Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2000 z dne 13. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2000 z dne 13. 10. 2000

Kazalo

4010. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Dol pri Ljubljani, stran 10389.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 70/00, odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95,20/95, odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96, odl. US 44/98 – odl. US 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98 in 59/99, odl. US) 51. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95, 27/96 in 109/99), je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 14. seji dne 28. 9. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Dol pri Ljubljani
1. člen
Prvemu odstavku 1. člena odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 42/95) se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»S tem odlokom se ustanavljajo občinska uprava in njena notranja organizacija ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave. V občinski upravi se lahko oblikujejo notranje organizacijske enote.«
2. člen
2. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine, tem odlokom in pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, v skladu s pooblastili ter po navodilih predstojnika organa občinske uprave.«
3. člen
3. člen se spremeni tako, da glasi:
»Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, državnimi organi, zavodi in drugimi organizacijami.«
4. člen
Doda se nov 3.a člen, ki glasi:
»Delo občinske uprave je javno. Javnost dela občinska uprava zagotavlja z občinskim glasilom ter s posredovanjem informacij sredstvom javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije in obvestila daje župan ali od župana pooblaščena oseba.
Delavci občinske uprave morajo varovati tajnost osebnih in drugih podatkov, ki so z zakonom ali drugim predpisom določeni, kot uradna ali poslovna tajnost.«
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
1. Organizacija občinske uprave
5. člen
V 4. členu se spremeni drugi odstavek in doda nov tretji odstavek, ki glasita:
Drugi odstavek 4. člena:
»Predstojnik občinske uprave je župan, ki nadzoruje in usmerja delo občinske uprave ter daje navodila za vodenje občinske uprave.«
Tretji odstavek 4. člena:
»Organizacija občinskega urada je oblikovana tako, da zagotavlja strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, nadzor nad izvrševanjem nalog, nadzor, da se naloge pravočasno in zakonito opravljajo ter sodelovanje z zunanjimi strokovnimi sodelavci, drugimi organi in institucijami.«
6. člen
5. člen se spremeni tako, da glasi:
»Občinski urad vodi tajnik občine. Tajnika občine imenuje in razrešuje župan. Za vodenje in organizacijo dela občinske uprave je odgovoren županu.«
7. člen
6. člen se spremeni tako, da glasi:
»Za nemoteno opravljanje dela občinske uprave, nemoteno izvajanje nekaterih strokovnih nalog, iz pristojnosti občine, se izvedba določenih nalog lahko poveri strokovnim zunanjim sodelavcem ali organizacijam.«
8. člen
7. člen se spremeni tako, da glasi:
»Za izvedbo nalog, ki po svoji naravi zahtevajo sodelovanje strokovnjakov z različnih področij dela občinskega urada in služb, lahko župan sklene pogodbe o sodelovanju. S pogodbo župan določi naloge, roke za izvedbo nalog ter druge pogoje.«
9 člen
V 8. členu se spremeni prvi stavek tako, da glasi:
»Za opravljanje nalog iz 2. člena tega odloka se ustanovi občinski urad, ki izvaja naloge na naslednjih področjih:
– financ;
– pravnih, kadrovskih in splošnih zadev;
– predšolske vzgoje, osnovnega izobraževanja ter športa;
– kulture in raziskovalne dejavnosti;
– zdravstvenega in socialnega varstva;
– gospodarske dejavnosti in turizma;
– gospodarskih javnih služb in prometa;
– urbanizma in okolja;
– gospodarjenja z nepremičninami;
– stanovanjskega gospodarstva;
– varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– inšpekcijsko nadzorstvo.«
8. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»V okviru občinskega urada, se opravljajo tudi strokovne, organizacijske in administrativno tehnične naloge za župana in občinski svet, njegove odbore ter komisije in druga delovna telesa.
Občinski urad opravlja tudi vsa strokovna opravila za izvedbo volitev in referenduma in druge ljudske iniciative, iz občinske pristojnosti, oziroma naloge, ki so določene z zakonom«.
10. člen
Doda se nov 8.a člen, ki glasi:
1. Delovno področje financ:
– priprava in izvajanje proračuna Občine Dol pri Ljubljani, zaključni račun proračuna in druge naloge s področja financ.
2. Delovno področje – pravno-kadrovske in splošne zadeve:
– skrb za skladnost aktov občine z ustavo, zakoni in drugimi pravnimi akti;
– vodenje upravnega postopka na prvi stopnji;
– priprava aktov za postopke pred sodišči in drugimi organi;
– vodenje evidenc pravnih zadev pred sodišči in drugimi organi;
– priprava odlokov in drugih splošnih aktov občine;
– kadrovske zadeve;
– vložišče, organizacija in delovanje arhiva;
– sprejemanje in obravnavanje pobud in pritožb občanov, ki se nanašajo na delovno področje občinske uprave;
– opravljanje drugih nalog občinskega urada.
3. Delovno področje predšolske vzgoje, izobraževanja in športa:
– upravne naloge na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, športa, mladinske politike in preprečevanja zasvojenosti;
– vodenje postopka dodeljevanja koncesij za zasebne vrtce;
– priprava mnenj k imenovanju ravnateljev;
– strokovne naloge za podeljevanje štipendij Občine Dol pri Ljubljani;
– skrb za realizacijo nacionalnega programa športa, ki se nanaša na lokalno skupnost.
4. Delovno področje kulture in raziskovalne dejavnosti:
– opravljanje upravnih, strokovnih in razvojnih nalog za področje kulture;
– skrb za delovanje javnih zavodov in neprofitnih organizacij s področja kulture;
– naloge s področja varovanja kulturne dediščine.
5. Delovno področje zdravstvenega in socialnega varstva:
– upravne, strokovne in razvojne naloge na področju zagotavljanja zdravstvenega varstva na primarni ravni;
– zagotavljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni;
– vodenje postopka koncesij za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni;
– druge naloge v skladu z zakoni.
6. Delovno področje gospodarske dejavnosti in turizma:
– analiziranje tekočih gospodarskih gibanj na območju Občine Dol pri Ljubljani;
– koordinacija aktivnosti nosilcev razvoja malega gospodarstva;
– pospeševanje celovite turistične ponudbe;
– opravljanje upravnih in drugih nalog s področja kmetijstva, gozdarstva, trgovine in gostinstva v okviru pristojnosti.
7. Delovno področje gospodarskih javnih služb in prometa:
– priprava razvojnih, programskih in projektnih rešitev za obvezne in izbirne gospodarske javne službe, skrb za izvajanje gospodarskih javnih služb in prometa ter spremljanje njihovega izvajanja;
– predlaganje rešitev za ustvarjanje pogojev za zagotavljanje in uporabo javnega dobra in storitev gospodarskih javnih služb;
– vodenje katastra infrastrukturnih objektov, naprav in opreme gospodarskih javnih služb in prometa;
– strokovna opravila v zvezi z zemljiškoknjižnim urejanjem grajenega javnega dobra;
– priprava podlag in strokovnih nalog za nakup, prodajo, menjavo, najem, oddajo ali razlastitev stavbnih zemljišč za potrebe infrastrukturnih objektov, naprav in opreme gospodarskih javnih služb;
– strokovna opravila v zvezi z podeljevanjem koncesij in izbiro koncesionarjev;
– strokovni nadzor nad izvajanjem nalog in poslovanjem izvajalcev gospodarskih javnih služb in prometa;
– priprava strokovnih podlag za cene, tarife in takse za uporabo javnih dobrin;
– priprava predlogov za prometno ureditev v Občini Dol pri Ljubljani;
– nadzor nad stanjem občinskih cest in objektov na njih;
– spremljanje problematike na področju varnosti cestnega prometa;
– druge naloge določene v zakonih in podzakonskih aktih.
8. Delovno področje urbanizma in okolja:
– priprava prostorskega plana in urbanistične in krajinske zasnove ter prostorskih izvedbenih aktov;
– organizacija in vodenje postopkov za obravnavo in sprejem prostorskih, planskih in izvedbenih aktov;
– spremljanje uresničevanja prostorskega plana, urbanističnih in krajinskih zasnov in prostorskih izvedbenih aktov;
– druge naloge določene z zakonom in predpisi sprejetimi na podlagi zakona.
9. Delovno področje gospodarjenja z nepremičninami:
– opravljanje nalog v zvezi z obračunavanjem nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča in davkov na premoženje Občine Dol pri Ljubljani;
– izvajanje upravnih in drugih nalog na področju prometa z zemljišči;
– skrb za izvajanje tistih geodetskih del, potrebnih za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ki so v pristojnosti lokalnih skupnosti ter sodelovanje z državnimi organi pri izvajanju tistih geodetskih del, ki so v pristojnosti države;
– vodenje evidenc zemljišč v lasti Občine Dol pri Ljubljani;
– izvajanje nalog obvezne gospodarske službe gospodarjenja s stavbnimi zemljišči;
– opravljanje strokovnih opravil pri prometu z nepremičninami;
– gospodarjenje z poslovnimi prostori, ki so v lasti občine;
– izdajanje soglasij uporabnikom nepremičnin v lasti občine v zvezi z gradbenimi in drugimi posegi.
10. Delovno področje stanovanjskega gospodarstva:
– vodenje evidenc stanovanj, ki so v lasti občine;
– vodenje evidenc iskalcev stanovanj, vodenje postopkov v zvezi z oddajo stanovanj in dodeljevanjem stanovanjskih posojil;
– ugotavljanje upravičenosti do stanovanjskih subvencij;
– opravljanje nalog v zvezi z razpisi kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj;
– druge naloge določene z zakonom.
11. Delovno področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:
– oblikovanje sistema zaščite in reševanja;
– vodenje sistema zaščite in reševanja ter izvajanje nalog;
– priprava študij o vplivih nameravanih posegov v okolje;
– spremljanje virov onesnaževanja;
– skrb za osveščanje javnosti v zvezi z varstvom okolja;
– ocenjevanje ogroženosti okolja.
12. Delovno področje inšpekcijskega nadzorstva:
– nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti;
– opravljanje okoljskega nadzorstva v skladu z zakonom o varstvu okolja na območju občine.
Poleg naštetih nalog posameznega delovnega področja občinskega urada, le-ta opravljajo tudi druge naloge, ki mu jih, v skladu z zakonom in drugimi akti, dodeli župan.
11. člen
Doda se nov 8.b člen, ki glasi:
»V občinskem uradu se lahko oblikujejo notranje organizacijske enote, kot so referat, služba, režijski obrat. Notranje organizacijske enote se lahko oblikujejo tudi z drugačnimi nazivi, če to bolj ustreza naravi njihovih nalog.
Notranja organizacija občinske uprave se določi s pravilnikom o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi, ki ga izda župan.
Delavci občinske uprave so za svoje delo odgovorni predstojniku občinske uprave in tajniku občine.«
12. člen
15. člen se spremeni tako, da glasi:
»Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnih področjih Občinske uprave občine Dol pri Ljubljani začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
Št. 10202-1/00
Dol pri Ljubljani, dne 28. septembra 2000.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Anton Jemec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti