Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023

Kazalo

1336. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, stran 3881.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2 in 18/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16, 23/17, 76/17, 35/18, 50/19, 90/20, 70/21 in 10/22) se v 1. členu 1. do 3. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»1. Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/2104 z dne 29. julija 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede tržnih standardov za oljčno olje ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EGS) št. 2568/91 in Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 29/2012 (UL L št. 284 z dne 4. 11. 2022, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 z dne 15. aprila 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju in o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 (UL L št. 190 z dne 15. 7. 2016, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/181 z dne 27. junija 2022 o popravku nekaterih jezikovnih različic Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju in o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 (UL L št. 26 z dne 30. 1. 2023, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2016/1149/EU);
3. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1150 z dne 15. aprila 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (UL L št. 190 z dne 15. 7. 2016, str. 23), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/2532 z dne 1. decembra 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/892 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 738/2010 in izvedbenih uredb (EU) št. 615/2014, (EU) 2015/1368 in (EU) 2016/1150, ki se uporabljajo za sheme pomoči v nekaterih kmetijskih sektorjih (UL L št. 328 z dne 22. 12. 2022, str. 80), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2016/1150/EU);«.
2. člen 
V 3. členu se za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v letu 2023 ukrepi iz te uredbe financirajo iz sredstev Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada v višini do 4.849.000 eurov.«.
3. člen 
Za 3. členom se doda nov, 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen 
(zadnje leto za vložitev vlog) 
Zadnje leto za vložitev vlog iz te uredbe je 2023.«.
4. člen 
V 5. členu se v šestem odstavku za besedo »vinograda« dodata vejica in besedilo »vendar najpozneje do 15. junija 2025«.
5. člen 
Za 7. členom se doda nov, a7.a člen, ki se glasi:
»a7.a člen 
(izjava za vloge, vložene pred letom 2023) 
(1) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena mora pridelovalec, ki je v letu 2022 vložil vlogo za podporo za prestrukturiranje in do 15. junija 2023 ne poda izjave o uveljavljanju podpore, ali je prejel podporo v obliki predplačila na podlagi četrtega odstavka prejšnjega člena, ali pa bo tako podporo prejel v letu 2023, prestrukturiranje zaključiti in vložiti izjavo o uveljavljanju podpore v rokih iz te uredbe, vendar najpozneje do 15. junija 2025, pri čemer mora vsaj 30 % načrtovanih odhodkov nastati pred 15. oktobrom 2023.
(2) Načrtovani odhodki iz prejšnjega odstavka so priznani stroški prestrukturiranja iz prvega odstavka 10. člena te uredbe za površino, določeno v zapisniku agencije iz tretjega odstavka 7.a člena te uredbe.
(3) Pridelovalec iz prvega odstavka tega člena mora med 15. in 30. septembrom 2023 pri agenciji vložiti izjavo o izvedenih ukrepih.
(4) Pridelovalec, ki podporo za oporo uveljavlja v skladu s šestim ali sedmim odstavkom prejšnjega člena in je vlogo za podporo za prestrukturiranje vložil pred letom 2023, mora oporo postaviti najpozneje do 15. junija 2025.«.
6. člen 
V 20. členu se v tretjem odstavku za besedo »Sloveniji« dodata vejica in besedilo »ali obdelujejo vsaj 100 ha vinogradov«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(prehodna določba) 
Vloge, vložene na podlagi Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16, 23/17, 76/17, 35/18, 50/19, 90/20, 70/21 in 10/22), se obravnavajo v skladu s to uredbo.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-162/2023
Ljubljana, dne 13. aprila 2023
EVA 2023-2330-0028
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti