Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023

Kazalo

1298. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Osilnica, stran 3840.

  
Na podlagi prvega odstavka 108. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08, 5/08 – popr., 75/17 – spremembe in dopolnitve in 52/18 – dopolnitev) je Občinski svet Občine Osilnica na 3. redni seji dne 31. 3. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Osilnica 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o občinskih cestah v Občini Osilnica (Uradni list RS, št. 86/21).
2. člen 
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen 
(kolesarske povezave) 
Državne kolesarske povezave redno vzdržuje direkcija.
Ne glede na prejšnji odstavek državne kolesarske povezave, ki potekajo po občinskih cestah, redno vzdržuje direkcija le v obsegu vzdrževanja prometne signalizacije in prometne opreme, namenjene prometu kolesarjev.
Redno vzdrževanje državne kolesarske povezave, ki poteka po delu nekategorizirane ceste, nekategorizirane ceste, ki se uporablja za javni cestni promet, ali je sestavni del druge gospodarske javne infrastrukture, se uredi s posebno pogodbo med direkcijo in lastnikom ali od njega pooblaščenim upravljavcem te ceste oziroma druge gospodarske javne infrastrukture.«
3. člen
14. člen se spremeni tako, da se na koncu doda besedilo:
»Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja upravljavca občinske ceste izvaja vzdrževalna in druga dela na gospodarski javni infrastrukturi na zemljišču občinske ceste ali opravlja ta dela v nasprotju z danim soglasjem.
Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek upravljavec gospodarske javne infrastrukture, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.«
4. člen 
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen 
(obveznost vodenja podatkov o občinskih cestah) 
Upravljavec občinskih cest vodi evidence o občinskih cestah in objektih v skladu s predpisom, ki ureja način označevanja javnih cest in evidence o javnih cestah in objektih na njih.
Zbirne podatke iz evidenc o občinskih javnih cestah občina brezplačno pošlje direkciji najpozneje do 15. maja tekočega leta za stanje cest preteklega leta.
Če občina predpisanih podatkov ne pošlje direkciji do predpisanega roka, pridobi podatke direkcija na stroške občine.«
5. člen 
35. členu se na koncu doda naslednji odstavek:
»Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – lastnica ali imetnica pravice uporabe zemljišča, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njena odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.«
6. člen 
36. člen se spremeni tako, da se drugemu odstavku doda besedilo:
»Cestni priključki, katerih izvedba je dovoljena na podlagi soglasja upravljavca občinske ceste, morajo izpolnjevati merila za enostavne objekte v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.«
7. člen 
Za 36. členom se doda nov 36.a člen, ki se glasi:
»36.a člen 
(prometna ureditev na občinskih cestah) 
Prometno ureditev ali njeno spremembo na občinski cesti ali njenem delu odredi z internim aktom občina. Pri zahtevnejših prometnih ureditvah je sestavni del internega akta tudi načrt prometne ureditve.
Prometna ureditev obsega:
– določitev uporabe občinske ceste ali dela občinske ceste za določene vrste vozil oziroma uporabnikov (cesta, rezervirana za motorna vozila, kolesarska cesta, pot ali steza, steza za pešce, steza za pešce in kolesarje, steza za jezdece) in mej naselij;
– določitev prednostnih smeri in sistema ter načina vodenja prometa;
– določitev omejitev uporabe občinske ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa;
– določitev omejitev hitrosti vozil;
– določitev skupnega prometnega prostora;
– ureditev kolesarskega prometa in določitev lokalnih kolesarskih povezav;
– ureditev parkiranja in ustavljanja vozil;
– določitev območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce in prehodov za pešce;
– določitev ukrepov za umirjanje prometa za varnost otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vzgojno-varstvenih, izobraževalnih in zdravstvenih ustanov, igrišč, stanovanjskih naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci cestnega prometa pojavljajo v večjem številu;
– določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem prometa.
Ne glede prvi odstavek tega člena se lahko prometna ureditev za vzpostavitev območij omejene hitrosti izvede le na podlagi splošnega akta občine, s katerim je takšna prometna ureditev določena.
Omejitev največje dovoljene hitrosti vozil na občinski cesti zunaj naselja ne sme biti manjša od 50 km/h, razen če to zahtevajo utemeljeni razlogi za varnost ceste in prometa na njej.
Prometna ureditev iz drugega odstavka tega člena se označi s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo. O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometne signalizacije na občinskih cestah odloča upravljavec občinskih cest.«
8. člen 
37. člen se spremeni tako, da se naziv člena spremeni in se glasi:
»(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)« 
9. člen 
V 38. členu se v prvem odstavku črta stavek:
»O prepovedi uporabe občinske ceste mora v roku ene ure po elektronski poti obvestiti pristojno policijsko upravo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen način.«
Za prvim odstavkom se dodata dva nova odstavka:
»Župan lahko na posameznih občinskih cestah odredi omejitev njihove uporabe za vsa motorna vozila ali posamezne vrste motornih vozil zaradi:
– prometne preobremenjenosti naravnega okolja, varstva bivalnega in naravnega okolja in pretočnosti prometa na posameznih občinskih cestah, ki potekajo po zavarovanih območjih narave, na predlog ministra, pristojnega za okolje;
– zagotavljanja prometne varnosti na označenih šolskih poteh, razen za lokalni promet.
O prepovedi ali omejitvi uporabe občinske ceste iz razlogov, navedenih v prvem odstavku tega člena, obvesti upravljavec občinske ceste oziroma po njegovem pooblastilu izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste po elektronski poti pristojno policijsko upravo, občinsko redarstvo, pristojni inšpekcijski organ za ceste in javnost na krajevno običajen način najpozneje v eni uri po nastanku dogodka, o omejitvi uporabe občinske ceste iz razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku, pa najmanj sedem dni pred uveljavitvijo ukrepa omejitve uporabe občinske ceste.«
Prejšnji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2021/3
Osilnica, dne 31. marca 2023
Županja 
Občine Osilnica 
Alenka Kovač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti