Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2000 z dne 3. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2000 z dne 3. 3. 2000

Kazalo

849. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kredita Autovie Venete S.p.A., za izgradnjo 2. in 3. etape avtocestnega odseka Vipava-Razdrto (ZSDAVR), stran 2573.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kredita Autovie Venete S.p.A., za izgradnjo 2. in 3. etape avtocestnega odseka Vipava–Razdrto (ZSDAVR)
Razglašam zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kredita Autovie Venete S.p.A., za izgradnjo 2. in 3. etape avtocestnega odseka Vipava–Razdrto (ZSDAVR), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. februarja 2000.
Št. 001-22-24/00
Ljubljana, dne 24. februarja 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SOGLASJU REPUBLIKE SLOVENIJE DARS D.D. ZA NAJETJE KREDITA AUTOVIE VENETE S.p.A., ZA IZGRADNJO 2. IN 3. ETAPE AVTOCESTNEGA ODSEKA VIPAVA–RAZDRTO (ZSDAVR)
1. člen
Državni zbor Republike Slovenije daje Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS d.d.) soglasje za najetje kredita v znesku 92.504 mio ITL pri družbi Autovie Venete S.p.A. za izgradnjo 2. in 3. etape avtocestnega odseka Vipava–Razdrto.
2. člen
DARS d.d. lahko najame kredit iz prejšnjega člena pod naslednjimi pogoji:
– kredit ne bremenijo obresti;
– v skladu z obojestranskimi interesi je pogoj za brezobrestni kredit, da se uporabnikom zagotovi čim boljša uporaba avtocestnih odsekov v Republiki Italiji in v Republiki Sloveniji ter, da se vzpostavi čim boljša povezava obeh avtocestnih sistemov. V ta namen bosta pogodbeni stranki Autovie Venete S.p.A. in DARS d.d. sklenili poleg kreditne pogodbe, še pogodbo o tehničnem sodelovanju v roku 30 dni po uveljavitvi kreditne pogodbe in ustanovili skupno komisijo za nadzor uporabe kredita v skladu s predhodno parafiranimi osnutki. S pogodbo o tehničnem sodelovanju se bosta DARS d.d. in Autovie Venete S.p.A. zavezali opremiti slovenske avtocestne odseke in avtocestne odseke v Furlaniji – Julijski krajini z napravami za pobiranje cestnine, katerih tehnologija bo zagotovila možnost plačila cestnine z enako plačilno kartico v deželi Furlaniji – Julijski krajini in v Republiki Sloveniji, s katero bo zagotovljen enakopraven položaj vseh uporabnikov;
– izplačila posamičnih zneskov kredita do najvišjega možnega zneska 92.504.000.000 ITL se bodo izvajala med potekom gradbenih del, in sicer po potrditvi posamičnih gradbenih situacij, kot jih bodo predvidevale pogodbe o izvajanju del, ter po predložitvi potrdila o plačilu izvajalskih podjetij, tako da bo družba Autovie Venete S.p.A. kreditirala družbo DARS d.d. v zneskih, ki bodo proporcionalno razdeljeni glede na skupno vsoto kredita in glede na skupni znesek, ki ga predvideva projekt gradbenih del;
– kredit se bo odplačeval v 15 enakih obrokih, prvi obrok po dveh letih od datuma začetka obratovanja avtocestnega odseka Vipava–Razdrto oziroma od datuma kolavdacije tega odseka, kolikor se kolavdacija izvede pred začetkom obratovanja; drugi obrok se plača eno leto po zapadlosti prvega; vsak naslednji obrok pa se plača eno leto po zapadlosti prejšnjega;
– postopke za dodelitev izvajalskih del (izbira izvajalcev del) bo kreditojemalec razpisal na podlagi odprtih mednarodnih razpisov in pod enakimi pogoji za ponudnike držav članic Evropske unije in Republike Slovenije.
3. člen
DARS d.d. koristi sredstva kredita iz 1. in 2. člena tega zakona skladno z dinamiko gradnje, določene v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in v skladu z letnimi plani razvoja in vzdrževanja avtocest.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/99-98/1
Ljubljana, dne 16. februarja 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost