Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2000 z dne 13. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2000 z dne 13. 10. 2000

Kazalo

3987. Odredba o dopolnitvah odredbe o izvozu, uvozu in tranzitu odpadkov, stran 10358.

Na podlagi drugega odstavka 30. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99, 22/00) izdaja minister za okolje in prostor
O D R E D B O
o dopolnitvah odredbe o izvozu, uvozu in tranzitu odpadkov
1. člen
V 27. členu odredbe o izvozu, uvozu in tranzitu odpadkov (Uradni list RS, št. 39/96, 45/96, 1/97, 59/98 in 1/00) se za tretjim odstavkom doda četrti odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena izvozniku ali uvozniku drugih odpadkov ni treba pridobiti dovoljenje od pristojnega organa za izvoz ali uvoz, če so drugi odpadki tudi odpadki iz zelenega seznama v prilogi 4, ki je sestavni del te odredbe.”.
2. člen
Prilogam 1, 2 in 3 odredbe se doda priloga 4, ki je sestavni del te odredbe.
3. člen
Ta odredba začne veljati 1. januarja 2001.
Št. 920-00-3/99
Ljubljana, dne 29. septembra 2000.
dr. Andrej Umek l. r.
Minister
za okolje in prostor
PRILOGA 4

Zeleni seznam

Ne glede na to, ali je odpadek vključen v zeleni seznam ali ne,
ga ni možno razvrstiti med odpadke z zelenega seznama, če je
onesnažen z drugimi snovmi do ravni, ki:

- toliko poveča nevarne lastnosti odpadka, da je primeren za
vključitev v oranžni seznam odpadkov ali v rdeči seznam odpadkov
iz priloge 1 te odredbe, ali

- onemogoči predelavo odpadkov.

Pod "nedisperzno obliko" se ne štejejo odpadki v obliki prahu,
gošče, praška ali trdnih predmetov, ki so zmešani z nevarnimi
tekočimi odpadki.

-----------------------------------------------------------------
Klasifikacijska Carinska    Naziv odpadka
številka     tarifna oznaka
odpadka
-----------------------------------------------------------------
                 ODPADKI KOVIN IN KOVINSKIH
                 ZLITIN V KOVINSKI, NEDISPERZNI
                 OBLIKI

                 Odpadki in ostanki iz plemenitih
                 kovin in njihovih zlitin:

GA 010      7112 10     - iz zlata

GA 020      7112 20     - iz platine (za platino se
                 šteje tudi iridij, ozmij,
                 paladij, rodij in rutenij)

GA 030      7112 90     - iz drugih plemenitih kovin,
                 npr. srebra

                 OPOMBA: kovine, njihove zlitine
                 ali amalgami onesnaženi z živim
                 srebrom se ne štejejo za odpadke
                 in ostanke plemenitih kovin in
                 njihovih zlitin.

                 Odpadki in ostanki iz neželeznih
                 kovin in njihovih zlitin:

GA 120      7404 00     Odpadki in ostanki iz bakra

GA 130      7503 00     Odpadki in ostanki iz niklja

GA 140      7602 00     Odpadki in ostanki iz aluminija

GA 150      7802 00     Odpadki in ostanki iz svinca

GA 160      7902 00     Odpadki in ostanki iz cinka

GA 170      8002 00     Odpadki in ostanki iz kositra

GA 180      8101 91     Odpadki in ostanki iz volframa

GA 190      8102 91     Odpadki in ostanki iz molibdena

GA 200      8103 10     Odpadki in ostanki iz tantala

GA 210      8104 20     Odpadki in ostanki iz magnezija
                 (razen tistih, ki so navedeni
                 pod klasifikacijsko št. AA 190
                 iz tretjega dela priloge 1 te
                 odredbe - oranžni seznam
                 odpadkov)

GA 220      8105 10     Odpadki in ostanki iz kobalta

GA 230      8106 00     Odpadki in ostanki iz bizmuta

GA 240      8107 10     Odpadki in ostanki iz kadmija

GA 250      8108 10     Odpadki in ostanki iz titana

GA 260      8109 10     Odpadki in ostanki iz cirkonija

GA 270      8110 00     Odpadki in ostanki iz antimona

GA 280      8111 00     Odpadki in ostanki iz mangana

GA 290      8112 11     Odpadki in ostanki iz berilija

GA 300      8112 20     Odpadki in ostanki iz kroma

GA 310      8112 30     Odpadki in ostanki iz germanija

GA 320      8112 40     Odpadki in ostanki iz vanadija

         8112 91     Odpadki in ostanki iz:

GA 330              - hafnija

GA 340              - indija

GA 350              - niobija

GA 360              - renija

GA 370              - galija

GA 400      2804 90     Odpadki in ostanki iz selena

GA 410      2804 50     Odpadki in ostanki iz telurja

GA 420      2805 30     Odpadki in ostanki iz redkih
                 zemeljskih kovin

GA 430      7204      Ostanki železa in jekla

                 ODPADKI, KI SO NASTALI PRI
                 TALJENJU IN RAFINACIJI KOVIN TER
                 VSEBUJEJO KOVINE

GB 010      2620 11     Trdi nečisti cink

GB 020              Odpadki, ki vsebujejo cink:

GB 021              - galvanska pena ( > 90% Zn)

GB 022              - galvanski mulji ( > 92% Zn)

GB 023              - ostanki cinkovih ulitkov ( >
                 85% Zn)

GB 024              - galvanski mulji vročega
                 pocinkanja ( > 92% Zn)

GB 025              - cinkovi posnemki

GB 030              Aluminijevi posnemki (razen
                 vnetljivih ali tistih, ki ob
                 stiku z vodo sproščajo vnetljive
                 pline v količinah, ki so
                 nevarne)

GB 040      2620 90     Žlindre iz predelave plemenitih
                 kovin in bakra, namenjene za
                 nadaljnjo rafinacijo

GB 050      2620 90     Kositrna žlindra, ki vsebuje
                 tantal in vsebuje manj kot 0,5%
                 kositra

                 DRUGI ODPADKI, KI VSEBUJEJO
                 KOVINE

GC 010              Električni sestavi, ki jih
                 sestavljajo izključno kovine ali
                 zlitine

GC 020              Elektronski odpadki (npr.
                 tiskana vezja, elektronske
                 komponente, žica ipd.) in
                 elektronske komponente primerne
                 za ponovno izrabo osnovnih in
                 plemenitih kovin

GC 030      8908 00     Ladje in druga plovila namenjena
                 za predelavo, popolnoma
                 izpraznjena kakršnega koli
                 tovora in drugih snovi,
                 kinastanejo pri obratovanju
                 ladje in ki jih je možno
                 opredeliti kot nevarno snov ali
                 odpadek

GC 040              Razbitine vozil brez tekočin

GC 050              Rabljeni tekoči katalizatorji za
                 krekiranje (FCC) (npr.
                 aluminijev oksid, zeoliti)

GC 060              Rabljeni kovinski katalizatorji,
                 ki vsebujejo katerega koli od
                 naslednjih elementov:

                 - dragocene kovine: zlato,
                 srebro

                 - kovine platinske skupine:
                 rutenij, rodij, paladij, ozmij,
                 iridij, platina

                 - prehodne - tranzicijske
                 kovine: skandij, vanadij,
                 mangan, kobalt, baker, itrij,
                 niopbij, hafnij, volfram, titan,
                 krom, železo, nikelj, cink,
                 cirkon, molibden, tanatal, renij

                 - lantanidi (redke zemlje):
                 lantan, prazeodmij, samarij,
                 gadolinij, disprozij, erbij,
                 iterbij, cerij, neodimij,
                 europij, iterbij, holmij, tulij,
                 lutecij

GC 070      2619 00     Žlindra pri pridobivanju
                 železa in ogljikovega jekla
                 (vključno z nizko legiranim
                 jeklom), razen tistih žlinder,
                 ki so bile posebej proizvedene
                 tako, da ustrezajo predpisanim
                 tako nacionalnim kot mednarodnim
                 zahtevam in standardom (Op.: za
                 žlindro se štejejo tudi žlindre,
                 ki se rabijo za proizvodnjo
                 titanovega dioksida in vanadija)

GC 080              Valjarniška škaja (železne
                 kovine)

GC 090              Molibden

GC 100              Volfram

GC 110              Tantal

GC 120              Titan

GC 130              Niobij

GC 140              Renij

GC150              Zlato

GC 160              Platina (izraz "platina"
                 vključuje platino, iridij,
                 ozmij, paladij, rodij in
                 rutenij)

GC 170              Druge žlahtne kovine, npr.:
                 srebro

                 OPOMBA: živo srebro je posebej
                 izključeno kot onesnaženje teh
                 kovin in njihovih zlitin ali
                 amalgamov.

                 ODPADKI, KI SO NASTALI PRI
                 PRIDOBIVANJU RUD IN KAMNIN IN SO
                 V NEDISPERZNI OBLIKI

GD 010      2504 90     Odpadki iz naravnega grafita

GD 020      2514 00     Odpadki iz skrilavcev, grobo ali
                 enakomerno obrezani ali obžagani

GD 030      2525 30     Odpadki sljude

GD 040      2529 30     Odpadki iz leucita, nefelina in
                 nefelinskega sienita

GD 050      2529 10     Odpadki iz glinenca

GD 060      2529 21     Odpadki iz fluorita

         2529 22

GD 070      2811 22     Odpadki iz kremena razen
                 odpadkov nastalih pri talilnih
                 postopkih

                 ODPADKI IZ STEKLA V NEDISPERZNI
                 OBLIKI

GE 010      7001 00     Razbito steklo in drugi stekleni
                 odpadki, razen stekla katodnih
                 cevi in drugih s prevleko
                 aktiviranih stekel

GE 020              Odpadki iz steklenih vlaken

                 ODPADKI IZ KERAMIKE V
                 NEDISPERZNI OBLIKI

GF 010              Odpadki iz žgane keramike,
                 vključno keramične posode (pred
                 in/ali po uporabi)

GF 020      8113 00     Odpadki in ostanki iz kermeta
                 (kompoziti keramike s kovinami)

GF 030              vlakna na keramični osnovi, ki
                 niso vključena drugje

                 DRUGI ODPADKI, KI VSEBUJEJO
                 PRETEŽNO ANORGANSKE SESTAVINE,
                 KOT SO KOVINE, IN TUDI ORGANSKE
                 SNOVI

GG 010              Delno rafiniran kalcijev sulfat,
                 proizveden pri odžveplanju
                 dimnih plinov (FGD)

GG 020              Odpadne sadrine plošče in obloge
                 od rušenja zgradb

GG 030      2621 00     pepel in žlindra iz kurišč
                 energetskih objektov, ogrevanih
                 s premogom

GG 040      2621 00     elektro-filtrski pepel
                 energetskih objektov ogrevanih s
                 premogom

GG 050              anodna držala iz proizvodnje
                 petrolkoksa in/ali bitumna

GG 060      2803 00     Rabljeno aktivno oglje iz
                 priprave pitne vode in procesov
                 prehrambene industrije ter
                 proizvodnje vitaminov

GG 080      2621 00     žlindra iz proizvodnje bakra,
                 kemično stabilizirana, z visoko
                 vsebnostjo železa ( > 20%) in
                 predelana v skladu z
                 industrijskimi specifikacijami
                 (npr. DIN 4301 in DIN 8201),
                 uporabna predvsem za
                 konstrukcije in kot abraziv

GG 090              žveplo v trdni obliki

GG 100              Apnenec nastal pri proizvodnji
                 kalcijevega cianamida (pH < 9)

GG 110      2621 00     Nevtralizirano rdeče blato,
                 nastalo pri proizvodnji
                 aluminija

GG 120              Natrijevi, kalijevi, kalcijevi
                 kloridi

GG 130              Karborund (silicijev karbid)

GG 140              razbit beton

GG 150      2620 90     Stekleni odpadki, ki vsebujejo
                 litij-tantalove in litij-
                 niobijeve spojine

GG 160              Bituminozni materiali (asfaltni
                 odpadki) od gradnje in
                 vzdrževanja cest, ki ne
                 vsebujejo katrana

                 TRDNI ODPADKI IZ PLASTIKE

GH 010      3915      Odpadki, odrezki in ostanki iz
                 plastičnih mas:

GH 011      3915 10     - iz polimerov etilena

GH 012      3915 20     - iz polimerov stirena

GH 013      3915 30     - iz polimerov vinilklorida

GH 014      3915 90     - iz polimerov in kopolimerov,
                 kot so na primer:

                 - polipropilen

                 - polietilen tereftalat

                 - akrilonitril kopolimer

                 - butadien kopolimer

                 - stiren kopolimer

                 - poliamid

                 - polibutilen tereftalat

                 - polikarbonat

                 - polifenilen sulfid

                 - akrilnih polimer

                 - parafin (C10 - C13)

                 - poliuretan (brez
                 klorofluoroogljikovodikov)

                 - polisiloksalan (silikoni)

                 - polimetil metakrilat

                 - polivinil alkohol

                 - polivinil butiral

                 - plivinil acetat

                 - polimer fluoriranega etilena
                 (teflon, PTFE)

GH 015      3915 90     - iz umetnih smol ali produktov
                 kodenzacije, kot so na primer:

                 - sečninsko formaldehidne smole

                 - fenol formaldehidne smole

                 - melamin formaldehidne smole

                 - epoksidne smole

                 - alkidne smole

                 - poliamidi

                 PAPIRNI IN KARTONSKI ODPADKI IN
                 OSTANKI

GI 010      4707      Papirni ali kartonski odpadki in
                 ostanki:

GI 011      4707 10     - iz nebeljenega kraft papirja
                 ali kartona ali valovitega
                 papirja ali kartona

GI 012      4707 20     - iz drugega papirja ali
                 kartona, dobljeni pretežno iz
                 beljene kemične celuloze,
                 nebarvani v masi

GI 013      4707 30     - iz papirja ali kartona,
                 dobljeni pretežno iz lesovine
                 (časopisi, revije in podobne
                 tiskovine)

GI 014      4704 90     - drugo, vključno z:

                 1. laminiranim kartonom

                 2. nesortiranimi odpadki in
                 ostanki

                 TEKSTILNI ODPADKI

GJ 010      5003      Odpadki iz svile (vključno z
                 zapredki, neprimernimi za
                 odvijanje, odpadno prejo in
                 raztrganimi svilenimi
                 materiali):

GJ 011      5003 10     - nemikani in nečesani

GJ 012      5003 90     - drugo

GJ 020      5103      Odpadki volne ali fine ali grobe
                 živalske dlake, vključno z
                 odpadki preje, toda brez
                 razvlaknjenih tekstilnih
                 materialov:

GJ 021      5103 10     - izčesek iz volne ali fine
                 živalske dlake

GJ 022      5103 20     - drugi odpadki iz volne ali
                 fine živalske dlake

GJ 023      5103 30     - odpadki iz grobe živalske
                 dlake

GJ 030      5202      Bombažni odpadki (vključno z
                 odpadki preje in razvlaknjenimi
                 tekstilnimi surovinami):

GJ 031      5202 10     - odpadki preje (vključno z
                 odpadki sukanca)

GJ 032      5202 91     - razvlaknjene tekstilne
                 surovine

GJ 033      5202 99     - drugo

GJ 040      5301 30     Laneno predivo in odpadki

GJ 050      5302 90     Konopljeno predivo in odpadki
                 (vključno z odpadki preje in
                 razvlaknjenimi tekstilnimi
                 surovinami) iz prave konoplje
                 (Cannabis sativa L.)

GJ 060      5303 90     Predivo in odpadki (vključno z
                 odpadki preje in razvlaknjenimi
                 tekstilnimi surovinami) iz jute
                 in drugih tekstilnih ličnatih
                 vlaken (razen lanu, konoplje in
                 ramije)

GJ 070      5304 90     Predivo in odpadki (vključno z
                 odpadki preje in razvlaknjenimi
                 tekstilnimi surovinami) iz
                 sisala in drugih tekstilnih
                 vlaken iz rodu agav

GJ 080      5305 19     Predivo, izčesek in odpadki
                 kokosovih vlaken (vključno z
                 odpadki preje in razvlaknjenimi
                 tekstilnimi surovinami)

GJ 090      5305 29     Predivo, izčesek in odpadki
                 (vključno z odpadki preje in
                 razvlaknjenimi tekstilnimi
                 surovinami) iz abake (manilska
                 konoplja ali Musa textilis Nee)

GJ 100      5305 99     Predivo, izčesek in odpadki
                 (vključno z odpadki preje in
                 razvlaknjenimi tekstilnimi
                 surovinami) iz ramija in drugih
                 rastlinskih tekstilnih vlaken,
                 ki niso omenjena ali vključena
                 drugje

GJ 110      5505      Odpadki (vključno z izčeskom,
                 odpadki iz preje in
                 razvlaknjenimi tekstilnimi
                 odpadki) iz sintetičnih ali
                 umetnih vlaken:

