Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2024 z dne 8. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2024 z dne 8. 3. 2024, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

530. Sklep o imenovanju ministrice

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

612. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij razvoja podeželja, ki niso vezane na površino ali živali, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027
613. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o intervenciji dobrobit živali iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za leto 2024
614. Uredba o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
615. Uredba o dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
616. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki

Odloki

617. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke

MINISTRSTVA

531. Pravilnik o minimalnih prostorskih in tehničnih pogojih za opravljanje dolgotrajne oskrbe
532. Pravilnik o kriterijih, merilih in standardih znanja za neformalne izobraževalne programe za odrasle za učenje slovenskega jezika na preživetveni ravni
533. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju šole v naravi
534. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
535. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Odkrivajmo moč narave – Razvoj znanj in spretnosti o okolju in trajnostnosti
536. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Razumevanje zdravja – pot do zdravega načina življenja
537. Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo
538. Odredba o omejitvah obiskovanja in ogledovanja naravne vrednote Fratarica
539. Odredba o omejitvah obiskovanja in ogledovanja naravne vrednote Predilnica
540. Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu
541. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji

SODNI SVET

542. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

543. Akt o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov prenosnega sistema plina
544. Sklep o uskladitvi in zneskih invalidnin za telesno okvaro od 1. marca 2024
545. Sklep o uskladitvi in zneskih dodatka za pomoč in postrežbo od 1. marca 2024
546. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
547. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani
548. Odločba o imenovanju namestnice vodje Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici
549. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2024

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

550. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o napredovanju zaposlenih Univerze v Mariboru v plačne razrede

OBČINE

Ajdovščina

608. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2024
609. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Ajdovščina

Bistrica ob Sotli

551. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2024

Brežice

552. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Trgovskega centra Brežice ob Cesti svobode – vzhod, del BRŽ-129 in BRŽ-130

Celje

553. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
554. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Celje
555. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko ljudsko gledališče Celje
556. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Celjski mladinski center
557. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Celje
558. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Celje
559. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Celje
560. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA Celje
561. Sklep št. 1/2024 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra

Cerknica

562. Odlok o občinskih cestah
563. Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Cerknica za leto 2024
564. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – sprememba št. 7
565. Sklep o lokacijski preveritvi za zemljišče s parc. št. 2632/9 k.o. 1676 – Cerknica v podenoti urejanja prostora podEUP CE 51/3 na Loškem v Cerknici
566. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Cerkno

567. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Idrija

Dravograd

568. Sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dravograd za leto 2024
569. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Gorenja vas-Poljane

570. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane

Horjul

571. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Horjul
572. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Idrija

573. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Idrija

Kozje

575. Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Kozje v 2. volilni enoti

Kostanjevica na Krki

574. Sklep o pripravi SD 3 ZN obrtna cona Kostanjevica na Krki

Litija

576. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
577. Sklep o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Litija

Murska Sobota

610. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2024
611. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2025

Nova Gorica

578. Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih sanitarij v Mestni občini Nova Gorica
579. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica
580. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Nova Gorica

Odranci

581. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2024

Piran

582. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Piran
583. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra občinskega pomena

Postojna

584. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Postojna

Ribnica

585. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah
586. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti

Rogaška Slatina

587. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Rogaška Slatina (uradno prečiščeno besedilo UPB-1)
588. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Rogaška Slatina (uradno prečiščeno besedilo UPB-1)
589. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda II. osnovna šola Rogaška Slatina (uradno prečiščeno besedilo UPB-1)
590. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Komisije za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin
591. Sklep o tehnični posodobitvi grafičnih prikazov izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina
592. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
593. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli
594. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (brez biološko razgradljivih odpadkov) in zbiranja biološko razgradljivih odpadkov v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli
595. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli, Poljčane in v Občini Slovenska Bistrica na območju dela Krajevne skupnosti Laporje

Slovenske Konjice

596. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za jugozahodni del območja EUP UN1/103

Trebnje

597. Odlok o tretjih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje – SD03 OPN

Velike Lašče

598. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Velike Lašče
599. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Velike Lašče
600. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v Občini Velike Lašče
601. Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče, za uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Rob
602. Sklep o določitvi cene storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Velike Lašče
603. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
604. Sklep o razrešitvi in imenovanju članov stalnih delovnih teles občinskega sveta

Zagorje ob Savi

605. Sklep o pripravi OPPN – Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice v Zagorju ob Savi

Žalec

606. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Žirovnica

607. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na občinski javni infrastrukturi

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti