Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2024 z dne 23. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2024 z dne 23. 2. 2024, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

393. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice
394. Sklep o pravici Uroša Brežana do nadomeščanja poslanke, ki opravlja funkcijo v Vladi
395. Sklep o imenovanju članice kandidacijske komisije za izbiro primernih kandidatov za namestnico ali namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
396. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov s področij davkov in preprečevanja pranja denarja ter nedopustnega političnega vplivanja na potek oziroma izid posameznih predkazenskih in postopkov finančnega nadzora ter odkrivanja in preprečevanja pranja denarja

PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

397. Odlok o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

398. Uredba o spremembah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov
399. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku

MINISTRSTVA

400. Pravilnik o storitvah, kadrovskih pogojih, usposabljanju in superviziji v dolgotrajni oskrbi
401. Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz informatizirane centralne zbirke podatkov o pravicah do dolgotrajne oskrbe
402. Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev prve socialne pomoči, osebne pomoči, podpore žrtvam kaznivih dejanj in pomoči družini za dom
403. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o ekstrakcijskih topilih
404. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev
405. Pravilnik o spremembi Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
406. Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji
407. Sklep o ceni nestandardizirane terminske pogodbe za pravico do emisije za nadomestilo za leto 2023
408. Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu
409. Odločba o prenehanju ustanove »USTANOVA SRČNA MOČ, FUNDACIJA ZA ZDRAVO PREHRANJEVANJE«

SODNI SVET

410. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
411. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

412. Pravilnik o nadzoru nad izvajalci zdravstvenih storitev
413. Sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2024
414. Splošni akt o spremembi in dopolnitvi Splošnega akta o razčlenjenem računu
415. Naknadni pristop k Dogovoru o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024

OBČINE

Borovnica

416. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
417. Sklep o spremembi Sklepa o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih za čas otrokove odsotnosti

Bovec

418. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
419. Nadomestni sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Celje

420. Pravilnik o sofinanciranju obnove stavb v Mestni občini Celje
437. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Celje

Grosuplje

438. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju Mestne tržnice v Občini Grosuplje

Hrpelje-Kozina

421. Odlok o zbiranju in obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Hrpelje - Kozina

Kobarid

422. Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Kobarid za leto 2024

Kranj

423. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Sončne elektrarne na površinah in objektih Mestne občine Kranj«
424. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj
425. Odlok o spremembah Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Kranj
426. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ parcela 310/2 (ID 4159728), katastrska občina 2100 KRANJ parcela 310/3 (ID 563276) in katastrska občina 2100 KRANJ parcela 310/4 (ID 1403473)
427. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1029/6 (ID 7389085) in katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1029/8 (ID 7389086)

Krško

428. Sklep o potrditvi elaboratov, predračunske lastne cene in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov, obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne pogrebne službe v mestni občini Krško za leto 2024
429. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v mestni občini Krško v letu 2024
430. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 1/2024

Semič

431. Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič

Sevnica

432. Sklep o javni razgrnitvi osnutka tehnično posodobljenega grafičnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica

Velike Lašče

433. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članice Občinskega sveta Občine Velike Lašče zaradi nezdružljivosti funkcij

Vipava

434. Odlok o spremembi Odloka o pokopališkem redu v Občini Vipava

Žalec

435. Odlok spremembah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2024
436. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2024

POPRAVKI

439. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti