Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2000 z dne 13. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2000 z dne 13. 10. 2000, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3980. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
3981. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
3982. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
3983. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
3984. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
3985. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

3986. Odločba o napredovanju

MINISTRSTVA

3987. Odredba o dopolnitvah odredbe o izvozu, uvozu in tranzitu odpadkov
3988. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči
3989. Pravilnik o natančnejših pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pravne ali fizične osebe za pridobitev dovoljenja za izdelavo zdravil, postopek ugotavljanja pogojev in postopek izdajanja in odvzema potrdila o izvajanju dobre proizvodne prakse
3990. Pravilnik o farmakovigilanci
3991. Odločba o količinah predhodnih sestavin za prepovedane droge, ki se lahko izvažajo brez dovoljenja
3992. Odločba o seznamu predhodnih sestavin za prepovedane droge in držav, za katere veljajo posebne določbe pri izvozu
3993. Odločba o seznamu predhodnih sestavin za prepovedane droge
3994. Soglasje k ustanovitvenemu aktu Ustanove za razvoj slovenske psihoterapije

USTAVNO SODIŠČE

3995. Sklep o sprejemu pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 20. člena, 20.b člena in prvega odstavka 20.c člena zakona o Gospodarski zbornici Slovenije ter za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa o določitvi stopnje članskega prispevka Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2000 in o zadržanju izvrševanja drugega odstavka 20. člena zakona o Gospodarski zbornici Slovenije in 7. točke sklepa o določitvi stopnje članskega prispevka Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2000
3996. Odločba o razveljavitvi 30. člena zakona o začasnem zatočišču in odpravi uredbe o pridobitvi začasnega zatočišča za državljane Bosne in Hercegovine
3997. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega in Upravnega sodišča, odločba o odpravi odločbe Ministrstva za notranje zadeve in sklepa Upravne enote Hrastnik ter odločba o vrnitvi zadeve v novo odločanje
3998. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega in Upravnega sodišča, odločba o odpravi odločbe Ministrstva za notranje zadeve in sklepa Upravne enote Maribor ter odločba o vrnitvi zadeve v novo odločanje
3999. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega in Upravnega sodišča, odločba o odpravi odločbe Ministrstva za notranje zadeve in sklepa Upravne enote Maribor ter odločba o vrnitvi zadeve v novo odločanje
4000. Sklep o zavrnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 27. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi in 78. člena statuta Občine Izola

BANKA SLOVENIJE

4001. Sklep o dopolnitvi sklepa o vzpostavitvi registra transakcijskih računov
4002. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 16. 10. do 22. 10. 2000

OBČINE

Ajdovščina

4003. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ajdovščina za leto 1999

Beltinci

4004. Odlok o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Beltinci

Brezovica

4005. Odlok o plačilu komunalnega prispevka

Črna na Koroškem

4006. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črna na Koroškem
4007. Sklep o določitvi grobnine za najem grobov na pokopališčih na območju Občine Črna na Koroškem (Črna na Koroškem, Javorje, Koprivna)
4008. Sklep o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna

Dol pri Ljubljani

4009. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2000
4010. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Dol pri Ljubljani

Grosuplje

4011. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstveni zavod Kekec Grosuplje

Juršinci

4012. Sklep o določitvi cene programov vrtca v Občini Juršinci

Kidričevo

4013. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o območjih in delu krajevnih odborov
4014. Sklep o povišanju cen programov vrtca v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Kidričevo

Kobilje

4015. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi občinskega samoprispevka na območju Občine Kobilje
4016. Sklep o določitvi cen programa v vrtcu v Občini Kobilje

Kočevje

4017. Odlok o delitvi naselja Breg pri Kočevju in imenovanju novega naselja Podjetniško naselje Kočevje
4018. Odlok o tržnem redu v Občini Kočevje
4019. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Kočevje

Kranj

4020. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo regionalne ceste R2-410 na odseku 1134 Tržič-Kokrica, pododsek Mlaka-Kokrica

Lenart

4021. Odlok za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Lenart

Ljutomer

4022. Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada občine Ljutomer

Loški Potok

4023. Odlok o statusnem preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje-Ribnica p.o. v Hydrovod d.o.o., družbo za komunalno dejavnost

Murska Sobota

4024. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Nemčavci

Odranci

4025. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2000
4026. Spremembe in dopolnitve pravilnika o stimulaciji študentov Občine Odranci

Sveti Jurij ob Ščavnici

4027. Sklep o imenovanju podžupana Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Škofljica

4028. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2000
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti