Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2000 z dne 13. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2000 z dne 13. 10. 2000

Kazalo

4015. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi občinskega samoprispevka na območju Občine Kobilje, stran 10393.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3., 30. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 47.a in 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 47. člena statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99) je Občinski svet občine Kobilje dne 3. 10. 2000 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi občinskega samoprispevka na območju Občine Kobilje
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za območje Občine Kobilje za obdobje petih let, in sicer od 1. 12. 2000 do 30. 11. 2005.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 19. novembra 2000 od 7. do 19. ure v gasilskem domu na Kobilju.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo namenila za naslednje:
– obnova vodovodnega omrežja, izgradnja novega vodnega zajetja in postavitev hidrantov;
– ureditev in vzdrževanje cest in poti;
– obnova in razširitev ulične razsvetljave.
4. člen
Zavezanci za plačilo samoprispevka bodo občani s stalnim bivališčem na Kobilju ter lastniki vinskih kleti in stanovanjskih hiš, ki nimajo stalnega bivališča v Občini Kobilje.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci v denarju v naslednji višini:
– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, avtorskega dela in pogodbenega dela;
– 2% od neto pokojnin;
– 2% od neto plač obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov
– 5% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti;
– 2.000 SIT mesečno krajani, ki so stalno ali začasno zaposleni v tujini;
– 2.000 SIT mesečno osebe, ki prejemajo pokojnino samo iz tujine;
– 1.000 SIT mesečno lastniki vinskih kleti, ki nimajo stalnega bivališča v Občini Kobilje;
– 1.500 SIT mesečno lastniki stanovanjskih hiš, ki nimajo stalnega bivališča v Občini Kobilje.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, plačujejo samoprispevek od vsakega vira posebej.
5. člen
Plačevanje samoprispevka so oproščeni zavezanci v skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Murska Sobota, izpostava Murska Sobota.
Izplačevalci plač in pokojnin so dolžni pri nakazilu odtegnjenega samoprispevka navesti podatke, za katere zavezance je znesek plačan. Če je zavezancev več, je izplačevalec dolžan poslati seznam z ustreznimi podatki Občini Kobilje.
Zavezanci, ki prejemajo nakazila iz tujine in lastniki vinskih kleti in stanovanjskih hiš, ki nimajo stalnega bivališča v Občini Kobilje, plačujejo samoprispevek dvakrat letno na zbirni račun Občine Kobilje, in sicer do 30. 6. za prvih šest mesecev in do 31. 12. za drugih šest mesecev tekočega leta. Položnice za plačilo pošlje zavezancem Občina Kobilje.
7. člen
Skupen znesek sredstev potreben za izvedbo programa po ocenah iz meseca septembra 2000 je ocenjen na ca. 50,000.000 SIT.
Z občinskim samoprispevkom se bo v petih letih zbralo predvidoma 25,000.000 SIT. Višina sredstev za posamezne namene se določi s programom in finančnim načrtom Občine Kobilje.
Z občinskim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo v celoti namenila za izvajanje programa iz 3. člena tega sklepa, zbirala pa se bodo na zbirnem računu Občine Kobilje številka 51920-842-047-82196.
8. člen
Občina lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
9. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
10. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Občinski svet občine Kobilje, ki najmanj enkrat letno o tem poroča zboru občanov.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet RS oziroma banka ter pristojna izpostava DURS, v okviru svojih pristojnosti.
11. člen
Na referendumu glasujejo volilci neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena s pečatom Občine Kobilje, na katerih je naslednje besedilo:
Občina Kobilje
GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu dne 19. 11. 2000, o uvedbi občinskega samoprispevka v denarju za Občino Kobilje, ki se uporabi za:
– obnovo vodovodnega omrežja, izgradnjo novega vodnega zajetja in postavitev hidrantov;
– ureditev in vzdrževanje cest in poti;
– obnovo in razširitev ulične razsvetljave.
Zavezanci bodo plačevali samoprispevek v višini, ki je določena v 4. členu sklepa o razpisu referenduma.
GLASUJEM
   »ZA«           »PROTI«
Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA«, če se glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma »PROTI«, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
12. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik Občine Kobilje in osebe, ki so vpisane v poseben imenik lastnikov vinskih kleti in stanovanjskih hiš, in nimajo stalnega bivališča v Občini Kobilje.
13. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Občinska volilna komisija občine Kobilje, pri čemer se smiselno uporabljajo določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi ter določila zakona o lokalni samoupravi. Finančna sredstva za izvedbo referenduma zagotovi občina.
14. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS. Kot dan razpisa se šteje 3. oktober 2000, od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
Št. 032-01-721/00
Kobilje, dne 3. oktobra 2000.
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti