Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2000 z dne 3. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2000 z dne 3. 3. 2000, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

849. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kredita Autovie Venete S.p.A., za izgradnjo 2. in 3. etape avtocestnega odseka Vipava-Razdrto (ZSDAVR)
850. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Gospodarski zbornici Slovenije (ZGZS-A)
851. Zakon o glasbenih šolah (ZGla)

Odloki

852. Odlok o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Celju
853. Odlok o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Kopru
854. Odlok o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
855. Odlok o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Mariboru

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

896. Uredba o določitvi najvišjih cen mineralnih olj
897. Uredba o določitvi zneska trošarine za žganje, proizvedeno pri malih proizvajalcih žganja

Sklepi

898. Sklep o določitvi mejnih organov, pristojnih za obravnavo mineralnih olj in plina
899. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine
900. Sklep o določitvi izhodiščnih cen strojnih in prevoznih storitev vodnogospodarske javne službe v letu 2000

MINISTRSTVA

856. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vrhe
857. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vremščica
858. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vzhodno Goričko
859. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jesenice
860. Seznam pooblaščenih izvajalcev usposabljanja za varstvo pred požarom
861. Seznam pooblaščenih izvajalcev za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
862. Seznam pooblaščenih izdelovalcev študij požarne varnosti
863. Seznam pooblaščenih izobraževalnih organizacij za izvajanje usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
864. Seznam pooblaščenih izvajalcev za izvajanje požarnega varovanja
865. Seznam pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje gasilnikov
866. Seznam pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje hidrantnih omrežij
867. Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 29. 6. 1999 do 22. 11. 1999 izdano dovoljenje za promet
868. Odločba o soglasju k ustanovitvenemu aktu Fundacije Lucijana Marije Škerjanca, ustanove za ohranjanje umetniške dediščine
869. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
901. Odredba o dopolnitvi odredbe o cenah in normativih za določanje cen gradbenih del za popotresno obnovo objektov
902. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o cenah in normativih za določanje cen projektne dokumentacije za popotresno obnovo objektov
903. Odredba o dopolnitvi odredbe o tujih odobritvah in uporabi digitalne radijske terminalske opreme GSM
904. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o radijskih dovoljenjih
905. Pravilnik o pripravi letnega poročila o državnih pomočeh

USTAVNO SODIŠČE

870. Sklep o zavrnitvi pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. člena, 3. točke 9. člena in 63. člena zakona o vojnih invalidih ter o ustavitvi postopka o zavrženju pobud za oceno ustavnosti določb istega zakona
871. Odločba o ugotovitvi, da je zakon o žrtvah vojnega nasilja v neskladju u ustavo
872. Odločba, da tretji odstavek 72. člena zakona o davku na dodano vrednost ni v neskladju z ustavo in o razveljavitvi drugega odstavka 34. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

873. Sklep o spremembi sklepa o listinah, ki se priložijo vlogi za izdajo dovoljenja za ponudbo za odkup in o podrobnejši vsebini prospekta za odkup
874. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti

OBČINE

Bled

876. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni prepovedi izvajanja odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
877. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni prepovedi izvajanja odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
878. Sprememba in dopolnitev statuta Občine Bled

Braslovče

879. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 1999
880. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Črna na Koroškem

881. Sklep o mesečni vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000
882. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Črna na Koroškem

Grosuplje

883. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Grosuplje

Ivančna Gorica

884. Sklep o višini cen programov v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica
885. Sklep o razpustitvi Sveta krajevne skupnosti Stična
886. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Ivančna Gorica

Jesenice

887. Sklep o podelitvi naziva častnega občana Občine Jesenice prof. dr. Jožetu Mencingerju

Ljubljana

875. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za ureditveno območje BS 2/1 Zupančičeva jama in del ureditvenega območja BR 2/1 Navje

Ljutomer

888. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah odloka o spremembi dela zazidalnega načrta za individualno stanovanjsko cono Kidričevo naselje v Ljutomeru

Novo mesto

889. Sklep o financiranju političnih strank v Mestni občini Novo mesto

Ribnica na Pohorju

890. Odlok o proračunu Občine Ribnica na Pohorju za leto 2000

Šentjernej

891. Sklep o spremembi sklepa o financiranju političnih strank v Občini Šentjernej

Škocjan

892. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škocjan za leto 1999

Vodice

893. Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 2000

Zavrč

894. Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2000
895. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

9. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper o odpravi vizumov (BCYOV)
10. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Albanijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti vlaganj (BALSZV)
11. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb (MBLUPZN)
12. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o ponovnem sprejemu oseb (BBOPSO)
13. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BUKKIZ)
14. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o mednarodnem cestnem prevozu (BNOMCP)
15. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o mednarodnem cestnem prevozu in Dodatnega protokola k Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o mednarodnem cestnem prevozu (BLAMCP)
16. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Helensko republiko o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BGRMCP)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost