Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1995 z dne 30. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1995 z dne 30. 6. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1730. Zakon o najemu posojil in poroštvu za najeta posojila za odkup pridelka pšenice v letu 1995 (ZNPP95)
1731. Zakon o subvencioniranju prispevkov za socialno varnost v letih 1995 in 1996 (ZSSV9596)
1811. Zakon o poravnavi obveznosti Slovenskih železnic na področju prometnih storitev (ZPOSZPD)
1812. Zakon o dopolnitvi zakona o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije
1813. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih za refundiranje prispevkov, ki jih plačujejo delodajalci za socialno zavarovanje
1814. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije
1815. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za obnovo in doinstaliranje HE Doblar I + II in HE Plave I + II (ZPNPHE)
1816. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti

Odloki

1732. Odlok o spremembi odloka o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za poslovnik in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije
1733. Odlok o spremembi odloka o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za lokalno samoupravo in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije
1734. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko in pravosodje in o izvolitvi predsednika, podpredsednice in članov odbora
1735. Odlok o spremembi odloka o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za peticije in o izvolitvi predsednice, podpredsednika in članov komisije
1736. Odlok o izvolitvi vodje in člana delegacije Državnega zbora Republike Slovenije v Parlamentarni skupščini Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi
1737. Odlok o razrešitvi namestnika guvernerja Banke Slovenije
1738. Odlok o razrešitvi okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
1739. Odlok o razrešitvi sodnice za prekrške v Novi Gorici
1740. Odlok o razrešitvi sodnice za prekrške s sedežem v Ljubljani

DRŽAVNI SVET

1817. Izvolitev za predsednika Državnega sveta Republike Slovenije
1818. Izvolitev za podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1741. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kubi
1742. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
1743. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
1744. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1745. Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino za registracijo topografije polprevodniških vezij
1819. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Hotoveljščica, Temenica, Briški potok, Brestrniški potok, Polskava, Ločnica in Hudičev graben, Trnavca, Blanščica, Petrovbrška grapa, Mišca, Bistrica,...
1820. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
1821. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o plačilu posebne takse za uvoženo blago v letu 1995
1822. Uredba o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v mesecu juliju 1995

Sklepi

1823. Sklep o odprtju konzulata Republike Slovenije v Barceloni
1824. Sklep o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Barceloni
1825. Sklep o uskladitvi zneska iz prvega odstavka 67. člena zakona o prometnem davku
1826. Sklep o določitvi odkupne cene pšenice letine 1995
1827. Sklep o začasni določitvi organizacije za opravljanje strokovno-tehničnih del s področja varnosti pomorske in notranje plovbe

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1746. Pravilnik o inšpekciji na obrambnem področju
1747. Količnik za preračun katastrskega dohodka
1828. Odredba o metodologiji za izračun višine solventne meje, garancijskega sklada in za ugotavljanje virov teh sredstev
1829. Odredba o spremembi odredbe o merilih za določanje nagrad stečajnim upraviteljem in upraviteljem prisilne poravnave
1830. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev
1831. Navodilo o načinu obračunavanja in plačevanja prispevka v Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK
1832. Odločba o prepovedi prometa in uporabi strupa PARAKVAT in vseh substanc ter iz tega strupa izdelanih pripravkov

USTAVNO SODIŠČE

1748. Odločba o ugotovitvi, da dolčbe 80., 81. in 83. člena zakona o denacionalizaciji niso v neskladju z ustavo
1749. Odločba o ugotovitvi, da je 42. člen zakona o vojaški dolžnosti v neskladju z ustavo
1750. Odločba o odpravi 2. člena uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja in 1. člena uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih...
1751. Odločba o ugotovitvi, da sklep vlade o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi dodatka za tujo nego in pomoč ni bil v skladu z zakonom
1752. Odločba o odpravi prvega in petega odstavka 1. člena ter o delni odpravi drugega odstavka 17. člena pravilnika o postopku za priznanje modela oziroma vzorca
1753. Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 39. člena pravilnika o uporabi zakona o prometnem davku

BANKA SLOVENIJE

1833. Sklep o načinu izvrševanja plačilnih nalogov okvirnih posojil
1834. Sklep o postopku zaključka obdelave plačilnih nalogov
1835. Sklep o spremembi sklepa o pogojih, pod katerimi se sme iznašati iz države in prinašati v državo domača in tuja valuta in vrednotnice, ki se glasijo na domačo valuto
1836. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
1837. Sklep o spremembi sklepa o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1754. Sklep o dopolnitvi sklepa o začasnem financiranju Gospodarske zbornice Slovenije za obdobje maj-avgust 1995
1755. Tarifna priloga kolektivne pogodbe za stanovanjske dejavnosti za leto 1995

OBČINE

Bohinj

1758. Odlok o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera
1759. Sklep o določitvi tarif (cen) po odloku o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera za leto 1995

Brezovica

1760. Sklep o ukinitvi nepremičnin javnega dobra

Dobrepolje

1761. Sklep o soglasju k odredbi o določitvi najvišjih cen vzgojnovarstvenih storitev v Vzgojnovarstvenem zavodu Kekec Grosuplje
1762. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Dobrepolje
1763. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrepolje

Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

1764. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1995

Gornja Radgona

1765. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 1995

Grosuplje

1766. Odredba o določitvi najvišjih cen vzgojnovarstvenih storitev v Vzgojnovarstvenem zavodu Kekec Grosuplje

Idrija

1767. Odlok o dopolnitvi odloka o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca

Jesenice

1768. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Jesenice prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov SDSS

Kamnik

1769. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 1995
1770. Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Kamnik

Kobilje

1771. Sklep o uvedbi občinskega samoprispevka za območje Občine Kobilje
1772. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 28. 5. 1995 o uvedbi občinskega samoprispevka v denarju in delu za območje Občine Kobilje

Kočevje

1773. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kočevje za leto 1994
1774. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 1995
1775. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje

Krško

1776. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov

Kuzma

1777. Ugotovitev, da je mandat člana občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Slovenske ljudske stranke - SLS

Ljubljana

1756. Sklep o oblikovanju cen plina
1757. Pravilnik o vzdrževanju jeklenk

Mislinja

1778. Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto 1995
1779. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Mislinja

Muta

1780. Odlok o proračunu Občine Muta za leto 1995

Novo mesto

1781. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Novo mesto
1782. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in primestna središča
1783. Odlok o spremembi zazidalnega načrta "Na Kamenju" v Dolenjskih Toplicah - sprememba
1784. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prevzemu izdajateljstva revije Rast
1785. Sklep o spremembi sklepa o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Stopiče

Piran

1786. Odlok o organizaciji in delovnem področju uprave Občine Piran ter o delavcih v občinski upravi

Puconci

1787. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Puconci do sprejetja proračuna za leto 1995
1788. Začasni sklep o plači župana Občine Puconci
1789. Začasni sklep o sejninah v Občini Puconci
1790. Ugotovitev, da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata z liste Liberalne demokracije Slovenije

Rogaška Slatina

1791. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 1995
1792. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Rogaška Slatina, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela
1793. Statutarni sklep Občinskega sveta občine Rogaška Slatina
1794. Ugotovitev, da je mandat članice Občinskega sveta občine Rogaška Slatina prešel na naslednjega kandidata z liste Slovenskih krščanskih demokratov
1795. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Rogaška Slatina prešel na naslednjega kandidata z liste Slovenskih krščanskih demokratov

Slovenska Bistrica

1796. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 1995
1797. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenska Bistrica
1798. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Slovenska Bistrica
1799. Sklep o višini cene deponiranja odpadkov na odlagališču Pragersko

Sveti Jurij ob Ščavnici

1800. Statut Občine Sveti Jurij
1801. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
1802. Sklep o višini povračil za uporabo javnih poti za traktorje v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Šentjur pri Celju

1803. Odlok o proračunu Občine Šentjur pri Celju za leto 1995
1804. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi šolskega okoliša za novo Osnovno šolo Šentjur-Hruševec in o spremembi odloka o šolskem okolišu Osnovne šole "Franja Malgaja" Šentjur pri Celju
1805. Sklep o višini točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
1806. Sklep o oblikovanju cene na področju otroškega varstva
1807. Sklep o spremembi povprečne gradbene cene stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč ter določitvi odstotka od povprečne gradbene cene v Občini Šentjur pri Celju

Škofja Loka

1808. Statut Občine Škofja Loka
1809. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o funkcionarjih, ki nepoklicno opravljajo funkcijo
1810. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 1995

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti