Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2000 z dne 25. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2000 z dne 25. 2. 2000

Kazalo

824. Sklep o razpisu referenduma za podaljšanje krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Štefan, stran 2529.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, 35/85 – prečiščeno besedilo), 3., 30. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US RS, 38/96 in 43/96 – odl. US RS), 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter določil statuta Občine Trebnje in statuta Krajevne skupnosti Štefan, je Svet krajevne skupnosti Štefan na 10. redni seji dne 8. 2. 2000 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za podaljšanje krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Štefan
1. člen
Razpiše se referendum za podaljšanje krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Štefan, ki obsega naslednje vasi: Belšinja vas, Benečija, Breza, Gorenja Nemška vas, Grič pri Trebnjem, Kamni Potok, Pluska, Rožni vrh, Štefan pri Trebnjem, Zidani most pri Trebnjem.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 2. 4. 2000 od 7. do 19. ure na glasovalnem mestu v Štefanu pri Trebnjem.
Z dnem 28. 2. 2000 začnejo v Krajevni skupnosti Štefan teči volilna opravila potrebna za izvedbo referenduma za podaljšanje samoprispevka.
3. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena za sofinanciranje naslednjega programa:
1. izgradnja pločnika ob cesti R 650 od meje KS Trebnje do križišča v Štefanu z odcepom za Čatež po cesti R 652 do odcepa za Gorenjo Nemško vas in krakom v smeri Zidanega mostu do železniškega prehoda;
2. asfaltiranje in preplastitve cest, obnove in novogradnje javnih poti v KS;
3. kanalizacija v KS – izgradnja sekundarnih vodov za priključitev posameznih naselij.
Razporeditev sredstev po namenih in vrstni red investicij bo določal Svet KS Štefan z letnim planom.
4. člen
S sredstvi krajevnega samoprispevka se bo predvidoma v KS Štefan zbralo 20,000.000 SIT.
Sredstva zbrana s samoprispevkom so strogo namenska in se bodo uporabila izključno za programe iz 3. člena tega sklepa. Z njim bo upravljal Svet krajevne skupnosti Štefan, ki je odgovoren za zbiranje in namensko uporabo sredstev.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
Sredstva se bodo zbirala na posebnem računu Krajevne skupnosti Štefan št. 52120-842-130-82196.
5. člen
Z referendumom se bodo občani izrekli o podaljšanju krajevnega samoprispevka za obdobje štirih let in sicer od 1. 5. 2000 do 30. 4. 2004.
6. člen
Zavezanci plačila samoprispevka bodo krajani s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Štefan, in sicer:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja, oziroma nadomestila plač, pokojnine ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 2% od neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 2% mesečno od bruto zavarovalne osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in zaposlovanje;
– zavezanci, katerim se davek odmerja od dopolnilne dejavnosti po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke;
– zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev ali avtorskih honorarjev po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke;
– zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti po stopnji 5% od letnega katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč.
7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač in pokojnin. Kmetom in fizičnim osebam, ki opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, bo obračunavala in odtegovala samoprispevek pristojna izpostava DURS.
Izplačevalci plač in pokojnin so dolžni pri nakazilu odtegnjenega samoprispevka navesti podatke za katere zavezance je znesek plačan. Če je zavezancev več, je izplačevalec dolžan poslati seznam z ustreznimi podatki KS Štefan. Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti samoprispevka v roku, se prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov občanov. Izterjavo bo opravila pristojna izpostava DURS.
Zavezancem se samoprispevek odšteva od osnove za dohodnino (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
9. člen
Referendum vodi Volilna komisija krajevne skupnosti Štefan, pri čemer se smiselno uporabljajo določila zakona o lokalnih volitvah in določil zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Štefan. Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST ŠTEFAN
                   GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu, dne 2. 4. 2000 o uvedbi podaljšanja krajevnega samoprispevka za dobo štirih let od 1. 5. 2000 do 30. 4. 2004 za območje KS Štefan.
Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
1. izgradnja pločnika ob cesti R 650 od meje KS Trebnje do križišča v Štefanu z odcepom za Čatež po cesti R 652 do odcepa za Gorenjo Nemško vas in krakom v smeri Zidanega mostu do železniškega prehoda;
2. asfaltiranje in preplastitve cest, obnove in novogradnje javnih poti v KS;
3. kanalizacija v KS – izgradnja sekundarnih vodov za priključitev posameznih naselij.
Razporeditev sredstev po namenih in vrstni red investicij bo določal Svet KS Štefan z letnim planom.
Višina samoprispevka bo znašala:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja, oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 2% od neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 2% mesečno od bruto zavarovalne osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in zaposlovanje;
– zavezanci, katerim se davek odmerja od dopolnilne dejavnosti po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke;
– zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev ali avtorskih honorarjev po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke;
– zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti po stopnji 5% od letnega katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč.
GLASUJEM
»ZA«                                 »PROTI«
Glasujete tako, da obkrožite besedo »ZA«, če se strinjate z uvedbo podaljšanja krajevnega samoprispevka, oziroma besedo »PROTI«, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.
11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja Krajevna skupnost Štefan.
12. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.
13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu krajevne skupnosti Štefan, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Štefan pri Trebnjem, dne 18. februarja 2000.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Štefan
Anton Strah l. r.

AAA Zlata odličnost