Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2000 z dne 13. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2000 z dne 13. 10. 2000

Kazalo

4024. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Nemčavci, stran 10412.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 38/96), 46.a in 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 65. in 68. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Svet krajevne skupnosti Nemčavci na seji dne 7. 10. 2000 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Nemčavci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Nemčavci za obdobje 5 let, in sicer od 1. 2. 2001 do 31. 1. 2006.
2. člen
Z referendumom se bodo krajani KS Nemčavci izrekli o uvedbi krajevnega samoprispevka v nedeljo, dne 19. novembra 2000 od 7. do 19. ure na glasovalnem mestu v Vaško-gasilskem domu Nemčavci, Nemčavci 39d.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in sicer za:
– adaptacijska in vzdrževalna dela vaškega zvonika s pripadajočimi prostori (kapele);
– gradnjo dodatnega kraka kanalizacije proti Vaško-gasilskemu domu Nemčavci;
– obnovo cest in dokončno ureditev pločnikov;
– ureditvena in vzdrževalna dela komunalnih objektov v KS Nemčavci;
– urejevanje pokopališča;
– nadaljevanje izgradnje kompleksa Vaško-gasilkega doma in ŠRC Nemčavci;
– sofinanciranje drugih nalog in investicij pomembnejših za KS Nemčavci;
– financiranje funkcionalnih obveznosti KS Nemčavci in dotiranje delovanja društev in klubov, ki delujejo v KS Nemčavci.
Za izvršitev programa bo potrebno 42,500.000 SIT. Višina sredstev zbranih s samoprispevkom bo predvidoma znašala 10,000.000 SIT. Ostala sredstva pa bodo zagotovljena iz drugih virov.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v Krajevni skupnosti Nemčavci, lastniki nepremičnin v KS Nemčavci, ki nimajo stalnega bivališča v Krajevni skupnosti Nemčavci.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega odstavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestilo plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu;
– 5% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti;
– 150 DEM letno v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije lastniki nepremičnin v Krajevni skupnosti Nemčavci, ki nimajo stalnega bivališča v Krajevni skupnosti Nemčavci;
– 2% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki – nosilci dejavnosti od zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki opravljajo svojo dejavnost v KS Nemčavci;
– 2% od pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim dodatkom;
– 2% mesečno zaposleni v tujini od povprečne neto plače v Republiki Sloveniji za preteklo leto.
5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku.
6. člen
Na referendumu glasujejo volivci neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena s pečatom Krajevne skupnosti Nemčavci in z naslednjim besedilom:
“Krajevna skupnost Nemčavci
G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu dne 19. novembra 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Nemčavci, ki se uporabi za:
– adaptacijska in vzdrževalna dela vaškega zvonika s pripadajočimi prostori (kapele);
– gradnjo dodatnega kraka kanalizacije proti Vaško-gasilskemu domu Nemčavci;
– obnovo cest in dokončno ureditev pločnikov;
– ureditvena in vzdrževalna dela komunalnih objektov v KS Nemčavci;
– urejevanje pokopališča;
– nadaljevanje izgradnje kompleksa Vaško-gasilskega doma in ŠRC Nemčavci;
– sofinanciranje drugih nalog in investicij pomembnejših za KS Nemčavci;
– financiranje funkcionalnih obveznosti KS Nemčavci in dotiranje delovanja društev in klubov, ki delujejo v KS Nemčavci.
Zavezanci bodo plačevali krajevni samoprispevek v višini, ki je določena v 4. členu sklepa o razpisu referenduma.
GLASUJEM
“ZA”                 “PROTI”
Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se glasovalec strinja z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma “PROTI”, če se z uvedbo krajevnega samoprispevka ne strinja.”
7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik za območje KS Nemčavci ter lastniki nepremičnin na območju KS Nemčavci, ki nimajo stalnega bivališča v KS Nemčavci.
8. člen
Krajevni samoprispevek je izglasovan, če je za uvedbo samoprispevka glasovala večina volilcev, ki so glasovali.
9. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu Krajevne skupnosti Nemčavci.
10. člen
Za zbiranje sredstev in za izvajanje referendumskega programa je odgovoren svet KS.
11. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Volilna komisija KS Nemčavci, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. Finančna sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Nemčavci.
12. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Kot dan razpisa se šteje 16. oktober 2000, od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma. Sklep se objavi tudi na krajevno običajen način.
Št. 18/2000
Nemčavci, dne 7. oktobra 2000.
Predsednik Sveta
krajevne skupnosti Nemčavci
Štefan Barbarič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti