Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2000 z dne 13. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2000 z dne 13. 10. 2000

Kazalo

4018. Odlok o tržnem redu v Občini Kočevje, stran 10395.

Na podlagi 9. člena zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93), 28. člena pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93 in 57/93) ter 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99) je Občinski svet občine Kočevje na 16. redni seji dne 25. 9. 2000 sprejel
O D L O K
o tržnem redu v Občini Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja organizacijo in promet z blagom ter opravljanje trgovinske dejavnosti in storitev na mestni tržnici, kakor tudi na drugih, v ta namen določenih tržnih površinah zunaj prodajaln.
2. člen
Mestna tržnica je v Kočevju, ob Ljubljanski cesti št. 2.
Tržne površine so na Kmečkem trgu, na Mestni ploščadi ter druge pohodne javne površine, ki s prometnega in okoljevarstvenega vidika ne motijo bivalnih pogojev v okolju.
Tržne površine se lahko uredijo tudi na drugih krajih v mestu ter na območju Občine Kočevje, če so izpolnjeni pogoji glede tehnične opremljenosti, higiene in varstva pri delu. Določbe tega odloka veljajo tudi za vse trge in tržne površine na območju Občine Kočevje.
3. člen
Določbe tega odloka se uporabljajo tudi za prodajo blaga ob raznih prireditvah in sejmih.
Pogoji za prodajo na tržnih površinah so ob raznih prireditvah in sejmih enaki za vse prodajalce ob upoštevanju splošnih predpisov.
4. člen
Na mestni tržnici vsi prodajalci prodajajo blago pod enakimi pogoji. Prodaja blaga je omogočena vsem prodajalcem, ki spoštujejo tržni red in izpolnjujejo splošne predpise in pogoje za prodajo blaga.
Mestna tržnica je posebej organiziran in urejen poslovni prostor, kjer se lahko prodaja:
– sadje, zelenjava in drugi kmetijski pridelki;
– suho sadje, vloženo sadje in zelenjava;
– kruh in pecivo;
– sadni sokovi in druge brezalkoholne pijače;
– vino in žgane pijače;
– gozdni sadeži in zdravilna zelišča;
– sadike in cvetje;
– med in drugi čebelji izdelki;
– mleko in mlečni izdelki;
– ribe in morski sadeži;
– spominki, suha roba in drugi izdelki domače in umetne obrti.
Na mestni tržnici se lahko opravljajo gostinske dejavnosti.
5. člen
Koncedent mestne tržnice in tržnih površin je Občina Kočevje. Upravljavec mestne tržnice in tržnih površin je koncesionar, ki je izbran na podlagi javnega razpisa.
Koncesionar in upravljavec mestne tržnice samostojno sklepa pogodbe s proizvajalci in prodajalci blaga na mestni tržnici ter na tržnih površinah. Pogodbe morajo biti sklenjene v skladu s predpisi in na podlagi tržnega reda Občine Kočevje.
6. člen
Kot tržne površine so mišljene površine zunaj prodajaln, ki so namenjene za stalni ali občasni promet blaga in storitev, določi pa jih Oddelek za gospodarstvo, turizem in javne gospodarske službe ter Oddelek za okolje in prostor pri Občini Kočevje.
II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI KONCESIONARJA MESTNE TRŽNICE
7. člen
Koncesionar, ki je pridobil koncesijo za mestno tržnico in tržne površine, ima pravice in dolžnosti, ki se določijo v koncesijskem aktu (pogodbi).
Koncesionar ureja obveznosti do občine za vse prodajalce, ki prodajajo na mestni tržnici ali na tržnih površinah.
Doba veljavnosti koncesije se določi v koncesijskem aktu (pogodbi).
8. člen
Za trgovanje z blagom na mestni tržnici in na drugih tržnih površinah morajo biti izpolnjeni pogoji, ki so določeni s pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln.
IV. PRODAJA BLAGA ZUNAJ PRODAJALN
9. člen
Za prodajo blaga zunaj prodajaln, ki se lahko opravlja na mestni tržnici in na javnih ter drugih površinah, je potrebno soglasje koncesionarja. Blago zunaj prodajaln se prodaja na premičnih stojnicah, s prodajnimi avtomati in na potujočih prodajalnah.
V. PRISTOJBINE
10. člen
Za uporabo prostora na mestni tržnici, na tržnih mestih ter za prodajo blaga zunaj prodajaln v času sejemskih in drugih prireditev se plačujejo pristojbine.
Koncesionar zaračunava prodajalcem pristojbine za uporabo prostora in druge storitve po ceniku, ki ga določi pristojen občinski organ na predlog koncesionarja.
11. člen
Stalni prodajalci plačujejo svoje obveznosti v skladu s pogodbo, občasni pa sproti.
Prodajalec je dolžan imeti potrdilo o plačilu pristojbine do odhoda s prodajnega mesta in ga pokazati na zahtevo nadzornega organa.
Prodajalec, ki ne more dokazati, da je plačal pristojbino, jo mora plačati v dvakratnem znesku.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
12. člen
Uresničevanje določb tega odloka nadzirajo pristojne inšpekcijske službe.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 100.000 SIT se kaznuje fizična ali pravna oseba za kršitev določb 4. člena, drugega odstavka 6. člena, 7. člena, 8. člena, tretji odstavek 9. člena.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Koncesionar mestne tržnice ter prodajalci na tržnih površinah morajo izobesiti tržni red na vidnem mestu in z njegovimi določili posebej seznaniti prodajalce.
15. člen
Ta odlok začne veljati:
– za mestno tržnico od dne, ko je izdano uporabno dovoljenje;
– za tržne površine od dne, ko je sprejet in veljaven koncesijski akt.
Št. 331-4/00-101
Kočevje, dne 2. oktobra 2000.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti