Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2000 z dne 25. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2000 z dne 25. 2. 2000, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

738. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (ZJOSS-B)
739. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d. pri Autovie Venete S.p.A. za izgradnjo 2. in 3. etape avtocestnega odseka Vipava-Razdrto (ZPDAVR)

Odloki

740. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
741. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
742. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
743. Odlok o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
744. Odlok o imenovanju predsednika in devetih članov Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
745. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne odnose
746. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko
747. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za znanost in tehnologijo
748. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo in o imenovanju predsednika in osem članov sveta

Sklepi

749. Sklep o potrditvi poslanskega mandata

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

750. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
751. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

752. Uredba o izdaji vizuma za vstop tujcu z namenom opravljanja dela
830. Uredba o določitvi najvišje povprečne prodajne cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja
831. Uredba o določitvi elementov odkupne cene kravjega mleka
832. Uredba o dopolnitvi uredbe o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti

MINISTRSTVA

753. Odredba o sestavljanju premoženjskih bilanc države in občin za leto 1999
754. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
755. Odredba o določitvi in uporabi klicnih znakov v okviru 3. svetovnega prvenstva radioamaterjev WRTC - 2000
756. Pravilnik o napravah in opremi vozil v cestnem prometu
757. Pravilnik o spremembi pravilnika o meroslovnih zahtevah za nadzorne naprave za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu
758. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranjem poslovanju organov za postopek o prekrških
759. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami
760. Navodilo o pogojih ter načinu likvidnostnega zadolževanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je država, iz sredstev državnega proračuna

USTAVNO SODIŠČE

761. Odločba o ugotovitvi, da odlok o ureditvenem načrtu dela pretežno skladiščnotransportne cone ob Toledovi ulici v Rušah ni v neskladju z ustavo in zakonom
762. Odločba o razveljavitvi 1. točke 26. člena zakona o davku na dodano vrednost in 49. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost z odložnim rokom
763. Sklep o zadrževanju izvrševanja sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Nevlje

SODNI SVET

764. Akt o spremembi akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji
765. Sklep o ponovnem javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto predsednika Delovnega sodišča v Kopru
766. Sklep o ponovnem javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto predstojnika Okrajnega sodišča v Lendavi
767. Sklep o ponovnem javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto namestnika predstojnice Okrajnega sodišča v Murski Soboti
768. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

769. Poročilo o gibanju plač za december 1999

OBČINE

Bled

770. Ugotovitev, da je mandat svetnika občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata

Borovnica

771. Statutarni sklep

Celje

772. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Stegujev - Habjanov hrib

Divača

773. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2000
774. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača

Gorenja vas-Poljane

775. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Škofja Loka
776. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

Kidričevo

777. Odlok o javnem redu in miru
778. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ravno polje
779. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnih zemljišč v Občini Kidričevo v letu 2000
780. Sklep o ustanovitvi komisije za vloge in pritožbe
781. Sklep o ustanovitvi komisije za priznanja in odlikovanja
782. Sklep o prenosu lastnine v javno dobro in sofinanciranje izvajanja del na tako preneseni lastnini

Kočevje

783. Sklep o spremembi sklepa o kriterijih za podaljševanje obratovalnega časa gostinskih lokalov
784. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000

Lendava

785. Odlok o odmeri in plačilu komunalnega prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava
786. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lendava za obdobje 1986-2000, dopolnjenega v letu 1992, prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Lendava za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Lendava ter osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za tri območja v Občini Lendava
787. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Lendava
788. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Lendava za leto 2000

Ljutomer

789. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Ljutomer

Loška dolina

790. Odlok o ustanovitvi in delovanju vaških odborov v Občini Loška dolina
791. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij v Občini Loška dolina

Medvode

792. Odlok o dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
793. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2000

Metlika

794. Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunala Metlika
795. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, vrednosti zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč na območju Občine Metlika
796. Sklep o uskladitvi višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Mežica

797. Sklep o ukinitvi javnega dobra
798. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Mislinja

799. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme v letu 2000 na območju Občine Mislinja

Moravske Toplice

800. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice
801. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice
802. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Moravske Toplice
803. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Moravske Toplice za leto 2000

Prevalje

804. Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 2000
805. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
806. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje

Rogaška Slatina

807. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 1999
808. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2000
809. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2000
810. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks

Semič

811. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2000
812. Odlok o gozdnih cestah
813. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Semič v letu 2000
814. Sklep o povprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega zemljišča in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Semič v letu 2000

Slovenska Bistrica

815. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2000
816. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2000
817. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica

Šentjernej

818. Sklep o odvzemu, izbrisu in pooblastitvi javnega dobra
819. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Šentjur pri Celju

820. Sklep o spremembi sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
821. Sklep o spremembi pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Škofja Loka

822. Sklep o sprejetju programa ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Škofja Loka
823. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Trebnje

824. Sklep o razpisu referenduma za podaljšanje krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Štefan

Zreče

825. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev ZN Nova Dobrava in center Zreče - parkirne površine

Žalec

826. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Žalec

Žirovnica

827. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica
828. Odlok o grbu in zastavi Občine Žirovnica
829. Odlok o turistični taksi v Občini Žirovnica

POPRAVKI

1. Popravek sprememb pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

8. Uredba o ratifikaciji protokolov o spremembah Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe
AAA Zlata odličnost