Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2000 z dne 13. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2000 z dne 13. 10. 2000

Kazalo

4019. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Kočevje, stran 10396.

V skladu s 40. in 41. členom zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 27. členom statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – pop.) je Občinski svet občine Kočevje na 16. redni seji dne 25. 9. 2000 sprejel
O D L O K
o lokalni turistični vodniški službi v Občini Kočevje
1. člen
Lokalno turistično vodniško službo v Občini Kočevje organizira in vodi Center za promocijo in razvoj turizma občine Kočevje (v nadaljnjem besedilu: CPRTK).
2. člen
Lokalni turistični vodnik po tem odloku je oseba, ki domačim in tujim obiskovalcem Občine Kočevje razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne lepote, kulturnozgodovinske spomenike, zgodovino, umetniška dela, etnografske in druge znamenitosti.
Za lokalnega turističnega vodnika po tem odloku se ne štejejo strokovni delavci v muzejih, galerijah in drugih pomembnih objektih, ko opravljajo posle vodnika v okviru svoje službe.
3. člen
Lokalno turistično vodniško službo lahko opravljajo osebe, ki imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo in znanje enega tujega jezika za stopnjo srednje strokovne izobrazbe in naredijo tečaj strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika.
4. člen
Tečaj strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalne turistične vodniške službe organizira po potrebi CPRTK, izvaja pa strokovna izobraževalna organizacija. Program za ugotavljanje strokovne usposobljenosti pripravi strokovna izobraževalna organizacija, potrdi pa CPRTK.
Znanje preverja komisija, ki jo imenuje CPRTK.
5. člen
Ko strokovna komisija ugotovi, da ima kandidat za lokalnega turističnega vodnika potrebno znanje in da izpolnjuje tudi druge pogoje iz 3. člena tega odloka, mu izda izkaznico, ki velja 3 leta in jo je mogoče podaljšati. Obliko in vsebino izkaznice določi CPRTK. O podaljšanju presoja komisija, ki jo imenuje CPRTK.
Kandidat, ki ni pozitivno opravil preizkusa znanja za turističnega vodnika, se lahko ponovno priglasi na naslednji preizkus, ki ga organizira CPRTK.
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 120.000 tolarjev.
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Z denarno kaznijo 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
6. člen
Osebe, ki jim je bila izdana izkaznica za opravljanje poslov lokalnega turističnega vodnika, se vpišejo v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi Občina Kočevje.
Register lokalnih turističnih vodnikov vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek,
– evidenčna matična številka osebe,
– prebivališče,
– podatke o številu ur vodenja za preteklo leto,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
7. člen
Lokalna turistična vodniška služba se izvaja v obliki razpisanih rednih in naročenih občasnih ogledov Občine Kočevje. Naročila sprejema CPRTK ali z njegovim soglasjem turistična ali druga organizacija, če zagotovi ustrezne pogoje za strokovno opravljanje lokalne turistične vodniške službe.
8. člen
Turistična vodstva pri rednih in občasnih ogledih mesta in ostale pokrajine v Občini Kočevje se zaračunavajo po ceniku, ki ga izdela CPRTK, potrdi pa Občina Kočevje.
9. člen
Lokalni turistični vodnik ne sme neposredno prevzemati vodstev in jih opravljati za svoj račun, ampak samo po naročilu organizacij iz 7. člena.
Z denarno kaznijo 120.000 tolarjev se kaznuje za prekšek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
10. člen
Lokalni turistični vodnik mora na vodenjih nositi priponko, ki mu jo izda CPRTK, in biti primerno urejen in opremljen.
11. člen
CPRTK vodi evidenco o opravljenih turističnih vodstvih ter o tem pošlje letno poročilo Občinskemu svetu občine Kočevje in Gospodarski zbornici Slovenije. Evidenca mora poleg ostalih podatkov vsebovati tudi podatke, ki jih določa 6. člen tega odloka.
Turistične ali druge organizacije iz 7. člena tega odloka so dolžne trimesečno poročati CPRTK o opravljenih vodstvih po Občini Kočevje.
12. člen
Lokalni turistični vodniki, ki so že ob uveljavitvi zakona o pospeševanju turizma opravljali dejavnost lokalnega turističnega vodenja, lahko nadaljujejo z opravljanjem te dejavnosti, s tem, da izpolnijo pogoje iz 3. člena tega odloka in opravijo izpit za preveritev strokovne usposobljenosti, kot to določa 4. člen tega odloka.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja občinski inšpektor in/ali občinski redar.
Občinski inšpektor in/ali občinski redar na kraju samem lahko izterja denarno kazen.
Pri izvajanju pooblastil iz prejšnjega odstavka so zbrane kazni prihodek občinskega proračuna.
14. člen
Nadzor in ukrepanje v skladu z odlokom se začne s 1. majem 2001.
15. člen
CPRTK izbere izobraževalno organizacijo, ki bo pripravila program za izvajanje strokovne usposobljenosti v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka (4. člen).
CPRTK imenuje komisijo za preverjanje znanja v roku meseca dni od uveljavitve tega odloka (4. člen).
CPRTK določi obliko in vsebino izkaznice in obliko priponke za lokalne turistične vodnike v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka (5. in 10. člen).
Občina Kočevje vzpostavi register lokalnih turističnih vodnikov v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka (6. člen).
CPRTK izdela cenik storitev za dejavnost, ki jo opravljajo lokalni turistični vodniki, v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka (8. člen).
CPRTK pripravi obrazec za vodenje evidence o opravljenih turističnih vodstvih v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka (11. člen).
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 332-8/00-130
Kočevje, dne 2. oktobra 2000.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti