Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2000 z dne 3. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2000 z dne 3. 3. 2000

Kazalo

875. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za ureditveno območje BS 2/1 Zupančičeva jama in del ureditvenega območja BR 2/1 Navje, stran 2649.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 12. seji dne 14. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za ureditveno območje BS 2/1 Zupančičeva jama in del ureditvenega območja BR 2/1 Navje
1. člen
V odloku o sprejetju zazidalnega načrta za ureditveno območje BS 2/1 Zupančičeva jama in del ureditvenega območja BR 2/1 Navje (Uradni list SRS, št. 11/87) se 1. člen spremeni tako, da se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
»ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelal MOL, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 3522-312/99, v avgustu 1999.«
2. člen
V 5. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Namesto vrtca (VVZ) za 180 otrok, je možno ob Vurnikovi ulici postaviti objekt za stanovanjsko in spremljajočo javno rabo brez gostinskih lokalov, etažnosti K + P + 1. Jugozahodni vogal območja BS 2/1 pa je mogoče izrabiti za hotel apartmajskega tipa.«
3. člen
V 5. členu se v četrtemu odstavku doda besedilo, ki se glasi:
»Poslovni objekti ob južnem delu Robbove ceste so lahko tudi poslovno-stanovanjski, s stanovanji v nadstropjih. Kupci poslovnih prostorov in stanovanj morajo ob nakupu poslovnih prostorov oziroma stanovanj obvezno kupiti ustrezno število parkirnih mest v kletnih etažah. Namembnost garaž oziroma parkirnih mest v kleteh se naknadno ne sme spreminjati.«
4. člen
V 16. členu se za zadnjim odstavkom doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»V primeru, ko se namesto vrtca predvidi poslovno-stanovanjski objekt, se proste površine izven 4 m pasu ob objektu, namenijo za javno zelenico in športne površine.«
5. člen
V 31. členu se za zadnjim odstavkom doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»V času gradnje zadnjih objektov v naselju, se v celoti uredi okolica in izvede prometna ureditev. K ureditvi naselja spada tudi določitev obratovalnega časa lokalov in omejitev dovozov v nočnem času.«
6. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem in okolje in
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Bežigrad.«
7. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.«
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-26/99-5
Ljubljana, dne 14. februarja 2000.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost