Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2000 z dne 25. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2000 z dne 25. 2. 2000

Kazalo

777. Odlok o javnem redu in miru, stran 2482.

Na podlagi 3., 25. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97 in 73/98), 2. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) in 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99 in 98/99) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 3. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o javnem redu in miru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za zagotavljanje varstva javnega reda in miru, občanov in premoženja, zdravja in čistoče, zunanjega videza naselij in zelenih površin, ravnanja z opuščenimi vozili, čas trajanja javnih prireditev, varovanja pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju v Občini Kidričevo.
2. člen
Določbe odloka veljajo za vse fizične in pravne osebe v Občini Kidričevo.
Vse fizične in pravne osebe so dolžne urediti svoje življenje in delo tako, da ne vznemirjajo, ovirajo ali motijo drugih pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, skrbijo za privlačen videz svojega kraja in da ne opuščajo ali opravljajo dejanja, ki so po tem odloku obvezna ali prepovedana.
3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku so neposredno odgovorne osebe, ki jih same storijo.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
4. člen
Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi zakona o javnih shodih in javnih prireditvah (Uradni list SRS, št. 20/73, 42/86, 5/90 in Uradni list RS, št. 8/90, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93 in 29/95).
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu in javni prireditvi je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator, v gostinskem lokalu pa poslovodja ali druga odgovorna oseba oziroma zasebni gostinec.
Oseba, ki je odgovorna za vzdrževanje javnega reda in miru, je dolžna:
1. poskrbeti za red in disciplino ter za varnost na prireditvenem prostoru oziroma v javnem lokalu;
2. poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni red in mir, motijo, nadlegujejo ali žalijo občane;
3. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v posebni odločbi ali potrdilu o priglasitvi prireditve oziroma zapreti in izprazniti javni lokal po izteku obratovalnega časa;
4. po končani prireditvi prostor očistiti in vzpostaviti prvotno stanje;
5. zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog iz odločbe o dovolitvi prireditve ali potrdila o priglasitvi javnega shoda oziroma javne prireditve;
6. poskrbeti, da se mladina do 15. leta starosti po 22. uri brez spremstva staršev ne zadržuje na prireditvenem prostoru ali v javnem lokalu;
7. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov in javnih prireditev parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev v cestnem prometu.
5. člen
Za zagotovitev javnega reda in miru je prepovedano:
1. točiti ali prodajati alkoholne pijače pred 7. uro ter točiti v javnih lokalih alkoholne pijače osebam, pri katerih zunanji znaki kažejo, da so pod vplivom alkohola;
2. popivati v prodajalnah ali drugih javnih krajih, ki niso določeni za točenje alkoholnih pijač;
3. točiti alkoholne pijače mladoletnikom;
4. kaditi v javnih prostorih in lokalnih, kjer je kajenje prepovedano;
5. prenočevati po tujih senikih, parkih, avtobusnih postajah, v zapuščenih vozilih in v drugih za to neprimernih prostorih;
6. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način trošiti vodo iz vodovodnih omrežij v času, ko je trošenje za ta namen omejeno;
7. v strnjenem naselju v času od 22. do 6. ure, ob nedeljah in praznikih pa ves dan, opravljati dela in dejavnosti, ki povzročajo hrup, z izjemo kmetijskih sezonskih opravil;
8. parkirati ali postavljati motorna ali druga vozila, prikolice ali druge delovne stroje, na hišnih dohodih, garažnih dovozih, na zelenicah, igriščih ali drugih zelenih površinah, ki niso namenjene za parkiranje, ali na prehodih, ki povezujejo ulice, javne prostore in prometne površine, kjer bi to lahko oviralo dostop intervencijskim vozilom;
9. parkirati prevozna sredstva, puščati kontejnerje in posode za smeti na površinah, kjer bi ovirale promet ali pešce;
10. parkirati tovorna vozila na posebej urejenih in ostalih parkirnih površinah, namenjenih osebnim vozilom;
11. vstopati brez dovoljenja v prostore, kamor je vstop prepovedan, če je prepoved vidno označena ali če je kraj kako drugače zavarovala uradna oseba;
12. ovirati promet na javnem prostoru z odlaganjem kuriva ali drugega materiala več kot 12 ur, kolikor pa tako odlaganje povzroča nevarnost, je začasno deponirani material potrebno odstraniti takoj;
13. odlagati les ali drug material na javno površino, na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali drugi objekt za splošno rabo;
14. motiti ali ovirati oziroma ogrožati organizirane sprevode, javne shode, zborovanja, sestanke ali druge javne prireditve;
15. po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati, motiti, ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov zoper njihovo voljo;
16. kolesariti ali voziti drugo vozilo po poti zelenice, parka, igrišča ali drugega javnega prostora, kjer je prepovedana vožnja s kolesom ali drugim vozilom ter na kakršenkoli način ovirati pešce na pločniku in drugih površinah, ki so jim namenjene;
17. prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati ali kako drugače onesnažiti napisne table, žive meje, javna (opozorilna) znamenja, spomenike, prometne znake, naprave za javno razsvetljavo, poštne nabiralnike, klopi, ograje, posode za odpadke, stojala za kolesa ali druge naprave ali predmete za splošno rabo;
18. imeti živali, ki s hrupom, smradom ali kako drugače motijo okolico ali z iztrebki onesnažujejo pašnike, travnike in površine, kjer se igrajo otroci, parke in podobne druge javne površine, ter rediti v bivalnih naseljih domače živali zunaj prostorov, ki so namenjeni za rejo;
19. voziti prevozna sredstva brez glušnikov ali z neprimernimi glušniki in vozila, ki povzročajo čezmeren hrup;
20. zadrževati se na prireditvenem prostoru po končani prireditvi ali v gostinskem lokalu po končanem obratovalnem času;
21. nositi v gostinske lokale nevarne predmete;
22. s kakršnim koli ravnanjem motiti TV in radijske programe;
23. kositi zelenice z motornimi kosilnicami v naselju ob času, ki je neprimeren, in s tem motiti in vznemirjati prebivalce in okolico. Kositi je prepovedano ob nedeljah in praznikih;
24. povzročati hrup z delovnimi in drugimi sredstvi v istem času kot to velja za 23. točko;
25. na javnih mestih reklamirati in prodajati pornografski tisk na vsiljiv način;
26. izzivati pretepe, nerede in prepire;
27. namerno puščanje oziroma odlaganje poškodovanih ali pokvarjenih (nevoznih), neregistriranih vozil in drugih prevoznih sredstev na javnem prostoru ali zelenici;
28. vznemirjati ljudi z močnimi poki, z vpitjem, prepevanjem ali uporabo preglasnih zvočnih naprav in glasbil v okolici, zlasti pa v času, ko se zagotavlja mir občanom;
29. metati petarde in druga pirotehnična in eksplozivna sredstva na mestih, kjer to ogroža varnost občanov.
6. člen
Kartanje ali druge igre v javnem lokalu ali drugem javnem mestu lahko prepove pristojni organ, če ugotovi, da je taka prepoved potrebna za izboljšanje razmer na področju javnega reda in miru.
Kartanje ali igranje drugih iger lahko prepove v svojem lokalu tudi lastnik ali zasebni gostinec. Prepoved mora biti objavljena na vidnem mestu.
III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA
7. člen
Zaradi varstva ljudi in premoženja je prepovedano:
1. namerno odstraniti ali poškodovati stvari, objekte in površine, ki so javnega pomena;
2. nepooblaščenim osebam nositi na javnih shodih, prireditvah ali v javnih lokalih orožje ali predmete, s katerimi se lahko prizadene telesna poškodba;
3. sankati, smučati, drsati, kotalkati ali rolkati ter žogati se na javnih prometnih površinah;
4. zasaditi živo mejo in drugo grmičevje ob bližini prometnic v nasprotju z določili prostorsko izvedbenimi akti;
5. puščati predšolske otroke brez nadzora na ulicah, cestah ali drugih javnih mestih;
6. sežigati gume, odpadno olje, tekstilne odpadke in umetne mase v naravnem okolju;
7. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo, jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi;
8. opremljati ograje ob javnih cestah in poteh z bodečo žico ali drugimi nevarnimi predmeti;
9. puščati pse brez nadzora in voditi popadljivega psa brez nagobčnika oziroma imeti psa, ki s svojim lajanjem pretirano moti in vznemirja okolico, ter opuščati opozorila »HUD PES«, če je pri hiši tak pes;
10. puščati živali na javnih prostorih ali prometnih površinah brez nadzorstva ali puščati domače živali brez hrane, vode in zaščite;
11. namerno dražiti, plašiti ali ščuvati živali;
12. odstraniti, popisati, uničiti ali poškodovati napisne table, druga javna obvestila ali opozorilna znamenja ter druge predmete, ki služijo javnemu namenu;
13. imeti ob javnih cestah nasip, ograjo, živo mejo, drevesa ali druge rastline in predmete v stanju, ki ovira ali ogroža prometno varnost občanov, posega v cestno telo ali kvari zunanji videz kraja ter spodkopavati ali spodrivati javne poti ali jih kakorkoli poškodovati;
14. ovirati promet na pločnikih ali drugih javnih poteh s kurivom ali drugimi predmeti dalj časa, kot je potrebno, da se odstranijo;
15. vleči hlodovino po krajevnih cestah in javnih poteh;
16. odlagati hlodovino in druge predmete v jarke oziroma če se začasno odloži, je potrebno omogočiti pretok meteorne vode po jarkih.
8. člen
Zaradi varstva ljudi in premoženja mora lastnik ali upravljalec:
– odstraniti objekte, ki mejijo na javno površino in ogrožajo varnost ljudi,
– odstraniti objekte, ki ne služijo več svojemu namenu in kvarijo videz kraja,
– odstraniti ali znižati predmete in rastje ob cestah, ki zmanjšujejo preglednost,
– odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves pri katerih obstaja nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo premoženje, če mejijo na javno površino,
– obnoviti ali odstraniti objekte, ki kvarijo videz ali ogrožajo varnost ljudi ali premoženja in so še vedno v uporabi.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
9. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. metati, spuščati ali odlagati predmete, snovi in odpadke v naravno okolje, to je v potoke, na travnike, ulice, pločnike, ceste, dvorišča, gozdove ali na druge prostore, ki niso za to določeni;
2. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem in živalim, to je spuščati odplake, fekalije ali gnojnico v potoke, v opuščene vodnjake in javne poti in v odkrite cestne jarke, kakor tudi na območje objektov za oskrbo s pitno vodo;
3. polivati makadamsko cestišče z odpadnim oljem ali drugim okolju in zdravju škodljivimi snovmi, izlivati v kanalizacijo odpadna olja, kisline in druge za okolje škodljive snovi;
4. na športnih igriščih, avtobusnih postajah in drugih javnih prostorih zanemarjati red in čistočo;
5. prevažati mrhovino, kože, fekalije in ostale odpadke v vozilih, ki niso zaprta ali drugače ustrezno zaščitena in na kakršenkoli način onesnažujejo okolje;
6. prati motorna vozila, delovne stroje s priključki in druge predmete na bregovih in strugah vodotokov in na zbirnih in zaščitenih območjih vodnih virov;
7. voditi živali, razen službenih psov in psov vodičev slepih, v trgovske, gostinske in druge javne lokale, otroška igrišča, na zelenice ter na pokopališča;
8. puščati iztrebke domačih živali na javnih površinah;
9. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih mestih nameščene smetnjake ali klopi ter puščati odprte pokrove kontejnerjev in posod za smeti;
10. v sušnem obdobju gnojiti z gnojnico, razen če gre za takojšno podoranje, ter v naseljenem območju gnojiti vrtove, sadovnjake in travnike z gnojnico ali drugimi smrdljivimi snovmi;
11. pustiti greznice in odtočne kanale odprte ali slabo zaprte in spuščati odplake iz greznic ali objektov po površini;
12. škropiti sadno drevje in trto v strnjenem naselju tako, da je ogroženo zdravje ljudi;
13. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki lahko povzročajo zamašitev le-teh;
14. prevažati žagovino in druge sipke stvari tako, da se raznašajo po cestišču in okolici ali utegnejo škodovati zdravju ljudi;
15. puščati neočiščeno cestišče po delu.
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN ZELENIH POVRŠIN
10. člen
Zaradi varstva zunanjega videza naselij in zelenih javnih površin je prepovedano:
1. postavljati šotore, bivalne avtobuse ali avtomobilske prikolice za bivanje ali kako drugače taboriti na zemljiščih, ki niso za to določena oziroma brez dovoljenja pristojnega organa in brez predhodnega soglasja lastnika ali upravljalca zemljišča in pristojnega inšpekcijskega organa;
2. pisati, risati ali na kakršenkoli drug način umazati zidove hiš in drugih stavb, ograje in podobno;
3. imeti nepokošeno travo na vidnih mestih ob javnih površinah;
4. hoditi ali voziti v naseljenih krajih izven poti, lomiti drevje, grmičevje in trgati cvetje;
5. postavljati montažne objekte na javnih površinah v naseljih brez ustreznega soglasja in v njih gojiti domače živali;
6. odlagati dotrajano stanovanjsko opremo, drva ali kakršnokoli navlako na javnih površinah in v okolici stanovanjskih enot.
11. člen
Lastniki oziroma uporabniki tovornih in drugih vozil, kmetijskih strojev in druge mehanizacije morajo takoj očistiti javno cesto, ki so jo onesnažili z vožnjo ali obračanjem teh vozil in strojev na koncu njiv in drugih kmetijskih in gozdnih površin oziroma cesto, ki so jo onesnažili s hlevskim gnojem, prstjo ali blatom. Obračanje na njivah in drugih površinah mora biti urejeno tako, da s tem ni ovirana javna površina.
Vzdrževalci oziroma upravljalci ceste so dolžni zaradi varnosti prometa in čistoče pravočasno odstraniti z asfaltnih ulic, trgov in pločnikov pesek, ki so ga posipali zaradi poledice. Enako velja tudi za druge snovi, ki bi lahko vplivale na varnost prometa in čistočo površin.
VI. RAVNANJE Z OPUŠČENIMI VOZILI
12. člen
Opuščeno vozilo je vozilo, s katerega so odstranjene registrske tablice ali je brez veljavne registracije ali je huje poškodovano in nihče ne skrbi zanj, na parkirnem prostoru, pločniku, zeleni površini, kmetijski površini, gozdni površini, ali na drugi površini, katere lastnik je pravna ali fizična oseba oziroma na cesti in javni prometni površini, ki je vknjižena kot javno dobro.
13. člen
Odstranitev zapuščenega vozila z odločbo odredi pristojni inšpekcijski organ. Odločbo o odstranitvi se vroči lastniku vozila ali izvajalcu, kadar lastnik ni znan.
14. člen
Pristojni inšpekcijski organ v postopku odstranjevanja opuščenega vozila najprej opozori lastnika opuščenega vozila z nalepko na vozilu. Ta nalepka na opuščenem vozilu pomeni, da je lastnik opuščenega vozila dolžan v roku 24 ur odstraniti vozilo z javne prometne površine.
Če v določenem roku lastnik ne odstrani opuščenega vozila, izda pristojni inšpekcijski organ odločbo o odstranitvi in odložitvi opuščenega vozila za rok 14 dni na določen varovan prostor in obvesti upravo za notranje zadeve.
V tem času pristojni inšpekcijski organ pozove lastnika opuščenega vozila, če je ta znan, da odpelje vozilo proti plačilu vseh stroškov.
Upravljalec skladišča opuščenih vozil izda vozilo lastniku na podlagi listine, ki dokazuje lastništvo.
Po poteku 14-dnevnega roka, ko je vozilo varovano na točno določenem mestu, se smatra, da je lastnik vozilo zapustil. V tem trenutku pridobi lastninsko pravico na opuščenem vozilu Občina Kidričevo.
Če ni možno ugotoviti, kdo je lastnik opuščenega vozila, odredi pristojni inšpekcijski organ odstranitev vozila na stroške proračuna Občine Kidričevo, vozilo pa postane last Občine Kidričevo.
15. člen
Pristojni inšpekcijski organ v zvezi z odstranitvijo opuščenega vozila izdela zapisnik o stanju vozila in fotografijo vozila.
Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke: datum opozorila vozniku vozila z nalepko, datum odstranitve, tip vozila, stanje vozila, podatke o lastniku vozila, če je ta znan, lokacijo opuščenega vozila.
Pokvarjeno, poškodovano ali zapuščeno vozilo, ki ga odstrani pooblaščena organizacija v skladu s 14. členom tega odloka, se mora odpeljati na prostor, kjer je zagotovljena varnost in varovanje vozila.
VII. ČAS TRAJANJA JAVNIH PRIREDITEV
16. člen
Javne prireditve z uporabo zvočnih naprav v Občini Kidričevo, lahko trajajo:
1. Na prostem in pod šotori:
a) ob delavnikih od ponedeljka do četrtka najdlje do 22. ure,
b) ob petkih, sobotah in pred dela prostimi dnevi:
– v stanovanjskih in poslovno-trgovsko, stanovanjskih območjih najdlje do 24. ure,
– v območjih, kjer v bližnji okolici (500 m) ni objektov za stalno prebivanje najdlje do 1. ure.
2. V zaprtih prostorih:
a) ob delavnikih od ponedeljka do četrtka najdlje do 23 ure,
b) ob petkih, sobotah in dan pred dela prostimi dnevi:
– v stanovanjskih in poslovno-trgovsko-stanovanjskih območjih najdlje do 1. ure naslednjega dne,
– v območjih, kjer v bližnji okolici (500 m) ni objektov za stalno prebivanje najdlje do 2. ure naslednjega dne.
3. Javne prireditve z uporabo zvočnih naprav lahko izjemoma trajajo tudi med 22. in 6. uro naslednjega dne na podlagi dovoljenja za uporabo zvočnih naprav na javni prireditvi, ki jo izda pristojni upravni organ po predhodnem soglasju občinskega organa.
Ne glede na omejitve 1. in 2. točke tega člena, lahko pristojni organ izda dovoljenje za uporabo zvočnih naprav v podaljšanem času po poprejšnjem soglasju pristojnega občinskega organa, vendar se v tem podaljšanem času hrupnost-glasnost glasbe v odprtih prostorih ustrezno zmanjša.
VIII. VARSTVO PRED HRUPOM V NARAVNEM IN BIVALNEM OKOLJU
17. člen
Zaradi varstva pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju je prepovedano:
1. Na javnih prireditvah in drugih javnih mestih, ter tudi v zasebnih prostorih povzročati prekomeren hrup z uporabo zvočnikov, radijskih in televizijskih sprejemnikov ter drugih naprav za povzročanje zvokov med 22. in 6. uro.
2. Z vpitjem, petjem, poki, uporabo zvočnih naprav in glasbil, hrupom motornih vozil, koles z motorjem, uporabo petard in drugih pirotehničnih sredstev ali na kak drug način motiti okolico, zlasti nočni mir in počitek občanov med 22. in 6. uro preko vsega dne pa povzročati hrup ali ropot v bližini šol, zdravstvenega doma, vrtca, v gosteje naseljenem stanovanjskem naselju, v bližini cerkva in pokopališč.
18. člen
Za mejne vrednosti ravni hrupa, ukrepanje za preprečevanje in zmanjšanje hrupa, nadzor, kazni, splošne, prehodne in končne določbe se uporabljajo določbe uredbe o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Uradni list RS, št. 45/95).
IX. KAZENSKI DOLOČBI
19. člen
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje za prekršek:
– posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 3., 5., 7., 8., 9., 10. in 11. člena tega odloka.
Za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena se kaznuje posameznik na kraju samem.
Za takšne vrste prekrškov lahko izterja kazen na kraju samem policist ali pristojen inšpektor.
20. člen
Z denarno kaznijo 80.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti krši določbe iz 3., 5., 7., 8., 9., 10. in 11. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 40.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe.
X. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02/99-8-65
Kidričevo, dne 4. februarja 2000.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

AAA Zlata odličnost