči, čistinami, zelenicami, peščenimi in vodnimi ovirami. Predvidena je modulacija terena z različno visokimi reliefnimi oblikami in zasaditev območij med polji z drevesno vegetacijo. Dodatni kompleks igrišč ne bo ograjen, mestoma se predvidijo naravne fizične ovire in lovilne mreže.
III. POGOJI ZA IZRABO – OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
8. člen
Urbanistična in krajinska zasnova celotnega območja obdelave z delom zdraviliškega kompleksa, rastlinjaki in golf igriščem so prikazane v grafičnem delu ureditvenega načrta. Ureditev igrišča za golf se izvede na podlagi izvedbenih projektov.
9. člen
Predvideni prizidek k hotelu Ajda bo oblikovno usklajen z obstoječim objektom, tako da bo novi kompleks predstavljal celoto. Objekt je predviden v šestih etažah (K+P+4).
Predvidena servisni objekt in rastlinjaka bodo zgrajeni kot enostavni pritlični objekti.
Tlorisna velikost, gabariti in odmiki objektov so prikazani v grafičnem delu lokacijskega načrta.
IV. POGOJI ZA UREJANJE INFRASTRUKTURE
10. člen
Infrastrukturne ureditve se morajo izvajati po grafični prilogi “Komunalne naprave” in v skladu s pogoji iz soglasij posameznih pristojnih služb k predmetnemu lokacijskemu načrtu. Infrastrukturni vodi območja se navežejo na obstoječe infrastrukturne sisteme. Komunalni vodi se polagajo podzemno. Odmiki med vodi različnih omrežij morajo ustrezati predpisom, če to ni mogoče, se morajo izvesti predpisane zaščite.
11. člen
Promet
Dostopi do območja zdravilišča ostajajo nespremenjeni. Hotel bo zgrajen ob obstoječem parkirišču za goste. V kleti hotela je predvidena izvedba garaže s ca. 60 parkirnimi mesti.
Dostop do območja servisnega objekta in rastlinjaka se uredi z dovozne ceste ob Titanovem potoku, z ureditvijo mostu čez Titanov potok oziroma potok Mostec.
Z lokacijskim načrtom se ne predvideva nobenih novih priključkov na obstoječe javno prometno omrežje.
12. člen
Kanalizacija
Fekalna kanalizacija
Fekalne vode se bodo skupaj z odpadno vodo iz pralnice odvajale preko obstoječega priključka na obstoječo fekalno kanalizacijo pod pogoji upravljalca javnega kanalizacijskega omrežja. Zaradi gradnje hotela je potrebno prestaviti del obstoječe fekalne kanalizacije in ustrezno razširiti obstoječo čistilno napravo v Lukačevcih. Kanalizacijski priključek izvede upravljavec kanalizacije. Na mestu priključka na javno kanalizacijo se vgradi merilnik količine odpadne vode.
Meteorna kanalizacija
Meteorne vode se bodo zbirale posebej znotraj posameznih delov kompleksa zdravilišča in se odvajale v površinske odvodnike (Titanov potok). Meteorne vode s prometnih površin se bodo v potok odvajale preko lovilca olj.
Bazenska kanalizacija
Odpadne bazenske vode se bodo odvajale preko obstoječega sistema za odvajanje bazenskih odpadnih vod. Bazenske odpadne vode se bodo skupaj z geotermalno vodo iz kopeli hotelskih sob, vodile v posebno akumulacijo, v kateri se vrši priprava vode, v skladu z zakonodajo, za izpust v površinski odvodnik (Titanov potok). V tej akumulaciji se voda ohladi na predpisano temperaturo in se tudi ustrezno kemično obdela. Izpuščena odpadna voda mora ustrezati zahtevam iz uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96, 21/03). V ta namen se mora v času obratovanja vršiti stalni monitoring.
Geotermalna odpadna voda
Geotermalna odpadna voda nastaja pri indirektnem ogrevanju. Ta voda se odvaja preko posebne kanalizacije do obstoječega rastlinjaka, ki je v lasti Občine Moravske Toplice, kjer se ohlaja in se njena toplota koristi za ogrevanje rastlinjakov.
13. člen
Vodovod
Komunalna sanitarna voda
Obstoječi kompleks zdravilišča je že priključen na primarni cevovod PVC DN 200 Murska Sobota – Bogojina. Priključek se preuredi tako, da se na odcepu iz primarnega cevovoda izvede vodomerni jašek, vgradi se vodomer DN 150 s pulznim izhodom in kabelsko povezavo do prečrpališča Moravske Toplice. Kolikor pred dokončanjem gradnje hotela ne bo izgrajen vodohram v Bogojini, se za varovanje sistema pred preobremenitvami, v jašek vgradi regulacijska armatura za preprečevanje prekomernega odvzema vode s kabelsko povezavo do prečrpališča Moravske Toplice.
Zaradi gradnje hotela je potrebno prestaviti del obstoječega internega vodovoda in dopolniti obstoječe hidrantno omrežje.
Tehnološka hladna voda
Za preskrbo novega hotela s tehnološko vodo se bo izvedlo ločeno omrežje, preko katerega se bo dovajala voda za tehnološke potrebe iz talnice. Tehnološko hladno vodo bo investitor koristil za potrebe novega hotela, ter za adaptacijo starega hotela Ajda in Termal. Terme 3000 delno že koristijo tehnološko hladno vodo.
Za črpanje podtalnice se bodo delno koristili obstoječi vodnjaki v območju Term 3000, predvidena je tudi uporaba vode iz obstoječega vodnega zajetja VT-2/99 v Mlajtincih, do katerega se izvede vodovodno omrežje. Predvidena pa je tudi izvedba novih vodnjakov. Za koriščenje podtalnice si mora investitor pridobiti vodno dovoljenje.
Geotermalna voda (vrtine Mt4, Mt5, Mt6)
Znotraj kompleksa se za potrebe ogrevanja in dopolnjevanja bazenov kompleksa Termal in Ajda koristi geotermalna voda iz obstoječih geotermalnih vrtin Mt6, Mt4 in Mt5, za katere je tudi pridobljeno gradbeno dovoljenje. Na obstoječi sistem je predvidena tudi priključitev novega hotela. Posegi v same vrtine niso predvideni.
Pri izkoriščanju vrtin je predvidena, na vseh obstoječih porabnih mestih geotermalne vode, izvedba racionalizacije porabe.
Namakalni sistem
Predvidena je izvedba dograditve obstoječega sistema namakanja igrišča za golf in sistema za namakanje v predvidenih rastlinjakih. Za izkoriščanje podtalnice za namakanje je potrebno predhodno izdelati hidrogeološko študijo, v kateri se določijo razpoložljive količine vode. Predvideva se izvedba posebnega sistema namakanja obstoječega in predvidenega golf igrišča z odpadno bazensko vodo, ki jo je potrebno pred tem tehnološko očistiti do take mere, da bodo mejni parametri v dopustnih mejah, definiranih z uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96).
14. člen
Elektrika
Za zagotovitev potrebnih priključnih moči za razširitev hotela je potrebno dograditi novi transformator ustrezne izvedbe in moči, znotraj obstoječe transformatorske postaje TP Ajda t-559, ter ustrezno preurediti obstoječe visokonapetostne razdelilne celice.
Do območja rastlinjaka se izgradi razdelilno nizkonapetostno kabelsko omrežje iz transformatorske postaje TP Moravci Termoland t-688. Predvidena je izvedba dopolnitve obstoječe javne razsvetljave in nizkonapetostnega razvoda za potrebe novega igrišča za golf.
Predvidene ureditve se izvedejo pod pogoji upravljavca (Javno podjetje Elektro Maribor).
15. člen
Ogrevanje
Znotraj kompleksa zdravilišča je izveden sistem daljinskega ogrevanja iz centralne kotlovnice. Ogrevanje novega hotela se bo izvajalo s pomočjo obstoječe kotlovnice, katere kapacitete se ustrezno povečajo. Kot dopolnilni vir energije je možno uporabljati energijo odpadne geotermalne vode. Ogrevanje servisnega objekta in rastlinjaka se bo izvajalo s pečjo na kurilno olje.
16. člen
Zveze
Kompleks je že priključen na krajevno tk omrežje. Izvedba priključka novega hotela, razširitve internih povezav znotraj kompleksa in zaščite oziroma premestitve obstoječega tk omrežja, ki bo prizadeto s predvidenimi ureditvami, bodo natančno obdelane v projektih PGD, PZI za posamezne sklope predvidenih ureditev. Vsa dela v zvezi z novimi priključki in zaščitami obstoječega tk omrežja (projektiranje in izvedba) je potrebno izvajati v sodelovanju z upravljavcem (Telekom Slovenije).
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
17. člen
Znotraj območja se izvaja II. stopnja varstva pred hrupom. Predvidene dejavnosti ne smejo povzročati hrupa, ki bi presegal mejne dnevne (55 dbA) in nočne (45 dbA) ravni hrupa. Pri urejanju se mora upoštevati sonaravnost vseh posegov v vodni in obvodni prostor, predvsem v smislu čim večje uporabe naravnih materialov in rastlin, specifičnih za to okolje.
18. člen
Pri gradnji hotela, izvedbi razširjenega igrišča za golf in vseh ostalih ureditvah znotraj kompleksa je potrebno upoštevati določila Poročila o vplivih na okolje za gradnjo hotela in Poročila o vplivih na okolje za gradnjo igrišča za golf, ki sta trenutno v izdelavi. Prav tako je potrebno v času obratovanja vseh sklopov zdravilišča, upoštevati vsa določila obeh študij glede predvidenih ukrepov za zmanjšanje vplivov na okolje in zahtevanem monitoringu ter smernic soglasodajalcev k obravnavani spremembi odloka.
19. člen
Za rabo vode iz podtalnice za namakanje in za tehnološke potrebe hotela, mora investitor pridobiti vodno dovoljenje na podlagi 127. člena zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, 67/02).
Za ureditev odvajanja odpadnih voda in posege na vodnih in priobalnih zemljiščih ter poplavnih območjih, je treba pridobiti vodno soglasje na podlagi 150. člena zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02).
20. člen
Območje, namenjeno razširitvi golf igrišča in gradnji rastlinjakov, je znotraj območja poplavnih voda potoka Lipnica, zato ni dovoljeno dvigovanje retenzijskega volumna – nasipanje nivoja zemljišča. Ob načrtovanju vseh posegov znotraj območja je potrebno upoštevati vse potrebne ukrepe in rešitve, da se ne bo povečala poplavna ogroženost območja in da ne bi prišlo do škodljivih vplivov na vode in vodni režim.
21. člen
Pri gradnji objektov se morajo glede odmikov in načina gradnje upoštevati predpisi s področja požarnega varstva. Graditi se mora z ognjevarnimi materiali oziroma v požarnovarnih konstrukcijah.
Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz interventnih vozil in izpolnjevati pogoje za varen umik. Oskrba s požarno vodo se zagotovi preko obstoječega in predvidenega hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti.
22. člen
Pri gradnji objektov se morajo urediti dostopi za invalidske vozičke. Pri gradnji pločnikov se morajo urediti sestopi s pločnikov pri prehodih s cest in na parkirišča tako, da je omogočena normalna uporaba osebam z invalidskimi vozički.
VI. ETAPNOST IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
23. člen
Izvajanje ureditev, predvidenih z lokacijskim načrtom, bo potekalo postopoma, v skladu z interesi investitorja. Posamezni vsebinski sklopi se lahko izvajajo neodvisno drug od drugega. Praviloma mora pred gradnjami in drugimi posegi v prostor biti urejena zanje potrebna komunalna oprema.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
24. člen
Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi predvidenih objektov in ureditev morata investitor in izvajalec natančno upoštevati določila lokacijskega načrta (določila odloka, tekstualnega in grafičnega dela lokacijskega načrta).
Investitor in izvajalci morajo vse predvidene posege izvesti tehnično neoporečno, ekološko sprejemljivo, varno in ekonomsko opravičljivo, ter pri tem ne smejo poslabšati razmer na sosednjih območjih.
Investitor in izvajalci predvidenih objektov in naprav morajo pri izdelavi izvedbene dokumentacije in pri gradnji upoštevati soglasja pristojnih organov in organizacij, ki so sestavni del lokacijskega načrta.
25. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo investitorji posegov v prostor in izvajalci lokacijskega načrta upoštevati:
– plodno zemljo, ki bo odstranjena zaradi gradnje novih objektov, prometnih in manipulacijskih površin, je treba uporabiti za ureditev zelenih površin;
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne škodljive posledice zaradi gradnje;
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev;
– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred pričetkom gradnje;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča.
VIII. ODSTOPANJA
26. člen
Dopustna odstopanja od predvidenih tlorisnih gabaritov objektov znašajo ( 2 m v smeri, ki ni omejena z gradbeno linijo. Pri ureditvi igralnih površin na igrišču za golf so možna tudi večja odstopanja od prikazanih ureditev v grafičnem delu, kolikor bi se v fazi projektiranja izkazalo to za potrebno.
Možna so tudi večja odstopanja od grafičnih prilog, pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi. V takih primerih je potrebno ponovno preveriti pogoje tega odloka, z novo ustrezno strokovno podlago, pred izdajo dovoljenja za gradnjo.
Dopustane so tudi spremembe namembnosti obstoječih objektov in drugi posegi, ki niso bili predvideni in prikazani v grafičnih prilogah. Ti posegi se morajo izvesti v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo.
IX. KONČNE DOLOČBE
27. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Občinski upravi občine Moravske Toplice in na sedežu investitorja.
28. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila odloka o ureditveno-zazidalnem načrtu za območje zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah (Uradni list RS, št. 51/97) in odloka o ureditvenem načrtu za ureditev zelenih in rekreacijskih površin vzhodno in južno od zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic (Uradni list RS, št. 63/01), in sicer v delih, ki ga prekriva območje predmetnega lokacijskega načrta.
30. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 350-03/00-4
Moravske Toplice, dne 13. aprila 2004.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti