Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023, Kazalo


DRŽAVNI SVET

1254. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o obravnavanju in varovanju tajnih podatkov v Državnem svetu Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1335. Uredba o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
1336. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju
1337. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje 2022–2027

Odloki

1338. Odlok o ustanovitvi Sveta Republike Slovenije za otroke in družino

Sklepi

1339. Sklep o razglasitvi slovenskega dne brez zavržene hrane
1340. Sklep o določitvi višine dajatve za razgradnjo Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov ter izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško
1341. Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2022

MINISTRSTVA

1255. Odredba o prenehanju veljavnosti Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
1256. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v marcu 2023

USTAVNO SODIŠČE

1257. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1258. Sklep o spremembah Sklepa o naložbah investicijskega sklada
1259. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov
1260. Sklep o spremembah Sklepa o tehnikah upravljanja sredstev investicijskega sklada
1261. Splošni akt o načinu izračuna višine plačila za uporabo elementov oštevilčenja
1262. Spremembe Letnega programa statističnih raziskovanj za 2023 (velja od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023)

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1263. Pristop k že sklenjeni Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji in vsem njenim aneksom

OBČINE

Ajdovščina

1264. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Bistrica ob Sotli

1265. Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2022
1266. Sklep o določitvi cene najema prostorov obnovljene sušilnice Bistrica ob Sotli
1267. Sklep o določitvi cene najema dvorane Kulturnega doma Bistrica ob Sotli
1268. Sklep o določitvi cene letnega najema grobov na pokopališču Bistrica ob Sotli
1269. Sklep o določitvi cene najema mrliške vežice Bistrica ob Sotli

Dobrova-Polhov Gradec

1270. Zaključni račun proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2022
1271. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1272. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1273. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1274. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1275. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1276. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Dravograd

1277. Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2022

Ilirska Bistrica

1278. Odlok o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ilirska Bistrica
1279. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Ilirska Bistrica
1280. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ilirska Bistrica
1281. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ilirska Bistrica

Kranjska Gora

1282. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2023
1283. Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2022

Lendava

1284. Odlok o ustanovitvi Glasbene šole Lendava – Zeneiskola Lendva
1285. Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2022
1286. Tehnični pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava
1287. Sklep o imenovanju podžupana Občine Lendava
1288. Sklep o imenovanju podžupana Občine Lendava
1289. Sklep o imenovanju podžupana Občine Lendava
1290. Sklep o določitvi Krajevne skupnosti Hotiza za upravljavca pokopališča Hotiza za naselje Hotiza
1291. Sklep o določitvi javnega podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava/ÖKO-PARK Kft. Lendva za upravljavca pokopališč na območju Občine Lendava
1292. Sklep o določitvi Krajevne skupnosti Gaberje za upravljavca pokopališča Gaberje za naselje Gaberje
1293. Sklep o določitvi Krajevne skupnosti Kapca za upravljavca pokopališča Kapca za naselje Kapca
1294. Poročilo o izidu naknadnih volitev članov sveta krajevnih skupnosti Čentiba, Hotiza in Petišovci 2. aprila 2023

Miren-Kostanjevica

1295. Sklep o izdaji soglasja h kratkoročni revolving zadolžitvi javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.

Odranci

1296. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2022

Osilnica

1297. Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2023
1298. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Osilnica
1299. Zaključni račun proračuna Občine Osilnica za leto 2022

Postojna

1300. Odlok o občinskih cestah Občine Postojna

Prebold

1301. Odlok o sofinanciranju podporne zaposlitve invalidov
1302. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold

Rogaška Slatina

1303. Sklep o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina

Rogatec

1304. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec v plačni razred

Semič

1305. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2023

Sevnica

1306. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2022
1307. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ (lamela IX)
1308. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica
1309. Odlok o spremembi Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov na območju Občine Sevnica
1310. Sklep o potrditvi elaboratov in cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica
1311. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica

Slovenj Gradec

1312. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju aktivnosti za oživitev mestnega jedra Slovenj Gradec

Slovenske Konjice

1313. Zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2022
1314. Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Slovenske Konjice iz preteklih let
1315. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijska cona Slovenske Konjice Baumuller, Banex
1316. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1361/5, 1361/6, 1361/7, 1361/8, 1364/3 vse k.o. 1120 Zgornje Laže in parc. št. 1491/7, 1491/9, 1491/10 vse k.o. 1121 Zbelovska Gora
1317. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1371/3 k.o. 1120 Zgornje Laže
1318. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1362/6, 1496/3, 1496/4 in 1496/5 vse k.o. Slovenske Konjice
1319. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1346/3 k.o. 1115 Slovenske Konjice
1320. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1323/9 in 1323/10 obe k.o. Slovenske Konjice
1321. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 702/5 k.o. 1110 Ličenca
1322. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1182/2 in 1182/3 obe k.o. 1107 Tepanje

Zagorje ob Savi

1323. Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2022
1324. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 3268 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/983 na območju Občine Zagorje ob Savi
1325. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 3286 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1248 na območju Občine Zagorje ob Savi
1326. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 3269 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/822 na območju Občine Zagorje ob Savi
1327. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 3239 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/939 na območju Občine Zagorje ob Savi
1328. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 3238 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/251 na območju Občine Zagorje ob Savi
1329. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2979 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1312 na območju Občine Zagorje ob Savi
1330. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1331. Sklep o imenovanju podžupana Občine Zagorje ob Savi

Žirovnica

1332. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2022
1333. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
1334. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

4. Uredba o ratifikaciji spremenjenih Prilog I in II k Pogodbi o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

5. Obvestilo o začetku veljavnosti Sprememb prilog I in II Protokola o obstojnih organskih onesnaževalih iz leta 1998 za Republiko Slovenijo

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti