Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2004 z dne 30. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2004 z dne 30. 4. 2004

Kazalo

2268. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox virus, stran 6390.

Na podlagi 9., 10., 11. in 12. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah odredbe o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox virus
1. člen
V odredbi o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox virus (Uradni list RS, št. 18/02) se v naslovu in besedilu v vseh členih beseda »odredba« v vseh sklonih nadomesti z besedo »pravilnik« v ustreznih sklonih.
2. člen
(1) V drugem odstavku 7. člena se v prvi alinei črta besedilo »in po 1 vzorec na 1000 podlag vsake vrste«.
(2) Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se v primerih, ko je vsaj eno rastno dobo vzpostavljena neokužena enota pridelave oziroma ni nevarnosti za širjenje okužbe s šarko iz varovalnega pasu, uporabljeni cepiči in podlage pa izhajajo iz razmnoževalnega materiala pridelanega v skladu s tem pravilnikom ali so bili preskušeni na navzočnost šarke in izkazujejo redno zatiranje listnih uši, letno odvzame za testiranje na navzočnost šarke:
– v drevesnicah po 1 vzorec na 300 sadik;
– v matičnih nasadih en vzorec od vsake tretje gostiteljske rastline.«.
3. člen
V 8. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Če se v drevesnici oziroma matičnem nasadu prideluje uradno potrjen razmnoževalni material, pregleduje enoto pridelave in varovalni pas po zasaditvi pooblaščeni organ za potrjevanje.«.
4. člen
(1) Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zdravstveni pregledi gostiteljskih rastlin se opravljajo vizualno. Če inšpektor, organ za potrjevanje ali izvajalec javne službe pri vizualnem zdravstvenem pregledu rastlin posumi, da gre za okužbo s šarko, odvzame vzorce rastlin in jih pošlje na testiranje v pooblaščeni laboratorij. Stroške laboratorijskega testiranja drevesnic in matičnih nasadov nosi imetnik gostiteljskih rastlin.«.
5. člen
V šestem odstavku 11. člena se besedilo »Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo« nadomesti z besedilom »Fitosanitarna uprava Republike Slovenije«.
6. člen
V prvem odstavku 13. člena se črta druga alinea.
7. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru okužbe rastlin v matičnem pasu s šarko inšpektor odredi naslednje ukrepe:
– uničenje okuženih matičnih rastlin;
– testiranje dreves v neposredni bližini okuženih dreves;
– prepoved rezanja podlag ali cepičev, dokler se na podlagi vizualnih zdravstvenih pregledov in testiranja posameznih matičnih dreves ne dokaže odsotnost okužbe;
– izvajanje dodatnih fitosanitarnih ukrepov.«.
8. člen
(1) V 15. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če ukrepi iz prejšnjega odstavka strokovno niso upravičeni, inšpektor prepove ponovno sajenje sadilnega materiala gostiteljskih rastlin na isti lokaciji.«.
(2) Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
(3) Dosedanji četrti odstavek se črta.
9. člen
(1) V 17. členu se v prvem stavku prvega odstavka za besedo »prijavi« doda besedo »novo«.
(2) Doda se četrti odstavek, ki se glasi:
»Če pogoji iz prvega in tretjega odstavka tega člena niso izpolnjeni in odstranitev okuženih rastlin strokovno ni upravičena, inšpektor prepove ponovno sajenje oziroma rez cepičev ali drugih delov za saditev na isti lokaciji.«.
10. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za izdajo izjemnega dovoljenja iz šestega odstavka 11. člena, tretjega in četrtega odstavka 13. člena ter tretjega odstavka 14. člena tega pravilnika imetnik vloži na Fitosanitarno upravo Republike Slovenije vlogo, v kateri navede osnovne podatke o vrsti pridelave in razlogih za izjemno dovoljenje.«.
11. člen
V 20. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Uprava vodi evidenco o obsegu ugotovljene okužbe s šarko in o okuženih mestih oziroma enotah pridelave ter o izdanih dovoljenjih iz tega pravilnika na podlagi lastnih podatkov in podatkov, ki jih zagotavlja fitosanitarna in gozdarska inšpekcija, organ za potrjevanje ter izvajalci javne službe.«.
12. člen
V 23. členu se v šestem odstavku besedilo »Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo« nadomesti z besedilom »Fitosanitarna uprava Republike Slovenije«.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-137/2001-2
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0263
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti