Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2004 z dne 30. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2004 z dne 30. 4. 2004

Kazalo

2263. Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine, stran 6371.

Na podlagi 31. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in 126/03) izdaja ministrica za kulturo
P R A V I L N I K
o postopku za izdajo dovoljenj za izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Ta pravilnik določa postopek za pridobitev izvoznega dovoljenja za predmete kulturne dediščine izven carinskega območja EU in iznos predmetov kulturne dediščine v države članice EU in vodenje evidence o izdanih dovoljenjih in potrdilih.
2. člen
(1) Predmete kulturne dediščine, ki se nahajajo na ozemlju Republike Slovenije, je možno trajno ali začasno izvoziti ali iznositi le na podlagi dovoljenja, ki ga izda minister, pristojen za kulturo (v nadaljevanju: minister).
(2) Vrste dovoljenj po tem pravilniku so:
– standardno izvozno dovoljenje,
– posebno odprto izvozno dovoljenje,
– splošno odprto izvozno dovoljenje,
– standardno dovoljenje za iznos,
– posebno odprto dovoljenje za iznos,
– splošno odprto dovoljenje za iznos.
3. člen
Predmet kulturne dediščine (v nadaljevanju: predmet) je možno trajno izvoziti ali iznositi le, če nima lastnosti narodnega bogastva, opredeljenih v 1., 2. in 3. členu Pravilnika o določitvi zvrsti predmetov kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 73/2000, v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
4. člen
Izvoznik ali iznositelj (v nadaljevanju: izvoznik) predmeta je lahko fizična ali pravna oseba, ki je lastnik predmeta ali pooblaščenec lastnika.
5. člen
(1) Vlogo za izvozno dovoljenje oziroma dovoljenje za iznos vloži izvoznik oziroma njegov pooblaščenec, ki je stranka v postopku pridobitve tega dovoljenja. Vloga se vloži pri Ministrstvu za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo).
(2) Izvoznik lahko vloži vlogo za izvoz oziroma iznos pošiljke, ki je lahko posamičen predmet ali skupina predmetov. Če izvoznik vloži vlogo za skupino predmetov, se v postopku izdaje dovoljenja obravnava vsak predmet posebej.
(3) Pošiljka po tem pravilniku so predmeti:
– ki jih izvaža isti izvoznik,
– so namenjeni istemu naslovniku v tujini.
6. člen
Obrazci za vloge, vse vrste dovoljenj in potrdilo so natisnjeni v slovenskem in angleškem jeziku.
7. člen
Postopek za izdajo izvoznega dovoljenja vodi uradna oseba ministrstva.
II. IZVOZ PREDMETOV
8. člen
(1) Izvoznik vloži vlogo za izdajo standardnega izvoznega dovoljenja v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3911/92 z dne 9. decembra 1992 o izvozu predmetov kulturne dediščine (v nadaljevanju: Uredba Sveta (EGS) št. 3911/92), št. 2469/96 z dne 16. decembra 1996, s katero se dopolni Priloga k Uredbi (EGS) 3911/92 o izvozu predmetov kulturne dediščine, št. 752/93 z dne 30. marca 1993, ki predpisuje določila za izvajanje Uredbe sveta (EGS) št. 3911/92 o izvozu predmetov kulturne dediščine in Uredbo Komisije (ES) št. 1526/98 z dne 16. julija 1998, s katero se dopolni Uredba Sveta (EGS) št. 752/93, ki predpisuje določila za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 3911/92 o izvozu predmetov kulturne dediščine (v nadaljevanju Uredba Komisije (ES) št. 1526/98), ter določili Pravilnika o določitvi zvrsti predmetov kulturne dediščine na obrazcu, katerega vzorec je v prilogi I k temu pravilniku.
(2) Standardno izvozno dovoljenje se izdaja za začasni ali trajni izvoz, za posamičen predmet ali skupino predmetov na obrazcu iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Če pošiljka vsebuje skupino predmetov, ki jih ni mogoče opisati na enem obrazcu, je osnovnemu obrazcu potrebno dodati seznam predmetov z opisom, ki vsebuje podatke iz rubrik 7-17 osnovnega obrazca in enim izvodom druge strani obrazca s fotografijo v velikosti najmanj 8x12 cm za vsak predmet. Vsako stran vloge mora izvoznik podpisati.
(4) Dovoljenje se izda v dveh izvodih. Prvi list je izvod za izvoznika, drugi pa je namenjen pristojnemu carinskemu organu.
9. člen
(1) Izvoznik vloži vlogo za izdajo posebnega odprtega dovoljenja v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3911/92 in Uredbo Komisije (ES), št. 1526/98 na obrazcu, katerega vzorec je v prilogi II k temu pravilniku.
(2) Posebno odprto dovoljenje se izda za večkratni začasni izvoz določenega predmeta, katerega lastnik ali zakoniti posestnik je določena oseba ali organizacija, ki bo predmet uporabljala ali razstavljala.
(3) Dovoljenje se lahko izda samo pod pogojem, če se v postopku presodi, da izvoznik nudi vsa potrebna jamstva za vrnitev predmeta v Republiko Slovenijo v dobrem stanju, in da je predmet mogoče opisati in označiti tako, da ob času začasnega izvoza ni nobenega dvoma, da je predmet, ki se izvaža tisti, ki je opisan v posebnem odprtem dovoljenju.
(4) Dovoljenje se izda v dveh izvodih. Prvi list obdrži izvoznik za lastno uporabo in namene carinskega postopka, drugi pa je namenjen za arhiv.
(5) Dovoljenje velja največ pet let. Po preteku tega obdobja mora izvoznik vrniti dovoljenje ministrstvu.
10. člen
(1) Izvoznik vloži vlogo za izdajo splošnega odprtega dovoljenja v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3911/92 in Uredbo Komisije (ES) št. 1526/98 na obrazcu, katerega vzorec je v prilogi III k temu pravilniku.
(2) Splošno odprto dovoljenje se lahko izda za vsak začasni izvoz katerega koli predmeta, ki je del stalne zbirke muzeja ali druge institucije, ki hrani zbirko.
(3) Dovoljenje se lahko izda samo pod pogojem, če se v postopku presodi, da izvoznik nudi vsa potrebna jamstva za vrnitev predmeta v Republiko Slovenijo v dobrem stanju. Dovoljenje se lahko uporablja za katero koli kombinacijo predmetov v stalni zbirki ob kateri koli priložnosti začasnega izvoza. Uporablja se lahko tudi za vrsto različnih kombinacij predmetov, bodisi zaporedno ali istočasno.
(4) Dovoljenje se izda v dveh izvodih. Prvi list obdrži izvoznik za lastno uporabo in namene carinskega postopka, drugi pa je namenjen za arhiv.
(5) Dovoljenje velja največ pet let. Po preteku tega obdobja mora izvoznik vrniti dovoljenje ministrstvu.
III. IZNOS PREDMETOV
11. člen
(1) Izvoznik vloži vlogo za izdajo standardnega, posebnega odprtega ali splošnega odprtega dovoljenja za iznos za predmete iz 1. člena pravilnika iz 3. člena.
(2) Vloga se vloži na prilagojenem obrazcu, katerega vzorec je v prilogi IV k temu pravilniku.
(3) Če pošiljka vsebuje skupino predmetov, ki jih ni mogoče opisati na enem obrazcu, je osnovnemu obrazcu potrebno dodati seznam predmetov z opisom, ki vsebuje podatke iz rubrik 7-17 osnovnega obrazca in enim izvodom druge strani obrazca s fotografijo v velikosti najmanj 8x12 cm za vsak predmet. Vsako stran vloge mora vlagatelj podpisati.
12. člen
(1) Glede izdaje dovoljenj za iznos veljajo smiselno določila 7., 8. in 9. člena tega pravilnika.
(2) Standardno in posebno odprto dovoljenje za iznos se izdata na obrazcu, katerega vzorec je v prilogi IV tega pravilnika.
(3) Splošno odprto dovoljenje se izda na obrazcu, katerega vzorec je v prilogi V tega pravilnika.
(4) Imetnik standardnega dovoljenja za začasni iznos mora ob ponovnem vnosu predmetov dovoljenje vrniti ministrstvu. Če ministrstvo ugotovi, da predmeti v predpisanem roku niso bili vneseni na ozemlje Republike Slovenije, o tem obvesti pristojni inšpektorat v skladu z zakonom o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 126/03).
IV. POTRDILO
13. člen
(1) Če je v postopku izdaje izvoznega dovoljenja ali dovoljenja za iznos ugotovljeno, da predmet ne sodi v nobeno od kategorij po prilogi k Uredbi Sveta (EGS), št. 3911/92 in pravilnika iz 3. člena, ministrstvo izda potrdilo, s katerim se zagotovi, da je izvoz oziroma iznos predmeta prost.
(2) Potrdilu se priloži originalna vloga. Vsako stran potrdila in vloge mora ministrstvo opremiti z žigom in podpisom uradne osebe.
14. člen
Potrdilo mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek izvoznika in točen naslov, število in vrsto predmetov, namenjenih izvozu oziroma iznosu, izjavo, da predmet ne sodi v nobeno od kategorij po prilogi k Uredbi Sveta (EGS), št. 3911/92 in pravilnika iz 3. člena.
V. STROKOVNO MNENJE
15. člen
V postopku izdaje dovoljenja si ministrstvo pridobiva strokovna mnenja pristojnih državnih muzejev.
16. člen
Naloge državnih muzejev iz 15. člena so:
– priprava strokovnega mnenja o razvrstitvi predmeta glede na 1. člen pravilnika iz 3. člena,
– priprava strokovnega mnenja o izpolnjevanju kriterijev iz 2. in 3. člena pravilnika iz 3. člena,
– opis predmeta, kolikor stranka ne more sama opredeliti vseh polj iz rubrike Opis predmeta na vlogi,
– strokovno mnenje o ustreznosti jamstev za vrnitev v primerih iz 8., 9., 10. in 12. člena pravilnika,
17. člen
(1) Zaprošeni državni muzej pripravi strokovno mnenje iz predhodnega člena najpozneje v 14 dneh od zahtevka za izdajo mnenja. Strokovno mnenje mora biti natisnjeno na papirju, ki ima glavo državnega muzeja in žig. Podpišeta ga oseba, ki je mnenje pripravila, in direktor.
(2) V strokovnem mnenju za začasni izvoz zaprošeni državni muzej preveri tudi jamstva in po potrebi določi drugačno obliko jamstva, ki izvoznika zavezuje, da bo predmete v predvidenem roku vrnil v Republiko Slovenijo.
VI. IZDAJA DOVOLJENJ IN POTRDIL
18. člen
(1) Dovoljenja in potrdila po tem pravilniku izdaja minister.
(2) Če izvoznik izvaža pošiljko, lahko minister dovoli izvoz samo določenih predmetov iz te pošiljke.
(3) Izvoznik mora pred prejemom izvoznega dovoljenja poravnati vse stroške postopka.
19. člen
(1) Če vloga ne vsebuje vseh podatkov, se od izvoznika zahteva, da vlogo dopolni ali da predloži dodatno dokumentacijo. Rok za dopolnitev vloge ne sme biti daljši od 30 dni od dneva, ko je izvozniku vročena zahteva za dopolnitev. Če izvoznik v določenem roku vloge ne dopolni oziroma ne predloži dodatne dokumentacije, se vloga s sklepom zavrže.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se obravnava vloga tudi če ni navedenih podatkov v poljih 8, 11 in 13 do 18 Uredbe Sveta (EGS) 752/93 in polj D 2-8 priloge IV tega pravilnika. Izvoznik mora v tem primeru navesti razlog za neizpolnitev navedenih polj.
(3) Če uradna oseba ali državni muzej ugotovi, da podatki iz vloge ne zadostujejo za izdelavo mnenja, lahko izvede dodatna poizvedovanja, kot sta ogled predmetov in preverjanje njihove kulturne vrednosti.
(4) Če uradna oseba ali državni muzej ugotovi, da obstaja sum, da je predmet uvožen ali prinesen v nasprotju z zakonodajo države izvoznice oziroma države članice ali da je kako drugače protipravno pridobljen ali namerno poškodovan, da bi se zmanjšala njegova vrednost, ravna v skladu s prvim odstavkom 145. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94).
(5) Če je mnenje glede primernosti izvoza oziroma iznosa negativno, izda ministrstvo odločbo o prepovedi izvoza oziroma iznosa predmeta, ki ji mora biti priložena kopija vloge z opisom predmeta. O prepovedi izvoza oziroma iznosa se v roku 24 ur obvesti Generalni carinski urad. Izvoznik nosi stroške priprave vloge in morebitne stroške iz tretjega odstavka tega člena.
20. člen
(1) Ministrstvo lahko kadar koli prekliče katero koli posebno odprto ali splošno odprto dovoljenje, če pogoji, pod katerimi je bilo izdano, niso več izpolnjeni. Če se izdano dovoljenje ne vrne in bi se lahko uporabilo na nepravilen način, ministrstvo takoj obvesti pristojni inšpektorat in v primeru izvoza ukrepa v skladu s četrtim odstavkom 2. člena Uredbe komisije (ES) št. 1526/98.
(2) Izvoznik lahko v primeru začasnega izvoza ali iznosa zaprosi ministrstvo za podaljšanje dovoljenja, kolikor ugotovi, da predmeta v predpisanem roku ne bo možno vrniti na ozemlje Republike Slovenije.
VII. VODENJE EVIDENCE
21. člen
(1) Ministrstvo vodi evidenco vseh izdanih dovoljenj in potrdil. V evidenco dovoljenj se vpisujejo naslednji podatki:
– podatki o izvozniku oziroma iznositelju,
– namembna država,
– vrsta dovoljenja,
– evidenčna številka in datum izdaje dovoljenja,
– datum zapadlosti,
– datum o ponovnem vnosu v primeru začasnega izvoza,
– podatki o predmetu: vrsta predmeta, avtor oziroma izdelovalec, obdobje nastanka in posebne značilnosti.
(2) V evidenco o izdanih potrdilih se vpisujejo naslednji podatki:
– podatki o izvozniku oziroma iznositelju,
– namembna država,
– evidenčna številka in datum izdaje potrdila,
– podatki o predmetu: vrsta predmeta, avtor oziroma izdelovalec, obdobje nastanka.
22. člen
(1) Ministrstvo vodi dokumentacijo o izvoznih dovoljenjih, dovoljenjih za iznos in potrdilih. ministrstvo trajno hrani dokumentacijo v skladu z zakonom.
(2) Podatki, ki so zbrani v postopku izdaje izvoznih dovoljenj in dovoljenj za iznos sodijo med uradne podatke in se smejo uporabljati le za namene varstva kulturne dediščine.
VIII. KONČNI DOLOČBI
23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določbe Pravilnika o postopku za izdajo dovoljenj za izvoz kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 19/95)
24. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 617-63/2004/3
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-3511-0009
Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti