Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2000 z dne 3. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2000 z dne 3. 3. 2000

Kazalo

11. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb (MBLUPZN), stran 78.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN BELGIJSKO-LUKSEMBURŠKO EKONOMSKO UNIJO O MEDSEBOJNEM POSPEŠEVANJU IN ZAŠČITI NALOŽB (MBLUPZN)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb (MBLUPZN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. februarja 2000.
Št. 001-22-12/00
Ljubljana, dne 23. februarja 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN BELGIJSKO-LUKSEMBURŠKO EKONOMSKO UNIJO O MEDSEBOJNEM POSPEŠEVANJU IN ZAŠČITI NALOŽB (MBLUPZN)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb, podpisan v Ljubljani 1. februarja 1999.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN BELGIJSKO-LUKSEMBURŠKO EKONOMSKO UNIJO O MEDSEBOJNEM POSPEŠEVANJU IN ZAŠČITI NALOŽB
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
na eni strani
in
VLADA KRALJEVINE BELGIJE,
ki deluje tako v svojem imenu kot v imenu
Vlade Velikega vojvodstva Luksemburg, na podlagi obstoječih sporazumov,
Vlade Pokrajine Valonije,
Vlade Pokrajine Flandrije
in Vlade Pokrajine glavnega mesta Bruselj,
na drugi strani
(v nadaljevanju pogodbenici), sta se
V ŽELJI, da ustvarita ugodne razmere za večje gospodarsko sodelovanje med državama in še zlasti za naložbe vlagateljev ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice
in
OB SPOZNANJU, da bosta medsebojno pospeševanje in zaščita takih naložb po tem sporazumu privedla k spodbujanju poslovne pobude in povečala blaginjo v obeh državah,
DOGOVORILI, kot sledi:
1. člen
Opredelitev pojmov
Za namene tega sporazuma:
1. Izraz “naložba“ pomeni vsako vrsto premoženja, vloženega v skladu z zakoni in predpisi pogodbenice, na katere ozemlju je naložba izvedena in še zlasti, vendar ne izključno:
a) premičnine in nepremičnine kot tudi katere koli druge stvarne pravice, kot so hipoteke, pravice do zaplembe, zastave, užitek in podobne pravice,
b) lastniške deleže, delnice, obveznice in kakršno koli drugo obliko udeležbe v kaki družbi,
c) denarno terjatev ali zahtevek v zvezi s kakršno koli drugo dejavnostjo, ki ima ekonomsko vrednost in je povezana z naložbo,
d) pravice intelektualne lastnine, vključno s pravicami v zvezi z avtorskimi pravicami, patenti, blagovnimi znamkami, imeni družb, industrijskimi vzorci in pravicami v tehničnih postopkih, vrednost na podlagi dobrega imena in slovesa in know-how,
e) z zakonom ali po pogodbi podeljene koncesije za opravljanje kakršne koli gospodarske ali komercialne poslovne dejavnosti, vključno s koncesijami za iskanje, obdelovanje, črpanje ali izkoriščanje naravnih virov.
Izraz “naložba“ se uporablja tudi za kakršen koli posreden prispevek v gotovini, v naravi ali v storitvah, ki se naloži ali ponovno naloži v kateri koli sektor gospodarske dejavnosti v skladu z zakoni in predpisi pogodbenice, na katere ozemlju je naložba izvedena.
Kakršna koli sprememba oblike, v kateri se premoženje vloži ali ponovno vloži, ne učinkuje na njegovo naravo kot naložbe pod pogojem, da je taka sprememba v skladu z zakoni in predpisi pogodbenice, na katere ozemlju je bila naložba izvedena.
2. Izraz “vlagatelj“ pomeni:
za Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo:
a) katero koli fizično osebo, ki se po zakonodaji Kraljevine Belgije ali Velikega vojvodstva Luksemburg šteje za državljana Kraljevine Belgije ali Velikega vojvodstva Luksemburg,
b) katero koli pravno osebo, ustanovljeno v skladu z zakonodajo Kraljevine Belgije ali Velikega vojvodstva Luksemburg in ima sedež podjetja na ozemlju Kraljevine Belgije ali Velikega vojvodstva Luksemburg;
za Republiko Slovenijo:
a) fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije v skladu z njenimi zakoni,
b) pravne osebe, vključno s korporacijami, gospodarskimi družbami ali drugimi družbami ali združenji, ki imajo sedež na ozemlju Republike Slovenije in so registrirane ali ustanovljene v skladu s pravom Republike Slovenije.
3. Izraz “dohodek“ pomeni kakršen koli znesek, ki ga prinaša naložba in vključuje še zlasti, vendar ne izključno dobiček, obresti, dividende, kapitalski dobiček, licenčnine, dohodek od celotne ali delne prodaje ali likvidacije naložbe in vse druge zakonite dohodke v zvezi z naložbami.
4. Izraz “ozemlje“ pomeni:
a) za Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo ozemlje Kraljevine Belgije in ozemlje Velikega vojvodstva Luksemburg kot tudi obmorska območja, to je morska in podvodna območja, ki segajo čez teritorialne vode zadevnih držav in na katerih te države v skladu z mednarodnim pravom uresničujejo svoje suverene pravice in jurisdikcijo za namen raziskovanja, izkoriščanja in ohranjanja naravnih virov;
b) za Republiko Slovenijo ozemlje Republike Slovenije, kjer Republika Slovenija izvaja suverenost, suverene pravice ali jurisdikcijo v skladu z mednarodnim pravom.
2. člen
Pospeševanje in zaščita naložb
1. Vsaka pogodbenica na svojem ozemlju spodbuja in pospešuje naložbe vlagateljev druge pogodbenice in v skladu s svojim pravom dopušča take naložbe.
2. Vsaka pogodbenica v skladu s svojimi zakoni in predpisi dovoli sklepanje in izvrševanje licenčnih pogodb in komercialnih ter administrativnih sporazumov in sporazumov o tehnični pomoči, če so te dejavnosti povezane s takimi naložbami.
3. Vsaka pogodbenica se obvezuje, da bo vedno zagotovila, da se spoštujejo obveznosti, ki jih je sprejela do vlagateljev druge pogodbenice v skladu s tem sporazumom.
4. Vsaka pogodbenica zagotovi trajno zaščito in varnost naložb vlagateljev druge pogodbenice v skladu s svojimi zakoni. Nobena pogodbenica vlagateljem druge pogodbenice ne sme z nerazumnimi ali diskriminacijskimi ukrepi škodovati pri upravljanju, vzdrževanju, uporabi, uživanju naložb ali razpolaganju z njimi na svojem ozemlju.
Enake obravnave bodo veljale za reinvesticije dohodkov in vlaganje dodatnega premoženja za razširitev in vzdrževanje naložbe.
3. člen
Nacionalna obravnava in obravnava po načelu države z največjimi ugodnostmi
1. Vsaka pogodbenica na svojem ozemlju zagotavlja pošteno in pravično obravnavo naložb in dohodkov vlagateljev druge pogodbenice. Ta obravnava v nobenem primeru ne sme biti manj ugodna od tiste, ki jo v enakih okoliščinah priznava svojim vlagateljem ali vlagateljem iz katere koli tretje države, kar je ugodnejše.
2. Nobena pogodbenica na svojem ozemlju ne sme obravnavati vlagateljev druge pogodbenice v zvezi z njihovim upravljanjem, vzdrževanjem, uporabo, uživanjem njihovih naložb ali prodajo njihovih naložb na manj ugoden način od obravnave, ki jo priznava svojim lastnim vlagateljem ali vlagateljem iz katere koli tretje države.
3. Določb tega člena v zvezi z zagotovitvijo obravnave, ki ne bo manj ugodna od tiste, ki je zagotovljena vlagateljem posamezne pogodbenice ali vlagateljem tretjih držav, ni mogoče razlagati tako, da obvezujejo eno pogodbenico, da dodeli vlagateljem druge pogodbenice ugodnost kakršnekoli obravnave, prednosti ali privilegije, ki izhajajo iz:
a) kakršne koli obstoječe ali prihodnje carinske ali gospodarske unije, prostotrgovinskega območja ali sporazuma o prosti trgovini ali podobnega mednarodnega sporazuma, katerega pogodbenica je ena ali druga pogodbenica, oziroma bo to postala,
b) sporazumov, ki se v celoti ali deloma nanašajo na obdavčitev.
4. člen
Nadomestilo za izgube
Vlagateljem ene pogodbenice, katerih naložbe na ozemlju druge pogodbenice utrpijo izgube zaradi vojne ali katere koli druge oblike oboroženega spopada, revolucije, izrednega stanja, upora, vstaje, nemirov ali drugih podobnih dogodkov na ozemlju te druge pogodbenice, druga pogodbenica glede vzpostavitve prejšnjega stanja, odškodnine ali nadomestila priznava enako ugodno obravnavo, kot jo zagotavlja svojim vlagateljem ali vlagateljem katere koli tretje države. Plačila na tej podlagi so prosto prenosljiva.
5. člen
Razlastitev in odškodnina
1. Naložbe vlagateljev ene ali druge pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice ne smejo biti predmet nacionalizacije, razlastitve ali ukrepov z enakim učinkom, kot ga ima nacionalizacija ali razlastitev (v nadaljevanju “razlastitev“), razen v javnem interesu, na nediskriminacijski podlagi, v skladu z zakonskim postopkom in proti takojšnji, učinkoviti in ustrezni odškodnini.
2. Odškodnina iz prvega odstavka tega člena se, glede na to, kateri dogodek se primeri prvi, izračuna na podlagi tržne vrednosti naložbe tik pred razlastitvijo ali preden je nameravana razlastitev postala splošno znana. Izplačilo odškodnine se izvrši brez odlašanja v konvertibilni valuti ali v valuti, v kateri je bila izvedena naložba in vključuje obresti po običajni komercialni obrestni meri, ki jo pogodbenica določi z zakonom, predpisi ali kako drugače, od dneva razlastitve do dneva plačila in mora biti prosto prenosljiva in dejansko vnovčljiva.
3. Vlagatelj, čigar naložbe so razlaščene, ima pravico zahtevati, da skladno z zakonodajo pogodbenice, ki razlastitev izvede, sodni ali drug pristojni organ te pogodbenice takoj prouči njegov primer in vrednotenje njegovih naložb v skladu z načeli, določenimi v tem členu.
6. člen
Prenosi
1. Vsaka pogodbenica v skladu s svojimi zakoni priznava vlagateljem druge pogodbenice prost prenos sredstev v zvezi z njihovimi naložbami, ki vključujejo zlasti, vendar ne izključno:
a) začetni kapital in dodatne prispevke za vzdrževanje ali razvoj naložb,
b) dohodke, opredeljene v tretjem odstavku 1. člena tega sporazuma,
c) sredstva za odplačilo posojil v zvezi z naložbo,
d) dohodek od celotne ali delne prodaje ali likvidacije naložbe,
e) kakršno koli odškodnino ali drugo plačilo iz 4. in 5. člena tega sporazuma,
f) zaslužke in prejemke državljanov iz tujine, zaposlenih v zvezi z naložbo.
2. Prenosi se opravijo brez odlašanja v prosto zamenljivi valuti. Prenosi se opravijo po tržnem menjalnem tečaju, veljavnem na dan prenosa, razen če se ni investitor dogovoril drugače.
7. člen
Subrogacija
1. Če ena pogodbenica ali agencija, ki jo pogodbenica imenuje (v nadaljevanju “prva pogodbenica“) opravi kako plačilo vlagatelju te pogodbenice na podlagi garancije ali pogodbe o zavarovanju, ki jo je odobrila v zvezi s kako naložbo, druga pogodbenica prizna prenos pravic in upravičenj v zvezi s tako naložbo. Prva pogodbenica je upravičena, da uresničuje take pravice in uveljavlja take zahtevke na podlagi subrogacije v enakem obsegu kot oškodovana stranka.
2. Če pogodbenica plača neko plačilo svojemu vlagatelju in prevzame pravice in terjatve vlagatelja, ta vlagatelj ne sme uveljavljati teh pravic in terjatev do druge pogodbenice, če ni pooblaščen, da nastopa v imenu pogodbenice, ki je opravila plačilo.
8. člen
Reševanje sporov med vlagatelji in pogodbenicama
1. Vsak spor, ki bi nastal med pogodbenico in vlagateljem druge pogodbenice v zvezi z naložbo izvedeno na ozemlju prve pogodbenice, se rešuje po mirni poti s pogajanji.
2. Če spora ni mogoče rešiti v šestih (6) mesecih od dneva zahteve po reševanju spora, se spor po izbiri investitorja predloži:
a) pristojnim sodnim organom pogodbenice ali
b) ad hoc razsodišču, ki se, če se stranke v sporu ne dogovorijo drugače, ustanovi v skladu z Arbitražnimi pravili Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL), ali
c) Mednarodnemu centru za reševanje investicijskih sporov (ICSID) s spravnim postopkom ali arbitražo, ki je bil ustanovljen v skladu s Konvencijo o reševanju investicijskih sporov med državami in državljani drugih držav, ki je bila dana na voljo za podpis v Washingtonu D.C. 18. marca 1965.
3. Vsaka pogodbenica s tem soglaša s predložitvijo investicijskega spora v mednarodni spravni postopek ali arbitražo.
4. V kateri koli fazi arbitražnega postopka ali izvrševanja arbitražne odločbe nobena od pogodbenic, vpletenih v spor, nima pravice kot ugovor navesti dejstva, da je vlagatelj, ki je nasprotna stranka v sporu, prejel nadomestilo, ki v celoti ali delno pokriva njegove izgube v skladu z zavarovalno polico ali garancijo, predvideno v 7. členu tega sporazuma.
5. Nobena od pogodbenic ne sme po diplomatski poti reševati katere koli zadeve, predložene arbitraži, dokler se postopek ne konča in eni od pogodbenic ni uspelo držati se razsodbe oziroma se ravnati po njej.
6. Odločba je dokončna in zavezujoča za obe stranki v sporu.Vsaka pogodbenica se obveže, da bo izvršila odločbo v skladu s svojo zakonodajo.
9. člen
Reševanje sporov med pogodbenicama
1. Spori med pogodbenicama v zvezi z razlago in uporabo tega sporazuma se, če je to le mogoče, rešujejo po mirni poti.
2. Če pogodbenicama ne uspe doseči dogovora v šestih mesecih od datuma zahteve po poravnavi, se spor na zahtevo ene ali druge pogodbenice predloži arbitražnemu sodišču, ki ga sestavljajo trije člani.
3. Arbitražno sodišče se ustanovi za vsak posamezen primer na naslednji način. V dveh mesecih od prejema zahteve za arbitražo vsaka pogodbenica imenuje enega člana razsodišča. Ta dva člana nato izbereta državljana tretje države, ki se po odobritvi pogodbenic imenuje za predsednika razsodišča. Predsednik se imenuje v dveh mesecih od dne, ko sta bila imenovana druga dva člana.
4. Če potrebna imenovanja niso bila opravljena v rokih, določenih v tretjem odstavku tega člena, lahko ena ali druga pogodbenica, če ni dogovorjeno drugače, povabi predsednika Meddržavnega sodišča v Haagu, da opravi potrebna imenovanja. Če je predsednik sodišča državljan ene od pogodbenic ali iz kakršnega koli razloga ne more opraviti te naloge, se povabi podpredsednik sodišča, da opravi potrebna imenovanja. Če je podpredsednik sodišča državljan ene od pogodbenic ali iz kakršnega koli razloga ne more opraviti te naloge, se povabi član Meddržavnega sodišča, ki ni državljan ene od pogodbenic, da opravi potrebna imenovanja.
5. Arbitražno sodišče odloča z večino glasov. Njegove odločitve so dokončne in zavezujoče za obe pogodbenici. Vsaka pogodbenica krije stroške svojega člana in svojega zastopstva v arbitražnem postopku. Pogodbenici krijeta stroške za predsednika in druge stroške v enakih delih.
6. Skladno z določili tega člena razsodišče določa svoj lastni postopek.
10. člen
Uporaba drugih pravil
Če zakonske določbe ene ali druge pogodbenice ali obveznosti po mednarodnem pravu, ki že obstajajo ali se po začetku veljavnosti tega sporazuma vzpostavijo med pogodbenicama poleg tega sporazuma, vsebujejo splošen ali pa poseben predpis, po katerem so naložbe vlagateljev druge pogodbenice upravičene do obravnave, ki je ugodnejša od tiste, ki je predvidena po tem sporazumu, potem take določbe v obsegu, v katerem so ugodnejše, prevladajo nad tem sporazumom.
11. člen
Uporaba sporazuma
1. Ta sporazum se uporablja za vse sedanje in prihodnje naložbe, ki jih vlagatelji ene pogodbenice izvedejo na ozemlju druge pogodbenice v skladu z njenimi zakoni in predpisi.
2. V primeru posrednih naložb, navedenih v drugem pododstavku prvega odstavka 1. člena, vlagatelji ne smejo vložiti zahtevka na podlagi tega sporazuma, če je bil v isti zadevi že uveljavljan zahtevek na podlagi drugega sporazuma o zaščiti naložb.
12. člen
Začetek veljavnosti, trajanje in prenehanje
1. Vsaka pogodbenica pisno po diplomatski poti obvesti drugo pogodbenico o izpolnjenih notranjepravnih zahtevah za začetek veljavnosti tega sporazuma. Ta sporazum začne veljati z datumom zadnje notifikacije. Ta sporazum ostane v veljavi deset let.
2. Sporazum se vsakokrat podaljšuje za nadaljnjih deset let, razen če ena ali druga pogodbenica najmanj šest mesecev pred iztekom njegove veljavnosti pisno ne obvesti druge pogodbenice o nameri odpovedi sporazuma, pri čemer si vsaka pogodbenica pridržuje pravico, da sporazum odpove z uradnim obvestilom najmanj šest mesecev pred datumom izteka tekočega obdobja veljavnosti.
3. Za naložbe, ki so bile izvedene med veljavnostjo tega sporazuma, ostajajo določbe členov od 1 do vključno 11 veljavne še nadaljnjih deset let po datumu prenehanja in brez poseganja v uporabo splošnih pravil mednarodnega prava po izteku tega zadnjega obdobja.
V DOKAZ TEGA sta za to od svojih vlad pravilno pooblaščena podpisnika podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v Ljubljani dne 1. februarja 1999, v dveh izvirnikih, od katerih je vsak v slovenskem, nizozemskem, francoskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. V primeru razlik pri razlagi prevlada angleško besedilo.
ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE
dr. Boris Frlec l. r.
ZA BELGIJSKO-LUKSEMBURŠKO
EKONOMSKO UNIJO
Za Vlado Kraljevine Belgije,
ki deluje tako v lastnem imenu
in v imenu Vlade Velikega
vojvodstva Luksemburg:
Za Vlado Pokrajine Valonije:
Za Vlado Pokrajine Flandrije:
Za Vlado Pokrajine glavnega
mesta Bruselj:
Erik Derycke l. r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE BELGO-LUXEMBOURG ECONOMIC UNION FOR THE RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA,
on the one hand,
and
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BELGIUM,
acting both in its own name and in the name of
the Government of the Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of existing agreements,
the Walloon Government,
the Flemish Government,
and the Government of the Region of Brussels-Capital,
on the other hand,
(hereinafter referred to as the “Contracting Parties“);
DESIRING to create favourable conditions for greater economic co-operation between their countries and in particular, with respect to investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;
and
RECOGNISING that the reciprocal promotion and protection of such investments under this Agreement will be conducive to the stimulation of business initiative and will increase prosperity
in both Parties;
HAVE agreed as follows:
Article 1
Definitions
For the purposes of this Agreement:
1. The term “investment“ shall mean every kind of asset invested in accordance with the laws and regulations of the Contracting Party in whose territory the investment is made and in particular, though not exclusively:
a) movable and immovable property, as well as any other rights in rem such as mortgages, liens, pledges, usufruct and similar rights;
b) shares, stocks, bonds and any other form of participation in a company;
c) claim to money or a claim to performance having an economic value, and associated with an investment;
d) intellectual property rights, including rights with respect to copyright, patents, trade marks, trade names, industrial designs and rights in technical processes, goodwill and know-how;
e) concessions, conferred by law or under contract, to undertake any economic and commercial activity, including concessions to search for, cultivate, extract or exploit natural resources.
The term “investment“ shall also apply to any indirect contribution in cash, in kind or in services, invested or reinvested in any sector of economic activity in accordance with the laws and regulations of the Contracting Party in whose territory the investment is made.
Any alteration of the form in which assets are invested or reinvested shall not affect their character as investments provided that such alteration is in accordance with the laws and regulations of the Contracting Party in whose territory the investment has been made.
2. The term “investor“ shall mean:
with respect to the Belgo-Luxembourg Economic Union:
a) any natural person who, according to the legislation of the Kingdom of Belgium or of the Grand-Duchy of Luxembourg is considered as a citizen of the Kingdom of Belgium or of the Grand-Duchy of Luxembourg;
b) any legal person constituted in accordance with the legislation of the Kingdom of Belgium or of the Grand-Duchy of Luxembourg and having its registered office in the territory of the Kingdom of Belgium or of the Grand-Duchy of Luxembourg;
with respect to the Republic of Slovenia:
a) natural persons having the nationality of the Republic of Slovenia in accordance with its laws;
b) legal persons, including corporations, commercial companies or other companies or associations, which have their seat in the territory of the Republic of Slovenia and are incorporated or constituted in accordance with the law of the Republic of Slovenia.
3. The term “return“ shall mean any amount yielded by an investment and in particular though not exclusively include profit, interest, dividends, capital gains, royalties, proceeds from the sale or liquidation of all or any part of the investment and all other lawful income related to the investments.
4. The term “territory“ shall mean:
a) with respect to the Belgo-Luxembourg Economic Union the territory of the Kingdom of Belgium and the territory of the Grand-Duchy of Luxembourg as well as the maritime areas, i.e. the marine and underwater areas which extend beyond the territorial waters, of the States concerned and upon which the latter exercise, in accordance with international law, their sovereign rights and their jurisdiction for the purpose of exploring, exploiting and preserving natural resources;
b) with respect to the Republic of Slovenia the territory of the Republic of Slovenia where the Republic of Slovenia exercises sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in accordance with international law.
Article 2
Promotion and protection of investments
1. Each Contracting Party shall encourage and promote investments in its territory by investors of the other Contracting Party and shall, in accordance with its law, admit such investments.
2. Each Contracting Party shall in accordance with its laws and regulations authorize the conclusion and the fulfilment of licence contracts and commercial, administrative or technical assistance agreements, as far as these activities are in connection with such investments.
3. Each Contracting Party undertakes to ensure at all times that the commitments it has entered into vis-a-vis investors of the other Contracting Party shall be observed pursuant to this Agreement.
4. Each Contracting Party shall ensure continuous protection and security of investments made by investors of the other Contracting Party in accordance with its laws. Neither Contracting Party shall in any way impair by unreasonable or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment or disposal of investments in its territory of investors of the other Contracting Party.
The same treatment is applied to reinvestment of returns and additional assets for expansion and maintenance of investments.
Article 3
National treatment and most favoured Nation treatment
1. Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment within its territory to investments and returns of investors of the other Contracting Party. This treatment shall be in no case less favourable than that which, in like circumstances, it accords to its own investors or investors of any third State, whichever is more favourable.
2. Neither Contracting Party shall subject investors of the other Contracting Party, as regards their management, maintenance, use, enjoyment or disposal of their investment in its territory to treatment less favourable than that which it accords to its own investors or to investors of any third State.
3. The provision of this Article relative to the grant of treatment no less favourable than that accorded to the investors of either Contracting Party or of any third State shall not be construed so as to oblige one Contracting Party to extend to investors of the other the benefit of any treatment, preference or privilege resulting from:
a) any existing or future customs or economic union, free trade area or agreement, or similar international agreement to which either Contracting Party is or becomes a party;
b) agreements relating wholly or mainly to taxation.
Article 4
Compensation for losses
Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the other Contracting Party suffer losses owing to war or any other form of armed conflict, revolution, state of emergency, revolt, insurrection, riot or other such similar events in the territory of the latter Contracting Party shall be accorded by the latter Contracting Party as regards restitution, indemnification or compensation treatment no less favourable than that which it accords to its own investors or to investors of any third State. Resulting payments shall be freely transferable.
Article 5
Expropriation and compensation
1. Investments of investors of either Contracting Party shall not be nationalised, expropriated or subjected to measures having an effect equivalent to nationalisation or expropriation (hereinafter referred to as “expropriation“) in the other Contracting Party, except for a public purpose, on a non-discriminatory basis, under due process of law and against prompt, effective and adequate compensation.
2. The compensation referred to in paragraph 1 of this Article shall be computed on the basis of the market value of the investment when the expropriation was decided or became public knowledge, whichever is earlier, shall be payable from the date of expropriation in convertible currency or in the currency in which the investment was made, with interest at the normal commercial rate provided by law, regulations or otherwise by the Contracting Party until the date of payment, shall be paid without delay and shall be effectively realisable and freely transferable.
3. The investor whose investments are expropriated, shall have the right under the law of the expropriating Contracting Party to prompt review by a judicial or other competent authority of that Contracting Party of its case and of the valuation of its investments in accordance with the principles set out in this Article.
Article 6
Transfers
1. Each Contracting Party shall pursuant to its laws grant investors of the other Contracting Party free transfer of funds related to their investments, including in particular though not exclusively:
a) initial capital and additional contributions for the maintenance or development of the investments;
b) returns defined in Paragraph 3 Article 1 of this Agreement;
c) funds in repayment of loans related to an investment;
d) proceeds from the sale or liquidation of all or part of an investment;
e) any compensation or other payment referred to in Articles 4 and 5 of this Agreement;
f) earnings and remuneration of nationals engaged from abroad in connection with the investment.
2. Transfers shall be effected without delay in a freely convertible currency. Unless otherwise agreed by the investor, transfers shall be made at the market rate of exchange applicable on the date of transfer.
Article 7
Subrogation
1. If one Contracting Party or its designated agency (hereinafter referred to as the “First Contracting Party“) makes a payment to an investor of that Contracting Party under a guarantee or a contract of insurance it has granted in respect of an investment, the other Contracting Party shall recognise the transfer of rights of any right or title in respect of such investment. The First Contracting Party is entitled to exercise such rights and enforce such claims by virtue of subrogation, to the same extent as the party indemnified.
2. Where a First Contracting Party has made a payment to its investors and has taken over the rights and claims of the investor, that investor shall not, unless authorised to act on behalf of the First Contracting Party making the payment, pursue those rights and claims against the other Contracting Party.
Article 8
Settlement of disputes between investors and Parties hereof
1. Any dispute which may arise between one Contracting Party and an investor of the other Contracting Party concerning an investment of that investor in the territory of the former Contracting Party shall be settled amicably through negotiations.
2. If such a dispute cannot be settled within a period of six (6) months from the date of request for settlement, the dispute shall be submitted, at the option of the investor, to either:
a) the competent judicial authorities of the Contracting Party; or
b) an ad-hoc tribunal which, unless otherwise agreed upon by the parties to the dispute, shall be established under the arbitration rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL); or
c) the International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) through conciliation or arbitration, established under the Convention on the Settlement of Investments Disputes between States and Nationals of other States, opened for signature in Washington D.C., on March 18, 1965.
3. Each Contracting Party hereby consents to the submission of an investment dispute to international conciliation or arbitration.
4. At any stage of the arbitration proceedings or of the execution of an arbitral award, none of the Contracting Parties involved in a dispute shall be entitled to raise as an objection the fact that the investor who is the opposing party in the dispute has received compensation totally or partly covering his losses pursuant to an insurance policy or to the guarantee provided for in Article 7 of this Agreement.
5. Neither Contracting Party shall pursue through diplomatic channels any matter referred to arbitration until the proceedings have terminated and a Contracting Party has failed to abide by or to comply with the award.
6. The award shall be final and binding on both parties to the dispute. Each Contracting Party undertakes to execute the awards in accordance with its national legislation.
Article 9
Settlement of disputes between the Contracting Parties
1. All disputes which may arise between the Contracting Parties concerning the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably.
2. If the Contracting Parties cannot reach an agreement within six months from the date of request for settlement, the dispute shall, upon request of either Contracting Party, be submitted to an arbitral tribunal of three members.
3. Such an arbitral tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. Within two months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one member of the tribunal. Those two members shall then select a national of a third country who on approval by the Contracting Parties shall be appointed Chairman of the tribunal. The Chairman shall be appointed within two months from the date of appointment of the other two members.
4. If the necessary appointments have not been made within the periods specified in paragraph (3) of this Article, either Contracting Party may, in the absence of any other agreement, invite the President of the International Court of Justice in the Hague to make any necessary appointments. If the President is a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the necessary appointments. If the Vice-President is a national of either Contracting Party or is prevented from discharging the said function, a member of the Court who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the necessary appointments.
5. The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes. The decisions of the tribunal are final and binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member of the tribunal and of its representation in the arbitral proceedings. The cost of the Chairman and remaining costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties.
6. Subject to the provisions of this Article, the tribunal shall determine its own procedure.
Article 10
Application of other rules
If the provisions of law of either Contracting Party or obligations under international law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to this Agreement contain a regulation, whether general or specific, entitling investments made by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is provided for by this Agreement, such provisions shall, to the extent that they are more favourable, prevail over this Agreement.
Article 11
Application of the Agreement
1. This Agreement shall apply to all existing and future investments made by investors from one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with its laws and regulations.
2. In the case of indirect investments referred to in the second subparagraph of paragraph 1 of the Article 1, the investors must not raise a claim based on this Agreement if in respect of the same matter the provisions of another investment protection agreement have been invoked.
Article 12
Entry into force, duration and termination
1. Each Contracting Party shall notify the other Contracting Party in writing through the diplomatic channel of the completion of its legal requirements for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the later notification. This Agreement shall remain in force for a period of ten years.
2. Unless notice of termination is given by either Contracting Party at least six months before the expiry of its period of validity, this Agreement shall be tacitly extended each time for a further period of ten years, it being understood that each Contracting Party reserves the right to terminate the Agreement by notification given at least six months before the date of expiry of the current period of validity.
3. In respect of investments made while this Agreement is in force, the provisions of Articles 1 through 11 shall remain in force for a further period of ten years after the date of termination and without prejudice to the application thereafter of the general rules of international law.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.
DONE at Ljubljana on 1st February 1999 in two original copies, each in the Slovene, Dutch, French and English languages, all texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA
dr. Boris Frlec, (s)
FOR THE BELGO-LUXEMBOURG
ECONOMIC UNION:
For the Government of the
Kingdom of Belgium, acting both
in its own name and in the
name of the Government of the
Grand-Duchy of Luxembourg,
For the Walloon Government,
For the Flemish Government,
For the Government of the
Region of Brussels-Capital,
Erik Derycke, (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 410-01/99-19/1
Ljubljana, dne 15. februarja 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo sporazuma v francoskem in nizozemskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost