Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2000 z dne 3. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2000 z dne 3. 3. 2000

Kazalo

892. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škocjan za leto 1999, stran 2656.

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Škocjan na 15. redni seji dne 22. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Škocjan za leto 1999
1. člen
Občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 1999.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov po zaključnem računu za leto 1999 znašajo:
– skupni prihodki              231,878.967,22 SIT,
– skupni odhodki               194,782.364,62 SIT,
– razlika med prihodki in odhodki       37,096.602,60 SIT.
3. člen
Račun finančnih terjatev in naložb:
– prejeta vračila danih posojil          135.061,80 SIT
– dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev                300.000,00 SIT
– prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev          –164.938,20 SIT.
4. člen
Skupni presežek po zaključnem računu proračuna za leto 1999 znaša 36,931.664,40 SIT in se vodi kot sredstva na računih.
5. člen
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna Občine Škocjan za leto 1999 je sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 40301-3/2000
Škocjan, dne 22. februarja 2000.
Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.

AAA Zlata odličnost