GJ 111      5505 10     - sintetična vlakna

GJ 112      5505 20     - umetna vlakna

GJ 120      6309 00     Ponošena - izrabljena oblačila
                 in drugi izrabljeni tekstilni
                 izdelki

GJ 130      6310      Izrabljene krpe, odpadne vrvi,
                 motvozi, konopci in prameni v
                 obliki odpadkov ali neuporabnih
                 izdelkov iz tekstilnega
                 materiala

GJ 131      6310 10     - sortirani

GJ 132      6310 90     - drugi

GJ 140      6310      Odpadne tekstilne talne
                 prevleke, preproge

                 ODPADKI IZ GUME

GK 010      4004 00     Odpadki, ostružki in ostanki iz
                 gume (razen trde gume), prah in
                 zrna, dobljeni iz teh proizvodov

GK 020      4012 20     Rabljene zunanje gume (plašči)

GK 030      4017 00     Odpadki in ostanki trde gume (na
                 primer ebonita)

                 NEPREDELANI ODPADKI IZ PLUTE IN
                 LESA

GL 010      4401 30     Lesni odpadki, ostanki in
                 žagovina, aglomerirani ali
                 neaglomerirani v okroglice,
                 brikete, pelete ali podobne
                 oblike

GL 020      4501 90     Odpadki iz plute; drobljena,
                 zmleta ali surova pluta

                 ODPADKI PRI PROIZVODNJI HRANE

GM 070              Vinska usedlina

GM 080              Posušeni in sterilizirani
                 rastlinski odpadki, ostanki in
                 stranski produkti, v obliki
                 peletov ali ne, primerni za
                 živinsko hrano in niso navedeni
                 ali vključeni drugod

GM 090      1522      Degras; ostanki dobljeni pri
                 predelavi maščob in voskov
                 živalskega ter rastlinskega
                 izvora

GM 100      0506 90     Odpadne kosti in strženi rogov,
                 surovi, razmaščeni, enostavno
                 pripravljeni (toda ne
                 oblikovani), obdelani s kislino
                 ali brez želatine
                 deželatinirani, vključno prah
                 teh izdelkov

GM 110      0511 91     Ribji odpadki

GM 120      1802 00     Lupine, skorje, opne in drugi
                 odpadki kakava

GM 130              Odpadki prehrambene industrije
                 razen stranskih proizvodov, ki
                 ustrezajo nacionalnim in
                 mednarodnim zahtevam ter
                 standardom za človekovo ali
                 živalsko uporabo

GM 140      1500      Odpadne jedilne maščobe in olja
                 živalskega ali rastlinskega
                 izvora (npr. olja za cvrtje)

                 ODPADKI PRI PROIZVODNJI USNJA,
                 STROJENJU IN DODELAVI KRZNA TER
                 PRI PROIZVODNJI USNJENIH IN
                 KRZNENIH IZDELKOV

GN 010      0502 00     Odpadki ščetin ali dlak prašiča,
                 divjega prašiča ali jazbeca in
                 druge ščetine za izdelavo
                 čopičev

GN 020      0503 00     Odpadki konjske žime, zloženi v
                 plasteh ali ne, s podlago ali
                 brez podlage

GN 030      0505 90     Odpadne kože ali drugi deli ptic
                 s perjem ali puhom, prah in
                 odpadki perja in njegovih delov
                 (z robovi porezanimi ali ne) ter
                 puha, neobdelani, temveč samo
                 očiščeni, dezinficirani ali
                 pripravljeni za konzerviranje

GN 040      4110 00     Obrezki in drugi odpadki iz
                 usnja ali iz umetnega usnja,
                 neprimerni za proizvodnjo
                 usnjenih izdelkov, z izjemo
                 usnjarskih muljev

                 DRUGI ODPADKI, KI PRETEŽNO
                 VSEBUJEJO ORGANSKE SESTAVINE,
                 VSEBUJEJO PA TUDI KOVINE TER
                 DRUGE ANORGANSKE SNOVI

GO 010      0501 00     Odpadki človeških las

GO 020              Odpadna slama

GO 030              Deaktivirani micelij gliv iz
                 proizvodnje penicilina, ki se
                 uporablja kot živalska krma

GO 040              Odpadni fotografski filmi in
                 papir (vključno z osnovo in
                 fotokemično prevleko), če
                 vsebujejo srebro v prosti ionski
                 obliki ali ne

GO 050              Kamere za enkratno uporabo brez
                 baterij


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti