Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2000 z dne 6. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2000 z dne 6. 3. 2000, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

906. Uredba o začasni uporabi sprememb in dopolnitev protokola 2 k sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo
908. Uredba o začasni uporabi sprememb in dopolnitev protokola B k sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
910. Uredba o začasni uporabi sprememb in dopolnitev protokola 3 k sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo

Odloki

907. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 2000 uporabljajo za izvajanje uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo
909. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 2000 uporabljajo za izvajanje uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
911. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 2000 uporabljajo za izvajanje uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo

OBČINE

Braslovče

912. Poslovnik Občinskega sveta občine Braslovče

Brežice

913. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za območje "Mizarstvo Medved" Občine Brežice - dopolnitev 2000/2
914. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za območje "Pri Jakobu" Občine Brežice - dopolnitev 2000/1
915. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za območje "TPV Šentlenart" Občine Brežice - dopolnitev 2000/3
916. Program priprave za območje ureditvenega načrta cesta Svobode-Brežice (PP-CSV)
917. Program priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Šentlenart-jug (PP ŠTJ)

Cerkno

918. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija za območje Občine Cerkno III. faza

Črenšovci

919. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Črenšovci v letu 2000
920. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črenšovci

Dolenjske Toplice

921. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2000
922. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dolenjske Toplice
923. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Dolenjske Toplice - dopolnjene 1999
924. Program priprave (1) sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za naselje Dolenjske Toplice ter (2) prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Dolenjske Toplice izven ureditvenega območja naselja Dolenjske Toplice

Hrpelje-Kozina

925. Program priprave in sprememb planskih aktov Občine Hrpelje-Kozina
926. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za območje Občine Hrpelje-Kozina

Idrija

927. Pravilnik o določitvi odškodnine na zavarovanih vodozbirnih območjih

Ilirska Bistrica

928. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica

Kozje

929. Odlok o občinskih cestah v Občini Kozje
930. Odlok o turistični taksi na območju Občine Kozje
931. Pravilnik o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
932. Merila za določanje dežurstev prodajaln na območju Občine Kozje

Kranj

933. Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj
934. Pravilnik o pogojih in merilih za dodelitev socialnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem

Lenart

935. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Lenart

Litija

936. Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna

Mislinja

937. Poslovnik Občinskega sveta občine Mislinja
938. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje določenih gospodarskih javnih služb v Občini Mislinja

Oplotnica

939. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2000
940. Odlok o organizaciji in izvajanju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev
941. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Oplotnica, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
942. Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
943. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica, za območje Občine Oplotnica - dopolnitev 2000

Podlehnik

944. Odlok o proračunu Občine Podlehnik za leto 2000
945. Odlok o turistični taksi v Občini Podlehnik
946. Odlok o financiranju političnih strank v Občini Podlehnik
947. Odlok o ekološki pristojbini v Občini Podlehnik na mejnem prehodu Gruškovje
948. Odlok o spremembah odloka o sofinanciranju občanov Občine Podlehnik za razvoj komunalne infrastrukture na območju Občine Podlehnik

Polzela

949. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2000
950. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Garant Polzela
951. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Polzela
952. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
953. Ugotovitveni sklep

Ribnica

954. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2000
955. Odlok o preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica p.o., v javno Komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o.
956. Odlok o statusnem preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje-Ribnica, p.o., v Hydrovod, d.o.o., družbo za komunalno dejavnost
957. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Ribnica
958. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah
959. Pravilnik o kadrovskem štipendiranju
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti