Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2024 z dne 23. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2024 z dne 23. 2. 2024

Kazalo

400. Pravilnik o storitvah, kadrovskih pogojih, usposabljanju in superviziji v dolgotrajni oskrbi, stran 1072.

  
Na podlagi 8. točke prvega odstavka 6. člena, tretje alineje drugega odstavka 8. člena, petega odstavka 14. člena, osmega odstavka 46. člena in tretjega odstavka 60. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 84/23) minister za solidarno prihodnost izdaja
P R A V I L N I K 
o storitvah, kadrovskih pogojih, usposabljanju in superviziji v dolgotrajni oskrbi 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa:
1. podrobnejše kadrovske normative in standarde, ki se nanašajo na:
– vrsto izobrazbe,
– delovne izkušnje,
– potrebna dodatna znanja,
– nekaznovanost ter
– način in obseg supervizije,
2. podrobnejšo vsebino storitev dolgotrajne oskrbe (v nadaljnjem besedilu: DO) in način njihovega izvajanja, vsebino storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti in storitev, ki jih opravlja koordinator DO,
3. pravila evidentiranja storitev DO.
(2) Za izvajalce DO se uporabljajo kadrovski normativi, določeni s standardi in normativi, izdanimi na podlagi zakona, ki ureja socialno varstvo, če ta pravilnik ne določa drugače.
II. KADROVSKI POGOJI 
2. člen 
(zaposleni pri izvajalcih DO) 
(1) Področje in raven izobrazbe zaposlenih pri izvajalcu DO določa drugi odstavek 60. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 84/23; v nadaljnjem besedilu: ZDOsk-1).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko storitve zdravstvene nege, vezane na osnovna dnevna opravila iz četrtega odstavka 14. člena ZDOsk-1, opravlja tudi oseba s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo Negovalec/negovalka v zdravstvenem in socialnem varstvu in dolgotrajni oskrbi v skladu s 3. členom tega pravilnika.
(3) Osebe iz 3. točke drugega odstavka 60. člena ZDOsk-1 in osebe iz prejšnjega odstavka opravljajo storitve zdravstvene nege, vezane na osnovna dnevna opravila, v skladu s predpisi s področja zdravstvene dejavnosti, ki določajo kompetence za opravljanje zdravstvene nege, ki jo vodi diplomirana medicinska sestra.
(4) Pri zaposlovanju na delovnih mestih v DO in izvajanju storitev DO, kot jih določa Priloga 1, ki je sestavni del tega pravilnika, se upoštevajo zahteve, ki izhajajo iz regulacije posameznega poklica oziroma dejavnosti, razen v delu, kjer zakonodaja na področju DO, glede na potrebe dela in storitev, določa posebne kadrovske pogoje za zasedbo delovnih mest.
(5) Zaposleni iz 6. točke drugega odstavka 60. člena ZDOsk-1 ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja ali kaznivega dejanja, storjenega iz malomarnosti zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost ali človekovo zdravje ali biti pravnomočno obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev za katerokoli kaznivo dejanje, storjeno pri delu ali v zvezi z delom, ki se preganja po uradni dolžnosti.
(6) Za zasedbo posameznih delovnih mest se upoštevajo določbe Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19 – popr., 160/20, 88/21, 181/21, 136/22, 165/22 in 21/23 – popr.; v nadaljnjem besedilu: kolektivna pogodba), na podlagi katere se določijo delovna mesta za kadre v aktih o sistemizaciji pri izvajalcih DO.
3. člen 
(usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije negovalec/negovalka) 
(1) Usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Negovalec/negovalka v zdravstvenem in socialnem varstvu ter DO iz prejšnjega člena se opravi v obsegu 480 ur. Dve tretjini obsega ur se namenita izvedbi teoretičnih vsebin v skladu s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo, objavljenem na nacionalnem informacijskem središču za poklicne kvalifikacije, ena tretjina obsega pa se izvede v obliki praktičnega usposabljanja pri izvajalcih DO pod mentorstvom, ki ga določi izvajalec DO, pri čemer mentor izpolnjuje pogoj treh let delovnih izkušenj na področju opravljanja zdravstvene nege pri izvajalcu DO. Program usposabljanja verificira ministrstvo, pristojno za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo za zdravje).
(2) Ministrstvo za zdravje za izvedbo verificiranega programa objavi javni poziv zainteresiranim kandidatom, ki izpolnjujejo najmanj naslednji pogoj:
– je izvajalec javne službe na področju vzgoje in izobraževanja, ki v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) izvaja dejavnost srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja (P 85.32), višješolskega in visokošolskega izobraževanja (P 85.42) ali drugje nerazvrščenega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja (P 85.59), in sicer na področju zdravstvene nege,
– je izvajalec zdravstvene dejavnosti v javni mreži, ki ima pridobljeno dovoljenje ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejavnosti v skladu s 3. in 3.a členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1; v nadaljnjem besedilu: ZZDej), in sicer za vrsto zdravstvene dejavnosti Zdravstvena nega v bolnišnični dejavnosti ali Zdravstvena nega v dejavnosti nastanitvenih ustanov za bolniško nego v skladu s Prilogo Pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 58/22, 89/22, 14/23 in 34/23) in pridobljen naziv učni zavod v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje v skladu z 32. oziroma 37. členom ZZDej, in sicer za področje praktičnega pouka program srednjega strokovnega izobraževanja Tehnik zdravstvene nege oziroma visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega (v nadaljnjem besedilu: učni zavod), ali
– je nosilec javnih pooblastil na področju zdravstvene nege v skladu s 87.c členom ZZDej.
III. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 
4. člen 
(izobraževanje in usposabljanje ter strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, ki ga organizira izvajalec DO) 
(1) Usposabljanje za strokovno, kakovostno in varno opravljanje storitev DO za osebe iz 1. in 2. točke drugega odstavka 60. člena ZDOsk-1 zagotovi in financira izvajalec DO.
(2) Osebe iz 3. točke drugega odstavka 60. člena ZDOsk-1 ter drugega odstavka 2. člena tega pravilnika se strokovno izpopolnjujejo v skladu s pravilnikom, ki določa strokovno izpopolnjevanje zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev.
(3) Pri zagotavljanju izobraževanj, usposabljanj in strokovnih izpopolnjevanj se lahko izvajalci med seboj povezujejo.
5. člen 
(izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v organizaciji pristojnega ministrstva) 
(1) Osebe iz 4. in 6. točke drugega odstavka 60. člena ZDOsk-1 se izobražujejo in usposabljajo v skladu s programom in v obsegu, ki ga določa Priloga 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Osebe iz 4. in 6. točke drugega odstavka 60. člena ZDOsk-1 se osnovnega izobraževanja ter strokovnega izobraževanja in usposabljanja udeležijo v enem letu po začetku zaposlitve.
(3) Osebe iz 6. točke drugega odstavka 60. člena ZDOsk-1 se obnovitvenega izobraževanja udeležijo po treh letih od zaključenega osnovnega usposabljanja.
(4) Izobraževanja in usposabljanja iz tega člena organizira in financira ministrstvo, pristojno za DO.
(5) O opravljenem usposabljanju iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za DO, izda potrdilo.
(6) Izobraževanja in usposabljanja, določena s tem členom, se ne vštevajo v obveznost strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja, ki je določen s kolektivno pogodbo.
6. člen 
(osnovno in strokovno izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev) 
(1) Prostovoljci, neformalni oskrbovalci, svojci uporabnikov in uporabniki se lahko udeležijo izobraževanj in usposabljanj, ki jih organizira izvajalec DO.
(2) Prostovoljci, neformalni oskrbovalci, svojci uporabnikov in uporabniki se prijavijo na izobraževanje pri izvajalcu DO, ki organizira izobraževanje in usposabljanje.
(3) Izvajalec DO, ki organizira izobraževanje in usposabljanje, lahko neformalnim oskrbovalcem, svojcem uporabnikov in uporabnikom zaračuna izobraževanje in usposabljanje v skladu s svojim cenikom storitev. Za prostovoljce sta izobraževanje in usposabljanje brezplačna.
7. člen 
(način in obseg supervizije) 
(1) Izvajalec DO za zaposlene iz tega pravilnika zagotovi supervizijo kot obliko podpore zaposlenim, ki omogoča refleksijo dela, razvoj spretnosti in etičnega ravnanja, kakovostnejše opravljanje DO, razbremenitev ter spodbuja poklicni in osebni razvoj na različnih delovnih področjih.
(2) Cilji supervizije v DO so:
1. krepitev strokovne avtonomnosti,
2. preprečevanje izgorevanja zaposlenih;
3. izboljšanje delovnega odnosa z uporabniki;
4. izboljšanje delovnega okolja in delovnih odnosov med zaposlenimi;
5. opredeljevanje lastne vloge, razmejevanje vlog in odgovornosti v delovnem procesu;
6. razmejevanje med zasebnim in poklicnim v procesu dela;
7. širjenje in poglabljanje znanj in spretnosti zaposlenih na področju DO;
8. reševanje poklicnih dilem in konkretnih vprašanj pri delu;
9. izmenjava izkušenj zaposlenih pri različnih storitvah DO in
10. uvajanje procesa poklicne refleksije in samorefleksije.
(3) Izvajalec DO najmanj enkrat letno preveri interes zaposlenih za vključitev v supervizijo. Vključitev v supervizijo je prostovoljna.
(4) Izvajanje supervizije se načrtuje na način skupinske supervizije, pri čemer je zaposleni v supervizijo vključen najmanj deset pedagoških ur letno, v različnih časovnih intervalih. Supervizija se izvaja znotraj delovnega časa zaposlenih v DO.
(5) Supervizijo lahko opravljajo osebe, ki imajo:
– zaključen akreditiran program usposabljanja za supervizorje Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu v obsegu vsaj 270 ur, od tega najmanj 190 ur izkustvenega učenja za supervizorja,
– vsaj štiri leta strokovnega dela z ljudmi na področju DO ali socialnega varstva.
(6) Stroške supervizije krije izvajalec DO iz lastnih sredstev.
(7) Pri organiziranju supervizije se lahko izvajalci DO med seboj povezujejo.
IV. STORITVE V DO 
8. člen 
(osebno načrtovanje) 
(1) Uporabnik, skupaj s koordinatorjem DO, iz sklopov storitev A, B, C, D, V1 in V2, ki so določene v Prilogi 1 tega pravilnika, v osebnem načrtu določi, katere storitve DO želi prejemati in na kakšen način. V osebnem načrtu se določi tudi termin izvajanja storitev DO.
(2) Koordinator DO lahko v osebni načrt zapiše tudi druge storitve, ki jih uporabnik prejema v okviru zdravstvenega in socialnega varstva, drugih samoplačniških storitev in neformalne oskrbe.
9. člen 
(način izvajanja storitev DO) 
Če iz osebnega načrta izhaja, da se upravičencu v istem časovnem obdobju zagotavlja kombinacija storitev DO iz sklopov A, B in C iz Priloge 1 tega pravilnika, se opravljanje storitev DO v največji meri načrtuje in izvaja na način, da vse storitve DO opravi en zaposleni, ki je kompetenten za opravljanje vseh storitev DO, ki so načrtovane.
10. člen 
(evidentiranje storitev DO) 
(1) Zaposleni, ki izvajajo storitve DO iz Priloge 1 tega pravilnika, evidentirajo celoten obseg ur izvedenih storitev DO v minutah, ki jih dnevno opravijo za uporabnika.
(2) V okviru celotnega obsega ur izvedenih storitev DO zaposleni iz prejšnjega odstavka zabeležijo, katere storitve DO iz osebnega načrta so opravili.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(priznavanje usposobljenosti obstoječih zaposlenih) 
Delavcu se lahko v postopku zaposlovanja prizna kot izpolnjen pogoj že pridobljena usposobljenost, če ima vsaj tri mesece delovnih izkušenj pri izvajanju socialne oskrbe oziroma storitev socialnega varstva.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-11/2023/42
Ljubljana, dne 22. februarja 2024
EVA 2023-2720-0024
Simon Maljevac 
minister 
za solidarno prihodnost

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti