Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2024 z dne 1. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2024 z dne 1. 3. 2024, Kazalo


PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

442. Javni poziv za zbiranje kandidatur oziroma predlogov možnih kandidatov za informacijskega pooblaščenca

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

525. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2025 izdajo priložnostni kovanci
526. Uredba o izvajanju podintervencije podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Odloki

527. Odlok o zagotavljanju nujne finančne pomoči za ublažitev premoženjske škode na kmečkih in poslovnih stavbah ter kmetijskih zemljiščih zaradi poplav in plazov avgusta 2023

MINISTRSTVA

443. Pravilnik o koncesijah na področju dolgotrajne oskrbe
444. Pravilnik o vsebini, obsegu usposabljanj in katalogu znanj za svetovalce za dolgotrajno oskrbo in zunanje strokovnjake
445. Pravilnik o spremembi Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
446. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih
447. Sklep o določitvi pravnih področij, strokovnih področij in podpodročij, za katere so sodni izvedenci upravičeni do zvišanega plačila za delo
448. Sklep o višini priznane neprofitne najemnine
449. Odredba o spremembah in dopolnitvah vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola
450. Odredba o dopolnitvi Odredbe o spremembi prilagojenih izobraževalnih programov osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom
451. Odredba o spremembah in dopolnitvah Prilagojenega izobraževalnega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
452. Odredba o spremembah prilagojenih izobraževalnih programov devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom

USTAVNO SODIŠČE

453. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 61. člena in peti odstavek 62. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju nista v neskladju z Ustavo

SODNI SVET

454. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
455. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
456. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
457. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

458. Pravilnik o obrazcih podpore listi kandidatov na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament
459. Sklep o imenovanju v okrajni volilni komisiji 2003 – Izola

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

460. Poročilo o gibanju plač za december 2023
461. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2024

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

462. Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določbe drugega odstavka 32.b člena, ki se nanaša na plačilo nadomestila plače za praznične dni, sprejeti na 88. seji dne 9. 1. 2024
463. Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določbe šeste alineje 6. točke 36. člena KPZSV, ki se nanaša dodaten letni dopust iz naslova nege in varovanja težje telesno ali zmerno, težje ali težko duševno prizadete osebe, sprejeti na 88. seji dne 9. 1. 2024
464. Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede Priloge 5 Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 60/08), ki se nanaša na kriterije za uvrščanje vodstvenih delovnih mest, sprejeti na 88. seji dne 9. 1. 2024

OBČINE

Ajdovščina

465. Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina

Dravograd

466. Odlok o subvencioniranju obrestne mere stanovanjskih kreditov v Občini Dravograd
467. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Dravograd

Grosuplje

468. Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Občini Grosuplje
469. Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Grosuplje
470. Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Grosuplje
471. Sklep o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje
472. Sklep o določitvi višine cen ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami v Občini Grosuplje
473. Sklep o določitvi višine cene 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti na območju Občine Grosuplje

Kobarid

474. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v Občini Kobarid

Kočevje

475. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja na območju Občine Kočevje

Kranj

476. Odlok o naravnem spomeniku Kanjon reke Kokre
477. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o pogojih in merilih za dodelitev službenih in kadrovskih stanovanj Mestne občine Kranj v najem

Kranjska Gora

478. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani
479. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem zavodu Turizem Kranjska Gora
480. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora ter znižanju plačil staršev

Laško

481. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško
482. Odlok o občinskih cestah v Občini Laško
483. Pravilnik o postopku izvedbe participativnega proračuna v Občini Laško

Litija

484. Odlok o spremembah Odloka o tržnem redu tržnice v Litiji

Ljubljana

516. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode družbe JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. za leto 2024
517. Sklep o potrditvi predloga načina obračuna storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami
518. Cenik storitev oskrbe s pitno vodo ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
519. Sklep o potrditvi cen storitev družbe JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. za leto 2024
520. Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana
521. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
522. Sklep o potrditvi cen storitev družbe JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. za leto 2024
523. Sklep o potrditvi cen storitev družbe JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. za leto 2024
524. Ugotovitveni sklep o uskladitvi odstotkov oziroma deležev glasov županov občin članic Sveta RCERO LJUBLJANA

Miren-Kostanjevica

485. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Gospodarska cona ob obvoznici – zahod v Mirnu«

Nova Gorica

486. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica
487. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Odranci

488. Letni program športa v Občini Odranci za leto 2024

Podčetrtek

489. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek
490. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi v Občini Podčetrtek, na parcelah št. 1146, 1301, obe k. o. Sopote – 1228
491. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi v Občini Podčetrtek, na parcelah št. 431/3, 431/4, 436/2, 435/5, 435/6, vse k. o. Sopote – 1228
492. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi v Občini Podčetrtek, na parceli št. 1152/1, k. o. Verače – 1233

Ribnica

493. Spremembe Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Ribnica

Straža

494. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Straža
495. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju in usmerjevalni signalizaciji v Občini Straža

Sveti Jurij ob Ščavnici

496. Sprememba Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
497. Odlok o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona
498. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
499. Sklep o potrditvi cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
500. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za širitev kmetije Šijanec, Občina Sveti Jurij ob Ščavnici

Šmarje pri Jelšah

501. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 3912 v naselju Sotensko pri Šmarju (parc. št. 668, k.o. 1188 – Dvor)
502. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 3962 v naselju Dvor (parc. št. *7, 26/7, 27/8, 27/2 in 27/4, k.o. 1188 – Dvor)
503. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 3966 v naselju Grobelce (parc. št. 464/4, 464/5, *151, k.o. 1225 – Grobelce)
504. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Šmartno pri Litiji

505. Sklep o prenehanju mandata in potrditvi nadomestnega mandata v Občinskem svetu Občine Šmartno pri Litiji

Trebnje

506. Odlok o spremembah Odloka o priznanjih Občine Trebnje
507. Odlok o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Trebnje
508. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi v Občini Trebnje

Žalec

509. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Žalec
510. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec
511. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Žalec
512. Pravilnik o brezplačni oddaji azbestnih odpadkov na območju Občine Žalec
513. Sprememba letnega programa športa v Občini Žalec za leto 2024

Železniki

514. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Železniki
515. Odlok o spremembi Odloka o podelitvi priznanj Občine Železniki

POPRAVKI

528. Popravek Sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice
529. Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 374 Med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo – vzhod

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti