Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2024 z dne 1. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2024 z dne 1. 3. 2024

Kazalo

446. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih, stran 1342.

  
Na podlagi petega odstavka 16. člena, šestega odstavka 17. člena, petega odstavka 20. člena, četrtega odstavka 35. člena, četrtega odstavka 42. člena in četrtega odstavka 45. člena ter za izvrševanje 26. in 27. člena Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 22/18 in 3/22 – ZDeb) in prvega odstavka 12. člena Zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 9/17) ministrica za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih 
1. člen 
V Pravilniku o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 84/18 in 148/21) se v 4. členu za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če želi kandidat pisni del posebnega preizkusa strokovnosti opravljati s predložitvijo izvidov, mnenj, cenitev ali prevodov iz prvega odstavka 12. člena tega pravilnika, mora vlogi iz prvega odstavka tega člena priložiti še tri anonimizirane izvide, mnenja, cenitve ali prevode.«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
2. člen 
V 8. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ministrstvo obvesti kandidata o sestavi komisije najmanj 15 dni pred dnem, določenim za pisni del preizkusa. Če želi kandidat pisni del preizkusa opravljati s predložitvijo izvidov, mnenj, cenitev ali prevodov iz prvega odstavka 12. člena tega pravilnika, mora biti s sestavo komisije seznanjen najmanj 60 dni pred dnem, določenim za pisni del preizkusa.«.
V četrtem odstavku se za besedo »izmed« doda beseda »javnih« in besedilo »univerzitetno izobrazbo ali končanim bolonjskim magistrskim študijskim programom« nadomesti z besedilom »VI. stopnjo izobrazbe«.
3. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
(pisni del preizkusa) 
(1) Pisni del preizkusa zajema pisno nalogo s strokovnega področja in podpodročja ali jezika, za katerega se opravlja preizkus, ali oceno predloženih izvidov, mnenj, cenitev ali prevodov, ki jih je kandidat na zahtevo sodišča izdelal v dveh letih pred vložitvijo vloge za imenovanje za sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača.
(2) Pisna naloga za sodnega izvedenca ali sodnega cenilca je zasnovana v obliki reševanja strokovnega problema s študijem primera na podlagi predloženega gradiva ter z izdelavo osnutka izvida in mnenja oziroma cenitve s strokovnega področja in podpodročja, za katero se opravlja preizkus.
(3) Pisna naloga za sodnega tolmača je zasnovana v obliki prevoda pravnih besedil ali listin iz slovenskega jezika v tuj jezik, za katerega želi biti kandidat imenovan, in prevoda pravnih besedil ali listin iz tega tujega jezika v slovenski jezik.
(4) Pisno nalogo pripravijo člani komisije, določeni v drugi alineji prvega odstavka 8. člena tega pravilnika, in jo pošljejo Centru za izobraževanje v pravosodju najmanj deset dni pred pisnim delom preizkusa.
(5) Izdelava pisne naloge traja največ štiri ure. Kandidat ima lahko pri sebi zakone, druge predpise, strokovno literaturo in slovarje.
(6) V času izdelave pisne naloge se kandidat ne sme z nikomer posvetovati in ne sme uporabljati nobenih telekomunikacijskih naprav niti jih ne sme imeti pri sebi. Kandidat lahko prostor, kjer se opravlja preizkus, zapusti le z dovoljenjem uslužbenca ministrstva, ki izvaja nadzor nad opravljanjem preizkusa.
(7) Ugotovljena kršitev določbe iz prejšnjega odstavka ima enake posledice kot pisna naloga, ocenjena kot neuspešna.
(8) Če kandidat predloži izvide, mnenja, cenitve ali prevode iz prvega odstavka tega člena, jih komisija, določena v drugi alineji prvega odstavka 8. člena tega pravilnika, oceni. Šteje se, da je kandidat uspešno opravil pisni del preizkusa, če komisija vse predložene izvide, mnenja, cenitve ali prevode oceni pozitivno. Če komisija najmanj en predloženi izvid, mnenje, cenitev ali prevod oceni negativno, mora kandidat opraviti pisno nalogo v skladu z drugim ali tretjim odstavkom tega člena. Kandidat mora biti seznanjen z oceno komisije glede ustreznosti predloženih izvidov, mnenj, cenitev ali prevodov najmanj 30 dni pred datumom izvedbe pisne naloge.
(9) Na način iz prejšnjega odstavka lahko pisni del preizkusa za sodnega tolmača opravlja le kandidat, ki izkaže predbolonjsko univerzitetno izobrazbo ali končan bolonjski magistrski študijski program iz jezika, za katerega želi biti imenovan.«.
4. člen 
V 27. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če se spremeni osebno ime ali stalno prebivališče sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača, zagotovi ministrstvo sodnemu izvedencu, sodnemu cenilcu ali sodnemu tolmaču novo štampiljko in izkaznico na njegove stroške. Če se spremeni strokovno področje ali podpodročje oziroma jezik, za katerega je bil sodni izvedenec, sodni cenilec ali sodni tolmač imenovan, zagotovi ministrstvo sodnemu izvedencu, sodnemu cenilcu ali sodnemu tolmaču novo štampiljko in izkaznico na stroške ministrstva.«.
5. člen 
47.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»47.a člen 
(zvišanje plačila za delo na podlagi sklepa ministra) 
(1) Če pride na enem pravnem področju ali več pravnih področjih do večjih zaostankov pri izdelavi izvidov, mnenj, cenitev ali prevodov zaradi pomanjkanja ali prezasedenosti sodnih izvedencev, sodnih cenilcev ali sodnih tolmačev, minister določi, da so sodni izvedenci in sodni cenilci z določenega strokovnega področja in podpodročja ter sodni tolmači za določeni jezik, ki so postavljeni za to pravno področje, upravičeni do 30 odstotnega zvišanega plačila za delo ob pogoju, da pisni izvid, mnenje, cenitev ali prevod opravijo v roku, ki ga določi sodišče in ni daljši od šestih mesecev.
(2) Minister s sklepom določi pravno področje, strokovno področje in podpodročje ter jezik iz prejšnjega odstavka. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(dokončanje začetih postopkov za imenovanje) 
Postopki za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se nadaljujejo in dokončajo po določbah Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 84/18 in 148/21).
7. člen 
(odmera plačila in povrnitev stroškov) 
V zadevah, v katerih je bil sodni izvedenec, sodni cenilec ali sodni tolmač postavljen pred uveljavitvijo tega pravilnika, se za odmero plačila in povrnitev stroškovza delo sodnemu izvedencu, sodnemu cenilcu ali sodnemu tolmaču uporabljajo določbe Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 84/18 in 148/21).
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-93/2023
Ljubljana, dne 22. februarja 2024
EVA 2023-2030-0018
Dr. Dominika Švarc Pipan 
ministrica 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti