Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2024 z dne 1. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2024 z dne 1. 3. 2024

Kazalo

IZHOD-491-1263 Ob-1541/24, Stran 468
Na podlagi sedmega odstavka 18. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: ZSROVE) (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE), petega odstavka 183. člena in 7. točke prvega odstavka 183. člena Zakona o varstvu okolja (v nadaljnjem besedilu: ZVO-2) (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE), skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku (v nadaljnjem besedilu: ZUP) (Uradni list RS, št. 24/06, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb), Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leta 2023–2026 (Uradni list RS, št. 106/23), točke 2.3.2 Noveliranih ukrepov Odloka o programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leto 2023 – točka 2.3 – Promet, Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2023–2026 (Uradni list RS, št. 106/23), Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21, 54/22 – ZUJPP, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljnjem besedilu: ZPCP-2), Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu (v nadaljnjem besedilu: ZIAG) (Uradni list RS, št. 62/23), 55. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-1O in 75/23; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1), Uredbe o načinu dodeljevanja finančnih spodbud ukrepom za spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu (Uradni list RS, št. 113/23; v nadaljnjem besedilu: Uredba), Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO v nadaljnjem besedilu: ZUT), Uredbe Komisije EU št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) (UL L 352 z dne 24. 12. 2013), spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. 7. 2020 (UL L 215 z dne 7. 7. 2020; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 1407/2013), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK), in sklenjenega Sporazuma št. 2550-22-311021 (MOPE) in 2430-22-900015 (MZI) o sodelovanju pri izvajanju ukrepa »Spodbujanje okolju prijaznejšega prevozništva v cestnem prometu« z dne 22. 4. 2022 ter sklenjene Pogodbe o dodelitvi finančnih sredstev za izvajanje ukrepa za Spodbujanje okolju prijaznejšega prevozništva v cestnem prometu št. 2430-22-100035 (MZI) in št. 2550-22-311022 (MOPE) z dne 22. 4. 2022, v skladu s 5. členom Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04 – ZSDrP) in priglasitve sheme »de minimis« državne pomoči »Spodbujanje okolju prijaznejšega prevozništva v cestnem prometu« (št. priglasitve M001-2632535-2023 ki temelji na Odloku o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leta 2023–2026 (Uradni list RS, št. 106/23 z dne 13. 10. 2023)) in Uredbe o načinu dodeljevanja finančnih spodbud ukrepom za spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu (Uradni list RS, št. 113/23; v nadaljnjem besedilu: Uredba o finančnih spodbudah) BORZEN, operater trga z elektriko, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: Borzen), objavlja
javni poziv 
za izvedbo ukrepa Spodbujanje okolju prijaznejšega prevozništva v cestnem prometu iz Sklada za podnebne spremembe 
1. Predmet in namen javnega poziva
1.1 Namen javnega poziva
Namen javnega poziva je povečati okoljsko učinkovitost cestnega prometa tovornih vozil in avtobusov ter zmanjšanje emisij CO2 v cestnem prometu.
Nepovratna finančna sredstva se po predmetnem javnem pozivu dodeli ukrepom za varstvo okolja zaradi vplivov iz prometa, s katerimi se preprečijo negativne posledice na okolje zaradi emisij toplogrednih plinov in onesnaževal zunanjega zraka iz prometa. Nepovratna finančna sredstva se dodeli tudi ukrepom, ki zmanjšajo tveganje za nastanek škode ki bi lahko nastala zaradi negativnih posledic na okolje, in sicer za nakup ali predelavo (naknadno opremljanje) vozil, da bi se lahko štela za čista vozila, tj. tovornih vozil in avtobusov na sintetični plin in biometan ter s pogonom na elektriko ali vodik za opravljanje prevozov v cestnem prometu in za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, in nadgradnjo tovornih vozil z aerodinamičnimi deli za zmanjšanje zračnega upora.
Na podlagi predmetnega javnega poziva se nepovratna finančna sredstva dodelijo le za sofinanciranje naložb, ki imajo spodbujevalni učinek, in sicer v obliki nepovratnih finančnih sredstev kot subvencije.
Odločanje o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za ukrepa, določena s predmetnim javnim pozivom in dodeljevanje sredstev skladno s sedmim odstavkom 18. člena ZSROVE, opravlja družba Borzen v sklopu službe centra za podpore.
1.2 Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so:
a.) nepovratne finančne spodbude za nakup ali predelavo tovornih vozil in avtobusov na sintetični plin in biometan ter s pogonom na elektriko in vodik, ki so bili kupljeni ali predelani od vključno dne 12. 2. 2024 dalje do vključno 30. 10. 2024. Predpisi, ki pravno urejajo predmetni ukrep so naslednji:
– Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu (Uradni list RS, št. 62/23);
– Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17 in 92/20 – ZPrCP-E), Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030, sklep Vlade Republike Slovenije št. 37000-3/2015/8 z dne 29. 7. 2015;
– Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 (Uradni list RS, št. 75/16 in 90/21);
– Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji, št. 35400-16/2017/9 z dne 12. 10. 2017; Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23);
– Uredba (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o odobritvi in tržnem nadzoru motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 ter razveljavitvi Direktive 2007/46/ES (UL L št. 151 z dne 14. 6. 2018, str. 1; v nadaljnem besedilu; Uredba (EU) 2018/858).
b.) nepovratne finančne spodbude za stroške nadgradnje tovornih vozil z aerodinamičnimi deli za zmanjšanje zračnega upora, ki so bili nadgrajeni od vključno dne 1. 1. 2023 dalje do vključno 6. 5. 2024.
Nadgradnja tovornih vozil z aerodinamičnimi deli za zmanjšanje zračnega upora za avtobuse niso predmet tega javnega poziva. Predpisi, ki določajo predmetni ukrep so naslednji:
– Pravilnik o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 16/22 in 58/22);
– Sklep (EU) 2019/984 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o spremembi Direktive Sveta 96/53/ES glede roka za izvajanje posebnih pravil glede največje dolžine za kabine, ki zagotavljajo boljšo aerodinamičnost, energetsko učinkovitost in večjo varnost (UL L št. 164 z dne 20. 6. 2019, str. 30–31);
– Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1916 z dne 15. novembra 2019 o določitvi podrobnih določb glede uporabe aerodinamičnih naprav na zadnjem delu v skladu z Direktivo Sveta 96/53/ES (UL L št. 297 z dne 18. 11. 2019, str. 3–4);
– Študija EU (https://ec.europa.eu/clima/system/files/201809/analysis_fuel_economy_hdv_en.pdf, 119. stran, točka 4.5.3.1.5);
– Uredba (EU) 2018/858.
Tipi aerodinamičnih delov oziroma izboljšav na tovornih vozilih, ki se lahko po predmetnem javnem pozivu za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev uveljavljajo, so sledeči:
Tip dela
Slika
Predlog najvišje spodbude (brez DDV)
Strešni spojler na kabini
 
1.010 EUR
Bočni spojlerji na kabini (cene so za levi in desni spojler)
 
1.330 EUR
Bočni spojler na šasiji (cene so za levi in desni spojler)
1.280 EUR
Ostale vrste: 
– spojler na vogalih kabine 
– spojler pod sprednjim branikom
380 EUR
Skupaj (največja možna spodbuda/vozilo)
4.000 EUR
Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4
2. Upravičenci do prejema nepovratne finančne spodbude in zahteve glede licenc
Upravičenci do prejema nepovratne finančne spodbude, so:
– pravne osebe,
– samostojni podjetniki in druge fizične osebe,
– sile za zaščito, reševanje in pomoč oziroma javne službe za zaščito, reševanje in pomoč, in ostale osebe,
ki so vpisane v poslovni register v Republiki Sloveniji in opravljajo registrirano gospodarsko dejavnost, razen njihovih podružnic v tujini (v nadaljevanju: podjetja), ki imajo na dan oddaje vloge veljavno licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v notranjem cestnem prometu skladno z drugim odstavkom 19. člena ZPCP-2 ali licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v mednarodnem cestnem prometu (licenca Skupnosti) skladno s prvim odstavkom 32.a člena ZPCP-2 za vsaj eno od naslednjih registriranih gospodarskih dejavnosti:
– cestni tovorni promet,
– mestni in primestni kopenski potniški promet in
– medkrajevni in drug cestni potniški promet,
pri čemer se skladno s klasifikacijo kategorij vozil iz Uredbe (EU) 2018/858) pri sklopu:
– 1.2 a.) kot vozilo za cestni promet štejejo cestna vozila kategorije M2, M3, N2 in N3, pri čemer se za vozila kategorije N2 upošteva le vozila katerih največja masa presega 7,5 t (kot je opredeljeno v Odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji) (Uradni list RS, št. 75/11 in 195/21);
– 1.2 b.) kot kot vozilo za cestni promet štejejo cestna vozila kategorije O3, O4, N2, N3, pri čemer se za vozila kategorije N2 upošteva le vozila katerih največja masa presega 7,5 t (kot je opredeljeno v Odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji) (Uradni list RS, št. 75/11 in 195/21),
in ki imajo v času izvedbe naložbe ter v času oddaje vloge, v Republiki Sloveniji registrirano vozilo na ime vlagatelja.
Do sofinanciranja so upravičeni stroški za nakup čistih vozil ali njihovo predelavo, da ustrezajo zahtevam čistih vozil v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 36b člena Uredbe EU 651/2014. Upravičeni stroški pomoči za naložbe nakupa čistih vozil so dodatni stroški naložbe v nakup čistega vozila (razlika med stroški naložbe v nakup čistega vozila in stroški naložbe v nakup vozila iste kategorije, ki je v skladu s veljavnimi standardi EU in bi bilo kupljeno brez pomoči). Upravičeni stroški pomoči za naložbe naknadnega opremljanja vozil, da bi se lahko štela za čista vozila, so stroški naložbe v naknadno opremljanje. Stroški so upravičeni v kolikor izpolnjujejo tudi ostale pogoje iz Uredbe o finančnih spodbudah.
Najvišja dovoljena intenzivnost dodeljene državne pomoči za sklop 1.2 a.) je:
– 40 % upravičenih stroškov za čista vozila za podjetja, ki opravljajo dejavnosti javnega potniškega prometa,
– 20 % upravičenih stroškov za čista vozila za velika podjetja,
– 40 % upravičenih stroškov za čista vozila za srednje velika podjetja,
– 50 % upravičenih stroškov za čista vozila za mikro in mala podjetja;
pri čemer upravičenec za posamezno vozilo ne more prejeti več kot 15.000,00 EUR. Kriteriji za določitev vrste podjetja (veliko, srednje, mikro in malo) so določeni v 55. členu ZGD-1.
Do nepovratnih finančnih spodbud za sklop 1.2 a.) skladno z določbo četrtega odstavka 15. člena Uredbe niso upravičeni vlagatelji v primeru, če:
– je bila naložba že financirana ali sofinancirana iz drugih sredstev države, občine ali EU in če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišjo dovoljeno intenzivnost sofinanciranja, določeno z Uredbo 651/2014/EU, ali višino, ki jo odobri komisija za naložbe kot izhaja iz prvega odstavka 7. člena Uredbe;
– je vlagatelj naveden na seznamu subjektov, s katerimi državni organi ne smejo poslovati v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje korupcije – ZIntPK.
Pri dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev po pravilu »de minimis« se za sklop 1.2 b.) upošteva najvišja dovoljena višina pomoči, ki je odvisna (tudi) od vrste dejavnosti, ki jo podjetje opravlja. Skupni znesek pomoči »de minimis«, ki ga država članica dodeli enotnemu podjetju, v katerem koli obdobju treh poslovnih let po 23. členu Uredbe ne sme presegati 200.000,00 EUR oziroma 100.000,00 EUR v kolikor podjetje deluje v komercialnem cestnem tovornem prevozu.
Kadar podjetje opravlja dejavnost komercialnega cestnega tovornega prevoza (za katere se uporablja zgornja meja v višini 100.000 EUR) in druge gospodarske dejavnosti (za katere se uporablja zgornja meja v višini 200.000,00 EUR), se zgornja meja v višini 200.000,00 EUR lahko uporablja za to podjetje le za izvajanje njegovih drugih gospodarskih dejavnosti, ki ne spadajo v dejavnost cestnega tovornega prevoza. Na ustrezen, za podjetje zavezujoč način, kot je ločeno spremljanje poslovanja oziroma ločevanje dejavnosti ter razlikovanje med stroški iz posamezne vrste dejavnosti, je potrebno zagotoviti, da koristi za dejavnost cestnega tovornega prometa ne presegajo 100.000,00 EUR.
Do nepovratnih finančnih sredstev skladno s prvim odstavkom 17. člena Uredbe niso upravičena podjetja, ki so dejavna v sektorjih:
– ribištvo in akvakultura,
– primarna kmetijska proizvodnja,
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov in je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine proizvodov, kupljenih od primarnih proizvajalcev oziroma določenega podjetja,
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov in je pomoč pogojena z delnim ali celotnim prenosom na primarne proizvajalce,
– lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov.
Hkrati pa se skladno z drugim odstavkom 17. člena Uredbe pri dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev upoštevajo tudi naslednji omejitveni dejavniki:
– do pomoči ni upravičeno podjetje v težavah v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU,
– do pomoči ni upravičen prejemnik, ki nima poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči iste države članice za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
– ukrep pomoči ni pogojen z obveznostjo upravičenca, da ima svoj sedež v Republiki Sloveniji ali da ima v Republiki Sloveniji večino poslovnih enot, vendar se dovoli zahteva, da je v času plačila pomoči poslovna enota ali podružnica v Republiki Sloveniji,
– pomoč ni namenjena dejavnostim, povezanim z izvozom v tretje države ali države članice,
– ukrep pomoči ni pogojen z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve.
3. Dostopnost vloge in zahtevana dokazila
3.1 Zahtevana dokazila
Dokumentacija javnega poziva je na voljo na spletni strani družbe Borzen d.o.o.: www.borzen.si.
Dokumentacija javnega poziva je sestavljena iz naslednjih dokumentov:
– vsebine javnega poziva in
– prijavnega obrazca – elektronske vloge.
Vloga mora biti po vsebini in obliki pripravljena in oddana na elektronskem prijavnem obrazcu, v katerem upravičenec vpiše vse zahtevane podatke iz prijavnega obrazca.
Za popolno oddano vlogo mora upravičenec poleg vseh zahtevanih podatkov vlogi priložiti tudi naslednja dokazila oziroma priloge, in sicer:
Za ukrep, ki je določen pod točko »1.2 a.)« tega javnega poziva:
– račun ali kopija računa, izdanega na vlagatelja, iz katerega je razvidno, da je bil izveden nakup ali predelava tovornega vozila ali avtobusa na sintetični plin in biometan ali pogonom na elektriko ali vodik, pri čemer se kot datum izvedbe naložbe šteje datum, ki je naveden na računu, oziroma v kolikor datum na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe šteje datum izdaje računa:
– iz računa oziroma njune kopije mora biti razvidno, da je izdan na vlagatelja po tem javnem pozivu oziroma osebo, ki vlagatelja pravno formalno zastopa;
– licenco, ki jo ima vlagatelj za opravljanje dejavnosti ter licenco, ki se glasi na posamično vozilo, ki je predmet subvencije;
– dokazilo o plačilu celotnega računa npr. kopija izvedenega plačilnega naloga oziroma izpisa iz spletne banke;
– kopija kreditne pogodbe, v primeru, da je nakup izvedel kreditodajalec;
– kopija leasing pogodbe, v primeru, da je nakup izvedel leasingodajalec;
– kopija veljavnega prometnega dovoljenja za vsa vozila, za katera je bil opravljen nakup ali predelava tovornega vozila ali avtobusa na sintetični plin in biometan ter pogon na elektriko ali vodik;
– kopija potrdila o skladnosti vozila z vpisano predelavo, tj. potrdilo o homologaciji vozila, ki mora biti izdana po datumu nakupa oziroma predelave vozila;
– izjavo, s katero vlagatelj potrjuje pod materialno in kazensko odgovornostjo, da je z oddano vlogo v celoti navedel pravilne in resnične podatke.
Za ukrep, ki je določen pod točko »1.2 b.)« tega javnega poziva:
– račun ali kopija računa, izdan na vlagatelja, iz katerega je razvidno, da je bila izvedena nadgradnja tovornega vozila z aerodinamičnimi deli za zmanjšanje zračnega upora oziroma račun oziroma kopija računa, iz katerega je razvidno, da je bila ob nakupu novega vozila izvedena nadgradnja z aerodinamičnim delom in datum izvedbe naložbe, za kar se šteje datum opravljenega nakupa, ki je naveden na računu, oziroma v kolikor ta ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe šteje datum izdaje računa. Iz računa oziroma njune kopije mora biti razvidno, da sta izdana na vlagatelja vloge po tem javnem pozivu oziroma osebo, ki vlagatelja pravno formalno zastopa;
– licenco, ki jo ima vlagatelj za opravljanje dejavnosti ter licenco, ki se glasi na posamično vozilo, na katerem se nahajajo aerodinamični deli, ki so predmet subvencije;
– dokazilo o plačilu celotnega računa, npr. kopija izvedenega plačilnega naloga oziroma izpis iz spletne banke;
– kopija kreditne pogodbe, v primeru, da je nakup izvedel kreditodajalec;
– kopija leasing pogodbe, v primeru, da je nakup izvedel leasingodajalec;
– izjava proizvajalca oziroma uradnega zastopnika, ki potrjuje, da ima vozilo z identifikacijsko številko vozila tj. VIN številko, prvo vgradnjo aerodinamičnega dela za zmanjšanje zračnega upora. Izjava mora vsebovati seznam vseh vgrajenih aerodinamičnih delov skupaj z ustreznimi specifikacijami;
– fotografijo/e, iz katerih je jasno razviden vgrajen aerodinamični del za zmanjšanje zračnega upora na vozilu in je hkrati razvidna tudi številka registrske tablice vozila;
– kopija potrdila o skladnosti z vpisano predelavo, ki mora biti vpisana po datumu nakupa posameznega tipa aerodinamičnega dela;
– izjavo, s katero vlagatelj pod materialno in kazensko odgovornostjo potrjuje, da je z oddano vlogo v celoti navedel pravilne in resnične podatke.
3.2 Ostala zahtevana dokazila
Upravičenec k vlogi poleg zahtevanih dokazil za namene preverjanja in dokazovanja izpolnjevanja pogojev iz Uredbe EU 1407/2013 dolžan priložiti tudi:
– izjavo o že prejetih pomočeh po pravilu de minimis (z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je prejemnik pomoči v zadnjem triletnem obdobju kandidiral za pomoč po pravilu de minimis);
– izjavo o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške ter z izjavo, s katero zagotavlja, da z dodeljenim zneskom pomoči po pravilu de minimis ne bo presežena zgornja meja pomoči po pravilu de minimis in dovoljena intenzivnost pomoči;
– izjavo upravičenca ali gre za pripojenega podjetja ali delitev podjetja;
– izjavo upravičenca s seznamom vseh z njim povezanih podjetij (enotno podjetje).
Upravičenec mora k vlogi kot dokazilo o poravnanih obveznostih, priložiti potrdili, ki jih pridobi iz evidence, ki jo vodi Finančna uprava Republike Slovenije, s katerimi potrdi:
– da nima neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih pobira Finančna uprava Republike Slovenije, ki na dan predložitve vloge za pridobitev sredstev ne znašajo 50,00 EUR ali več in
– da ima na dan vložitve vloge za pridobitev sredstev predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih pet let do same vložitve vloge za pridobitev sredstev.
4. Višina sredstev, višina nepovratne finančne spodbude ter priznani stroški naložbe
4.1 Vir in maksimalna višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leta 2023–2026, skladno s katerim je dodelitev sredstev v skladu z nameni porabe sredstev iz 7. točke prvega odstavka 183. člena ZVO-2.
Nepovratna finančna sredstva se po tem javnem pozivu posameznemu upravičencu dodelijo na podlagi izračunanih sorazmernih zneskov, pri čemer največji skupni višini nepovratnih finančnih sredstev po tem javnem pozivu za posamezen ukrep znašata:
– za nepovratne finančne spodbude pod točko 1.2 a.) 150.000 EUR, pri čemer se spodbude dodeljujejo po pravilu EU o skupinskih izjemah, pri čemer ni dovoljeno subvencioniranje za nazaj, hkrati pa je spodbuda za predmetni podukrep omejena za največ 20 vozil na posameznega upravičenca oziroma podjetje;
– za nepovratne finančne spodbude pod točko 1.2 b.) 5.850.000 EUR, pri čemer se pri dodelitvi spodbud za ta ukrep upoštevajo pravila »de minimis«, ki omogočajo izplačila za izvedeno vgradnjo za nazaj in se tako upravičenost do nepovratnih sredstev lahko uveljavljajo za aerodinamične dele v nova ali rabljena vozila v obdobju upravičenosti od 1. 1. 2023 do 6. 5. 2024. Nepovratna finančna sredstva se bodo po 21. členu Uredbe dodeljevala v skladu z Uredbo EU 1407/2013 po pravilu »de minimis«, pri čemer se podjetje, ki prejme pomoč po pravilu »de minimis« presoja po opredelitvi enotnega podjetja, ki je določeno v 2. členu Uredbe EU 1407/2013. Upravičeni stroški naložbe zajemajo opredmetene in neopredmetene stroške ter materialne stroške in stroške storitev, ki so neposredno povezani z izvedbo naložbe (stroški prve vgradnje in pridobitve potrdila o skladnosti vozila (homologacije), mednje pa po prvem odstavku 25. člena Uredbe ne spadajo stroški za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
Stroški so skladno s prvim odstavkom 26. člena Uredbe upravičeni, če so:
– navedeni v računu za izvedbo naložbe ali v pogodbi oziroma v verodostojnih listinah in so v skladu z Uredbo;
– nujno potrebni in so oziroma bodo nastali izključno zaradi izvajanja naložbe;
– so dejansko nastali na podlagi opravljenega dela, dobavljenega materiala in opravljenih storitev;
– pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti;
– izkazani z verodostojnimi listinami, pri čemer se skladno s petim odstavkom 26. člena Uredbe kot upravičeni stroški priznajo vrednosti stroškov, ki so izkazane na računu, in se upošteva neto vrednost računa, brez obračunanega DDV. Lahko pa se, ne glede na slednje navedeno, kot upravičeni strošek prizna tudi obračunani DDV, če prejemnik pomoči po pravilu de minimis ni upravičen do odbitka vstopnega DDV, kot izhaja iz druge alineje tretjega odstavka 25. člena Uredbe.
Skladno s tretjim odstavkom 25. člena Uredbe med neupravičene stroške naložbe, ki se ne bodo financirali, spadajo:
– stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino naložbe,
– davek na dodano vrednost (DDV), razen v primeru, ko se pomoč nanaša na nabavo blaga oziroma storitev, ki jih bo prejemnik pomoči de minimis uporabil za namene dejavnosti ali transakcij, ki so v skladu s predpisi o DDV oproščene plačila DDV, brez pravice do odbitka DDV,
– stroški, ki so kot neupravičeni izvzeti z vsakokratnim javnim pozivom, javnim razpisom ali povabilom k predložitvi vlog za neposredno potrditev projektov.
V primeru, da bo skupna vrednost vseh prejetih popolnih vlog upravičencev presegla razpoložljiva sredstva v okviru posameznega ukrepa, se bo višina zneska dodeljene finančne spodbude določila na način, da se po prejemu vseh popolnih vlog posamezni dodeljeni zneski, določeni v točki 3.2. tega poziva, sorazmerno znižajo na način, da se sredstva za posamezno naložbo dodeli v sorazmerno nižji višini.
V primeru, da skupna vrednost vseh prejetih popolnih vlog upravičencev v okviru posameznega ukrepa ne bo dosegla razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep, se bodo sredstva iz enega ukrepa po potrebi lahko razporedila na drug ukrep, kar bo objavljeno v uradnem listu.
4.2 Višina nepovratne finančne spodbude za posamezno naložbo
Višina nepovratne finančne spodbude za stroške posamezne naložbe za posamezno vozilo znašajo:
– pod točko 1.2 a.) 15.000,00 EUR na posamezno vozilo, vendar posamezni upravičenec ali povezane osebe ne morejo prejeti nepovratne finančne spodbude za več kot 20 vozil skupaj. Finančna spodbuda bo znašala 15.000 EUR na vozilo v primeru, da skupna višina vseh popolnih vlog ne bo presegla razpoložljivih sredstev v okviru tega ukrepa. Pri tem se upravičenec zaveže, da vozil, ki bodo predmet nepovratne finančne spodbude, ne bo na kakršenkoli način odtujil v roku dveh let od dokončnosti odločbe, v nasprotnem primeru se zavezuje sredstva vrniti;
– pod točko 1.2 b.) največ do 4.000,00 EUR za posamezno vozilo, ki se uveljavlja, in sicer za največ 15 enot na posameznega upravičenca oziroma podjetje. Eno podjetje lahko uveljavlja 15 vlečnih vozil ali 15 polpriklopnih vozil, lahko pa uveljavlja kombinacijo 15 vozil navedenega. Vsaka samostojna enota, tj. vlečno vozilo, priklopnik ali polpriklopnik se po tem javnem pozivu šteje kot samostojna enota za uveljavljanje spodbud. Finančna sredstva se lahko upravičencu za ta ukrep lahko dodelijo največ v višini 80 % izkazane vrednosti, glede na vrednost, razvidno na predloženem računu oziroma kopiji računa, ki izkazuje vgradnjo aerodinamičnega dela, in se lahko dodeli največ do višine zneska, ki je s tem javnim pozivom določena za posamezno izboljšavo oziroma nadgradnjo z aerodinamičnim delom kot najvišji možni dodeljen znesek. Finančna spodbuda bo znašala 4.000,00 EUR v primeru, da višina skupnega zneska vseh popolnih vlog za ta ukrep ne bo presegla razpoložljivih sredstev v okviru tega ukrepa.
5. Način in rok za oddajo vloge
Vloga mora biti po vsebini in obliki pripravljena na prijavnem obrazcu z vsemi priloženimi zahtevanimi dokazili, v katerega se vpišejo vsi zahtevani podatki. Vloga za pridobitev finančnih sredstev se odda v elektronski obliki preko preko elektronskega sistema za sprejem in oddajo vlog na spletni strani http://prevozniki.borzen.si, v kateri se upravičenec identificira:
– z elektronskim podpisom, ki je enakovreden kvalificiranemu elektronskemu podpisu ali
– z enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi Borzen, in sicer na način, da upravičenec po izpolnitvi vloge preko spletne aplikacije, le-to potrdi po elektronski pošti. Šteje se, da je vloga pravilno vložena, ko je ustrezno podpisano oddana znotraj elektronskega sistema za sprejem in oddajo vlog na spletni strani http://prevozniki.borzen.si. Vloga se lahko vloži v roku:
– za sklop 1.2 a.) 4. 3. 2024 od 8. ure dalje do 30. 10. 2024, do vključno 12. ure;
– za sklop 1.2 b.) 4. 3. 2024 od 8. ure dalje do 6. 5. 2024, do vključno 12. ure;
– oddaja vlog po poteku tega časa ne bo možna.
Morebitne dopolnitve k vlogi, upravičenec odda na enak način, kot je oddal prvotno vlogo.
6. Obravnava vlog, izdaja odločb in pogoji za izplačilo
V kolikor posamezni izvedbeni predpisi ne določajo drugače, se pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude podjetju, uporablja postopek, določen z ZUP. Borzen v sklopu službe centra za podpore bo vloge obravnaval po vrstnem redu prejema vloge v sistem, pri čemer bo odločbe za sklop 1.2 a.) izdajal sproti, v rokih, kot jih določa ZUP, za sklop 1.2 b.) tega javnega poziva pa najkasneje do 30. 6. 2024.
Upravičenec pridobi pravico do sorazmernega povračila sredstev z izdano odločbo. Odločba postane dokončna z dnem, ko zoper njo ni mogoče več uveljavljati rednih pravnih sredstev.
Zoper izdano odločbo je skladno z 232. členom ZUP dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v roku 15 dni od vročitve te odločbe.
Pritožba se vloži pri Borzen, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, pisno ali ustno na zapisnik.
Upravičenec se lahko po vročitvi odločbe odpove pravici do pritožbe, na način, ki bo določen v odločbi. V tem primeru bo datum plačila predvidoma 30 dni od dokončnosti odločbe.
Z odločbo dodeljen znesek nepovratnih finančnih sredstev se upravičencu izplača na njegov bančni račun, naveden v vlogi. Dodeljen znesek se izplača neposredno upravičencu tudi v primeru, če vlogo odda pooblaščenec.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena ZUT ne plačuje.
7. Nadzor nad izplačili in hramba dokumentacije
Borzen v sklopu službe centra za podpore zbira in upravlja dokumentacijo, na podlagi katere se dodeljuje sorazmerno povračilo sredstev.
Dokumentacija se hrani deset let od dneva dodelitve sredstev oziroma od izdaje posamezne odločbe.
Borzen ima v sklopu službe centra za podpore v času do izdaje odločbe pravico, da ne glede na dokazila navedena v okviru tega poziva zahteva še dodatna dokazila ali pojasnila, ki jih mora upravičenec poslati najkasneje v roku 8 dni od prejema zahteve.
Prav tako ima Borzen pravico v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, do 10 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude, da z osebnimi ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na katerikoli drug način preveri namensko porabo prejetih sredstev.
Prav tako se lahko preveri skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva, odločbe in veljavnimi predpisi.
V kolikor se po izdaji odločbe ugotovi nenamenska poraba sredstev, kršitev določb tega javnega poziva ali katerekoli posamezne določbe, glede na namen dodeljenih sredstev, oziroma v primeru, da vlagatelj onemogoči ali ovira nadzor Borzena na kakršenkoli način oziroma da se ugotovijo druge morebitne kršitve, neskladnosti, neupravičenosti ali napačnih ali neresničnih podatkov, vlagatelj ni upravičen do dodelitve pravice do nepovratne finančne spodbude oziroma jo je v primeru ugotovljenih kršitev dolžan vrniti v roku 30 dni.
V tem primeru je upravičenec dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi po zakonu, ki ureja predpisano obrestno mero zamudnih obresti, za obdobje od prejema subvencije do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Morebitne kršitve Borzen preverja skladno z veljavno zakonodajo in jo naznani pristojnim organom.
V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prikazovanja podatkov, vlagatelj v obdobju 5 let od dokončnosti odločbe, s katero je bila njegova vloga zavrnjena oziroma je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude ne more sodelovati na javnih pozivih oziroma razpisih, ki jih objavlja Borzen.
8. Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom
Vse informacije v zvezi s tem javnim pozivom so dostopne na spletni strani http://prevozniki.borzen.si.
Dodatne informacije v zvezi s tem javnim pozivom lahko končni odjemalci pridobijo na tel. 01/62-07-655 v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani www.borzen.si, oziroma preko elektronskega prevozniki@borzen.si.
Odgovori na vprašanja, posredovani preko elektronske pošte ali objavljeni na spletni strani www.borzen.si so zgolj informativne narave in ne pomenijo, da Borzen, glede na vse okoliščine primera ter po prejemu vloge in popolne dokumentacije vlagatelja, ne bo odločil drugače.
Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o. 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti