Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023

Kazalo

1332. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2022, stran 3875.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 2. seji dne 6. 4. 2023 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Žirovnica za leto 2022 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2022.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2022 sestavljajo splošni in posebni del, ter načrt razvojnih programov.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žirovnica za leto 2022.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2022 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2022 izkazuje (v EUR brez centov):
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.475.632
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.966.505
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.352.126
700
Davki na dohodek in dobiček
2.829.300
703
Davki na premoženje
463.761
704
Domači davki na blago in storitve
58.924
706
Drugi davki
141
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
614.379
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
442.684
711
Takse in pristojbine
8.515
712
Globe in druge denarne kazni
24.449
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
37.982
714
Drugi nedavčni prihodki
100.749
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
252.781
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
233.629
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
19.152
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
256.346
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
256.346
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)
0
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.886.168
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.243.536
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
256.997
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
41.282
402
Izdatki za blago in storitve
939.257
403
Plačila domačih obresti
0
409
Rezerve
6.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.577.641
410
Subvencije
18.017
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
803.421
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
214.277
413
Drugi tekoči domači transferi
541.926
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
951.667
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
951.667
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
113.324
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
10.860
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
102.464
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
589.464
III./1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404) (skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
585.927
III./2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
1.145.328
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
Domače zadolževanje
0
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
25.827
550
Odplačila domačega dolga
25.827
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)
563.637
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–25.827
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–589.464
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.186.954
4. člen 
Presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki, po zaključnem računu proračuna za leto 2022 v višini 563.637 EUR, se razporedi v proračun tekočega leta.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 410-0031/2022-5
Breznica, dne 6. aprila 2023
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost