Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2000 z dne 13. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2000 z dne 13. 10. 2000

Kazalo

4020. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo regionalne ceste R2-410 na odseku 1134 Tržič-Kokrica, pododsek Mlaka-Kokrica, stran 10398.

Na podlagi drugega odstavka 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 18. ter 96. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96) je Svet mestne občine Kranj na 18. seji dne 27. 9. 2000 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo regionalne ceste R2–410 na odseku 1134 Tržič–Kokrica, pododsek Mlaka–Kokrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Kranj, sprejme lokacijski načrt za rekonstrukcijo regionalne ceste R2–410 na odseku 1134 Tržič–Kokrica, pododsek Mlaka–Kokrica, katerega je pod št. 23/2000 v septembru 2000 izdelal Razvojni center Radovljica d.o.o., Kranjska c. 13. Radovljica.
Lokacijski načrt je izdelan na podlagi naslednjih strokovnih podlag: Idejni projekt rekonstrukcije regionalne ceste R2–410 na odseku 1134 Tržič–Kokrica, pododsek Mlaka–Kokrica, katerega je pod št. P–94 v maju in juliju 1999 izdelal Planing d.o.o. Križe, Geotehnično poročilo, katerega je pod št. j-II-30d /a-1/501 z dne 16. 9. 1996 izdelal Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko ter hidrotehnično poročilo, katerega je pod št. C–475/8 izdelal Vodnogospodarski inštitut Ljubljana.
2. člen
Lokacijski načrt določa pogoje, ki se nanašajo na lego, potek, zmogljivost ceste ter velikost in oblikovanje objektov in naprav, krajinsko oblikovanje ter pogoje za prometno in komunalno urejanje območja rekonstruirane ceste.
3. člen
Lokacijski načrt vsebuje:
Besedilo odloka:
– opredelitev območja po parcelnih mejah in seznam parcel, ki se nahajajo zotraj območja,
– funkcija območja s prometno tehničnimi pogoji urejanja,
– pogoji glede komunalnega urejanja,
– pogoji za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje območja in posegov v prostor na obravnavanem območju,
– okoljevarstveni pogoji,
– etapnost izvajanja,
– določitev toleranc pri legi, velikosti in funkciji cestnega objekta in naprav, ki so dopustne v projektni dokumentaciji, z uporabo katerih pa se ne sme spreminjati vpliv načrtovane rekonstrukcije ceste na sosednje objekte in parcele ter na načrtovani videz območja,
– obveznosti investitorjev in izvajalcev.
Tekstualni del:
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
– povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Kranj,
– opis prostorskih pogojev za realizacijo,
– opis rešitve ceste ter njeni vplivi na obstoječe objekte in naprave,
– opis prestavitev obstoječih in izgradnje novih komunalnih objektov in naprav,
– opis oblikovalskih rešitev ceste in obcestnega prostora,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja s podatki o označbi, površini, vrsti rabe in lastništvu.
Soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij določenih s programom priprave.
Grafične priloge:
– prikazi iz prostorskih sestavin veljavnih planskih aktov v m 1 : 5000,
– prikaz širšega območja urejanja v m 1 : 5000,
– katastrska situacija s prikazom izključne rabe prostora v m 1 : 2 880,
– obstoječa situacija v m 1 : 500,
– situacija obstoječih komunalnih naprav v m 1 : 500,
– ureditvena situacija v m 1 : 500 s prikazi:
prikaz ureditvenega območja, funkcionalne in tehnične rešitve, ureditev hišnih priključkov oziroma uvozov, krajinske, oblikovalske, urbanistične, arhitektonske, vodnogospodarske ureditve in rešitve,
– idejne rešitve prestavljenih in novih komunalnih objektov in naprav z usklajeno zbirno karto v m 1 : 500,
– karakteristični prečni profili,
– normalni vzdolžni profil,
– detailna ureditev križišč,
– načrt gradbenih parcel.
II. OPREDELITEV OBMOČJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
4. člen
Območje urejanja lokacijskega načrta obsega del regionalne ceste R2–410 na odseku 1134 Tržič–Kokrica, s tem da se območje urejanja začne v km 12 + 182 m, most čez Kokrico, poteka pretežno po trasi obstoječe ceste do križišča K3, odcep za naselje Mlaka ter do križišča krožne oblike – križišče K2, kjer se na regionalno cesto priključi lokalna cesta L–3812, ki poteka od avtocestnega priključka Kranj–zahod proti Kokrici, takoj za križiščem se regionalna cesta priključi na obstoječe stanje, ki se ureja na osnovi Odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo regionalne ceste R – 322 (odsek Kokrica–Mlaka) in lokalne ceste L–3812 (odsek Kokrica–avtocesta), (Uradni list RS, št. 23/94).
Območje urejanja obsega obstoječe cestno telo sestavljeno iz zemljišč parcel št. 1137, 1146 k.o. Kokrica in 1015 in 1016 k.o. Kranj ter dele naslednjih parcelnih številk potrebnih za izvedbo rekonstrukcije in urejanje odvodnjavanja ter komunalnih objektov in naprav:
1. etapa
k. o. Kokrica:
1138/10, 450/1, 450/4, 449/1, 72/8, 450/5, 449/7, 449/4, 449/5, 449/3, 449/2, 449/6, 443/17, 443/4, 443/2, 75/1, 76/4, 450/2, 452/2, 452/1, 453/1, 453/11, 453/9, 453/8, 453/6, 453/3, 453/4, 454/2, 453/2, 453/13, 455/2, 455/4, 78/4, 73/1, 75/3, 77/6, 77/7, 1113, 331/1, 329/1, 335/1, 334/4, 334/2, 331/5, 331/2, 330/1, 330/2 327/1, 327/2, 326/1, 55/3, 321/2, 320/14, 320/9, 331/4, 76/2, 76/1, 73/2, 335/2, 334/1, 1112/1, 1112/2, 329/7, 329/3, 328/1, 325/6, 322/4, 325/8, 325/3, 325/2, 322/2, 322/1, 319/3, 320/8, 320/12, 320/7, 33/3, 33/5, 33/8, 319/5, 319/7, 319/8, 319/1, 319/2, 318/1 317/5, 33/1, 317/9, 317/6, 317/7, 317/8, 317/11, 316/2, 326/2, 328/2, 328/3, 325/16, 75/2
2. etapa
k.o. Kokrica:
1110, 9, 7, 1109, 315/1, 316/2, 316/20, 316/1,
k.o. Kranj
647, 646, 643/1, 643/2, 642, 638, 637.
Skupna površina potrebnih dodatnih zemljišč znaša 9176 m2.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S PROMETNO TEHNIČNIMI POGOJI UREJANJA OBMOČJA
5. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega območje izključne rabe ceste s spremljajočimi objekti in ureditvami, katere predstavljajo pločniki, kolesarska steza, uvozi do poslovnih in stanovanjskih objektov ter zidovi in prepust in komunalne naprave.
Potek trase:
Obravnavani odsek regionalne ceste je dolg 1203 m in poteka od mostu čez Kokrico najprej v dolžini 600 m v radiju 1400 m, ter nato dalje v premi do križišča K3 – pravokotni odcep za Mlako, v tem delu cesta poteka po obstoječi trasi, na območju križišča K3 se zgradi dodatni pas za leve zavijalce iz smeri Kranja. Od tod dalje cesta poteka po obstoječi trasi, ki je razširjena zaradi povečanega profila in izgradnje pločnikov, do križišča K2 z regonalno cesto L–3812, ki poteka od avtocestnega priključka Kranj–zahod proti Kokrici in križa regionalno cesto pod kotom 75 stopinj. Krožno križišče je za širino sredinske zelenice premaknjeno v smeri proti Kranju, takoj za krožiščem se cesta navezuje na obstoječo traso.
Obravnavani odsek ceste je na podlagi uredbe o kategorizaciji državnih cest razvrščen med regionalne ceste 2. reda in sedaj spada v tretji prometni razred, po preteku planske dobe 20 let pa bo cesta v drugem prometnem razredu.
Računska hitrost je 50 km/h, na posameznih odsekih se lahko zmanjša oziroma prilagodi pogojem obstoječe trase.
6. člen
Značilni prečni prerezi ceste so:
od mostu čez Kokrico do križišča K2:
vozišče            2 x 3,50 m   7,00 m
– vozni pas   3,25 m
– robni pas   0,25 m
obojestranski hodnik za pešce 2 x 1,60 m   3,20 m
obojestranska bankina     2 x 0,50 m   1,00 m
-----------------------------------------------------
Skupaj                    11,20 m,
v križišču K3 se iz smeri Kranja izvede razširitev pasu za čakajoče leve zavijalce na skupno širino 5,50 m,
od križišča K2 naprej v smeri proti Kranju:
vozišče             2 x 3,50 m  7,00 m
– vozni pas 3,25 m
– robni pas 0,25 m
hodnik za pešce – levo             1,60 m
zelenica – desno                0,80 m
dvosmerna kolesarska steza – desno       2,50 m
obojestranska bankina             1,00 m
-----------------------------------------------------
Skupaj                    12,90 m,
priključek lokalne ceste L-3182 v območju križišča K2:
vozišče          2 x 3,30 m     6,60 m
– vozni pas          3,30 m  
hodnik za pešce                1,60 m
obojestranska bankina   2 x 0,50 m     1,00 m
----------------------------------------------------
Skupaj                    8,60 m
Križišče K2 je zasnovano kot krožno križišče z zunanjim premerom Di = 40 m
Sestava kroga je naslednja:
– zelenica v sredini premera               24,00 m
– krog iz granitnih kock širine              2,50 m
– krog v asfaltni ureditvi – vozišče je širine      5,50 m.
7. člen
Peš in kolesarski promet:
Za potrebe peš prometa se na celotni trasi skozi naselje do križišča K2 zgradi obojestranski pločnik širine 1,60 m, od tod dalje pa poteka pločnik le po levi strani vozišča. Pločnik se mora izvesti tudi na obeh priključnih krakih lokalne ceste.
Na območju krožišča je potrebno zagotoviti možnost prehoda v vseh smereh s tem, da se prehodi za pešce združijo s prehodi za kolesarje.
Na območju med profiloma 25 in 26 se uredi semaforiziran prehod za pešce s semaforjem na vklop.
Na območju urejanja se za potrebe kolesarskega prometa skozi naselje Mlaka do križišča K2 izvede večja širina vozišča – 3,50 m, na odseku od križišča K2 dalje pa se zgradi dvosmerna kolesarska steza širine 2,00 m, kot nadaljevanje obstoječe kolesarske steze ob lokalni cesti L–3812. Kolesarska steza ob krožišču mora potekati ločeno od motornega prometa.
Vsi kolesarski prehodi morajo potekati preko dvignjenih varovalnih otokov.
8. člen
Javni potniški promet:
Na trasi se v profilu 13a (pri obstoječi transformatorski postaji) uredi avtobusno postajališče za smer Golnik, v profilu 16a (ob uvozu za naselje Mlaka), pa za smer Kranj.
Avtobusni postajališči morata biti dimenzionirani za en avtobus, pri dimenzioniranju elementov se upošteva uvozna hitrost 40 km/h.
Obstoječe postajališče se ukine.
Za avtobusnim postajališčem za smer proti Kranju se uredi parkirišče za osebna vozila.
9. člen
Uvozi k stanovanjskim in poslovnim objektom:
Ohranijo se vsi obstoječi uvozi s tem, da so uvozi k poslovnim objektom širine 5 m, uvozi k stanovanjskim objektom, pa prilagojeni obstoječim širinam in so široki 3–4 m.
Vsi uvozi se izvedejo preko pogreznjenih robnikov.
Obstoječe parkirne površine se med uvozi ločijo od pločnika s parapetnimi zidovi.
Ohranjeni so vsi obstoječi uvozi in dostopi na poljske poti oziroma kmetijska zemljišča.
10. člen
Objekti in zidovi:
V km 12 + 475, se na mestu obstoječega, zgradi nov ploščati prepust, za pretok vode potoka, ki iz Udin boršta teče proti Kokrici. Ohraniti je potrebno obstoječe gabarite ploščatega prepusta z vtočnim objektom med iztokom iz cevi do vtoka v prepust.
Prepust mora biti dim. 2,50 / 3,00 m in dolžine 11,20 m, s poševnimi krilnimi zidovi pod kotom 45 stopinj in dolžine 2,50 m in višine 2,50 m. V območju prepusta do obstoječega dolvodnega praga mora biti struga tlakovana.
Na celotni trasi so načrtovani oporni zidovi z namenom, da se zmanjšajo posegi v dvorišča in vrtove.
Zgradijo se naslednji oporni in parapetni zidovi:
– od km 12 + 313,30 do km 12 + 347,10 v dolžini 15,80 m na desni strani,
– od km 12 + 378,00 do km 12 + 390,00 v dolžini 12,00 m na desni strani,
– od km 12 + 396,50 do km 12 + 414,50 v dolžini 18,00 m na desni strani,
– od km 12 + 527,20 do km 12 + 544,20 v dolžini 17,00 m na levi strani,
– od km 12 + 551,50 do km 12 + 559,50 v dolžini 8,00 m na levi strani,
– od km 12 + 564,00 do km 12 + 576,00 v dolžini 35,00 m na desni strani,
– od km 12 + 613,00 do km 12 + 669,00 v dolžini 56,00 m na desni strani,
– od km 12 + 732,50 do km 12 + 739,00 v dolžini 5,50 m na levi strani,
– od km 12 + 741,50 do km 12 + 763,50 v dolžini 12,00 m na levi strani,
– od km 12 + 770,00 do km 12 + 797,00 v dolžini 20,00 m na desni strani,
– od km 12 + 940,30 do km 12 + 948,80 v dolžini 8,50 m na levi strani,
– od km 13 + 036,00 do km 13 + 056,00 v dolžini 20,00 m na desni strani,
– od km 13 + 082,00 do km 13 + 098,30 v dolžini 16,30 m na desni strani,
– od km 13 + 097,50 do km 13 + 108,50 v dolžini 11,00 m na levi strani,
– od km 13 + 101,00 do km 13 + 117,00 v dolžini 16,00 m na desni strani,
– od km 13 + 121,00 do km 13 + 152,00 v dolžini 31,00 m na desni strani.
Oporni zidovi morajo biti profilirani in ozelenjeni.
11. člen
Odvodnjavanje:
Na območju celotne trase se zgradi novo odvodnjavanje s tem, da se v območju naselij vsa padavinska voda vodi preko požiralnikov z vtokom pod robnikom ali z LTŽ mrežo v meteorno kanalizacijo, ki poteka v sredini ceste in se izteka v potok Kokrica oziroma v potok, ki teče iz Udin boršta proti Kokrici, deloma pa tudi v ponikovalnice.
Na območju izven naselja – območje krožišča se meteorne vode zbere v požiralnike in od tod preko jaškov in lokalne kanalizacije v ločene ponikovalnice.
12. člen
Deviacije:
Na območju urejanja se izvede deviacija lokalne ceste L – 3812 v območju križišča K2, ter ceste v naselje Mlaka v križišču K3. Obstoječi priključek, ki bo nadomeščen s križiščem K3, se opusti in zaščiti z odbojno ograjo.
13. člen
Prometna ureditev:
Na celotnem območju se skozi naselje v medsebojni oddaljenosti 250–300 m locirajo prehodi za pešce. Pri lokaciji prehodov je potrebno upoštevati dostopnost do pomembnejših lokalov.
S prometno signalizacijo je potrebno opozoriti na prisotnost kolesarjev, prehode za pešce, pri pomembnejših priključkih je potrebno namestiti znake II–1 in II–2 (stop).
Podrobneje je signalizacija razvidna iz grafičnih prilog.
IV. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
14. člen
Na celotnem odseku se prestavijo oziroma obnovijo:
– vodovod v levem pločniku,
– fekalna kanalizacija v levi polovici ceste,
– telekomunikacijski vodi v levem pločniku,
– elektrovodi v desnem pločniku.
Sočasno z izgradnjo ceste je potrebno izvesti še naslednje komunalne naprave:
– meteorno kanalizacijo v osi ceste,
– plinovodno omrežje v desni strani ceste ali pod desnim pločnikom,
– kabelsko televizijo skupaj s telekomunikacijskimi vodi,
– javno razsvetljavo skupaj z elektrovodi.
Obstoječi visokotlačni plinovod se ohrani in dodatno zaščiti.
V grafičnih prilogah je prikazan usklajen potek komunalnih naprav.
Pri izgradnji novih oziroma obnovi obstoječih komunalnih naprav je potrebno zagotoviti stalno delovanje obstoječih komunalnih naprav.
V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
15. člen
Območje urejanja predstavlja obstoječe naselje oziroma obstoječe urbano območje.
Načrtovani posegi bodo izvedeni na obcestnih zemljiščih ter obstoječih funkcionalnih zemljiščih (vrtovih in parkiriščih) obstoječih objektov.
Vse obstoječe zidove, ograje in žive meje je potrebno nadomestiti z novimi, ki morajo biti v največji možni meri enotno oblikovani, izjeme so možne le v primeru prilagoditve obstoječim elementom vrtne arhitekture ob posameznih objektih. Morebitne protihrupne ograje morajo biti lesene.
Opuščene površine cest je potrebno ozeleniti, površine ob avtobusnih postajališčih in zelenico v krožišču pa intenzivno hortikulturno urediti.
VI. OKOLJEVARSTVENI POGOJI
16. člen
Ker je območje posega omejeno na obstoječo traso, z načrtovanimi posegi ne bo dodatnih negativnih vplivov na okolje oziroma bodo zaradi urejenosti ceste ti zmanjšani.
V okviru postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja je investitor dolžan pridobiti oceno obremenitve s hrupom in na njegovi podlagi sočasno z rekonstrukcijo izvesti ukrepe za zaščito pred hrupom.
Pred rekonstrukcijo je potrebno izvesti meritve ravni hrupa in v primeru za več kot 3 DB povečanega hrupa po rekonstrukciji posamezne objekte dodatno aktivno ali pasivno zaščititi.
Ves humus, ki bo odkopan je potrebno deponirati in uporabiti za ponovno ureditev zelenih površin.
Vse odstranjeno zelenje – žive meje je potrebno v celoti nadomestititi.
Z ureditvijo zelenih površin na opuščenih delih cest, v obcestnem prostoru in zelenici v krožišču bo splošna urejenost še izboljšana.
V času gradnje je prepovedano kakršnokoli odlaganje materiala v strugi vodotokov, prav tako je potrebno preprečiti kakršnokoli onesnaževanje vode.
VII. ETAPNOST IZVAJANJA
17. člen
Celotno izvedbo je možno razdeliti v dve etapi.
Prvo etapo izvajanja predstavlja rekonstrukcija ceste z izgradnjo infrastrukture skozi naselje Mlaka.
Drugo etapo predstavlja ureditev krožnega križišča K2 s priključnimi cestami in navezavo na obstoječo cesto v smeri proti Kranju.
V vsaki etapi je sočasno z rekonstrukcijo ceste potrebno zagotoviti izgradnjo ali obnovo vseh načrtovanih komunalnih naprav.
VIII. DOPUSTNE TOLERANCE
18. člen
Pri izvedbi je dopustno odstopanje do 10% ob upoštevanju veljavnih predpisov ter eventualne prilagoditve mikrolokacije uvozov in hišnih priključkov posameznih komunalnih naprav v primeru, da le-to ne vpliva na celovitost rešitve.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
19. člen
Investitor oziroma njegov pooblaščenec mora zagotoviti vsa za gradnjo potrebna zemljišča, zagotoviti promet v času gradnje, ki bo omogočal stalen dostop za intervencijska vozila in povzročal minimalne zastoje, omogočiti stalen dostop do vseh objektov oziroma zemljišč, zagotoviti stalno obratovanje obstoječih komunalnih priključkov do prevezave na nove in v najkrajšem možnem času odpraviti vse posledice posegov.
V postopku pridobivanja zemljišč je investitor dolžan zagotoviti nadomestilo za površine posameznih objektov, katerih raba bo bistveno omejena.
Investitor je dolžan urediti zelenice in vrtove ter travne površine v prvotno stanje.
Investitor je dolžan zagotoviti sočasnost izgradnje vseh z odlokom opredeljenih komunalnih objektov in naprav v trasi ceste ali na drugih površinah obravnavanih s tem lokacijskim načrtom.
X. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpektorat RS za okolje in prostor – Inšpekcija za prostor.
21. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati določbe odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo regionalne ceste R–322 (odsek Kokrica–Mlaka) in lokalne ceste L–3812 (odsek Kokrica–avtocesta) (Uradni list RS, št. 23/94), ki se nanšajo na regionalno cesto R–322 na odseku Mlaka–Kokrica in lokalno cesto L–3812 do vključno dela, ki se nanaša na navezavo obstoječih cet na krožno križišče – K2.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351101-0061/00 -15 O/1221
Kranj, dne 27. septembra 2000.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti