Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2024 z dne 1. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2024 z dne 1. 3. 2024

Kazalo

483. Pravilnik o postopku izvedbe participativnega proračuna v Občini Laško, stran 1409.

  
Na podlagi 29. in 48.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15, 68/18, 61/19 in 157/20) je Občinski svet Občine Laško na 9. redni seji dne 14. 2. 2024 sprejel
P R A V I L N I K 
o postopku izvedbe participativnega proračuna v Občini Laško 
1. člen 
(Predmet in namen urejanja) 
(1) Ta pravilnik določa postopek izvedbe participativnega proračuna v Občini Laško (v nadaljevanju: občina).
(2) Namen participativnega proračuna v občini je doseganje boljše kakovosti bivanja v lokalnem okolju z aktivnim vključevanjem občanov v razporejanje javnih sredstev.
(3) V pravilniku uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen 
(Razdelitev na območja) 
(1) Občina Laško se za potrebe izvedbe postopka priprave participativnega proračuna in dodelitve sredstev razdeli na 3 območja, znotraj katerih občani predlagajo in glasujejo o projektnih predlogih. Ta območja so:
– Območje 1: KS Laško, KS Sedraž, KS Šentrupert;
– Območje 2: KS Rečica, KS Marija Gradec, KS Vrh nad Laškim;
– Območje 3: KS Zidani Most, KS Rimske Toplice, KS Jurklošter.
(2) Območju 1 se letno dodeli 30.000,00 EUR, Območju 2 se letno dodeli 29.000,00 EUR, Območju 3 pa se letno dodeli 31.000,00 EUR.
3. člen 
(Začetek postopka) 
Postopek izvedbe participativnega proračuna v občini se začne z vsakokratnim sklepom, ki določa način priprave participativnega proračuna v občini in ga za posamezno leto sprejme občinski svet skupaj s proračunom občine.
4. člen 
(Strokovna komisija) 
(1) Postopek izvedbe participativnega proračuna po tem pravilniku vodi strokovna komisija, ki jo s pisnim sklepom imenuje župan.
(2) Komisijo sestavlja 7 članov, in sicer 4 predstavniki občinske uprave in 3 predstavniki občinskega sveta. Vsakemu članu komisije se določi nadomestni član iz vrst občinske uprave oziroma občinskega sveta.
(3) Strokovno in tehnično podporo komisiji nudi občinska uprava.
(4) Člani komisije na prvi seji izmed sebe imenujejo predsednika komisije.
(5) Predsednik in člani komisije ne smejo biti s prejemniki sredstev iz participativnega proračuna interesno povezani, kot je to določeno za omejitve poslovanja skladno z zakonodajo, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, v primeru nastopa elementov interesne povezanosti se je predsednik ali član strokovne komisije dolžan iz postopka dodelitve sredstev iz participativnega proračuna interesno povezani fizični ali pravni osebi izločiti, v strokovni komisiji pa ga zamenja nadomestni član.
5. člen 
(Javni poziv) 
(1) Javni poziv občanom za oddajo projektnih predlogov, ki so lahko financirani iz participativnega proračuna, pripravi občinska uprava, potrdi strokovna komisija, objavi pa župan.
(2) Javni poziv vsebuje:
– ime in naslov oziroma sedež uporabnika participativnega proračuna,
– pravno podlago za izvedbo javnega poziva,
– namen in cilje javnega poziva,
– razdelitev Občine Laško na območja iz 2. člena tega pravilnika,
– višino razpoložljivih sredstev,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem pozivu,
– način izvedbe izbora predlaganih projektov,
– postopek izvedbe javnega poziva,
– kraj in čas, kjer lahko zainteresirani pridobijo obrazec za oddajo projektnega predloga, in način oddaje projektnega predloga,
– rok, do katerega morajo biti predloženi projektni predlogi,
– rok odpiranja in pregleda projektnih predlogov,
– način glasovanja o primernih projektnih predlogih,
– datum glasovanja,
– rok in način seznanitve vlagateljev o izidu glasovanja in
– druge potrebne informacije za izvedbo postopka.
(3) Obvestilo o javnem pozivu se objavi v občinskem glasilu Laški bilten in občinskem Facebook profilu, javni poziv pa na spletni strani občine.
6. člen 
(Oddaja projektnih predlogov) 
(1) Občani lahko projektne predloge oddajo v spletno aplikacijo na spletni strani občine, po pošti ali osebno na sedežu občine v roku, določenem z javnim pozivom.
(2) Če projektni predlogi niso vloženi v spletni aplikaciji, se oddajo na posebnem obrazcu, ki je skupaj z javnim pozivom objavljen na spletni strani občine.
(3) Projektne predloge, oddane skladno z določili prejšnje točke tega člena, vnese občinska uprava v spletno aplikacijo občine.
7. člen 
(Zbiranje projektnih predlogov) 
(1) Po poteku roka za oddajo projektnih predlogov vse oddane projektne predloge zbere občinska uprava občine.
(2) Vsi prispeli projektni predlogi za določeno leto se vodijo v eni zadevi.
8. člen 
(Preverjanje skladnosti projektnih predlogov) 
(1) Vse prejete projektne predloge občinska uprava v roku, ki je določen v javnem pozivu, najprej pregleda v skladu s pogoji, ki so določeni v drugem odstavku tega člena in navedeni v javnem pozivu.
(2) Občinska uprava presodi, ali projektni predlog zadostuje naslednjim pogojem:
– prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine,
– je takšne narave, da bo nosilec projekta lahko občina,
– je skladen z razvojnimi usmeritvami občine, opredeljenimi z veljavnimi razvojnimi programi, s strategijami in programi razvoja posameznih področij,
– bo izveden na območju občine,
– ni uvrščen v proračun občine in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo na razpisih občine,
– ne predlaga izvedbe in financiranja že obstoječe in financirane redne dejavnosti,
– v zadnjih petih (5) letih še ni bil (so)financiran iz proračuna občine,
– je finančno ovrednoten skladno s proračunsko postavko.
(3) Če projektni predlog izpolnjuje pogoje, določene v prejšnjem odstavku tega člena, se uvrsti v postopek preverjanja izvedljivosti projektnega predloga.
(4) Projektne predloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega odstavka tega člena, občinska uprava izloči iz nadaljnje obravnave in pripravi kratko obrazložitev, zakaj je do izločitve prišlo.
(5) V primeru nejasnosti, ali posamezen projektni predlog izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena, lahko občinska uprava preveri vsa pomembna dejstva za odpravo nejasnosti tudi pri vlagatelju projektnega predloga ter o pridobljenih informacijah naredi uradni zaznamek.
9. člen 
(Preverjanje izvedljivosti projektnih predlogov) 
(1) Vse projektne predloge, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika, občinska uprava vsebinsko pregleda z vidika izvedljivosti. Pri tem občinska uprava še posebej preveri časovni, ekonomski oziroma finančni, zakonodajni in zemljiško-knjižni vidik projektne naloge.
(2) Po preveritvi izvedljivosti pripravi občinska uprava poročilo in ustrezna pojasnila za vsak posamezen projektni predlog iz prvega odstavka tega člena za strokovno komisijo.
10. člen 
(Dokončna presoja in potrditev projektnih predlogov) 
(1) Strokovna komisija iz 3. člena tega pravilnika na podlagi poročila občinske uprave iz drugega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika pripravi in potrdi seznam skladnih in izvedljivih projektnih predlogov za glasovanje.
(2) Strokovna komisija lahko predlaga, da se zaradi možnosti izvedbe in finančnega okvirja posamezni projektni predlog delno prilagodi oziroma spremeni oziroma se dva ali več enakih projektnih predlogov združi v en projektni predlog, o čemer mora obvestiti predlagatelje projektov.
(3) Strokovna komisija potrdi tudi seznam neskladnih in neizvedljivih projektnih predlogov, ki se skupaj s pojasnilom, zakaj je do njihove zavrnitve prišlo, objavi na spletni strani občine.
(4) Na podlagi odločitve strokovne komisije sklepe o zavrnitvi izda občinska uprava. Pritožba zoper sklep ni možna.
11. člen 
(Objava projektnih predlogov za glasovanje) 
(1) Na podlagi potrjenega seznama iz prvega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika pripravi občinska uprava vabilo občanom za glasovanje za projektne predloge iz seznama, ki ga objavi župan.
(2) Vabilo občanom s seznamom projektnih predlogov za glasovanje objavi župan na spletni strani občine, obvestilo o objavi vabila pa v Laškem biltenu.
(3) Vabilo vsebuje:
– seznam projektnih predlogov, ki so uvrščeni za glasovanje, skupaj s povzetkom posameznega projektnega predloga ter oceno vrednosti, preverjeno oziroma dopolnjeno s strani občinske uprave,
– navodilo o načinu glasovanja,
– rok za glasovanje,
– upravičence do glasovanja,
– vse druge potrebne informacije za izvedbo glasovanja.
12. člen 
(Glasovanje) 
(1) Glasovanje poteka na spletni strani občine, v roku, določenem v vabilu za glasovanje.
(2) Glasovanje poteka tudi na sedežu občine v skladu s pozivom.
(3) Vsak občan, star najmanj 15 let, ima pri glasovanju en glas za objavljene projektne predloge, ki ga lahko odda preko spletne aplikacije ali na sedežu občine.
13. člen 
(Uradni rezultati glasovanja) 
Uradne rezultate glasovanja objavi Občinska uprava Občine Laško na spletni strani občine.
14. člen 
(Izglasovani in potrjeni projektni predlogi) 
(1) Po izvedbi glasovanja in pridobitvi uradnih rezultatov glasovanja strokovna komisija razvrsti izglasovane projektne predloge glede na število prejetih glasov ter jih potrdi kot izbrane glede na razpoložljiva sredstva za posamezno območje.
(2) Za posamezno območje se glede na izid glasovanja po vrstnem redu potrdi toliko projektnih predlogov, kolikor je razpoložljivih sredstev za določeno območje, in sicer tako, da se projektni predlogi razvrstijo po vrsti tako, da si sledijo od tistega z največ prejetimi glasovi do tistega z najmanj prejetimi glasovi. Če imata dva ali več projektnih predlogov enako število glasov in obeh oziroma vseh ni mogoče potrditi za izvedbo, o tem, kateri projektni predlog bo izveden, odloči strokovna komisija.
(3) Projektnih predlogov komisija med seboj ne sme kombinirati na način, da bi spremenila vrstni red izglasovanih projektnih predlogov z namenom, da bi se lahko izvedlo večje število projektnih predlogov oziroma da bi zagotovila izvedbo projektnega predloga, ki ni dobil zadostnega števila glasov glede na druge projektne predloge.
(4) Razdelitev preostanka sredstev je v pristojnosti strokovne komisije, ki mora pri tem upoštevati vrstni red izglasovanih projektnih predlogov.
(5) Strokovna komisija pripravi predlog projektov za uvrstitev v proračun občine najkasneje v 30-tih dneh po končanem glasovanju. Predlog projektov za uvrstitev v proračun strokovna komisija posreduje občinski upravi.
(6) Župan na spletni strani objavi končni izbor projektov, ki se bodo izvedli.
15. člen 
(Izvedba projektov) 
(1) Potrjeni projekti se uvrstijo v proračun občine.
(2) Potrjene projekte občinska uprava izvede skladno s sprejetim proračunom občine in v skladu s predpisi, ki določajo način izvrševanja proračuna.
16. člen 
(Končno poročilo strokovne komisije) 
Strokovna komisija po zaključku proračunskega leta pripravi končno poročilo o izvedenih projektih, ki se ga objavi na spletni strani.
17. člen 
(Prehodne določbe) 
Ne glede na določbe 3. člena tega pravilnika se za leto 2024 začne postopek priprave participativnega proračuna brez sklepa občinskega sveta, pri čemer se v proračunu občine za leto 2024 za ta namen zagotovi 90.000,00 EUR.
18. člen 
(Veljavnost) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenje.
Št. 410-0010/2024
Laško, dne 14. februarja 2024
Župan 
Občine Laško 
Marko Šantej 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti