Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023

Kazalo

1307. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ (lamela IX), stran 3850.

  
Na podlagi 129. člena in v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 56/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 4. redni seji dne 5. 4. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ (lamela IX) 
1. člen 
(1) S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ (Uradni list RS, št. 63/16) (v nadaljevanju: OPPN).
(2) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ (lamela IX) – (v nadaljevanju: SD OPPN) je izdelala družba Demida arhitektura d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica, pod št. 14/22.
2. člen 
Določbe tega odloka dopolnjujejo:
A) TEKSTUALNI DEL:
1. Opis prostorske ureditve;
2. Urbanistične, arhitekturne in krajinske rešitve;
3. Načrt gradbenih parcel;
4. Etapnost izvedbe prostorske ureditve;
5. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;
6. Rešitve in ukrepi za varovanje zdravja;
7. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
8. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja ter ohranjanja narave;
9. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
10. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora;
11. Velikost dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev;
12. Obveznosti investitorjev nepremičnine pri izgradnji komunalne opreme, pogoji in zahteve za izvajanje načrta;
13. Grafične priloge;
14. Seznam prilog;
15. Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca.
B) GRAFIČNI DEL:
1. Prikaz namenske rabe iz prostorskega akta 
M 1:5000
2. Območje SD OPPN z obstoječim parcelnim stanjem 
M 1:1000
3. Geodetski načrt 
M 1:500
4. Ureditvena situacija
M 1:500
5. Prikaz prometne, komunalne in energetske infrastrukture 
M 1:500
6. Načrt gradbenih parcel 
M 1:500
7. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom
M 1:500
8. Geodetsko zazidalna situacija s prerezom
M 1:500
9. Prereza 
M 1:500
3. člen 
(1) Predmet SD OPPN je del enote urejanja prostora BO24, površine cca 0,59 ha.
(2) SD OPPN se nanaša na zemljišče s parc. št. 313/5, 313/4, 1015/17, 299/8, 313/3-d, 299/9-d, 300/9, 300/10-d, 313/2, 1015/18, 1015/2-d, 1015/10-d, 1016-d, 1015/16-d, (d-pomeni delno), vse k.o. Boštanj.
4. člen 
V 9. členu odloka se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Na območju SD OPPN so dovoljene površine za šport in rekreacijo (bazen, tenis, odbojka, košarka in podobno …) ter parkovna površina z igrali. Športna igrišča morajo biti ograjena z lovilno žično mrežo za žoge višine do 10,00 m.«.
5. člen 
V 11. členu se:
– v drugem odstavku spremeni tabela pri lameli IX, tako da se glasi:
»
IX.
20,00 m
15,00 m
P+2
P+1
enostanovanjska, dvostanovanjska
« 
– doda novi trinajsti odstavek, ki se glasi:
»Na območju SD OPPN so dovoljeni izzidki vendar ne smejo presegati tlorisne površine in višine osnovnega kubusa. Osnovni kubus je postavljen na gradbeno linijo.«.
6. člen 
V 13. členu se doda novi šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Na območju SD OPPN se obdelava fasadnih površin izvede s klasičnim zaglajenim zidarskim ometom bele barve v kombinaciji s paneli in oblogami različnih materialov, ki morajo biti vertikalne. Dovoljena je kombinacija več barv, ki morajo biti medsebojno usklajene.«.
7. člen 
V 14. členu se:
– v prvem odstavku ločilo ».« nadomesti z »;« in doda nova alineja, ki se glasi:
»– pri ravnih strehah je dovoljena izvedba svetlobnih kupol in varovalnih ograj.«
– v drugem odstavku spremeni tabela pri lameli IX, tako da se glasi:
»
IX.
+
10°
+
enostanovanjska, dvostanovanjska.
« 
8. člen 
Za 14. členom se doda novi 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen 
Na območju SD OPPN za arhitektonsko in krajinsko oblikovanje pomožnih nestanovanjskih objektov veljajo naslednja določila:
– lega objekta: znotraj gradbene parcele ob upoštevanju cone preglednosti in predpisanega odmika od sosednjih parcel in faktorja pozidanosti;
– horizontalni gabarit: tlorisna zasnova je pravokotne, kvadratne in nepravilne oblike. Tlorisna površina mora biti manjša od stanovanjske stavbe;
– vertikalni gabarit: max. dve etaži (delno ali v celoti vkopana klet in pritličje);
– konstrukcija: klasična, armiranobetonska, montažna in kombinacija klasične in montažne konstrukcije;
– streha in kritina: enako kot pri stanovanjski stavbi.«.
9. člen 
V 15. členu se:
– v prvem odstavku črta besedilo »glede na zahtevnost«;
– v drugem odstavku število »40« nadomesti s številom »50« in
– v tretjem odstavku »1,0« nadomesti s številom »2,0«.
10. člen 
V 20. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Na območju SD OPPN se za dostop do načrtovanih objektov izvedeta dva nova cestna priključka z obstoječe lokalne ceste LC 372342 Boštanj–Dolenji Boštanj. Cestna priključka bosta prilagojena niveleti vozišča lokalne ceste z vzdolžnim naklonom do 4 %. Širina vozišča cestnih priključkov bo 7,0 m.«.
11. člen 
V 26. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za predvidene objekte si mora investitor za priključitev na distribucijsko omrežje od Elektro Celje d.d. pridobiti soglasje za priključitev in dokumente za posege v prostor v skladu z veljavno zakonodajo.«.
12. člen 
V 41. členu se črta tretji, četrti, peti in osmi odstavek. Šesti in sedmi odstavek se ustrezno preštevilčita.
13. člen 
SD OPPN je na vpogled na Občini Sevnica in na Upravni enoti Sevnica.
14. člen 
Nadzor nad izvajanjem SD OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
15. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0010/2022
Sevnica, dne 6. aprila 2023
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti