Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2004 z dne 30. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2004 z dne 30. 4. 2004

Kazalo

2273. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Razkrižje, stran 6402.

Na podlagi 14. člena statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) je Občinski svet občine Razkrižje na 9. izredni seji dne 23. 4. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Razkrižje
1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja, namen, pogoji in oblike dodelitve proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva in kmetijskih dejavnosti na območju Občine Razkrižje.
2. člen
Sredstva za pospeševanje in razvoj kmetijstva in kmetijskih dejavnosti na območju Občine Razkrižje in se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Razkrižje.
3. člen
O obsegu sredstev, vrstah in načinu oblik pospeševanja kmetijstva za posamezno obdobje določi Občinski svet občine Razkrižje z odlokom o proračunu za tekoče leto, na podlagi letnega programa, katerega pripravijo delavci občinske uprave ob sodelovanju odbora za kmetijstvo.
4. člen
Dodeljevanje sredstev za namene iz tega pravilnika poteka preko javnih razpisov upravičencem, ki se objavijo na krajevno običajen način. V primerih, ki jih določa ta pravilnik se sredstva lahko dodeljujejo tudi preko neposrednih pisnih vlog.
5. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva Občine Razkrižje se finančna sredstva usmerjajo v:
– sofinanciranje umetnega osemenjevanja krav in telic;
– sofinanciranje cepljenje svinj proti garjam in glistam;
– sofinanciranje analize vzorcev krme in zemlje;
– sofinanciranje strniščnih dosevkov;
– sofinanciranje agromelioracijskih ukrepov – kalcifikacija zemlje;
– sofinanciranje zavarovanja posevkov;
– sofinanciranje dela stroškov saditve vrtnin;
– podpora nakupu specialne mehanizacije, steklenjakov in plastenjakov;
– podpora napravi nasadov v sadjarstvu in vinogradništvu;
– sofinanciranje zdravstvene preventive v čebelarstvu;
– sofinanciranje testiranja škropilnih naprav;
– pospeševanje strokovnega izobraževanja za potrebe kmetijstva;
– sofinanciranje delovanja društev;
– sofinanciranje pridelave gob;
– podpora vzreji drobnice;
– podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
6. člen
Upravičenci do finančnih sredstev so kmetje, ki imajo stalno prebivališče v Občini Razkrižje in društva ali zveze društev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma storitve za kmetijstvo pod pogojem, da so člani teh društev občani oziroma kmetje iz Občine Razkrižje.
Sredstva namenjena razvoju kmetijstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. V objavi je potrebno navesti:
– namene za katere se dodeljujejo intervencijska sredstva za posamezno proračunsko leto,
– višino razpisanih sredstev za posamezen namen,
– upravičence do interventnih sredstev,
– rok za prijavo na javni razpis,
– pogoje pod katerimi se dodeljujejo razpoložljiva sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti k predpisanem obrazcu.
Vloge za izplačilo sredstev javnega razpisa uveljavljajo upravičenci iz prvega odstavka v svojem imenu oziroma njihovi pooblaščenci (vlagatelji) v njihovem imenu in za njihov račun.
7. člen
Na znesek dospelih, vendar neporavnanih obveznosti iz javnega razpisa, občina ne plačuje obresti.
8. člen
Vloge sprejema občinska uprava in jih predloži v obravnavo odboru za kmetijstvo Občine Razkrižje. Na podlagi mnenja odbora za kmetijstvo se odloči o vlogi s sklepom oziroma na podlagi sklenjene pogodbe, ki jo morajo upravičenci skleniti v roku, ki ga določi odbor za kmetijstvo občine, sicer izgubijo pravico do odobrenih sredstev.
Finančna sredstva se dodeljujejo na podlagi dokazil o plačanih računih oziroma potrdil o realizaciji posameznih ukrepov.
Občinska uprava ima od posameznega prosilca pravico zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev posameznih proračunskih sredstev.
9. člen
Nepopolne in prepozno prispele vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
10. člen
Upravičenec lahko dodeljena sredstva uporabi le za namene, ki so določeni v pogodbi oziroma sklepu.
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli namen pridobitve interventnih sredstev navajal neresnične podatke, se mu sredstev ne dodeli oziroma je dolžan povrniti vsa neupravičeno pridobljena sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila občine upravičencu do dneva vračila.
11. člen
Prejemniki proračunskih sredstev morajo v primeru, da namenska poraba zaradi kakršnih koli razlogov ni bila mogoča ali če se v obdobju med prijavo in podpisom pogodbe oziroma izdajo sklepa spremenijo dejstva, ki so bila pogoj za pridobitev sredstev, o tem obvestiti delavce občinske uprave.
12. člen
Upravičenec je dolžan podati izjavo da za določen namen ni pridobil državne pomoči iz državnih ali mednarodnih virov, V primeru, da pa je prejel navedena sredstva je dolžan navesti višino prejetih sredstev in priložiti ustrezno dokumentacijo.
13. člen
Sredstva pomoči se lahko dodelijo v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je pomoč nujno potrebna za ohranjanje stabilnosti in doseženega nivoja kmetijske pridelave.
14. člen
Občina Razkrižje izplačuje upravičencem sredstva samo do skupne vrednosti, določene za posamezni namen. Če se v prvem roku izkoristijo vsa sredstva za določeni namen, se vloge v drugem roku ne obravnavajo. Kolikor vloge v naslednjih rokih sredstva za določeni namen prekoračijo, se upravičencem zahtevki proporcionalno zmanjšajo.
15. člen
Vsi postopki dodeljevanja sredstev, ki so se pričeli pred dnevom sprejema tega pravilnika in do dneva veljavnosti tega pravilnika še niso zaključeni, se zaključijo po obstoječem načinu.
16. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 320-01/04-10
Razkrižje, dne 23. aprila 2004.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti