Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2000 z dne 25. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2000 z dne 25. 2. 2000

Kazalo

816. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2000, stran 2523.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 45. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 11. redni seji dne 31. 1. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se določa obseg sredstev proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2000, porabo sredstev za financiranje nalog občine in način izvrševanja proračuna.
2. člen
Predvideni prihodki in odhodki proračuna, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja znašajo:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konto    O P I S                                             PLAN 2000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
    I.  P R I H O D K I                                       2.567,942.000
70      DAVČNI PRIHODKI                                       1.205,729.000
700     Davki na dohodek in dobiček                                  897,735.000
703     Davki na premoženje                                      213,860.000
704     Domači davki na blago in storitve                                94,134.000
71      NEDAVČNI PRIHODKI                                       113,930.000
710     Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja                          81,730.000
714     Drugi nedavčni prihodki                                     32,200.000
72      KAPITALSKI PRIHODKI                                       6,000.000
722     Prihodki od prodaje zemljišč                                   6,000.000
74      TRANSFERNI PRIHODKI                                     1.242,283.000
740     TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČ. INSTITUCIJ                    1.242,283.000
7400     Prejeta sredstva iz državnega proračuna                           1.183,283.000
7401     Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti                        37,000.000
7403     Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov                            22,000.000
    II.  O D H O D K I                                        2.588,203.000
40      TEKOČI ODHODKI                                         606,009.000
400     Plače in drugi izdatki zaposlenim                               120,458.000
401     Prispevki delodajalcev za socialno varnost                           16,770.000
402     Izdatki za blago in storitve                                  430,781.000
403     Plačila obresti                                        23,000.000
409     Sredstva, izločena v rezerve                                  15,000.000
41      TEKOČI TRANSFERI                                       1.199,044.000
410     Subvencije                                           34,000.000
411     Transferi posameznikom in gospodinjstvom                            556,506.000
412     Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                        98,894.000
413     Drugi tekoči domači transferi                                 509,644.000
42      INVESTICIJSKI ODHODKI                                     611,650.000
43      INVESTICIJSKI TRASFERI                                     171,500.000
    III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)                              -20,261.000
    B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
750  IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                                  33,880.000
7500     Prejeta vračila danih od posameznikov                              25,200.000
7502     Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij                      8,680.000
440  V.  DANA POSOJILA                                              0
    VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA                                   33,880.000
    VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)                                 13,619.000
    C)  RAČUN FINANCIRANJA
500  VIII. ZADOLŽEVANJE                                          11,781.000
550  IX.  ODPLAČILA DOLGA                                         37,000.000
    X.  NETO ZADOLŽEVANJE                                       -25,219.000
    XI.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH                           -11,600.000
       STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKL. LETA                        11,600.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podrobnejši pregled prihodkov proračuna in njihova razporeditev po funkcionalnih odhodkih je izkazan v posebnem delu plana proračuna za leto 2000, ki je sestavni del tega odloka. Sestavni del je tudi plan poslovanja krajevnih skupnosti in plan poslovanja Stanovanjskega sklada občine Slovenska Bistrica.
3. člen
V stalno proračunsko rezervo Občine Slovenska Bistrica se izloči 0,5% skupno doseženih prihodkov občinskega proračuna za leto 2000.
Izločanje v rezervo se izvršuje praviloma mesečno, najkasneje pa do 31. decembra 2000.
Sredstva stalne proračunske rezerve se uporabljajo skladno z zakonom o financiranju občin in občinskim statutom.
4. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo za naloge, ki jih ni bilo mogoče predvideti in po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine ter za naloge, za katere se med letom izkaže, da zanje niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
5. člen
Sredstva proračuna se praviloma delijo med letom enakomerno med vse uporabnike proračuna v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, v skladu z likvidnostnim položajem, razen če občinski svet z ustreznim aktom ne določi drugače.
6. člen
Uporabniki proračunskih sredstev smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev in za namene, ki so določeni s proračunom, in če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugimi akti predpisani pogoji za uporabo sredstev.
Uporabniki proračuna morajo investicijska in vzdrževalna dela nad vrednostjo 10,000.000 SIT oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa sicer pa ravnati skladno z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
Uporabniki sredstev proračuna morajo poročati županu o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno, in sicer ob polletju in ob zaključku leta ter tudi takrat, ko takšna poročila zahteva župan.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan lahko za posamezna področja izvrševanja proračuna pooblasti direktorja občinske uprave in vodje oddelkov v občinski upravi.
8. člen
Župan je pooblaščen da:
– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve;
– odloča o porabi sredstev stalne proračunske rezerve do višine 20% sredstev rezerv pri enkratni odobritvi;
– odloča o zmanjšanju odhodkov, če prihodki niso realizirani v planirani višini;
– odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;
– odloča o najetju dolgoročnih kreditov skladno s planom proračuna,
– odloča o najetju kratkoročnih kreditov,
– odloča o povečanju ali zmanjšanju planiranih proračunskih postavk porabe sredstev do 10% vrednosti posamezne proračunske postavke.
9. člen
Župan lahko začasno zmanjša obseg sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posamezne namene, ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki proračuna niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepih iz prejšnjega odstavka je župan dolžan obvestiti občinski svet in uporabnike sredstev in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
10. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov v proračun, izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerv občinskega proračuna ali najame kratkoročno posojilo največ do 5% sprejetega proračuna, ki pa mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O koriščenju stalne proračunske rezerve in najetju posojila za namene iz prejšnjega odstavka obvesti župan občinski svet.
11. člen
Za realizacijo obveznosti proračuna iz naslova investicij, bo občina najela dolgoročno posojilo do višine določene s proračunom.
Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan.
12. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad:
– finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov proračuna glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev,
– financiranjem investicij, za katere se sredstva delno ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.
Če se pri nadzoru iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, odbor zahteva, da se ta sredstva vrnejo v proračun in o tem obvesti občinski svet in župana.
13. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2000.
Št. 10/032-01/11-4/2000
Slovenska Bistrica, dne 31. januarja 2000.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost