Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2024 z dne 8. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2024 z dne 8. 3. 2024

Kazalo

558. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Celje, stran 1510.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 9. redni seji dne 21. 2. 2024 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Celje 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(1) V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Celje (Uradni list RS, št. 26/22) se v 25. členu za 17. točko doda nova 18. točka, ki se glasi:
»18. sprejema cenike za prodajo blaga in storitev na trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu,«.
(2) Dosedanji 18. in 19. točka postaneta 19. in 20. točka.
2. člen 
V 31. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Muzej lahko prodajo blaga in storitev na trgu izvaja le, če bo z njo zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«.
3. člen 
(1) V 35. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ustanoviteljske pravice iz 3., 5. in 6. točke prvega odstavka tega člena izvršuje notranje organizacijska enota občinske uprave, pristojna za družbene dejavnosti.«.
(2) Črta se četrti odstavek.
(3) Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
II. KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-9/2021
Celje, dne 21. februarja 2024
Župan 
Mestne občine Celje 
Matija Kovač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti